LKS č. 12, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS1612_web_dent.pdf (7,4 MB)

LKS, 2016, ročník 26, číslo 12, s. 253-280 (S101-S116)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

Z OBSAHU LKS

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 254
Informace z jednání 11. 11. 2016
Úhradová vyhláška na rok 2017
Nový atomový zákon

NOVÝ WEB ČSK BYL SPUŠTĚN s. 255
Zina Sladkovská
V neděli 13. 11. 2016 byly zpřístupněny nové webové stránky České stomatologické komory. S novým, moderním vzhledem a řadou funkcí, které staré stránky postrádaly.

DO KONCE PROSINCE POSLEDNÍ MOŽNOST K PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO DOKONČENÍ ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PODLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ s. 255
Vzdělávací středisko ČSK
Na 65. jednání sněmu ČSK byla schválena novela organizačního řádu Komory, spočívající v přijetí nového řádu celoživotního vzdělávání (dále jen ŘCV). Novela nabývá účinnost dne 1. ledna 2017.
Upozorňujeme, že do 31. 12. 2016 je poslední možnost zajistit si prodloužení termínu pro dokončení základní odborné přípravy podle stávajících předpisů.
Toto upozornění se týká těch členů Komory, kteří byli zařazeni do základní odborné přípravy pro získání prvního osvědčení PZL před rokem 2013 a tuto přípravu dosud nedokončili. Pokud mají zájem v základní odborné přípravě pokračovat, musí to oznámit Kanceláři ČSK do 31. prosince 2016.
Podrobné informace o potřebném postupu byly opakovaně zveřejněny v LKS, naposledy v listopadovém LKS č. 11/2016 (str. 231). Najdete je také na www.dent.cz (Vzdělávání/Informace/Základní a rozšířená odborná příprava a její dokončení podle stávajících předpisů). Získání Osvědčení odbornosti je dobrovolné a není podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře. Kompletní znění nového ŘCV je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Řády a stanoviska).

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 255
Informace z jednání 11. 11. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 255
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ČASOPISU LKS s. 256
Redakce a redakční rada LKS
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2016. Recenzenty byli:
MUDr. Petr Barták; doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.; doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.; MUDr. Daniel Černý; MUDr. Lukáš Hauer; MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.; MUDr. Ivan Justan, Ph.D.; MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.; MUDr. Jan Netolický, Ph.D.; MUDr. Jiří Papoušek; MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková; prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.; doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.; MDDr. Paulina Sedláková (Švýcarsko); doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.; prof. RNDr. Věra Stejskal, Ph.D. (Švédsko); MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.; MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA; MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.; MUDr. Jiří Škrdlant; MUDr. Hana Tycová; MUDr. Jan Vojík; MUDr. Hana Zallmannová Čechová.

Reportáž
VOLBY PREZIDENTA ČSK s. 258-259
Iva Žáková
Na 66. jednání sněmu ČSK v Plzni se v sobotu 12. 11. 2016 uskutečnily volby prezidenta ČSK na funkční období 2017-2021. Stal se jím doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Z 66. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK s. 260-263
Iva Žáková
Delegáti z jednotlivých oblastí se sešli k 66. jednání sněmu ČSK ve dnech 12.-13. listopadu 2016 v Plzni. Vedle volby prezidenta Komory na funkční období 2017-2021 k hlavním úkolům sněmu patřilo projednat a schválit rozpočet ČSK na rok 2017. Část programu byla věnována diskusi k protestní akci Klapačka. Významnou událostí bylo spuštění nových webových stránek Komory v prvních nedělních hodinách.

Odborné sdělení
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
5. DÍL: ORTODONTICKO-IMPLANTOLOGICKÉ OŠETŘENÍ CHRUPU S POKROČILOU PARODONTITIDOU
Kazuistika s. 264-273
Martin Starosta 1) Ivo Marek 2), Iva Voborná 3)
1) Oddělení parodontologie a implantologie, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
3) Protetické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
SOUHRN: V prezentované kazuistice se autoři zabývají komplexní sanací parodontitidou postiženého chrupu u dospělého pacienta a možností obnovit závěsný aparát zubů postižených parodontitidou pomocí ortodontické terapie. Na základě přesného léčebného plánu byly provedeny jednotlivé kroky ošetření zahrnující terapii parodontu, ortodontickou korekci a protetickou rekonstrukci chrupu s využitím dentálních implantátů. V rámci ortodontické terapie byl problém nepřítomnosti kotevních zubů (molárů) řešen přechodným využitím dentálních implantátů k tzv. absolutnímu ortodontickému kotvení umožňujícímu složitou ortodontickou terapii. Autoři se zabývají intruzním pohybem zubu a detailně diskutují možnost posunu zubu intruzí do kosti. Na základě 3D CBCT zobrazení jsou popsány tkáňové změny v okolí intrudovaného zubu. K intruzi premolárů byly využity kotevní mikrošrouby.
KLÍČOVÁ SLOVA: intruze, parodontitida, mikrošroub, kotvení dentálním implantátem.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 12: JAK ŘEŠIT LOKÁLNĚ NESTAVITELNÉ KRVÁCNÍ U PACIENTA S ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBOU WARFARINEM s. 275-277
Irena Čápová
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Informace
OCHORENIEA JAZYKA s. 278
(Silvia Timková, Marcel Riznič, Jozef Minčík, Eugen Ďurovič, Peter Kizek; Vydavatelství JES SK, s. r. o., Košice, 2016)
Ivo Dřízhal

