LKS číslo 4, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS-04-2016_web_dent.pdf (3,4 MB)

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)

INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY

V souvislosti s projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání. Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014. Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.

Z OBSAHU LKS

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 74-75

Informace z jednání 11.-12. 3. 2016
Kontroly SÚKL v zubních ordinacích
Informace ke sběru výkazů ÚZIS za rok 2015
Časopis LKS opět dostupný na internetu – na webu ČSK

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 75
Informace z jednání 11. 3. 2016 Jiří Jandl

ZASEDALA VĚDECKÁ RADA ČSK s. 75
Linka Nálevková
Vědecká rada ČSK (VR ČSK) se sešla k pravidelnému jednání v pátek 18. 3. 2016 v Apolence.

DIÁŘ s. 75
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

NOVINKA: PDD 2016 SE BUDOU KONAT V OBECNÍM DOMĚ s. 76
Kongresové oddělení ČSK
Letošní 19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se bude konat jako třídenní v termínu 15.–17. 9. 2016 v pražském Obecním domě. Tyto reprezentativní secesní prostory vybrala Komora i proto, že PDD 2016 budou spojeny s oslavami 25. výročí založení České stomatologické komory.
Odborný výbor PDD sestavil z nabídnutých přednášek program, který bude zveřejněn na www.dent.cz a v tištěné podobě bude rozesílán společně s přihláškou na kongres s květnovým LKS č. 5/2016. Program bude rozdělen standardně podle oborů zubního lékařství do sekcí: konzervační stomatologie, chirurgicko-implantologické, parodontologické, protetické, ortodontické a pedostomatologické. Samostatná sekce bude tradičně věnována sestrám a dentálním hygienistkám.
Zároveň je připravován doprovodný program kongresu, jehož součástí bude výstava a workshopy. Slavnostní společenský večer věnovaný 25. výročí založení ČSK se uskuteční v pátek 16. 9. 2016 ve Smetanově síni Obecního domu.

SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ 2016 s. 76
Zina Sladkovská
Světový den ústního zdraví (SDUZ) připomíná ČSK veřejnosti již třetím rokem. Tento svátek organizuje Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března a ve spolupráci s globálními partnery se k němu připojují národní dentální asociace v mnoha zemích. V letošním roce se v ČR konaly akce spojené se SDUZ téměř celý měsíc březen. Oslavy byly oficiálně zahájeny tiskovou konferencí 14. 3. 2016.
Kalendář všech akcí je zveřejněn na http://www.sduz.cz
Podrobné informace a přehled všech mediálních vystoupení s odkazy je zveřejněn na http://www.dent.cz

Profesionalita
VOLBA PŘÍŠTÍHO PREZIDENTA KOMORY SE BLÍŽÍ s. 78
Kancelář ČSK
Opět se blíží konec stávajícího funkčního období ČSK. Volby do centrálních a oblastních orgánů na období 2017-2021 se sice budou konat až v příštím roce, ale už letos se bude na listopadovém sněmu v Plzni volit prezident pro další funkční období - prezident–elekt, který se funkce oficiálně ujme 21. září 2017. Do sestavení definitivní kandidátky zbývá více než půl roku, ale členům sněmu ČSK, kteří o novém prezidentovi Komory rozhodují, je potřeba dát dostatečný prostor pro objektivní zvážení kvalit jednotlivých kandidátů. Proto by měla konkrétní jména zaznít co nejdříve.
Volby budou oficiálně vyhlášeny na květnovém sněmu v Olomouci, kde se současně otevře seznam kandidátů. Až do listopadového sněmu povede seznam kandidátů Kancelář ČSK, která jej na listopadovém sněmu předá zvolené volební komisi a seznam bude vyhlášen za oficiální kandidátní listinu.
Kandidáti, kteří se přihlásí v dostatečném předstihu, se budou moci prezentovat v LKS, na webových stránkách ČSK a v září v rámci PDD 2016.

Odborné sdělení
SERIÁL: INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
3. DÍL: REKONSTRUKCE CHRUPU POŠKOZENÉHO RADIOTERAPIÍ U MLADISTVÉHO PACIENTA PO LÉČBĚ RETINOBLASTOMU
Kazuistika s. 79-88

Ivo Marek, Martin Starosta, Adam Vilášek
pracoviště:
Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav

SOUHRN: Léčba onkologických pacientů je velmi specifická, zvláště jde-li o mladé jedince. Ještě složitější situace nastává u pacientů, jež postihlo onkologické onemocnění v dětském věku a u nichž byla součástí léčby radioterapie, která často vede ke značnému poškození tvrdých i měkkých tkání obličeje. Následkem tohoto procesu bývá dentice postižena agenezemi, malformacemi zubních zárodků, resorpcemi kořenů nebo ankylózou zubů. Autoři demonstrují léčbu 16letého pacienta, u něhož byl ve 3 letech věku diagnostikován maligní nádor sítnice, retinoblastom. Léčba spočívala v kombinaci chirurgické terapie (enukleace oka) a radioterapie. Jejím následkem došlo k malformacím měkkých a tvrdých tkání obličeje, zvláště devastující byl vliv na zubní zárodky. V horní čelisti byly u daného pacienta pozorovány ageneze několika stálých zubů, ankylózy dočasných a stálých zubů, transpozice a malformace zbylých zubních zárodků. Ve správné pozici a bez poškození byly v horní čelisti prořezány pouze dva stálé zuby. Dolní zubní oblouk nebyl vyjma ageneze jednoho zubu poškozen. Autoři prezentují složitý léčebný protokol založený na interdisciplinární spolupráci mezi ortodontistou, implantologem, dentoalveolárním chirurgem a protetikem, jehož základem byla autotransplantace tří zubů a zavedení tří implantátů. U pacienta však po ortodontické fázi terapie, z důvodu velké diskrepance mezi střední čárou horního zubního oblouku a výraznou asymetrií hrotu nosu a tváře, došlo ke změně protetického léčebného plánu. Místo jednotlivých korunek na implantátech byla preferována částečná šroubovaná konstrukce nesená implantáty, která umožnila korekci polohy střední čáry horního zubního oblouku vzhledem k asymetrii obličeje. Tak mohlo být dosaženo co nejlepší estetiky úsměvu a dentofaciální harmonie. KLÍČOVÁ SLOVA: retinoblastom, ageneze, autotransplantace, implantát, střední čára.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 4: PŘÍMÉ PŘEKRYTÍ ZUBNÍ DŘENĚ KOMPOZITEM s. 89-94
Michal Dudek1), 2) Pavla Dudková1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2) Asklepion – Lasercentrum, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

