Staňte se členem České stomatologické komory

Zápis do seznamu členů české stomatologické komory = vznik členství v české stomatologické komoře

Uchazeč o členství v České stomatologické komoře (dále jen Komora) řádně vyplní dále předepsaný formulář tzv. Žádost o zápis do ČSK a OSK, který je považován za žádost dle zákona č. 220/1991 Sb. (dále jen žádost). Součástí tohoto formuláře jsou také přílohy.

Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory.Poznámka: s výjimkou hostujících osob

Poznámka: žadatele o uznání odborné způsobilosti lze do seznamu členů Komory zapsat až poté, co úspěšně složil aprobační zkoušku a byla mu ministerstvem zdravotnictví uznána jeho odborná způsobilost. Do té doby žadatel nesmí na území České republiky vykonávat povolání zubního lékaře. Může pouze absolvovat odbornou praxi v rámci aprobační zkoušky, a to na akreditovaném pracovišti podle příslušného vzdělávacího programu.

6a odst. 2

písm. e) být zapsán v seznamu členů Oblastní komory.
písm. f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů ne-ní zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení.

K žádosti je nutno přiložit tyto podklady:

1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace dokládá:

 • Ověřená kopie diplomu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o absolvování studia. Pokud je dokladem k žádosti „Potvrzení o absolvování studia“, musí člen Komory dodatečně doložit ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu.
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm pro vystavení členské legitimace (nepovinná příloha. Nebude-li fotografie dodána, bude členská legitimace vystavena bez ní).

2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží navíc:

 • Ověřená kopie Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k povolení výkonu zdravotnického povolání
  zubního lékaře.
 • Kopie průkazu o povolení k pobytu

1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace

 • Ověřená kopie
  • rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře v ČR s vyznačenou doložkou právní moci, nebo
  • povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky
   • s vyznačenou doložkou právní moci, je-li začátek doby povolení určen právní mocí povolení
   • s dokladem o vzniku a trvání pracovněprávního vztahu, je-li povolení vázáno na vznik a trvání pracovněprávního vztahu, nebo
 • Ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, osvědčení, event. jiný doklad) vydaných příslušným orgánem nebo institucí členského státu, které jsou uvedeny v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Ověřené kopie dokladů o absolvovaném vzdělávání a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky) v případě, že doklad není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Originál nebo ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) v případě, že doklad o dosažené kvalifikaci není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm (nepovinná příloha. Nebude-li fotografie dodána, bude členská legitimace vystavena bez ní).

2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží:

 • Kopie průkazu o povolení k pobytu

Všechny doklady se přikládají jako scany originálních dokumentů. Proto si je připravte předem před započetím vyplňování žádosti!

Chcete se stát členem ČSK?

potom vyplňte

Žádost o zápis do ČSK a OSK


Poznámka:
1) Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství v ČR (náležitosti posudku – viz Vzor lékařského posudku), a není-li, jiný praktický lékař. V případě zahraničního posudku je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).

2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující formace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. V případě zahraničního výpisu je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).

Je-li žádost včetně dokladů kompletní:

 • členství v Komoře vzniká dnem zápisu údajů do elektronického seznamu členů Komory
 • žadatel na adresu uvedenou v žádosti obdrží doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu do seznamu členů Komory (CSK/61/98), dodatečně obdrží členskou legitimaci.

Není-li žádost včetně dokladů kompletní:

 • uchazeč je vyzván k doplnění.

Ve sporných případech:

 • projedná žádost nejbližší zasedání představenstva Komory. Rozhodne-li představenstvo Komory záporně, je rozhodnutí zasláno uchazeči formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Poznámka: zápis do seznamu členů České stomatologické komory je vyřizován v co nejkratším možném termínu, přestože dle zákona č. 220/19991 Sb. je Komora povinna zapsat člena do dvou měsíců od
doručení žádosti.