LKS č. 6, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS-06-2016_web_dent.pdf (5,0 MB)

Z OBSAHU LKS
Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 124
Informace z jednání 13. 5. 2016
Možnost zveřejnit na webu ČSK informaci o registraci nových pacientů Otázky a odpovědi pro zubní lékaře
Skupinové profesní pojištění

NOVÝ ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ s. 125
Na 65. jednání sněmu ČSK byla schválena novela organizačního řádu Komory, spočívající v přijetí nového řádu celoživotního vzdělávání (dále jen ŘCV). Novela nabývá účinnost dne 1. ledna 2017. Článek stručně a jednoduše shrnuje cíle novely, její strukturu a hlavní změny v kostce. Obsahuje důležité informace pro ty členy Komory, kteří jsou v současnosti zařazeni do základní odborné přípravy nebo rozšířené odborné přípravy podle stávajícího předpisu.

ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE O USNESENÍCH PŘIJATÝCH NA 65. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK (OLOMOUC, 14.–15. 5. 2016) s. 126

Reportáž
Z 65. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK s. 128-131
Iva Žáková Sněm ČSK zasedal 14.-15. května 2016 v Olomouci. Pracovní program jarního rokování byl standardně věnován hodnocení uplynulého roku 2015 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a rekapitulaci událostí od počátku letošního roku. Schválen byl nový řád celoživotního vzdělávání (ŘCV).
VOLBY PREZIDENTA ČSK NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2017-2021: ČLENOVÉ KOMORY MOHOU PODÁVAT NÁVRHY NA ZAŘAZENÍ NA KANDIDÁTNÍ LISTINU s. 131
Volby prezidenta ČSK na funkční období 2017-2021 se budou konat na 66. jednání sněmu ČSK ve dnech 12.-13. 11. 2016 v Plzni.
Jak bylo uvedeno na květnovém jednání sněmu ČSK v Olomouci, kterýkoli člen nyní může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu (viz Řády ČSK - Volební řád).
Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK a poté je předloží volební komisi na volebním sněmu (kontaktní osoba v Kanceláři ČSK: Ing. Jitka Povolná, e-mail: povolna@dent.cz).
Možnosti prezentace kandidátů: viz www.dent.cz (Aktuální informace)

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 131
Informace z jednání 13. 5. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 131
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

Odborné sdělení
ZDVOJENÉ KONDYLY - ETIOPATOGENEZE ANOMÁLIE, 2. ČÁST
Přehledové sdělení s. 132-138
Jiří Ramba
pracoviště:
Stomatologické centrum Praha, s. r. o., Praha
SOUHRN: Autor na základě dlouholetých zkušeností se zlomeninami obličejového skeletu u dětí vysvětluje mechanismus vzniku mandibulární anomálie – zdvojení kondylu, kterou poprvé uvedl Dr. Aleš Hrdlička v r. 1941. Ve většině dosud publikovaných prací se zdá, že jde o následek dislokované zlomeniny kondylu v dětství. Dříve než v místě zlomeniny naroste chybějící část, většinou mediálně skloněného kondylu, zpomalí se růst příslušné poloviny mandibuly a vzniká typická poúrazová asymetrie, která je patrná i z obrázků v Hrdličkově práci. Mandibula má kratší a vertikálněji směrované rameno a uchýlenou bradu. K zdvojení dochází tehdy, když schopnost dosud funkční růstové chrupavky, nacházející se mezi kloubní hlavicí a ramenem mandibuly, popsané Doskočilem (3-5), převáží nad remodelačními procesy, takže dojde k tvorbě nového – sekundárního – kondylu dříve, než se původní stačí napřímit do původního postavení. Jeho kontaktem s lební spodinou vznikne další kloubní jamka, která tvarem i velikostí odpovídá oploštěné kloubní hlavici. Podobná situace nastane, když se dislokovaný kondyl, následkem ztráty kostního kontaktu a výživy, resorbuje. Po několika měsících dochází k nárůstu nového kondylu, který je kratší, má deformovanou hlavici s oploštěnou kloubní ploškou a do hrany vytaženými okraji. V období růstové akcelerace roste mediálně a anteriorně, přímo na kloubní hrbolek a rovněž i zde vytvoří kloubní jamku. Při tomto procesu hraje podstatnou roli po úrazu navyklé nezatěžování původně poraněné strany při mastikaci. Zkušenosti ukázaly, že při fyziologicky přípustném, dynamicky odstupňovaném přetěžování dochází k rychlejší a dokonalejší remodelaci původního kondylu, či tvorbě a formování kondylu nového. KLÍČOVÁ SLOVA: dítě, zdvojený kondyl, etiologie, faciální anomálie, mandibulární asymetrie, patogeneze, růstová chrupavka.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 6: KOMPLIKACE ESTETICKÉ REKONSTRUKCE VE FRONTÁLNÍM ÚSEKU CHRUPU s. 139-141
Libor Zdařil
pracoviště:
Elzet Dental, s. r. o., České Budějovice
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Odborné sdělení
SERIÁL:
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
4. DÍL: GENERALIZOVANÁ ANKYLÓZA ZUBŮ JAKO KOMPLIKACE ORTODONTICKÉ TERAPIE A JEJÍ PROTETICKÉ ŘEŠENÍ
Kazuistika s. 142-151
Ivo Marek1, 2), Adéla Podškubková2), Michal Novosad2)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
SOUHRN: Ortodontická léčba dospělých pacientů s sebou někdy přináší neočekávané komplikace jak z hlediska špatné artikulace (způsobené ztrátou zubů a změnou postavení okolních zubů), tak z hlediska celkového stavu dentice (kazy, parodontopatie). Ošetřující ortodontista je často nucen při řešení anomálie korigovat vzájemné postavení zubů, tedy zasahovat do okluzních poměrů, a to vše při současném zohlednění biologického faktoru jednotlivých zubů a chrupu jako celku. Zvláštní pozornost je věnována stavu parodontu zubů, především při jeho oslabení následkem přítomné či kompenzované parodontopatie. Jiným problémem parodontu je ankylóza zubu, jež je charakteristická znemožněním jakéhokoliv ortodontického pohybu. Ačkoliv výskyt ankylózy není příliš častý, má závažné klinické důsledky. Autoři prezentují interdisciplinární ošetření chrupu pacienta se vzácnou formou generalizované ankylózy postihující kompletní dentici jedince. Tato anomálie byla diagnostikována až v průběhu ortodontické terapie, kdy znemožnila řešit původní problém, který spočíval v distálně otevřeném skusu a nevyhovujícím postavení zubů frontálního úseku. Původní ortodonticko-protetický plán musel být zásadně modifikován. V kazuistice je prezentováno protetické řešení vzniklé situace. Spočívalo ve zhotovení keramických overlayí v distálních úsecích chrupu pro korekci otevřeného skusu a v chirurgicko-protetické rekonstrukci frontálního úseku chrupu. Toto řešení autoři považují za jedinou možnou variantu terapie, neboť generalizovaná ankylóza znemožňuje jakoukoliv ortodontickou korekci, která by jinak byla nedílnou součástí interdisciplinární spolupráce při ošetření chrupu prezentovaného pacienta.

