LKS č. 10, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS1610_web_dent.pdf (6,7 MB)

LKS, 2016, ročník 26, číslo 10, s. 203-228 (S79-S92)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ISSN 1210-3381

Z OBSAHU LKS

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 204-205
Informace z jednání 23. 9. 2016
Evidence odpadů – identifikační číslo
Nový řád celoživotního vzdělávání

ČESKÝM ZUBNÍM LÉKAŘŮM DOŠLA TRPĚLIVOST, ZAHAJUJÍ AKCI KLAPAČKA s. 205 a S81
Zina Sladkovská
Na tiskové konferenci ČSK, která se konala v pondělí 19. 9. 2016, seznámili MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Robert Houba, Ph.D., přítomné zástupce sdělovacích prostředků s připravovaným programem „zubařské neposlušnosti“ nazvaný akce KLAPAČKA. Jde o první upozornění na plánovanou dlouhodobou kampaň a její vyhlášení bylo záměrně směřováno do týdne, ve kterém byla současná situace ve zdravotnictví v popředí mediálního zájmu.

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 205
Informace z jednání 23. 9. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 205
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

KŘEST DRUHÉHO VYDÁNÍ ŽÁDANÉ KNIHY Z EDICE ČSK s. 206
Redakce
Velký zájem zubních lékařů o již vyprodaný titul RUKOVĚŤ ZUBNÍHO LÉKAŘE – PACIENT SE ZDRAVOTNÍM RIZIKEM autorů Roberta Houby, Jiřího Zemena a Věry Bartákové vedl ČSK k rozhodnutí o druhém vydání této publikace. Nejde však o pouhý dotisk, ale o druhé, doplněné a upravené vydání, protože autoři museli reagovat na rychlý vývoj v některých oblastech medicíny. Křest nového vydání se konal 15. 9. v Obecním domě během slavnostního zahájení kongresu PDD 2016.

PŘÍLOHA LKS OD NOVÉHO ROKU UŽ JENOM NA WEBU ČSK s. 206
V souvislosti s brzkým spuštěním nových webových stránek ČSK nebude už nadále vycházet pravidelná tištěná Příloha LKS, která je nyní vkládána do každého časopisu. Stávající obsah Přílohy ovšem snadno najdete v elektronické podobě na komorovém webu (www.dent.cz), s řadou možností cíleného vyhledávání a také s periodickými aktualizacemi vkládaných informací.
Zrušení tištěné Přílohy LKS proběhne do konce r. 2016 ve dvou etapách:
1. rubrika Vzdělávání nebude v tištěné Příloze zveřejňována od listopadu 2016, tedy počínaje LKS 11/2016.
2. rubrika Příležitosti vyjde jako tištěná Příloha LKS naposledy v prosinci, tj. s LKS 12/2016.

Reportáž
ZUBNÍ LÉKAŘI OSLAVILI 25. VÝROČÍ SVÉ KOMORY s. 208-209
Redakce
Více než dvanáct set hostů přijalo pozvání České stomatologické komory, aby společně oslavili letošní 25. výročí založení stavovské organizace zubních lékařů. Společenský večer k jubileu Komory se uskutečnil v pátek 16. září 2016 v historickém Obecním domě v rámci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny. Celý večer se nesl ve slavnostní a příjemně přátelské atmosféře, s velkým uznáním k jeho společenské úrovni.

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2016 VELMI ZAUJALY s. 210-212
Redakce
19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD) se konal ve dnech 15.-17. září 2016 v Obecním domě. Byl spojen s oslavami 25. výročí založení ČSK a dle slov návštěvníků patřil svojí odbornou kvalitou a společenskou úrovní k těm nejlepším v historii kongresu. PDD 2016 a jejich doprovodný program, zahrnující workshopy a výstavu, zaznamenaly na osm set účastníků. Polytematický odborný program byl první dva dny, ve čtvrtek a v pátek, tradičně rozdělen do šesti sekcí pro zubní lékaře a jedné pro sestry a dentální hygienistky. Na dvě sobotní přednášky byl pro všechny zájemce z řad členů Komory volný vstup. Celkem zaznělo více než čtyřicet přednášek, zajímavé informace či zkušenosti s různými terapeutickými koncepty přinesla jak sdělení z předních klinických pracovišť, tak vystoupení kolegyň a kolegů z privátních praxí či zubních laboratoří.

