LKS číslo 4, 2008

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU

Úvodník:
* O HLAVNÍM JÍDLE ......................... s. 97

Jiří Pekárek, prezident ČSK

* ČSK VYDALA VÝROČNÍ ZPRÁVU O SVÉ ČINNOSTI - ROČENKU 2007 .................. s. 98
Kompletní dokument je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Výroční zprávy. Přílohy Ročenky se statistickými údaji a kontakty na Kancelář, orgány ČSK a OSK byly členům Komory rozesílány s LKS č. 3/2008.

* Komora k používání dentálního amalgámu v ČR ........................... s. 98
Je ošetření amalgámem pro pacienta bezpečné? Na tuto a další otázky odpovídali MUDr. Jiří Pekárek a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., na tiskové konferenci ČSK, která se konala v Apolence 26. února 2008. Zájem médií o toto téma vyvolala zpráva, že některé severské země používání dentálního amalgámu omezily nebo zcela zakázaly (viz LKS č. 3/2008).

K používání amalgámu v ČR zaujala Česká stomatologická komora stanovisko, které je v plném znění k dispozici na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

Reportáž:
*** JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ........................ s. 102-103

Iva Žáková**
V kalendáři vzdělávacích akcí České stomatologické komory je měsíc březen už po několik let spojen s Jarním stomatologickým fórem. Letos se konalo 28. 3. v Kongresovém centru Praha a zúčastnilo se ho na 400 zubních lékařů, sester a dentálních hygienistek.

V průběhu let se Jarní stomatologické fórum stalo pojmem, jehož zkratka JSF je dnes už stejně zavedená jako označení mezinárodního kongresu Pražské dentální dny - PDD. Pojetí JSF, které bylo původně zaměřené na lékaře-školitele a absolventy, se v roce 2006 změnilo. Letos se konalo již potřetí jako velká vzdělávací akce určená pro celý dentální tým a orientovaná na spolupráci všech profesí, které v zubní ordinaci pečují o pacienty.

* OPRAVDU JSOU REGULAČNÍ POPLATKY TAKOVÝ PROBLÉM? ....................... s. 104
Zuzana Vystrčilová
Prošlapáváme první krůčky reformy zdravotnictví. Jako zkušební balónek ochoty obyvatelstva přijmout změny byly vypuštěny regulační poplatky. Autorka uvádí své zkušenosti s jejich vybíráním v terénní praxi.

Aktuální informace: www.dent.cz
* K UVÁDĚNÍ ADRESY BYDLIŠTĚ LÉKAŘE NA RECEPTU ...................... s. 105

Dne 6. 2. 2008 nabyla účinnosti vyhláška MZ ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů. Tato vyhláška nově stanoví, že na receptu musí být otisk razítka lékaře (poskytovatele) obsahující také adresu jeho trvalého pobytu, včetně telefonního čísla.

Zástupci Koalice soukromých lékařů, jíž je ČSK členem, se shodli na nutnosti zrušení povinnosti uvádět na receptu adresu trvalého bydliště včetně telefonního čísla lékaře, s tím, aby na receptu byla i nadále uváděna pouze adresa ordinace. Koalice zahájila v této záležitosti jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a dále bude požadovat řešení stávající situace používání razítek, která nejsou v souladu s platnou vyhláškou.

Dle informace Mgr. Jakuba Uhra, právníka Sdružení praktických lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, neuvedení adresy bydliště předepisujícího lékaře na receptu (na razítku), není důvodem k odmítnutí vydání léčivého přípravku.

Komentář k problematice je v plném znění na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 ........................ s. 105
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008. Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII

Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR SE PŘEDSTAVUJE A NABÍZÍ SPOLUPRÁCI ................... s. 106-107
Zuzana Vystrčilová
Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) je nezisková organizace zastupující studenty zubního lékařství a stomatologie na všech fakultách v České republice. Jeho členy je většina posluchačů oboru. Někteří jste již o SSS ČR slyšeli například prostřednictvím vašich studujících dětí, ale k mnohým se zatím dostalo jen málo informací o tom, co toto sdružení dělá a jak se snaží pomáhat studentům. V rámci spolupráce mezi SSS ČR a ČSK jsme proto studenty vyzvali, aby na stránkách LKS představili své aktivity a možnosti, jak k nim osobně můžete přispět i vy.

