LKS č. 9, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS1609_web_dent.pdf (7,1 MB)

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 178
Informace o činnosti za letní období 2016
Důležité informace od VZP ČR

* NOVÝ ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ s. 179
Na 65. jednání sněmu ČSK byla schválena novela organizačního řádu Komory, spočívající v přijetí nového řádu celoživotního vzdělávání (dále jen ŘCV). Novela nabývá účinnost dne 1. ledna 2017.
Článek obsahuje důležité informace pro ty členy Komory, kteří jsou v současnosti zařazeni do základní odborné přípravy nebo rozšířené odborné přípravy podle stávajícího předpisu.

* DIÁŘ s. 179
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* PŘIJĎTE NA ZÁŘIJOVÝ KONGRES PDD 2016 s. 180
Kongresové oddělení ČSK
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, se koná ve dnech 15.-17. září 2016 v Obecním domě. Doprovodný program zahrnuje výstavu a praktické a teoretické workshopy (15. a 16. 9. v Obecním domě).
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který byl rozesílán s LKS č. 5/2016 společně s přihláškou na PDD 2016.
REGISTRACE NA KONGRES PDD 2016
! 15. a 16. 9.: REGISTRACE je možná pouze na celý dvoudenní odborný program za ceny uvedené v přihlášce.
! 17. 9.: ZDARMA vstup pro členy ČSK - dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017-2021.
REGISTRACE NA WORKSHOPY
* Účast na všech workshopech je ZDARMA a je možná bez vazby na registraci na PDD 2016.
* Přehled workshopů s podrobnými abstrakty a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
* Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 5. 9. 2016.
* Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná registrace i přímo na místě v Obecním domě. Informace aktuálně sledujte na www.dent.cz.
SPOLEČENSKÝ VEČER K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSK
se koná v pátek 16. 9. 2016 od 20.00 hod. v Obecním domě
Srdečně zveme všechny členy ČSK, pro něž je vstup zdarma.
Vstupenka pro členy ČSK byla rozesílána s LKS č. 7-8/2016.

* KANDIDÁTI NA FUNKCI PREZIDENTA ČSK SE PŘEDSTAVUJÍ
s. 183-185
K 1. 8. 2016, tj. do redakční uzávěrky tohoto LKS, byla na seznamu členů ČSK, kteří byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu pro volbu prezidenta ČSK pro funkční období 2017–2021, zapsána čtyři jména. Všichni tito kandidáti se rozhodli využít možnosti prezentace v zářijovém LKS a na webových stránkách ČSK (www.dent.cz, odkaz Volby prezidenta ČSK). Na s. 183 uvádíme, v abecedním pořadí, stručný profesní životopis jednotlivých kandidátů, který každý z nich zpracoval dle vlastního uvážení. Na následující dvoustraně se můžete seznámit s jejich volebním programem. Příležitost k osobnímu setkání s kandidáty - těmito čtyřmi a případně i dalšími novými – nabízí sobotní program kongresu PDD 2016, který je zdarma přístupný všem členům Komory (17. 9., Obecní dům v Praze, 12.00-13.00 hod.). Volby prezidenta ČSK pro funkční období 2017-2021 se budou konat na 66. jednání sněmu ČSK ve dnech 12.-13. 11. 2016 v Plzni.
Představují se:
MUDr. Faez Al Haboubi
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Odborné sdělení
* NEODKLADNÁ RESUSCITACE – APLIKACE PRO ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
DOPORUČENÉ POSTUPY EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Z ROKU 2015
Přehledové sdělení s. 186-193
Jiří Málek1), Pavel Hájek2)
pracoviště:
1) Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2) Stomatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
SOUHRN: Evropská rada pro resuscitaci - European Resuscitation Council (ERC) publikuje od roku 1992 soubor doporučení jednoduchých a přitom účinných postupů kardiopulmonální resuscitace (KPR), od r. 2000 v pětiletých intervalech. Nejnovější doporučení této komise bylo vydáno 15. 10. 2015. V nových doporučeních je poprvé speciální pozornost věnována i zástavě oběhu v zubolékařské ambulanci, nově je zařazena kapitola první pomoci. V aktualizovaném algoritmu resuscitace nedošlo ve srovnání s doporučeními z r. 2010 (viz LKS č. 9/2011) k zásadním změnám. Hlavní důraz je kladen na kvalitní a nepřerušovanou zevní srdeční masáž a provedení časné defibrilace v indikovaných případech. Zůstává i nadále poměr hrudních kompresí a umělé plicní ventilace v poměru 30 : 2 u dospělých, u dětí se změnil na poměr 15 : 2. Lékem volby během resuscitace je adrenalin, který se u dospělých v dávce 1 mg podává při asystolii ihned, při fibrilaci komor po třetím neúspěšném výboji, a to do žíly, nebo intraoseálně. Podání adrenalinu do trachey se již nedoporučuje. Rovněž amiodaron v dávce 300 mg se podává v případě komorové fibrilace po 3. neúspěšném výboji a v poloviční dávce po 5. výboji, atropin se již během resuscitace nepoužívá, jeho zbylá indikace je bradykardie, která působí hemodynamickou nestabilitu. U dětí je kladen důraz jak na odstranění hypoxie coby sekundární příčiny zástavy srdce, tak i provádění účinné zevní srdeční masáže a časné defibrilace v indikovaných případech. Doporučený poměr kompresí hrudníku a umělých dechů je 15 : 2. Dále jsou uvedeny postupy u některých akutních situací: aspirace cizího tělesa, akutní infarkt myokardu, astmatický záchvat, alergická reakce a hypoglykemie.
KLÍČOVÁ SLOVA: neodkladná resuscitace, doporučené postupy 2015.

