Zpět do řádů a stanovisek

3/2009 Volební řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017)

3/2009 Volební řád
České stomatologické komory

ve znění řádu ČSK 2/2012

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Volební řád České stomatologické komory (dále jen „Komora”) upravuje výkon volebního práva členů Komory a organizaci voleb do orgánů a funkcí Komory a oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komora“).
(2) Každý člen Komory má právo podle tohoto řádu volit a být volen do orgánů a funkcí Komory a Oblastní komory.
(3) Člen Komory má právo volit a být volen do orgánů a funkcí Oblastní komory a do sněmu Komory pouze v té Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán.
(4) Člen Komory může být zvolen pouze do jediného orgánu či funkce Komory nebo Oblastní komory s výjimkou současného členství v představenstvu Oblastní komory, výkonu funkce jeho předsedy a členství ve sněmu Komory. Na člena Komory, jehož volba proběhla v rozporu s tímto odstavcem, se hledí, jako by nebyl zvolen. To neplatí, byl-li člen Komory zvolen prezidentem nebo viceprezidentem Komory.
(5) Místo v orgánu nebo funkce jsou uvolněny, jestliže se zvolený člen Komory svého členství v orgánu nebo funkce písemně vzdal, zaniklo-li členství v orgánu nebo výkon funkce v souvislosti s jeho zvolením prezidentem Komory nebo viceprezidentem Komory, zaniklo-li jeho členství v Komoře nebo byl-li z orgánu nebo funkce odvolán.
§ 2

Volební systém

(1) Do orgánů a funkcí Oblastní komory včetně společných čestných rad a do sněmu Komory se volí na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
(2) Do orgánů a funkcí Komory s výjimkou sněmu Komory se volí na základě rovného a nepřímého volebního práva tajným hlasováním.
(3) Pro platnost voleb je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu a odevzdání takového počtu volebních lístků, který v číselném vyjádření odpovídá nadpoloviční většině přítomných členů orgánu. Neodevzdané volební lístky jsou neplatné.
(4) Členem sněmu Oblastní komory se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory zapsaný v seznamu členů této Oblastní komory. Voličem se pro účely tohoto řádu rozumí člen sněmu Oblastní komory (Komory), který je přítomen na jednání sněmu Oblastní komory (Komory), na kterém probíhají volby.
§ 3

Funkční období a konání voleb

(1) Funkční období orgánů a funkcí Komory a Oblastních komor je čtyřleté. Funkční období začíná dnem 21. 9. posledního roku funkčního období předchozího orgánu nebo funkce a končí dnem 20. 9. posledního roku svého trvání.
(2) Volby do orgánů a funkcí se konají tak, aby všichni jejich členové byli zvoleni nejpozději do 20. 9. roku, v němž končí funkční období dosavadních orgánů a funkcí. Jestliže ve lhůtě podle předchozí věty nebyl zvolen plný počet volených členů orgánu, avšak volby byly účinné, orgán může jednat a platně se usnášet; počtem všech členů orgánu se v takovém případě rozumí počet všech zvolených členů orgánu. V případech uvedených v předchozí větě lze konat volby i po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce. Členové orgánu zvolení po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce jsou zvoleni pouze na zbývající část funkčního období orgánu.
(3) Za řádné a včasné vyhlášení voleb do orgánů
a funkcí Oblastní komory odpovídá představenstvo Oblastní komory. Za řádné a včasné vyhlášení voleb do orgánů a funkcí Komory odpovídá představenstvo Komory. Řádným a včasným vyhlášením voleb se rozumí svolání sněmu Oblastní komory (sněmu Komory) tak, aby volby mohly proběhnout ve lhůtách vyplývajících z tohoto řádu.
(4) Byly-li volby do orgánu neúčinné, konají se nové volby. Nové volby se konají též v případech upravených ve zvláštní části tohoto řádu (§ 9 odst. 7 a § 16 odst. 7). Při nové volbě se postupuje podle tohoto řádu. Novou volbu lze konat bezprostředně po původní volbě; kandidáti v původní volbě nejsou z nové volby vyloučeni. Kandidáti zvolení v nové volbě, která se konala po uplynutí lhůty podle první věty druhého odstavce, jsou zvoleni pouze na zbývající část funkčního období orgánu či funkce.
ČÁST DRUHÁ