VÝZVA LKS: PŘISPĚJTE SVOJÍ KAZUISTIKOU DO MALÉHO ILUSTROVANÉHO REPETITORIA s. S31
Redakce a redakční rada LKS
Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) Jak úspěšně napravit neúspěch je vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové.
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium! S důvěrou se obraťte na redakci a jejím prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám poskytneme potřebné informace a podklady pro zpracování článku formou testu MIR. A pokud se obáváte, že nemáte dostatek publikačních zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu.
Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz

Historie
PŘEDEHŘÍVACÍ PÍCKY s. 95
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Reportáž
JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM 2016 s. S27
Redakce
Tradiční akce Jarní stomatologické fórum (JSF), kterou pro stomatologické týmy pořádá Vzdělávací středisko ČSK, se letos konala již poosmnácté, a to v pátek 11. března 2016 v Kongresovém centru Praha (KCP). Tentokrát mělo JSF společný celodenní program jak pro zubní lékaře, tak pro sestry a dentální hygienistky. Tématem totiž byla důležitost komunikace pro dentální tým, se zaměřením na chyby, zásady a doporučení. Přednášky připravili autoři z královéhradecké lékařské fakulty prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., a Květa Prouzová, DiS.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ STOMATOLOGICKÝ KONGRES SE POPÁTÉ KONAL V BRNĚ s. S28
Sára Jamali
Letošní ročník International Dental Student Congress (IDSC) slavil malé výročí - byl totiž pátým v pořadí. V prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity v Brně probíhal ve dnech 10.-13. 3. 2016. Na několikaměsíční organizační přípravě se podíleli studenti a členové Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Výsledky jejich práce si přijeli užít studenti zubního lékařství nejen z České a Slovenské republiky, ale i ze Srbska, Chorvatska, Jordánska, Iráku, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Lotyšska.

POJĎME ŘEŠIT VÍCEČETNÉ ZTRÁTY ZUBŮ ANEB JAK NA VĚTŠÍ PROTETIKU s. S29
Lenka Vavřičková
Ve dnech 27.-28. května 2016 se uskuteční protetický seminář pořádaný Českou společností protetické stomatologie (ČSPS). Akce se bude konat v hotelu Fontána u Brněnské přehrady. Cílem tohoto setkání je přiblížit posluchačům přípravu protetického plánu a ošetření při vícečetných ztrátách zubů a vnést do povědomí CAD/CAM technologie pro běžnou praxi.

ZE SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ ENDODONTICKÉ SPOLEČNOSTI s. S29
Soňa Hüttnerová
Členové České endodontické společnosti (ČES) se sešli 6. února 2016 na první členské schůzi tohoto roku v příjemném prostředí Hotelu Pavilon Říčany.

PRÁVNÍ PORADNA s. S30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zákonný důvod pro vyřazení pacienta z evidence

EKONOMICKÁ PORADNA s. S30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zákonná doba pro archivaci dokladů týkajících se mezd

SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ s. S30
Kancelář ČSK

FOTOÚSMĚV s. S31
Autorka fotografie: MUDr. Pavla Hrušková, Litoměřice

PŘIPRAVUJEME s. S31
PROČ DOCHÁZÍ KE ZDVOJENÍ KONDYLU?
Dvoudílné přehledové sdělení doplněné vlastními širokými poznatky a originálními závěry připravil pro LKS doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. Tématem jsou Zdvojené kondyly – etiopatogeneze anomálie. Autor na základě dlouholetých zkušeností se zlomeninami obličejového skeletu u dětí vysvětluje mechanismus vzniku zdvojení kondylu. Ve většině dosud publikovaných prací se zdá, že jde o následek dislokované zlomeniny kondylu v dětství. Autor uzavírá, že ke zdvojení dochází tehdy, když schopnost dosud funkční růstové chrupavky nacházející se mezi kloubní hlavicí a ramenem mandibuly převáží nad remodelačními procesy, takže dojde k tvorbě nového – sekundárního kondylu dříve, než se původní stačí napřímit do původního postavení.

Fotoalbum
OSLAVILI JSME SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ s. S32
Redakce
Světový den ústního zdraví organizuje FDI 20. března, a to již od roku 2008. V našem, českém pojetí se oslavy tohoto svátku opět staly více než celotýdenní sérií akcí pro širokou veřejnost s celorepublikovým dosahem. Uvedeny byly tiskovou konferencí 14. 3. 2016, na níž se s novináři setkali zástupci ČSK, globálních partnerů a spolupracujících organizací.