Přečtěte si…
POSTEXPOZIČNÍ PROFYLAXE s. 278
Chmelař J, et al. Postexpoziční profylaxe u vybraných infekčních onemocnění. Remedia, 2016, 26: 376–378.
Vladimír ščigel

Historie
OD KAUČUKU K PLASTICKÉ HMOTĚ s. 279
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

Odborná diskuse
REAKCE ČOS NA PŘÍSPĚVEK ORTODONCIE ZALOŽENÁ NA RETAINERECH ANEB O PRINCIPECH OKLUZE s. S103
Viz: Mach M. Ortodoncie založená na retainerech aneb o principech okluze. LKS, 2016, 26(10): S83
Martin Kotas, Eva Šrámková, Ivo Marek

Odborné akce
DENTAL SUMMIT 2016 s. S104
Daniel Černý
Ve dnech 28.-29. 10. 2016 se v Praze konal šestý ročník mezinárodního kongresu Dental Summit. Zúčastnilo se bezmála 700 zubních lékařů, techniků a studentů.

ZE 77. SYMPOZIA IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR s. S105
Antonín Šimůnek
Podzimní sympozium IK ČR se konalo 8. 10. 2016 v okolí lipenské vodní nádrže.

KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 2016 PŘINESL I ŘADU MEZIOBOROVÝCH PŘEDNÁŠEK s. S107
Wanda Urbanová
Ve dnech 22.-24. 9. 2016 se konal kongres České ortodontické společnosti (ČOS) v Praze. Tématy kongresu byly funkční ortodoncie, problematika TMK a dentální estetika.

ČESKÁ ENDODONTICKÁ SPOLEČNOST USPOŘÁDALA JIŽ 8. VÝROČNÍ KONGRES s. S109
Soňa Hüttnerová
8. výroční kongres České endodontické společnosti (ČES) se konal 24. 9. 2016 v Praze. Kongresový sál naplnilo 260 účastníků.

NĚMECKO HOSTILO 40. VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÉ PROTETICKÉ ASOCIACE s. S110
Lenka Vavřičková
Jubilejní 40. výroční kongres the European Prosthodontic Association (EPA) se konal 14.-17. 9. 2016 v Halle (Saale) v SRN. Z České republiky se zúčastnili zástupci České společnosti protetické stomatologie.

IMPLANTOLOGICKÉ SYMPOZIUM V PAŘÍŽI s. S111
Antonín Šimůnek
Od 29. 9. 2016 se v Paříži konalo výroční sympozium The European Association for Osseointegration (EAO). Organizátoři přivítali 3000 účastníků z celého světa. Česká republika se prezentovala čtyřmi postery, výstavní prezentací největšího českého výrobce implantátů a zhruba desetičlenným zastoupením implantologů v auditoriu.

PRÁVNÍ PORADNA s. S114
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Neomluvené absence při objednaném ošetření

EKONOMICKÁ PORADNA s. S114
Ing. Alena Řeháková
Téma: Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance od 1. 1. 2017

FOTOÚSMĚV s. S115
Autor fotografie: PhDr. Ladislav Šolc, šéfredaktor LKS

Připravujeme s. S115
DVA CELOROČNÍ SERIÁLY I PRO LKS 2017
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se od roku 1994 stalo již tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. V letošním r. 2016 bylo MIR polytematické, ale všechny testy byly zajímavou ukázkou toho Jak úspěšně napravit neúspěch. Toto téma je, jak praxe ukazuje, v podstatě nevyčerpatelné, a proto se s ním budeme setkávat i v MIR 2017. Pokračovat bude také seriál na téma Interdisciplinární spolupráce u složitých kazuistik, který připravuje autorský kolektiv pod vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., a na konkrétních případech dokumentuje společný postup PZL, ortodontisty, chirurga, implantologa, protetika apod. a výsledky jejich práce.

Fotoalbum
MOMENTKY ZE SNĚMU ČSK s. S116
Redakce
Jak už je v LKS dobrým zvykem, reportáže z listopadového 66. jednání sněmu ČSK ještě doplňujeme fotografickým nahlédnutím do kuloárů a celkové atmosféry víkendového dění v Plzni.