LKS číslo 5, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS1605_web_dent.pdf (4,8 MB)

Časopis české stomatologické komory LKS

ISSN 1210-3381
recenzovaný časopis
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
indexováno:
Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz)
Index Copernicus (www.indexcopernicus.com)

Upozornění pro autory
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z obsahu LKS

Z představenstva ČSK s. 98-99
Informace z jednání 8.-9. 4. 2016
Kontroly SÚKL v zubních ordinacích - novinky
Navýšení úhrady u některých „I“ kódů
Možnost zveřejnit na webu ČSK informaci o registraci nových pacientů

Z revizní komise ČSK s. 99
Informace z jednání 8. 4. 2016
Jiří Jandl

Výzva pro lektory webinářů s. 99
Mnozí z členů ČSK si oblíbili a pravidelně navštěvují on-line diskuse - webináře, které jsou s lektory vedeny formou videorozhovoru. Máme zájem na tom, aby přednášky byly stále zajímavé a témata pestrá, a proto bychom rádi rozšířili okruh lektorů. Obracíme se tedy na vás s výzvou.
Zařaďte se mezi lektory webinářů a podělte se s kolegy o své vědomosti a případy z praxe. Obliba webinářů svědčí o tom, že získávání teoretických znalostí a návody na řešení konkrétních situací je to, co jejich návštěvníky zajímá. Pomůžeme vám s technickou stránkou videopřenosu a vedení webinářů honorujeme.
Přehled webinářů, u nichž lektoři souhlasili s pořízením záznamu, je zveřejněn na webových stránkách ČSK (také viz LKS 3/2016, str. 56).
Kontakt: Mgr. Zina Sladkovská
e-mail: sladkovska@dent.cz
tel.: +420 234 709 631, +420 604 607 495

Diář s. 99
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

Dubnové setkání předsedů OSK s. 100
Jitka Povolná
V průběhu dubna se uskutečnila tři pravidelná setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK. Dvě setkání proběhla v Apolence v Praze dne 15. 4. a jedno v Olomouci dne 22. 4. 2016.

PDD 2016 jsou spojeny s oslavami 25. výročí založení ČSK s. 102-103
Ladislav Korábek
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, má letos několik specifik. Tento 19. ročník PDD je třídenní a bude se konat ve dnech 15.-17. září 2016 v Obecním domě. Zářijový termín a výjimečné místo konání v samém historickém centru Prahy byly vybrány proto, že PDD 2016 jsou spojeny s oslavami 25. výročí založení ČSK. Tomuto výročí bude věnován také slavnostní společenský večer v rámci PDD, který bude zdarma přístupný všem členům ČSK.
Na PDD 2016 se můžete přihlásit již nyní
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který je rozesílán s LKS č. 5/2016 společně s přihláškou na PDD 2016.
! 15. a 16. 9.: registrace je možná pouze na celý dvoudenní odborný program, a to do 15. 7. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce.
! 17. 9.: ZDARMA vstup pro všechny zájemce - dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro příští funkční období.
Společenský večer k 25. výročí založení ČSK
se koná v pátek 16. 9. 2016 od 20.00 hod. v Obecním domě
Srdečně zveme všechny členy ČSK, pro něž je vstup zdarma.
U příležitosti PDD 2016 se uskuteční slavností společenský večer k jubileu ČSK. Po programu ve Smetanově síni bude v přilehlých reprezentačních prostorách připraven raut. Informace o tom, jak se budete moci na společenský večer přihlásit, zveřejníme v průběhu června.

Odborné sdělení ZDVOJENÉ KONDYLY - ETIOPATOGENEZE ANOMÁLIE, 1. část
Přehledové sdělení s. 104-109
Jiří Ramba
pracoviště:
Stomatologické centrum Praha, s. r. o., Praha
Souhrn: Autor na základě dlouholetých zkušeností se zlomeninami obličejového skeletu u dětí vysvětluje mechanismus vzniku mandibulární anomálie – zdvojení kondylu, kterou poprvé uvedl Dr. Aleš Hrdlička v r. 1941. Ve většině dosud publikovaných prací se zdá, že jde o následek dislokované zlomeniny kondylu v dětství. Dříve než v místě zlomeniny naroste chybějící část, většinou mediálně skloněného kondylu, zpomalí se růst příslušné poloviny mandibuly a vzniká typická poúrazová asymetrie, která je patrná i z obrázků v Hrdličkově práci. Mandibula má kratší a vertikálněji směrované rameno a uchýlenou bradu. K zdvojení dochází tehdy, když schopnost dosud funkční růstové chrupavky, nacházející se mezi kloubní hlavicí a ramenem mandibuly, popsané Doskočilem (3-5), převáží nad remodelačními procesy, takže dojde k tvorbě nového – sekundárního – kondylu dříve, než se původní stačí napřímit do původního postavení. Jeho kontaktem s lební spodinou vznikne další kloubní jamka, která tvarem i velikostí odpovídá oploštěné kloubní hlavici. Podobná situace nastane, když se dislokovaný kondyl, následkem ztráty kostního kontaktu a výživy, resorbuje. Po několika měsících dochází k nárůstu nového kondylu, který je kratší, má deformovanou hlavici s oploštěnou kloubní ploškou a do hrany vytaženými okraji. V období růstové akcelerace roste mediálně a anteriorně, přímo na kloubní hrbolek a rovněž i zde vytvoří kloubní jamku. Při tomto procesu hraje podstatnou roli po úrazu navyklé nezatěžování původně poraněné strany při mastikaci. Zkušenosti ukázaly, že při fyziologicky přípustném, dynamicky odstupňovaném přetěžování dochází k rychlejší a dokonalejší remodelaci původního kondylu, či tvorbě a formování kondylu nového.
Klíčová slova: dítě, zdvojený kondyl, etiologie, faciální anomálie, mandibulární asymetrie, patogeneze, růstová chrupavka.