VOLBY ORGÁNŮ A FUNKCÍ
OBLASTNÍ KOMORY

ODDÍL PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 4

(1) Pozvánku na jednání sněmu Oblastní komory, na němž proběhnou volby, doručí představenstvo Oblastní komory písemně všem členům sněmu Oblastní komory nejméně 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat vedle místa a času konání jednání sněmu Oblastní komory zejména informaci o vyhlášení voleb včetně sdělení, do kterých orgánů a funkcí se volby vyhlašují.
(2) Představenstvo Oblastní komory zajistí veškeré podmínky pro řádné konání voleb.
(3) Při volbě orgánů a funkcí Oblastní komory se postupuje podle jednotlivých oddílů této části Volebního řádu. Konají-li se současně volby do několika orgánů nebo funkcí, je nutno dodržet všechny podmínky vyplývající z tohoto řádu pro volby do jednotlivého orgánu nebo funkce s tím, že podle povahy lze jednotlivé opakující se úkony sloučit. Volební lístky pro volby konané současně do několika orgánů či funkcí mohou být na jedné listině, pokud tato listina obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto řádem pro každý volební lístek.
§ 5

Volební komise

(1) Volby řídí, za jejich správný průběh odpovídá
a případné námitky řeší minimálně 3členná volební komise s lichým počtem členů, zvolená na základě návrhů voličů veřejným hlasováním v úvodu jednání.
(2) Členové volební komise si ze svého středu zvolí mluvčího.
(3) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.
§ 6

Průběh voleb – první kolo

(1) Mluvčí volební komise provede zahájení voleb a seznámí voliče s jejich průběhem. Volby probíhají výběrem z kandidátů zařazených na kandidátní listinu (dále jen „kandidáti“, jednotlivě dále jen „kandidát“). Návrh na zařazení na kandidátní listinu může předložit kterýkoliv člen sněmu Oblastní komory, a to až do doby, než volební komise svým rozhodnutím kandidátní listinu uzavře; před uzavřením kandidátní listiny je nutno vyzvat voliče k předkládání návrhů na zařazení na kandidátní listinu a poskytnout jim k tomu čas nejméně 15 minut.
(2) Na kandidátní listinu nebo listiny může být zařazen kterýkoliv člen sněmu Oblastní komory, který vysloví se zařazením na příslušnou kandidátní listinu souhlas. Pokud není člen sněmu Oblastní komory, navrhovaný k zařazení na kandidátní listinu, přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas se zařazením na příslušnou kandidátní listinu nebo listiny. Nesouhlasí-li člen sněmu Oblastní komory se zařazením na kandidátní listinu či listiny, nebo nelze-li jeho souhlas před uzavřením kandidátní listiny opatřit, volební komise jej na příslušnou kandidátní listinu nezařadí.
(3) Kandidát může až do okamžiku, kdy mluvčí volební komise prohlásí volby za skončené, z volby odstoupit. Kandidáta, který odstoupil z volby před svým zvolením, volební komise ihned vyškrtne z příslušné kandidátní listiny. Odstoupí-li z volby zvolený kandidát, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. Není-li v důsledku odstoupení zvoleného kandidáta z volby naplněn počet volených členů orgánu, je v prvním kole na jeho místě zvolen kandidát, který se mezi členy Komory, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním zvoleném kandidátu.

<

div align="left">(4) Rozhodnutí volební komise o uzavření kandidátní listiny vyhlásí mluvčí volební komise společně s uvedením jmen a příjmení kandidátů. Nelze-li kandidátní listinu zpřístupnit voličům tak, aby ji mohli při vpisování jmen a příjmení volených kandidátů vidět, doporučí mluvčí volební komise voličům, aby si jména a příjmení kandidátů poznamenali; zároveň sdělí počet volených členů orgánu. Po uzavření kandidátní listiny nelze další návrhy na zařazení na kandidátní listinu předkládat.
(5) Po uzavření kandidátní listiny poskytne volební komise kandidátům, kteří o to požádají, prostor, aby se mohli voličům představit a odpovědět na jejich případné otázky. Přitom volební komise dbá na zachování rovných podmínek pro všechny kandidáty.
(6) Členové volební komise rozdají voličům volební lístky. Voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení kandidátů, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Počet zapsaných jmen a příjmení nesmí převýšit počet volených členů orgánu.
(7) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky.
(8) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí kandidátů dle počtu získaných platných hlasů. Kandidáti, kteří získali stejný počet platných hlasů, se v pořadí podle počtu získaných platných hlasů umístili na stejném místě (dále jen “kandidáti se stejným pořadím“). Místa v pořadí podle počtu získaných platných hlasů bezprostředně následující po místě, na kterém se umístili kandidáti se stejným pořadím, zůstávají až do počtu kandidátů se stejným pořadím neobsazena. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.