SSS ČR vydává pravidelně, v současnosti dvakrát ročně, odborný časopis StuDent v nákladu 1000 ks, který je zdarma distribuován všem studentům stomatologie a zubního lékařství v ČR. Studenti by rádi také vám, členům ČSK i všem dalším zájemcům, nabídli možnost pravidelného odběru svého časopisu. Podrobné informace a objednací kupon na odebírání časopisu StuDent najdete v Příloze LKS č. 4/2008 na první straně (též na www.dent.cz v odkazu Příležitosti – inzerce LKS, soubor Duben 2008).

Dále SSS ČR nabízí možnost bezplatného umístění vašich inzerátů, v nichž nabízíte pracovní místa pro studenty a absolventy, do časopisu StuDent a na webové stránky sdružení (www.ssscr.cz). Zvyšuje se tak šance, že váš inzerát si přečte někdo, s kým si padnete do noty, a že najdete, co hledáte. Adresa, na kterou můžete své inzeráty posílat, je uvedena v Příloze LKS v rubrice Příležitosti – absolventi (též na www.dent.cz v odkazu Příležitosti – inzerce LKS, soubor Duben 2008).

Anketa:
* JE VÝHODNÉ BÝT ČLENEM PROFESNÍ KOMORY? ............................. s. 108

Iva Žáková

Odborné sdělení:
* METALICKÁ SKVRNA A JEJÍ TERAPIE ............................. s. 110-113
Kazuistika

Taťjana Dostálová1), Martin Janega2), Adam Řeháček2), Irena Pipková2)

1) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2) Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn: Klinické nálezy ukazují, že kovové částice se mohou uvolňovat z litých náhrad do dutiny ústní a mohou vytvářet nepříznivé místní nebo celkové projevy v organismu. Kazuistické sdělení demonstruje možnosti parodontologicko-protetické terapie metalické skvrny.

Klíčová slova: stomatologie, protetika, slitiny.

Diskuse
* QUO VADIS, NAŠE ORÁLNÍ MEDICÍNO? ............................. s. 115
Ivan Erdelský
Příspěvek k článku Radovana Slezáka a kol.: Choroby ústní sliznice v praxi zubního lékaře, který byl publikován v LKS č. 10/2007.

Jaký je váš názor na léčbu chorob ústní sliznice v praxi zubního lékaře?

Své příspěvky zasílejte na adresu redakce LKS poštou nebo e-mailem (zakova@dent.cz).

Jaký je váš názor? Zapojte se do diskuse a napište, co si myslíte o používání dentálního amalgámu. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce LKS poštou nebo e-mailem ( zakova@dent.cz ).

Ze zahraničí
* CELOSVĚTOVÝ KONGRES MAXILOFACIÁLNÍCH CHIRURGŮ ............................. s. 116
Jiřina Hoffmannová
Ve dnech 14.-18. 11. 2007 proběhl v indickém městě Bangalore 18. celosvětový kongres pořádaný The International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Zúčastnilo se ho 1650 lékařů z celého světa, z toho zhruba třetinu tvořili lékaři v přípravě k atestaci z tohoto oboru.

Odborné společnosti
* ENDODONTICKÉ SETKÁNÍ ............................. s. 116
Simona Ságlová
Historicky první neformální setkání členů České endodontické společnosti se uskutečnilo 23. 2. 2008. Akce se konala v hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy a zúčastnilo se jí celkem čtrnáct endodontistů.