Odborné sdělení
Porovnání cyklické únavy NiTi rotačních nástrojů v endodoncii; In vitro studie
Původní sdělení s. 110-114
Ľuboš Harvan1), Petra Konečná2), Iva Voborná1), Radovan Žižka1)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc 2) Zubní klinika Modec, Brno
Souhrn: NiTi rotační kořenové nástroje mají v současné době v endodontické terapii široké zastoupení. NiTi slitina má výjimečné vlastnosti, jakými jsou tvarová paměť a vysoká flexibilita. Dalším zpracováním NiTi slitiny se zvyšuje životnost nástrojů a snižuje se četnost nepříjemných komplikací v průběhu ošetření, zvláště zalomení nástroje v kanálku. Ošetření se tak stává rychlejším, efektivnějším a bezpečnějším. V naší studii jsme zjišťovali, zda technika zpracování NiTi slitiny má vliv na delší životnost nástroje.
Klíčová slova: NiTi rotační kořenové nástroje, zpracování NiTi slitiny, cyklická únava.

Malé ilustrované repetitorium
Jak úspěšně napravit neúspěch Test 5: Ošetření mezery po ztrátě dvou sousedních zubů s. 115-118
Jiří Krug, Alena Krugová
pracoviště:
Centrum zubní implantologie, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

výzva LKS: Přispějte svojí kazuistikou do malého ilustrovaného repetitoria s. 119 Redakce a redakční rada LKS
Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) Jak úspěšně napravit neúspěch je vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové.
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium!
S důvěrou se obraťte na redakci a jejím prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám poskytneme potřebné informace a podklady pro zpracování článku formou testu MIR. A pokud se obáváte, že nemáte dostatek publikačních zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu.
Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz

Recenze
Karcinomy dutiny ústní a hltanu s. 120
(Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol.; Tobiáš, 2015)
Viktor Chrobok

Historie
Muláže s. 121
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis

Informace
Slavnosti Otce vlasti s. S33
Redakce
Letos si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské. Univerzita Karlova a její jednotlivé fakulty připravily k výročí svého zakladatele důstojné oslavy.
Informace o akcích, na nichž se UK podílí, najdete na
http://karel700.cuni.cz
https://www.facebook.com/700karel

Odborné akce
Setkání implantologie a parodontologie na ITI studijním klubu Praha s. S35
Aleš Váňa
Dne 18. 3. 2016 se uskutečnilo 4. zasedání ITI studijního klubu Praha, který je jedním ze dvou lokálních - pražských klubů celosvětově rozšířené organizace profesionálů v implantologii ITI (International Team for Implantology). Tématem byla Mukogingivální chirurgie parodontu - krytí gingiválních recesů. Přednášejícím byl MUDr. Ivo Nekvinda z Pardubic, zabývající se ve své privátní praxi parodontologií, stomatochirurgií, implantologií a mikrochirurgií.

Právní poradna s. S36 Mgr. Jiří Slavík
Téma: Elektronická evidence tržeb

Ekonomická poradna s. S36 Ing. Alena Řeháková
Téma: Rozvázání pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní

Fotoúsměv s. S37
Autorka fotografie: MUDr. Milada Trojáková, Bystřice nad Pernštejnem

Připravujeme s. S37 Ankylóza zubů jako komplikace ortodontické terapie
Čtvrtý díl seriálu Interdisciplinární spolupráce u složitých kazuistik, který pro LKS připravuje kolektiv autorů pod vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., dokumentuje ošetření pacienta se vzácnou formou generalizované ankylózy postihující kompletní dentici. Tato anomálie byla diagnostikována až v průběhu ortodontické terapie, což si vyžádalo zásadní modifikaci původního ortodonticko-protetického plánu léčby.

Fotoalbum
VÝLET DO ZSCHADRASSE s. S36
Redakce
V pátek 22. dubna 2016 se víc než dvě desítky zájemců o sbírky Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi vypravily na toto malebné místo blízko těžiště trojúhelníka Lipsko-Drážďany-Chemnitz. Břímě organizace na sebe vzala obětavá Mgr. Hedvika Wünsch, DiS., z pražské Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.