Pro autory

Svoje příspěvky zasílejte na adresu redakce k rukám PhDr. Ivy Žákové, šéfredaktorky LKS, na e-mail: zakova@dent.cz

Termíny redakčních uzávěrek a distribuce LKS jsou uvedeny zde.

Redakce předkládá vaše příspěvky – s výjimkou některých aktuálních materiálů – k posouzení redakční radě LKS, která se schází zpravidla jednou měsíčně v termínech uvedených zde.

LKS je recenzovaný časopis, a proto odborná sdělení podléhají recenznímu řízení (double blind review). Při zpracování odborných článků postupujte podle dokumentu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění materiálů, které jsou v rozporu s koncepcí časopisu LKS nebo zájmy ČSK jako vydavatele. Zároveň upozorňuje autory, že jejich texty mohou být kráceny a stylisticky upraveny. V závažnějších případech a při větších redakčních úpravách redakce konzultuje tyto změny s autory a umožňuje jim finální verzi autorizovat.