KANDIDÁTI NA FUNKCI PREZIDENTA ČSK SE PŘEDSTAVILI V OBECNÍM DOMĚ s. 213
Redakce
V programu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2016 byl v sobotu 17. 9. od 12.00 hodin vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017-2021. Členům Komory, které zaujala možnost seznámit se blíže s uchazeči o nejvyšší post a s jejich představami o dalším směřování ČSK, se v Obecním domě představili čtyři kandidáti, kteří k tomuto datu byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu: MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Jejich vystoupení řídil a moderoval současný prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Odborné sdělení
JAK KOMUNIKOVAT S PACIENTEM S POSTIŽENÍM SLUCHU V ZUBNÍ ORDINACI
Praktické sdělení s. 214-219
Jana Smažíková 1), Miroslava Kolínová 2), David Jorda 3)
pracoviště:
1) Zubní ordinace MUDr. Radka Smažíková, Tábor; Zubní ordinace MUDr. Ivana Pleskačová, Praha
2) Oddělení lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
3) Střední škola, Základní škola, Mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova, Praha
SOUHRN: Článek pojednává o problematice ošetřování pacienta s postižením sluchu v zubní ordinaci. Na základě výsledků dotazníkového šetření byla zjištěna nedostatečná informovanost zdravotníků o komunikaci s neslyšícím pacientem. Zároveň projevili zdravotníci o toto téma zájem. Na základě zjištění doporučujeme klást větší důraz na výuku s touto tematikou a začlenit přednášky do celoživotního vzdělávání zdravotníků. Ze zkušeností získaných ošetřováním sluchově postižených pacientů byla sepsána základní pravidla komunikace v zubní ordinaci. Potvrzena byla také nízká informovanost neslyšících o zubní hygieně. Problémem je zejména nedostatečné množství výukových materiálů ve znakovém jazyce. Pro pacienty jsme proto připravili edukační videa o zubní hygieně s překladem do českého znakového jazyka s titulky. Zároveň probíhají přednášky pro sluchově postižené pacienty o zubní hygieně s praktickým nácvikem čištění zubů.
KLÍČOVÁ SLOVA: dentální hygiena, pacient s postižením sluchu, komunikace.

Recenze
FONIATRIE – SLUCH s. 220
(J. Dršata, R. Havlík a kol.; Tobiáš, 2015)
Radovan Slezák

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 10: MRONJ (MEDICATION-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW) – MEDIKAČNÍ OSTEONEKRÓZA ČELISTI s. 221-226
Tereza Uhříková 1), Petra Psotová 1), Jiří Stránský 1), Gabriela Pavlíková 2), Jiří Tomášek 3)
pracoviště:
1) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice, Ostrava
2) Oddělení maxilofaciální chirurgie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3) Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Historie
KOŘENOVÝ KANÁLEK A ENDODONCIE s. 227
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

ZHLÉDNĚTE NOVOU VÝSTAVU V APOLENCE s. S79
Redakce
Další výstava v Apolence vás zcela jistě zaujme divokou krásou africké přírody a jejích obyvatel. Fotografie z cest po Keni, Tanzanii a Ugandě pod názvem Jambo, Afrika! připravil pro návštěvníky domu českých zubních lékařů MUDr. Vratislav Čermák. Fotografie budou vystaveny od října 2016, a jak se již stalo tradicí, budete si je moci prohlédnout po celý rok až do října 2017.

Profesionalita
AKTUALIZACE ÚDAJŮ V REGISTRU ČLENŮ ČSK s. S80
Jitka Povolná
Dovolujeme si připomenout, že dle řádů ČSK je každý člen povinen neprodleně ohlašovat veškeré změny související s výkonem povolání zubního lékaře. Zastaralé a neplatné údaje v registru členů ČSK komplikují administrativní úkony a komunikaci v centru ČSK i v OSK.