<

div align="left">(9) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, nelze-li jednoznačně určit, kterého kandidáta volič volí, je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet volených členů orgánu, anebo obsahuje-li volební lístek označení jedné či více osob, které nejsou kandidáty pro volbu do příslušného orgánu či funkce. Ve sporných případech rozhoduje volební komise.
(10) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů. Získá-li však nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než kolik činí počet volených členů orgánu, jsou zvoleni ti z nich, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu volených členů orgánu. Kandidáti se stejným pořadím, jejichž zvolením v pořadí podle získaných platných hlasů v prvním kole by byl překročen počet volených členů orgánu, postupují vždy do druhého kola; to neplatí, zbývá-li poté, co ostatní kandidáti se stejným pořadím odstoupili z volby, takový počet kandidátů se stejným pořadím, jejichž zvolením v pořadí podle počtu získaných platných hlasů není překročen počet volených členů orgánu.
(11) Mluvčí volební komise seznámí sněm Oblastní komory s výsledky prvního kola. V případě, že kandidát byl zvolen do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že z volby odstoupil.

§ 7

Průběh voleb – druhé kolo

(1) Druhé kolo voleb se koná, nebyl-li v prvním kole zvolen plný počet volených členů orgánu.
(2) Počet členů orgánu volených ve druhém kole je roven počtu volených členů orgánu sníženému o počet členů orgánu zvolených v prvním kole.
(3) Do druhého kola postupují ti dosud nezvolení kandidáti, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů v prvním kole, a to v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů orgánu volených v druhém kole; ustanovení § 6 odstavce 10 věty třetí tím není dotčeno. Nelze-li takového počtu kandidátů, kteří získali v prvním kole platné hlasy, dosáhnout, postupují do druhého kola všichni dosud nezvolení kandidáti, kteří získali v prvním kole platné hlasy.
(4) Mluvčí volební komise seznámí voliče se jmény a příjmeními kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Není-li v důsledku odstoupení postupujícího kandidáta z volby dosaženo počtu postupujících kandidátů podle odstavce 3, do druhého kola postupuje na místě odstupujícího kandidáta kandidát, který se mezi kandidáty, kteří získali v prvním kole platné hlasy, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním postupujícím kandidátu.
(5) V případě, že kandidát postoupil do druhého kola voleb do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že z volby odstoupil.
(6) Mluvčí volební komise přečte konečný seznam kandidátů postupujících do druhého kola v abecedním pořadí. Nelze-li seznam jména a příjmení kandidátů postupujících do druhého kola zpřístupnit voličům tak, aby jej mohli při vpisování jmen a příjmení volených kandidátů vidět, doporučí mluvčí volební komise voličům, aby si jména a příjmení kandidátů poznamenali. Zároveň sdělí počet členů orgánu volených v druhém kole.
(7) Členové volební komise rozdají voličům volební lístky.
(8) Voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení kandidátů postupujících do druhého kola, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Počet zapsaných jmen a příjmení nesmí převýšit počet členů orgánu volených ve druhém kole.
(9) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky.
(10) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí kandidátů dle počtu získaných platných hlasů. Při rovnosti získaných platných hlasů rozhodne los. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.
(11) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, nelze-li jednoznačně určit, kterého kandidáta volič volí, či je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet členů orgánu volených ve druhém kole. Hlas voliče je ve druhém kole neplatný též tehdy, zapíše-li volič do kterékoliv rubriky jinou osobu než kandidáta postupujícího do druhého kola.
(12) Zvoleni jsou ti kandidáti postupující do druhého kola, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu členů orgánu volených v druhém kole.
§ 8
(1) Mluvčí volební komise vyhlásí výsledky voleb přečtením jmen a příjmení zvolených členů orgánu včetně konstatování počtu voličů a vydaných a odevzdaných volebních lístků.
(2) Mluvčí volební komise uvede rovněž pořadí nezvolených kandidátů dle počtu získaných platných hlasů, přičemž nezvolení kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, mají vždy přednost před ostatními nezvolenými kandidáty, kteří získali platné hlasy.
(3) Mluvčí volební komise vyzve voliče, aby uplatnili své případné námitky k průběhu voleb. Námitky k průběhu voleb lze vznášet kdykoliv, nikoliv však poté, co mluvčí volební komise prohlásil volby za skončené; k námitkám vzneseným později se nepřihlíží, o čemž mluvčí volební komise voliče v rámci výzvy dle předchozí věty poučí. O vznesených námitkách volební komise rozhodne bezodkladně za přítomnosti předsedy, popř. jiného člena revizní komise Oblastní komory. Po rozhodnutí o námitkách, případně po provedení dalších opatření, k nimž volební komise na základě svého rozhodnutí o námitkách přikročila, nebo nejsou-li námitky vzneseny, prohlásí mluvčí volební komise volby za skončené.
(4) Volební komise vyhotoví dvojmo na tiskopisu Komory zprávu o průběhu a výsledcích voleb, kterou podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají.
(5) Zprávu o průběhu a výsledcích voleb přednese mluvčí volební komise sněmu Oblastní komory.
(6) Mluvčí volební komise požádá nově zvolené členy čestné rady a revizní komise Oblastní komory o účast na prvním jednání těchto orgánů. Zároveň určí, kdo z členů volební komise se prvního jednání zúčastní a bude je řídit.

