K žádosti je nutno přiložit tyto podklady:

A. Absolvent magisterského studijního programu stomatologie nebo zubního lékařství v českém jazyce na lékařské fakultě české univerzity nebo v českém a slovenském jazyce na lékařské fakultě československé univerzity.

 1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace dokládá:

  1. Kopii diplomu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o absolvování studia. Pokud je dokladem k žádosti „Potvrzení o absolvování studia“, musí člen Komory dodatečně doložit kopii diplomu a dodatku k diplomu.
  2. Kopii dokladu o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší 90 dnů).

   Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství v ČR (náležitosti posudku – viz Vzor lékařského posudku), a není-li, jiný praktický lékař. V případě zahraničního posudku je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky). Doklad nesmí být starší 90 dnů.

  3. Kopii dokladu o bezúhonnosti (nesmí být starší 90 dnů).

   Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 90 dnů. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující formace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. V případě zahraničního výpisu je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky). Fyzické osoby, které mají zřízenou datovou schránku, mohou zaslat elektronický výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doložit vytištěný elektronický výpis v konvertované podobě.

 2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží navíc:

  1. Kopii průkazu o povolení k pobytu

 

B. Zubní lékař, který získal odbornou způsobilost a/nebo specializovanou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře v magisterském studiu v ČR v jiném jazyce než českém, v jiném členském státu EU než v ČR nebo v jiném než členském státu EU.

 1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace dokládá:

  1. Kopii rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře v ČR s vyznačenou doložkou právní moci, nebo
  2. Kopii dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, osvědčení, event. jiný doklad) vydaných příslušným orgánem nebo institucí členského státu, které jsou uvedeny v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.) a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).
  3. Kopii dokladů o absolvovaném vzdělávání (přílohy diplomu – tzv. supplements) a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky)
  4. Kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) v případě, že doklad o dosažené kvalifikaci není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
  5. Kopii potvrzení o členství a bezúhonnosti v zahraničních profesních organizacích (např. Good standing letter apod) a jeho/jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).
  6. Doklad nebo kopii dokladu o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší 90 dnů).

   Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství v ČR (náležitosti posudku – viz Vzor lékařského posudku), a není-li, jiný praktický lékař. V případě zahraničního posudku je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky). Doklad nesmí být starší 90 dnů.

  7. Doklad nebo kopii dokladu o bezúhonnosti (nesmí být starší 90 dnů).

   Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 90 dnů. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující formace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. V případě zahraničního výpisu je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky). Fyzické osoby, které mají zřízenou datovou schránku, mohou zaslat elektronický výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doložit vytištěný elektronický výpis v konvertované podobě.

 2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží navíc:

  1. Kopii průkazu o povolení k pobytu