ÚČET KLINIK ČSK – ZPRÁVY Z CEST s. S80
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK v odkazu Vzdělávání. Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
*10. světový endodontický kongres (Cape Town, Jižní Afrika, 3.-6. 6. 2016); autorka: MDDr. Miroslava Chalupová, Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
*16. mezinárodní imunologický kongres ICI 2016 (Melbourne, Austrálie, 21.-26. 8. 2016); autorka: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
*AOCMF kurs: Neck Dissection (with Human Anatomical Specimens) (Innsbruck, Rakousko, 5.-6. 9. 2016); autoři: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni; MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., FN Ostrava

Odborná diskuse
ORTODONCIE ZALOŽENÁ NA RETAINERECH ANEB O PRINCIPECH OKLUZE s. S83
Milan Mach

Odborné akce
VÝZVA SKZL MLADÝM ČESKÝM ZUBNÍM LÉKAŘŮM s. S85
Slovenský KONGRES MLADÝCH ZUBNÝCH LEKÁROV 2017 nabízí možnost aktivní účasti. Hlavní organizátor a předsedající Kongresu mladých zubných lekárov (KMZL) MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., MPH, a Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) nás požádali, abychom vás informovali o možnosti přihlásit se s přednáškou jako lektoři XI. KMZL v Senci, kde se tato odborná akce bude konat 10. a 11. února 2017.
Zájemci, kteří ještě nedovršili věku 35 let, mohou – nejpozději do 30. října 2016 – zaslat abstrakty s uvedením časového rozsahu prezentace na e-mail: dholly@chello.sk

9. VÝROČNÍ KONGRES ČADE PODTRHNUL VÝZNAM INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE s. S86
Martin Šrytr
V sobotu 4. 6. 2016 proběhl v příjemných prostorách kongresového centra Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze v pořadí již 9. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE). Tématem bylo „Estetické řešení ageneze a ztráty zubu úrazem“. I s ohledem na dva vynikající přednášející, kterými byli ortodontisté MUDr. Ivo Marek, Ph.D., (ČR) a Vincent O. Kokich jr., DMD, MSD, (USA), se přednášky nesly v duchu interdisciplinární spolupráce.

POHLED ZA KULISY NA FAKULTĚ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ UNIVERZITY MALMÖ s. S88
Jiří W. Pollak
Výuka stomatologie v Evropě je tak rozdílná, jako jsou státy, v nichž se vyučuje... Tereziánská medicína dodnes úplně nevymizela - spousta učení zpaměti, málo praktických hodin. Ve Skandinávii je to již delší dobu o hodně jinak než kdekoliv jinde. Malá skupinka českých zubních lékařů měla nedávno příležitost navštívit Fakultu zubního lékařství na univerzitě ve švédském Malmö.

Z 27. VÝROČNÍHO KONGRESU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI ZUBNÍ ERGONOMIE s. S89
Martin Kapitán
Ve dnech 17. a 18. 6. 2016 proběhl v polské Wrocławi 27. výroční kongres Evropské společnosti zubní ergonomie (ESDE - European Society of Dental Ergonomics).

PRÁVNÍ PORADNA s. S90
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Předepisování léčivých přípravků poskytovatelem, který není ve smluvním vztahu se ZP

EKONOMICKÁ PORADNA s. S90
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zdanění starobního důchodu

FOTOÚSMĚV s. S91
Autor fotografie: MUDr. Ivan Blažek, Třebíč

Připravujeme
PILOTNÍ STUDIE NA TÉMA CELKOVÉ ROZŠTĚPY s. S91
Dítě s celkovým rozštěpem podstupuje v prvním roce života dvě základní operace – rekonstrukci rtu a rekonstrukci patra. V původním sdělení Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra brněnští autoři Olga Košková, Jitka Vokurková, Juraj Abelovský, Jan Vokurka, Petra Dorociaková, Ivana Halačková pro LKS zpracovali výsledky pilotní studie, jejímž cílem bylo porovnat postavení alveolárních segmentů a změnu šíře rozštěpové štěrbiny v období mezi časnou operací rtu v prvním měsíci života a operací patra v půl roce věku u dětí s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra.

Fotoalbum
SLAVNOSTNÍ VEČER ČSK V OBECNÍM DOMĚ s. S92
Redakce