<

div align="left">(7) Tiskopis Komory se zprávou o průběhu a výsledcích voleb a všechny nevydané a odevzdané volební lístky předá mluvčí volební komise představenstvu Oblastní komory, které zabezpečí archivaci volebních dokumentů. Předseda představenstva Oblastní komory doručí nejpozději do deseti dnů od konání voleb tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb Kanceláři Komory se zřetelným sdělením, zda se konaly volby členů společné čestné rady.

ODDÍL DRUHÝ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBÁCH DO ORGÁNŮ A FUNKCÍ OBLASTNÍ KOMORY

§ 9

Volba představenstva Oblastní komory a jeho předsedy

(1) Volby členů představenstva Oblastní komory a jeho předsedy probíhají současně, výsledky volby předsedy představenstva Oblastní komory se však posuzují odděleně od voleb zbývajících členů představenstva Oblastní komory.
(2) Předseda představenstva Oblastní komory je prvním členem představenstva Oblastní komory; členství v představenstvu Oblastní komory vzniká zvolením do funkce předsedy představenstva Oblastní komory a zaniká uplynutím funkčního období nebo uvolněním funkce předsedy představenstva Oblastní komory.
(3) Počet volených členů představenstva Oblastní komory je 6, 8 nebo10. Přesný počet volených členů představenstva Oblastní komory stanoví sněm Oblastní komory bezprostředně před zahájením voleb.
(4) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů, z nichž jedna je nadepsána „předseda představenstva Oblastní komory“.
(5) Nebyl-li v prvním kole předseda představenstva Oblastní komory zvolen, postupují do druhého kola kandidáti, kteří se v prvním kole umístili v pořadí podle počtu platných hlasů získaných v rubrice „předseda představenstva Oblastní komory“ na prvním a druhém místě.
(6) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů, z nichž jedna je nadepsána „předseda představenstva Oblastní komory“. Byl-li předseda představenstva zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto nadepsanou rubriku neobsahuje.
(7) Volby členů představenstva Oblastní komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 7 členů představenstva Oblastní komory. Nebyl-li předseda představenstva Oblastní komory zvolen ani ve druhém kole, anebo odstoupili-li všichni kandidáti z volby, koná se nová volba.
§ 10

Volba revizní komise Oblastní komory

(1) Počet volených členů revizní komise Oblastní komory je 3 nebo 5. Přesný počet volených členů revizní komise Oblastní komory stanoví sněm Oblastní komory bezprostředně před zahájením voleb.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu odevzdáním volebního lístku s napsaným jménem a příjmením pro tuto funkci do volební schránky. Zvolen je člen revizní komise Oblastní komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se volba předsedy revizní komise Oblastní komory opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.
(5) Volby členů revizní komise Oblastní komory jsou neúčinné, nebyli-li zvoleni alespoň 3 členové revizní komise Oblastní komory.
§ 10a