Z redakční pošty
* POSTŘEHY K NOVÉ PODOBĚ LKS ............................. s. 117
Graficky a částečně i obsahově změněný časopis LKS otevíráme počtvrté. Z ohlasů vás, čtenářů, je patrné, že vám stále příjemně voní novotou. Mezi pravidelné hodnotitele každého čísla patří František Zach, bývalý dentista z Pardubic, náš „dodavatel“ historických předmětů, jejichž fotografie zdobí titulní strany „elkáesky“. V dopise, kterým bezprostředně reagoval na první, lednové číslo, a z něhož rádi citujeme, shrnul své postřehy.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* NEOBVYKLÉ JUBILEUM ............................. s. 118
Iva Žáková
Odborný kurs, který se konal v Apolence 28. 2. 2008, měl tentokrát i svoji společenskou stránku. Poděkování ČSK převzala MUDr. Zdeňka Šmejkalová, praktická zubní lékařka z Prahy 6. Patří k těm, pro něž je celoživotní vzdělávání skutečně systematickým programem. Od roku 2000 absolvovala celkem 25 vzdělávacích akcí – a všechny výhradně pořádané Vzdělávacím střediskem ČSK.

Recenze
* TRAUMATOLOGIE OROFACIÁLNÍ OBLASTI ............................. s. 119
2., přepracované a doplněné vydání
(Jiří Mazánek; Grada Publishing, Praha 2007)
Daniel Hrušák

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* NEOBVYKLÉ JUBILEUM ............................. s. 118
Iva Žáková
Odborný kurs, který se konal v Apolence 28. 2. 2008, měl tentokrát i svoji společenskou stránku. Poděkování ČSK převzala MUDr. Zdeňka Šmejkalová, praktická zubní lékařka z Prahy 6. Patří k těm, pro něž je celoživotní vzdělávání skutečně systematickým programem. Od roku 2000 absolvovala celkem 25 vzdělávacích akcí – a všechny výhradně pořádané Vzdělávacím střediskem ČSK.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM ............................. s. 121-123
Jan Streblov, Vladimír Zábrodský, Radana Jirkalová, Zdeněk Novák
Téma: Fraktura intaktního zubu

* PŮVODNĚ VÁŽNÝ ROZHOVOR, KTERÝ SE ZVRTNUL ............................. s. 125
Iva Žáková
Scénárista, spisovatel, moderátor, ale také kreslíř humoru, s jehož obrázky se už patnáct let setkáváme na stránkách časopisu LKS. Tak se dá ve stručnosti charakterizovat Jiří Jenšovský. První vtip publikoval v LKS v dubnu 1993. Nyní, od 1. dubna 2008, představuje výběr ze svých starších i zcela nových kreseb v prostorách Apolenky, sídla ČSK. Na výstavu, kterou sám nazval Vy vrtáte do lidí, já vrtám do vás aneb já se vám podívám na zoubek, zveme každého, kdo se rád zasměje a nebo potřebuje z jakéhokoli důvodu zlepšit náladu

* Právní poradna ............................. s. 126
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky.

* Ekonomická poradna ............................. s. 126
Ing. Alena Řeháková
Téma: Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci (příspěvek na dovolenou apod.)

* FOTOÚSMĚV ............................. s. 127

Fotografii zaslala doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., z Plzně

* PŘIPRAVUJEME ............................. s. 127

Zajímavé a nové poznatky přinese odborné sdělení brněnských autorů Vojtěcha Peřiny, Petra Pokorného, Milana Machálky a Ondřeje Liberdy s názvem Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty. Po zavedení vysoce účinných dusíkatých typů bisfosfonátů, používaných zejména v terapii onkologických onemocnění, se projevily jejich vedlejší efekty vznikem do té doby neobvyklé komplikace – osteonekrózy čelisti. V článku jsou popsány klinické projevy této afekce a základní schéma terapie. Redakční rada LKS, v souladu s názorem odborného recenzenta článku z oboru onkologie, považuje téma za velmi závažné nejen pro zubní lékaře, ale i pro lékaře jiných odborností. Proto doporučila autorům, aby se svými závěry seznámili Českou onkologickou společnost ČLS JEP.

Fotoalbum
* BEZSTAROSTNÉ ÚSMĚVY ....................... s. 128
Ladislav Šolc