LKS číslo 3, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS-03-2016_web_dent.pdf (4,1 MB)

Z OBSAHU LKS

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 52-53
Informace z jednání 12.-13. 2. 2016
Ročenka ČSK za rok 2015
Časopis LKS dočasně nedostupný na internetu
Aktualizace údajů v registru členů ČSK
Informace ze ZP MV ČR

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 53
Informace z jednání 12. 2. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 53
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

PDD 2016 s. 54
Kongresové oddělení ČSK
19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny bude věnován oslavám 25. výročí založení České stomatologické komory. Bude se konat jako třídenní v termínu 15.–17. 9. 2016.
Program PDD 2016 je připravován ve spolupráci s odbornými společnostmi a s uznávanými osobnostmi, jejichž přednášky jsou odbornou veřejností vyhledávány.

NAVŠTIVTE ARCHIV KOMOROVÝCH WEBINÁŘŮ s. 56
Zina Sladkovská
On-line odborné diskuse – webináře pořádá Česká stomatologická komora od dubna 2010. Konají se pravidelně, většinou každý první čtvrtek v měsíci, s výjimkou prázdnin.
Přinášíme přehled webinářů, které jsou od r. 2010 archivovány na webových stránkách ČSK – www.dent.cz v sekci Pro členy pod tlačítkem E-learning (http://moodle.apolenka.cz/) v Kategorii kurzů na horní liště domovské stránky. Všechny webináře jsou uloženy v oddíle Mimo kreditní systém a řazeny podle kategorií. Pro přístup k uloženým webinářům je nutný Identifikační kód člena a heslo.

Reportáž
JUBILEJNÍ X. KONGRES MLADÝCH ZUBNÍCH LÉKAŘŮ NA SLOVENSKU
s. 57
Ladislav Šolc
V letošním roce se tradiční akce Kongres mladých zubních lékařů (KMZL) u našich slovenských sousedů konala již podesáté. Dvoudenní odborné setkání pro téměř dvě stě padesát mladých stomatologů do třiceti pěti let probíhalo ve dnech 5.–6. února 2016 v Senci.

Odborné sdělení
ZUBY MÚDROSTI V ETIOLÓGII TERCIÁRNEHO STESNANIA. MÝTUS ALEBO MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH?
Prehľadové sdelenie s. 58-63
Juraj Lysý, Blanka Suchancová, Soňa Pintešová, Anna Nádaždyová, Bohuslav Novák
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SÚHRN: Predkladaný prehľadový článok analyzuje súčasný stav poznatkov o etiológii terciárneho stesnania, predovšetkým s dôrazom na vplyv zubov múdrosti v tomto procese. Výsledky relevantných štúdii poukazujú na multifaktiorálnu etiológiu najmä pod vplyvom rastových zmien splanchnokránia a adaptívnych procesov v oklúzii. Extrakcia zubov múdrosti v zmysle prevencie terciárneho stesnania nie je vedecky opodstatnená a z tohto dôvodu sa nedoporučuje.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: terciárne stesnanie, zuby múdrosti, vývoj splanchnokránia, mýtus, etiológia, extrakcia.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 3: PERZISTUJÍCÍ APIKÁLNÍ PERIODONTITIDA s. 65-67
Hana Zallmannová Čechová
pracoviště:
Privátní praxe, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

VÝZVA LKS: PŘISPĚJTE SVOJÍ KAZUISTIKOU DO MALÉHO ILUSTROVANÉHO REPETITORIA s. 67
Redakce a redakční rada LKS
Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) Jak úspěšně napravit neúspěch je vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové.
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium!
S důvěrou se obraťte na redakci a jejím prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám poskytneme potřebné informace a podklady pro zpracování článku formou testu MIR. A pokud se obáváte, že nemáte dostatek publikačních zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu.
Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz

Odborná diskuse
K MALÉMU ILUSTROVANÉMU REPETITORIU 2015, TEST 12
s. 68-70
Viz: Pošta P, Andrle P, Schwarz J. Dentoalveolární chirurgie. Test 12: Dětský pacient se zduřením v sub- a perimandibulární oblasti. LKS, 2015, 25(12): 257-260
Lenka Černá, Petr Pošta

PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS s. 70
Česká stomatologická komora, vydavatel
Časopis LKS je koncipován jako stavovský a odborný recenzovaný časopis zubních lékařů. Odborná část zahrnuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů, novinky z domova a ze zahraničí, recenze knih apod. Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR (www.vyzkum.cz).
Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením. Jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty formou double-blind peer review (oboustranně anonymní recenze). Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Podmínkách pro publikaci v časopisu LKS.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.