Volba členů společné revizní komise

(1) Počet volených členů společné revizní komise je stanoven v rozhodnutí sněmu Oblastní komory, jímž byla společná revizní komise zřízena.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem, nápisem „1. kolo voleb“ a názvem společné revizní komise a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem, nápisem „2. kolo voleb“ a názvem společné revizní komise a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(4) Kancelář Komory eviduje postup voleb členů společných revizních komisí. Do tří dnů ode dne, kdy jí budou známy výsledky voleb členů společné revizní komise ve všech Oblastních komorách, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, vyzve písemně nejstaršího zvoleného člena společné revizní komise, aby svolal ustavující zasedání této společné revizní komise; to neplatí, jsou-li volby členů společné revizní komise neúčinné (§ 10a odst. 6). Výzva obsahuje jmenný seznam všech zvolených členů společné revizní komise s uvedením jejich adres.
(5) Člen společné revizní komise, který byl Kanceláří Komory vyzván dle předchozího odstavce, je povinen svolat ustavující zasedání společné revizní komise tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Na ustavujícím zasedání zvolí společná revizní komise ze svých členů předsedu a místopředsedy. Volba probíhá tajným hlasováním vložením volebního lístku s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředsedové“ do volební schránky. Předsedou společné revizní komise je zvolen člen společné revizní komise, který získal v rubrice „předseda“ nejvyšší počet hlasů. Místopředsedy společné revizní komise jsou zvoleni členové společné revizní komise, kteří se podle počtu hlasů získaných v rubrice „místopředsedové“ umístili na prvním a druhém místě. Při rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Až do zvolení předsedy a místopředsedů řídí ustavující zasedání svolavatel, který též sčítá odevzdané hlasy, vyhlašuje výsledky volby a odpovídá za správný průběh voleb. O průběhu ustavujícího zasedání včetně průběhu a výsledku voleb se pořídí zpráva na tiskopisu Komory, kterou podepisuje svolavatel a zvolený předseda společné revizní komise. Zpráva se vyhotoví v počtu vyhotovení o 2 vyšším, než je počet Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena. Předseda doručí zprávu o průběhu ustavujícího jednání a průběhu a výsledku voleb všem Oblastním komorám, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, Kanceláři Komory a jedno vyhotovení zprávy archivuje.
(6) Volby členů společné revizní komise jsou neúčinné, nebylo-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvoleno alespoň 5 členů společné revizní komise.
§ 11

Volba čestné rady Oblastní komory

(1) Počet volených členů čestné rady Oblastní
komory je 5.
(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(4) Čestná rada Oblastní komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu a místopředsedu odevzdáním volebního lístku s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředseda“ do volební schránky. Zvolen je člen čestné rady Oblastní komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.
(6) Volby členů čestné rady Oblastní komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno 5 členů čestné rady Oblastní komory.
§ 12

Volby členů společné čestné rady

(1) Počet volených členů společné čestné rady je stanoven v rozhodnutí sněmu Oblastní komory, jímž byla společná čestná rada zřízena.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem, nápisem „1. kolo voleb“ a názvem společné čestné rady a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem, nápisem „2. kolo voleb“ a názvem společné čestné rady a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.
(4) Kancelář Komory eviduje postup voleb členů společných čestných rad. Do tří dnů ode dne, kdy jí budou známy výsledky voleb členů společné čestné rady ve všech Oblastních komorách, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena, vyzve písemně nejstaršího zvoleného člena společné čestné rady, aby svolal ustavující zasedání této společné čestné rady; to neplatí, jsou-li volby členů společné čestné rady neúčinné (§ 12 odst. 6). Výzva obsahuje jmenný seznam všech zvolených členů společné čestné rady s uvedením jejich adres.
(5) Člen společné čestné rady, který byl Kanceláří Komory vyzván dle předchozího odstavce, je povinen svolat ustavující zasedání společné čestné rady tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Na ustavujícím zasedání zvolí společná čestná rada ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy. O počtu místopředsedů hlasuje společná čestná rada před zahájením volby. Volba probíhá tajným hlasováním vložením volebního lístku s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředseda“, případně „místopředsedové“ do volební schránky. Zvolen je člen společné čestné rady, který v příslušné rubrice získal nejvyšší počet hlasů. Volí-li společná čestná rada dva místopředsedy, jsou zvoleni členové společné čestné rady, kteří se podle počtu hlasů získaných v rubrice “místopředsedové” umístili na prvním a druhém místě. Při rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Až do zvolení předsedy a místopředsedy řídí ustavující zasedání svolavatel, který též sčítá odevzdané hlasy, vyhlašuje výsledky volby a odpovídá za správný průběh voleb. O průběhu ustavujícího zasedání včetně průběhu a výsledku voleb se pořídí zpráva na tiskopisu Komory, kterou podepisuje svolavatel a zvolený předseda společné čestné rady. Zpráva se vyhotoví v počtu vyhotovení o 2 vyšším, než je počet Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena. Předseda doručí zprávu o průběhu ustavujícího jednání a průběhu a výsledku voleb všem Oblastním komorám, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena, Kanceláři Komory a jedno vyhotovení zprávy archivuje.
(6) Volby členů společné čestné rady jsou neúčinné, nebylo-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvoleno alespoň 5 členů společné čestné rady.
§ 13

