ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou

ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou

 • Autor: Ing. Jitka Povolná — vedoucí Vnitřního oddělení
 • Zveřejněno: 25. 11. 2019

Závazné stanovisko České stomatologické komory č. ZS 1/2019 ze dne 16.11.2019
k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou

Sněm České stomatologické komory vzhledem k těmto důvodům:

1) Dentální hygienistka je podle obecně závazných předpisů oprávněna bez odborného dohledu a bez indikace zubního lékaře (i) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, (ii) stanovit úroveň individuální hygieny,(iii) provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost, provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu, a (iv) provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny. Ostatní činnosti může dentální hygienistka vykonávat jen na základě indikace a některé z nich jen pod odborným dohledem či přímým vedením zubního lékaře.

2) Rozsah a forma odborného dohledu zubního lékaře nad výkonem povolání dentální hygienistky jsou obecně závaznými právními předpisy upraveny pouze formálně, nikoliv věcně. Rozsah a forma odborného dohledu nad výkonem povolání nelékařského zdravotnického pracovníka přitom jednoznačně mají věcný medicínský základ, protože přímo ovlivňují obsah a bezpečnost zdravotní péče poskytované pacientovi. Rozsah a forma odborného dohledu tak jsou odborným problémem poskytování zdravotních služeb.

3) Forma odborného dohledu je důležitá též z hlediska rozsahu odpovědnosti konkrétního poskytovatele zdravotních služeb a konkrétního zdravotnického pracovníka ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi.

4) Rozsah odborného dohledu, zejména pak dostupnost rady a pomoci zubního lékaře je třeba přizpůsobit charakteru konkrétní činnosti, kterou dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře vykonává.

5) Odpovědnost za dodržení podmínek odborného dohledu nese vedle poskytovatele, který poskytuje zdravotní služby prostřednictvím dentální hygienistky pod odborným dohledem, též zubní lékař, který odborný dohled zajišťuje.

6) Rozsah a forma odborného dohledu musí odpovídat současnému stavu poznání v oboru zubního lékařství a dentální hygieny, a proto je nutno přijmout pro členy České stomatologické komory závazné stanovisko s okamžitou účinností. Zubním lékařům, kteří již vykonávají odborný dohled nad výkonem povolání dentální hygienistky, je nicméně třeba poskytnout přiměřený čas, aby svoji dosavadní praxi a právní vztahy uvedli do souladu s tímto závazným stanoviskem,

schválil toto závazné stanovisko České stomatologické komory:

Čl. I

 1. Podle § 16 odst. 3 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, může dentální hygienistka jen pod odborným dohledem zubního lékaře
  a) provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní,
  b) měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů,
  c) provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů,
  d) asistovat při ošetřeních dutiny ústní a zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
  e) pečovat o pacienty v průběhu ošetření zubním lékařem,
  f) vyvolávat RTG snímky,
  g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
  h) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
  2. Výkonem povolání dentální hygienistky pod odborným dohledem zubního lékaře se rozumí výkon výše uvedených činností při dosažitelnosti rady a pomoci zubního lékaře a v rozsahu, který zubní lékař určí.

Čl. II

 1. Zubní lékař vykonává odborný dohled nad výkonem povolání dentální hygienistky, která je
  a) jeho zaměstnancem nebo zaměstnancem jeho zaměstnavatele,
  b) poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž zubní lékař uzavřel písemnou smlouvu o výkonu odborného dohledu,
  c) zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb, s nímž zubní lékař uzavřel písemnou smlouvu o výkonu odborného dohledu.
  2. K zajištění dosažitelnosti rady a pomoci při výkonu činností uvedených
  a) v čl. I odst. 1 písm. a) až e) je zubní lékař přítomen ve zdravotnickém zařízení, ve kterém dentální hygienistka tyto činnosti vykonává, anebo v budově, ve které se takové zdravotnické zařízení nachází, a to po celou pracovní dobu dentální hygienistky,
  b) v čl. I odst. 1 písm. f) až h) je zubní lékař dostupný telefonicky po celou pracovní dobu dentální hygienistky a dosažitelný fyzicky do 48 hodin.
  3. Zubní lékař vykonávající odborný dohled nepřipustí, aby dentální hygienistka pod jeho odborným dohledem vykonávala činnosti uvedené v čl. I odst. 1 a čl. III odst. 1 bez indikace zubního lékaře.

Čl. III

 1. Podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, může dentální hygienistka jen v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může
  a) provádět vstupní a kontrolní vyšetření úrovně hygieny ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,
  b) provádět otisky chrupu,
  c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,
  d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,
  e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,
  f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,
  g) provádět odborné čištění zubů,
  h) stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem,
  i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor,
  j) ohlazovat kořeny zubů,
  k) provádět uzavřenou kyretáž,
  l) odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji,
  m) zhotovovat studijní modely,
  n) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.
  2. Zubní lékař pro účely výkonu činností uvedených v čl. I odst. 1 a čl. III odst. 1 dentální hygienistkou stanoví diagnózu a individuální léčebný postup dostatečně určitě a podrobně tak, aby bylo zřejmé, které konkrétní činnosti v rámci léčby pacienta má provést dentální hygienistka, v jakém rozsahu a případně lokalizaci a případně kterými postupy.
  3. Písemný záznam o stanovení diagnózy a individuálního léčebného postupu podle odstavce 2 zubní lékař zpřístupní dentální hygienistce.

Čl. IV
Účinnost

Toto závazné stanovisko nabývá účinnosti vyhlášením. Zubní lékař, který ke dni účinnosti tohoto závazného stanoviska vykonává odborný dohled nad výkonem povolání dentální hygienistky způsobem, který neodpovídá tomuto závaznému stanovisku, uvede výkon odborného dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky do souladu s tímto závazným stanoviskem nejpozději do 31. prosince 2020.