Historie
POHLED DO HISTORIE ORTODONCIE s. 71
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ s. S15
Kancelář ČSK

Z redakční pošty
MŮŽEME POMOCI STOMATOLOGICKÝM KLINIKÁM? s. S17
Lubomír Pecháček
POLEMICKÝ KOMENTÁŘ s. S17
Zdeněk Poledna

OHLÉDNUTÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU DR. JIŘÍHO SEDELMAYERA
s. S18
Libor Zdařil
Dne 2. 1. 2016 proběhla oslava životního jubilea jedné z nejvýraznějších osobností české i slovenské porevoluční stomatologie dr. Jiřího Sedelmayera. Vzhledem k jeho zásadnímu přínosu pro vývoj našeho oboru po roce 1989 je, myslím, na místě malé ohlédnutí a především poděkování za to, jak značně ovlivnilo jeho nekonvenční pojetí vzdělávání několik generací stomatologů.

VZPOMÍNKA K 30. VÝROČÍ ÚMRTÍ PROFESORA JAROSLAVA KOMÍNKA
s. S19
Jiří Ramba
Letos v březnu si připomínáme 30. výročí úmrtí prof. MUDr. Jaroslava Komínka, DrSc., zakladatele moderní dětské stomatologie

ÚČET KLINIK ČSK – ZPRÁVY Z CEST s. S19
Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány na www.dent.cz pod souhrnným názvem „Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích“ souběžně v těchto odkazech: Časopis LKS, Vzdělávání (Aktuální informace), Zahraniční kongresy a veletrhy, Studenti a kliniky (Účet klinik).
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
EUROPERIO 8 (Londýn, Velká Británie, 3.–6. 6. 2015)
autor: MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
Seminář Orální medicína – choroby dutiny ústní: aktualizace v diagnóze, histopatologii a léčbě
(Salcburk, Rakousko, 24.-25. 10. 2015)
autorka: MUDr. Tereza Hošková, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
Workshop: Tips and Tricks for Excellent Orthodontics and Orthognathic Surgery (Paříž, Francie, 4.–5. 11. 2015)
autor: MUDr. Jan Štembírek, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
Odborná stáž na Fakultě zubního lékařství ve Freiburgu v Německu (Freiburg, SRN, 2.-13. 11. 2015)
autor: Basel Azar, DDS, MSc., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc

PRÁVNÍ PORADNA S. S22
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odmítnutí poskytovatele zdravotních služeb přijmout do péče pacienta

EKONOMICKÁ PORADNA S. S22
Ing. Alena Řeháková
Téma: Sleva na dani na manželku pobírající peněžitou pomoc v mateřství

FOTOÚSMĚV s. S23
Autor fotografie: MUDr. Dalibor Badal, Brno

PŘIPRAVUJEME s. S23
REKONSTRUKCE CHRUPU U MLADISTVÉHO ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
Třetí díl seriálu Interdisciplinární spolupráce u složitých kazuistik, který pro LKS připravuje kolektiv autorů pod vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., dokumentuje náročnou a komplikovanou rekonstrukci chrupu poškozeného radioterapií u mladistvého pacienta po léčbě retinoblastomu. Léčebný protokol byl založen na spolupráci mezi ortodontistou, implantologem, dentoalveolárním chirurgem a protetikem.

Informace z firem
POZVÁNKA NA STOMATOLOGICKÝ BĚH 2016 s. S23
Michal Dudla
Na letošní duben se opět chystá sportovně relaxační akce Stomatologický běh, jejímž generálním partnerem je firma CACAN CZ, s. r. o. Akce je určena stomatologům, zubním sestrám, hygienistkám, zubním technikům, ale i studentům zmíněných oborů (ženské a mužské kategorie).
Akce se koná 16. 4. 2016, start ve 14.00 hod.
Sportovní klub Vlaška – Dobříš
Přihlášky a informace: www.stomasport.cz

Fotoalbum
SEDMÝ ŠKACHŮV DEN s. S24
Redakce
Ve středu 10. 2. 2016 se tradičně v pražském divadle U Hasičů konala vzdělávací akce, nesoucí ve svém názvu jméno zakladatele naší moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916-2001). Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze a letošní sedmý ročník měl navíc také milou společenskou stránku věnovanou hned dvěma jubileím.