Volba členů sněmu Komory

(1) Počet volených členů sněmu Komory odpovídá počtu okresů na území Oblastní komory zvýšenému o počet lékařských fakult s pregraduální výukou zubních lékařů, které působí na území Oblastní komory. Z každého okresu na území Oblastní komory se volí jeden člen sněmu Komory a dále jeden zástupce z každé lékařské fakulty dle předchozí věty. V jednotlivých Oblastních komorách v hlavním městě Praze je počet volených členů sněmu Komory 1 s výjimkou Oblastní komory Praha 4, kde je počet volených členů sněmu Komory 2. V Oblastní komoře Ostrava je počet volených členů sněmu 2, v Oblastní komoře Brno – město je počet volených členů sněmu 3; počet volených členů sněmu se v Oblastních komorách v hlavním městě Praze, v Oblastní komoře Ostrava a Oblastní komoře Brno město se zvyšuje o počet lékařských fakult s pregraduální výukou zubních lékařů, které působí na území těchto Oblastních komor.
(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů. V oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, obsahuje volební lístek dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“.
(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů. V oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, obsahuje volební lístek dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“. Byl-li zástupce lékařských fakult zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto označenou rubriku neobsahuje.
(4) K hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jiným členem Komory ze stejného okresu, se při posuzování, zda byl člen Komory zvolen, nepřihlíží. Jde-li o postup do druhého kola, nepřihlíží se k hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jinými dvěma členy Komory ze stejného okresu. Členové Komory ze stejného okresu jako člen Komory zvolený v prvním kole nepostupují do kola druhého. Pro účely tohoto odstavce se členy Komory ze stejného okresu rozumějí členové Komory, kteří vykonávají povolání stomatologa v tomtéž okresu.
(5) Získají-li v prvním kole platné hlasy členové Komory pouze z některých okresů na území Oblastní komory, postupují do druhého kola za okres, v němž nezískal nikdo platné hlasy, dva členové Komory, kteří získali nejvíce platných hlasů a nepostoupili do druhého kola dle předchozího odstavce. Ve druhém kole je za takový okres zvolen člen Komory, který získal nejvíce platných hlasů a nebyl zvolen dle předchozího odstavce.
(6) Jako zástupce lékařské fakulty dle odst. 1 tohoto paragrafu může být členem sněmu Komory zvolen pouze člen Komory, který na této fakultě vykonává povolání zubního lékaře. Jiného člena Komory volební komise nezařadí na kandidátní listinu.
(7) Volby členů sněmu Komory jsou neúčinné, nebyla-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvolena nadpoloviční většina celkového počtu volených členů sněmu Komory. Celkovým počtem členů sněmu Komory se rozumí součet počtů volených členů sněmu Komory podle odstavce 1 ve všech Oblastních komorách.

ČÁST TŘETÍ
VOLBY ORGÁNŮ A FUNKCÍ KOMORY

ODDÍL PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

(1) Nevyplývá-li z ustanovení tohoto nebo následujících oddílů něco jiného, použijí se při volbách orgánů a funkcí Komory § 4 – 8 obdobně; přitom platí, že
a) pozvánka na jednání sněmu Komory, na němž proběhnou volby, se doručuje členům sněmu Komory,
b) návrh na zařazení na kandidátní listinu může podat kterýkoliv člen Komory,
c) na kandidátní listinu může být při splnění podmínek vyplývajících z tohoto řádu zařazen kterýkoliv člen Komory,
d) voličem se rozumí člen sněmu Komory přítomný na jednání sněmu Komory, na kterém probíhají volby.

