Staňte se členem

ZÁKON č. 220/1991 Sb.
§ 3 odst. 2

Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory.
Poznámka: s výjimkou hostujících osob

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSK – STANOVY
§ 6a odst. 2
Člen Komory je povinen:
písm. e)
být zapsán v seznamu členů Oblastní komory.
písm. f)
oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů ne-ní zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení

DOKLADY K ŽÁDOSTI O ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ ČSK (dále jen Komora):
(§ 5 zákona č. 220/1991 Sb.; § 3 odst. 3 Organizačního řádu Komory – Stanovy)

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci na území ČR
Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace:

 • Ověřená kopie diplomu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o absolvování studia. Pokud je dokladem k žádosti "Potvrzení o absolvování studia", musí člen Komory dodatečně doložit ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu.
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm (pro vystavení členské legitimace).

Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k výše uvedeným dokladům ještě doloží:

 • Platné vízum (přiznání azylu, statut uprchlíka, trvalý pobyt).

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci v ČR v jiném jazyce než českém, v jiném členském státu EU než v ČR nebo v jiném než členském státu EU.
Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace:

 • Originál nebo ověřená kopie rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře v ČR.
 • Ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, osvědčení, event. jiný doklad) vydaných příslušným orgánem nebo institucí členského státu, které jsou uvedeny v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Ověřené kopie dokladů o absolvovaném vzdělávání a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky) v případě, že doklad není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Originál nebo ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) v případě, že doklad o dosažené kvalifikaci není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm (pro vystavení členské legitimace).

Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k výše uvedeným dokladům ještě doloží:

 • Platné vízum (přiznání azylu, statut uprchlíka, trvalý pobyt).


1. KROK: ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY = VZNIK ČLENSTVÍ V ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMOŘE
 1. Uchazeč o členství v České stomatologické komoře (dále jen Komora) řádně vyplní předepsaný tiskopis3) Evidenční karta člena České stomatologické komory (CSK/38/97), který je považován za žádost dle zákona č. 220/1991 Sb. (dále jen žádost).


 1. Žádost včetně výše uvedených dokladů uchazeč podá:

  • v Kanceláři Komory v Praze, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
  • nebo prostřednictvím Oblastní stomatologické komory (dále jen Oblastní komora). Kontakty jsou na webových stránkách ČSK


 1. Je-li žádost včetně dokladů kompletní:

  • členství v Komoře vzniká dnem zápisu údajů do elektronického seznamu členů Komory
  • žadatel na adresu uvedenou v žádosti obdrží doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu do seznamu členů Komory (CSK/61/98), dodatečně obdrží členskou legitimaci.


 1. Není-li žádost včetně dokladů kompletní:

  • uchazeč je vyzván k doplnění.


 1. Ve sporných případech:

  • projedná žádost nejbližší zasedání představenstva Komory. Rozhodne-li představenstvo Komory záporně, je rozhodnutí zasláno uchazeči formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Poznámka: zápis do seznamu členů České stomatologické komory je vyřizován v co nejkratším možném termínu, přestože dle zákona č. 220/19991 Sb. je Komora povinna zapsat člena do dvou měsíců od doručení žádosti.


2. KROK: ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ OBLASTNÍ KOMORY
 1. Člen Komory řádně vyplní předepsaný tiskopis3) Evidenční karta člena Oblastní komory (CSK/53/98) (dále jen žádost).

 2. Žádost včetně výše uvedených dokladů uchazeč podá v příslušné Oblastní komoře (kontakty jsou na webových stránkách ČSK).

Vysvětlivky:
1) Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče v ČR..

2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů ČR a případně i výpisem ze zákonného rejstříku či rovnocenným dokladem vydaným státem, na jehož území uchazeč naposledy vykonával povolání zubního lékaře nebo jehož je státním příslušníkem.

3) Potřebné tiskopisy jsou k dispozici v Kanceláři Komory, v sekretariátech oblastních komor (popř. předsedy), nebo na webových stránkách ČSK (www.dent.cz).