Recenze
* OCEŇOVÁNÍ A PRODEJ PRIVÁTNÍ ZUBNÍ A LÉKAŘSKÉ PRAXE s. 196
(T. Krabec; Grada Publishing, 2015)
Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová

Malé ilustrované repetitorium
* JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 9: DENTÁLNÍ TRAUMATOLOGIE s. 197-199
Radovan Žižka1), Jiří Šedý2), 3), Iva Voborná1)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
3) Privátní stomatologická praxe, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Historie
* ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ PRO HUDEBNÍKY s. 200-201
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Odborné akce
* PARODONTOLOGICKÉ DNY NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ s. S60
Michal Kania
Ve dnech 27.–28. 5. 2016 se v překrásném prostředí brněnské přehrady v hotelu Maximus-Resort uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání praktických zubních lékařů a parodontologů.

* STOMATOCHIRURGICKÝ SEMINÁŘ K MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCI s. S61
Vladimír Ščigel
Ve dnech 4.-5. 6. 2016 uspořádala Česká stomatochirurgická společnost v Peci pod Sněžkou víkendový odborný seminář. Program byl sestaven polytematicky s ústředním motivem mezioborové spolupráce, a to jak v rámci stomatologie, tak i mimo ni.

* MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII
s. S63
Tibor Németh
Ve dnech 19.-20. 5. 2016 se konal mezinárodní implantologický kongres k 10. výročí založení České společnosti pro implantologii (ČSI) a k 80. narozeninám prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc. Odborný program byl zahájen 19. 5. 2016 přednáškami významných autorů z České republiky a ze Slovenska.

* EVROPSKÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU BIOLOGIE SLINNÝCH ŽLÁZ VE VZTAHU K PREGRADUÁLNÍ VÝUCE s. S66
Vladimíra Radochová
Ve dnech 7.-8. 4. 2016 se konala v nizozemském Amsterdamu již 7. evropská konference pořádaná mezinárodní organizací Association of Basic Sciences Teachers in Dentistry (ABSTD) s názvem Saliva, Salivary Glands and the Dental Curriculum - ’whetting the apatite for learning’ a tématem odpovídajícím názvu.

* SOPOTY 2016: KONGRES VĚNOVANÝ TRANSPLANTACI ZUBŮ s. S67
Libor Zdařil
Ve dnech 20.-22. 5. 2016 proběhla v polských Sopotech významná mezinárodní akce - 1st Congress on Tooth Transplantation. Díky dobré propagaci se tohoto odborného setkání zúčastnila početná skupina zhruba 25 českých zubních lékařů, a to jak z řad stomatochirurgů a implantologů, tak i ortodontistů. Z celkového počtu přibližně 200 účastníků se jednalo o jistě nejpočetnější národní reprezentaci, což je nesporným dokladem renesance zájmu našich stomatologů o techniky transplantací zubů.

* POZVÁNKA NA PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. S69
Vzdělávací středisko ČSK
Vzdělávací středisko ČSK zve na Podzimní stomatologické fórum (PSF), které se bude konat v pátek 25. 11. 2016 v Brně v hotelu Continental (Kounicova 6). Celodenní vzdělávací akce určená stomatologickým týmům je rozdělena do dvou sekcí. Pro zubní lékaře bude přednášet Mgr. Jiří Slavík, pro sestry a dentální hygienistky doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Součástí bude také výstava dentálních firem.
On-line registrace na www.dent.cz (Sekce pro členy, odkaz Vzdělávání).

Informace z firem
* MULTIINDIKATIVNÍ KURS VE VÍDNI s. S71
Ladislav Junek
Ve dnech 28.-29. 4. 2016 proběhl ve Vídni první multiindikativní kurs moderní implantologie pořádaný mezinárodní společností Dentsply se zaměřením na implantační systém Astra Tech EV.

Informace
* ADRESÁŘ STOMATOLOGICKÝCH KLINIK s. S75
Zveřejňujeme aktuální adresář stomatologických klinik jednotlivých lékařských fakult a fakultních nemocnic v ČR. Kancelář ČSK jej zpracovala k 1. 8. 2016 na základě veřejně dostupných informací uvedených zejména na webových stránkách.

* PRÁVNÍ PORADNA s. S76
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost podílet se na pohotovostní službě zubních lékařů

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S76
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zaměstnávání nezletilé osoby

* FOTOÚSMĚV s. S77
Autorka fotografie: MUDr. Marie Ponížilová, Vyškov

* PŘIPRAVUJEME s. S77
KOMUNIKACE S NESLYŠÍCÍM PACIENTEM
Praktické sdělení Jak komunikovat s pacientem s postižením sluchu v zubní ordinaci připravil pro LKS kolektiv autorů Jana Smažíková, Miroslava Kolínová, David Jorda. Na základě výsledků dotazníkového šetření byla zjištěna nedostatečná informovanost zdravotníků o komunikaci s neslyšícím pacientem. Potvrzena byla také nízká informovanost neslyšících o zubní hygieně. Článek přináší konkrétní doporučení a rady, jak se v ordinaci s touto situací vypořádat, a ve fotodokumentaci účelnou názornou pomůcku – jednotlivé znaky prstové abecedy. Přednášku na dané téma nabízejí také PDD 2016 v sekci pro dentální hygienistky.

Fotoalbum
* PĚTADVACET KOMOROVÝCH LET s. S78
Redakce
Letos v září slaví ČSK 25. výročí svého založení - a s ní i komorový časopis. Ten je ovšem ve skutečnosti o trošku starší, neboť první číslo Bulletinu Lékařské komory stomatologů, předchůdce dnešního LKS – Časopisu České stomatologické komory, vyšlo již v květnu 1990. Tak jak se postupně rozvíjela Komora, tak se také měnila tvář i obsah časopisu. Připomínáme ty nejdůležitější mezníky.