(2) Přípravu voleb včetně jejich vyhlášení a zveřejnění termínu a místa konání v časopisu Komory zajistí představenstvo Komory.
(3) Jména a příjmení kandidátů jsou vytištěna na volebních lístcích v abecedním pořadí s pořadovými čísly. Voliči provedou volbu tak, že označí jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem na volebním lístku. Hlas voliče je neplatný též tehdy, označí-li volič na volebním lístku více kandidátů, než kolik činí počet volených členů orgánu.
(4) Archivaci volebních dokumentů zabezpečí Kancelář Komory, jíž mluvčí volební komise předá tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb a všechny nevydané a odevzdané volební lístky.

ODDÍL DRUHÝ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBÁCH DO ORGÁNŮ A FUNKCÍ KOMORY

§ 15

Volba prezidenta Komory

(1) Volba prezidenta Komory se koná nejpozději 10 měsíců před koncem funkčního období úřadujícího prezidenta Komory.
(2) Prezident Komory se ujímá funkce počátkem svého funkčního období. Po dobu od svého zvolení do počátku funkčního období se člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, nazývá prezidentem – elektem. To neplatí, byl-li prezidentem Komory zvolen úřadující prezident Komory.
(3) Rozhodl-li sněm Komory na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období (§ 15 odst. 7 písm. d) Stanov ČSK), koná se tato volba nejpozději na příštím pravidelném jednání sněmu Komory, ne však dříve než 30 dní ode dne rozhodnutí o jejím konání. Funkční období prezidenta zvoleného v nové volbě pro příští funkční období začíná a končí v den, kdy by začalo a skončilo funkční období prezidenta Komory zvoleného v původní volbě. Zvolením prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období pozbývá původní volba prezidenta Komory svoji platnost.
(4) Nová volba prezidenta Komory pro příští funkční období se koná též tehdy, odmítne-li se člen Komory, který byl zvolen prezidentem Komory v původní volbě, ujmout funkce nebo přestane-li být členem Komory. Novou volbu prezidenta pro příští funkční období dle tohoto odstavce vyhlásí představenstvo Komory bez zbytečného odkladu. Skončí-li před zvolením prezidenta Komory podle tohoto odstavce funkční období úřadujícího prezidenta Komory, vykonává pravomoci prezidenta Komory až do zvolení prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období viceprezident Komory.
(5) Jakmile se prezident Komory ujme funkce, zaniká jeho členství v dalších volených orgánech a funkcích Komory.
§ 16
(1) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 1. kolo“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů
v abecedním pořadí s pořadovými čísly.
(2) Hlas voliče je neplatný kromě případů upravených v obecné části tohoto řádu též tehdy, označí-li volič na volebním lístku více než jednoho kandidáta.
(3) V prvním kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů sněmu Komory.
(4) Nebyl-li prezident Komory zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují kandidáti, kteří se v prvním kole v pořadí podle získaných platných hlasů umístili na prvním a druhém místě.
(5) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 2. kolo“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.
(6) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů.
(7) Nebyl-li prezident Komory zvolen ani ve druhém kole, anebo odstoupili-li všichni kandidáti z volby, koná se nová volba.
(8) Nová volba se koná též tehdy, uvolní-li se funkce prezidenta Komory v průběhu funkčního období. Prezident Komory je v nové volbě dle tohoto odstavce volen pouze na zbývající část funkčního období dosavadního prezidenta Komory a funkce se ujímá zvolením.

§ 17

Volba viceprezidenta Komory

(1) Volba viceprezidenta Komory bezprostředně předchází volbě představenstva Komory. To neplatí, uvolní-li se funkce viceprezidenta Komory v průběhu funkčního období. Při volbě viceprezidenta Komory se užijí § 15 odst. 5 a § 16 obdobně.
§ 18

Volba představenstva Komory

(1) Počet volených členů představenstva Komory je 13.
(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.
(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Komory“) a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.
(4) Volby členů představenstva Komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 8 členů představenstva Komory.
§ 19

Volba revizní komise Komory

(1) Počet volených členů revizní komise Komory je 7.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.
(4) Revizní komise Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu odevzdáním volebního lístku s napsaným jménem a příjmením pro tuto funkci do volební schránky. Zvolen je člen revizní komise Komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.
(5) Volby členů revizní komise Komory jsou neúčinné, nebyli-li zvoleni alespoň 4 členové revizní komise Komory.
§ 20

Volba čestné rady Komory

(1) Počet volených členů čestné rady Komory je 9.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.
(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.
(4) Čestná rada Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu a místopředsedu odevzdáním volebního lístku s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředseda“ do volební schránky. Zvolen je člen čestné rady Komory, který v příslušné rubrice získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.
(5) Volby členů čestné rady Komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 5 členů čestné rady Komory.
ČÁST ČTVRTÁ

KOOPTACE

§ 21

(1) Nezvolení kandidáti, kteří získali platné hlasy (§ 8 odst. 2), se stávají náhradníky s právem být v pořadí podle počtu získaných platných hlasů kooptováni do orgánu nebo funkce v případě jejich uvolnění v průběhu funkčního období, a to na zbývající část funkčního období.
(2) Bez zbytečného odkladu po uvolnění místa v orgánu nebo po uvolnění funkce vyzve představenstvo Oblastní komory prvního náhradníka v pořadí, aby se vyjádřil, zda se svojí kooptací souhlasí. Prohlásí-li náhradník písemně, že s kooptací souhlasí, je kooptován do funkce nebo orgánu ke dni doručení tohoto prohlášení představenstvu Oblastní komory. Nesouhlasí-li s kooptací, nebo nelze-li jeho souhlas bez odkladu opatřit, vyzve představenstvo Oblastní komory náhradníka, který je podle počtu získaných platných hlasů následující v pořadí. Totéž platí, je-li náhradník členem jiného orgánu nebo vykonává-li jinou funkci a současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, ledaže se členství v orgánu, jehož je členem, nebo funkce, kterou vykonává, vzdá.
(3) Sněm Oblastní komory na svém nejblíže následujícím jednání kooptaci potvrdí nebo rozhodne o doplňujících volbách. Do doby potvrzení kooptace nebo vyhlášení doplňujících voleb se kooptovaný člen orgánu i člen Komory kooptovaný do funkce považují za řádně zvolené bez ohledu na to, bude-li jejich kooptace potvrzena či nikoliv.
(4) Jde-li o kooptaci do orgánů a funkcí Komory, postupuje se obdobně podle předchozích odstavců; příslušné úkony činí představenstvo Komory. Ustanovení tohoto paragrafu se nepoužijí v případě uvolnění funkce prezidenta Komory a viceprezidenta Komory.
DOPLŇUJÍCÍ VOLBY

§ 22

(1) Rozhodne-li sněm Oblastní komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Oblastní komory jejich konání. Doplňující volby se konají též tehdy, není-li po uvolnění místa v orgánu nebo funkce žádný náhradník.
(2) Rozhodne-li sněm Komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Komory jejich konání. Doplňující volby se konají též tehdy, není-li po uvolnění místa v orgánu nebo funkce žádný náhradník; jde-li o funkci prezidenta Komory a viceprezidenta Komory, postupuje se podle § 15 odst. 8.
(3) Při doplňujících volbách se použijí ustanovení tohoto řádu vztahující se na řádné volby příslušného orgánu nebo funkce obdobně, není-li dále stanoveno jinak. Počet volených členů orgánu se rovná počtu uvolněných míst v orgánu. V doplňujících volbách jsou kandidáti voleni pouze na zbývající část funkčního období svých předchůdců v orgánu nebo funkci.
(4) Volební lístky a zpráva o průběhu a výsledcích doplňujících voleb obsahují kromě náležitostí předepsaných pro řádné volby též údaj, že se jedná o doplňující volby.
ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 23

(1) Rozhodne-li sněm Oblastní komory o vzniku společného orgánu, konají se v rámci tohoto jednání sněmu též volby prvních členů tohoto orgánu. Nevznikne-li společný orgán, volba jeho prvních členů je neúčinná.
(2) Konají-li se volby do nově vzniklého orgánu, končí funkční období tohoto orgánu v roce, v němž by skončilo funkční období orgánu, jehož pravomoc přešla na nově vzniklý orgán.
§ 24
(1) Funkční období čestné rady Komory, čestných rad Oblastních komor a společných čestných rad, které započne před rokem 2005, skončí dne 20. 9. 2005.

§ 25

Účinnost

(1) Tento Volební řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 11.11.2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.