KLÍČOVÁ SLOVA: ankylóza, periotest, protetická sanace.

JAZYKOVÝ KOUTEK LKS s. 151
osseointegrace vs. oseointegrace vs. osteointegrace
V české terminologii z oblasti dentální implantologie jsme se setkali s trojím způsobem překladu anglického slova osseointegration (vhojení implantátu do kosti). Jak tedy toto slovo v češtině správně používat a psát?
Vyjádření Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR: viz LKS.
Stanovisko redakční rady LKS: V odborných kruzích a v české odborné literatuře převažuje termín OSEOINTEGRACE, proto doporučujeme používat tuto variantu.

Recenze
COLOR ATLAS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN DERMATOPATHOLOGY
s. 152
(Loren E. Clarke, Jennie T. Clarke, Klaus F. Helm;
Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., 2014)
Radovan Slezák

Historie
DENTALIA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ s. 153
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

Informace
VESELÉ ZOUBKY OCENILY NEJLEPŠÍ DĚTSKÉ PROJEKTY NA TÉMA PREVENCE s. S39
Zina Sladkovská
Stejně jako v předcházejících letech připravila společnost dm drogerie markt, s. r. o., i pro letošní 6. ročník preventivního programu VESELÉ ZOUBKY soutěž o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu. Letos se opět sešlo více než 70 velmi nápaditých prací. Ty byly hodnoceny nejprve pracovníky dm drogerie a jejich výběr následně posoudila odborná porota, která vybrala deset vítězů.

REGISTRUJTE SE NA PDD 2016 JSOU s. S41
Kongresové oddělení ČSK
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, má letos několik specifik. Tento 19. ročník PDD je třídenní a bude se konat ve dnech 15.-17. září 2016 v Obecním domě. Zářijový termín a výjimečné místo konání v samém historickém centru Prahy byly vybrány proto, že PDD 2016 jsou spojeny s oslavami 25. výročí založení ČSK. Tomuto výročí bude věnován také slavnostní společenský večer v rámci PDD, který bude zdarma přístupný všem členům ČSK.
NA PDD 2016 SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT JIŽ NYNÍ
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který byl rozesílán s LKS č. 5/2016 společně s přihláškou na PDD 2016.
! 15. a 16. 9.: REGISTRACE je možná pouze na celý dvoudenní odborný program, a to do 15. 7. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce.
! 17. 9.: ZDARMA vstup pro všechny zájemce - dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017-2021.
SPOLEČENSKÝ VEČER K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSK
se koná v pátek 16. 9. 2016 od 20.00 hod. v Obecním domě
Srdečně zveme všechny členy ČSK, pro něž je vstup zdarma.
U příležitosti PDD 2016 se uskuteční slavností společenský večer k jubileu ČSK. Po programu ve Smetanově síni bude v přilehlých reprezentačních prostorách připraven hudební program a malé občerstvení. Vstupenka bude rozeslána s LKS č. 7-8/2016.

z redakční pošty
REAKCE NA DISKUSI Z LKS 3/2016 s. S42
René Foltán
K dopisu MUDr. Lubomíra Pecháčka „Můžeme pomoci Stomatologickým klinikám?“ a polemické reakci MUDr. Zdeňka Poledny z LKS 3/2016, str. S17.

odborné akce
POSTŘEHY Z INTERDENTALU 2016 s. S43
Marta Holečková
V pořadí 24. mezinárodní stomatologický kongres a výstava INTERDENTAL 2016, který připravila Slovenská komora zubních lékařů – Regionální komora Bratislava (RKZL), se konal 12.-14. 5. v Bratislavě.

PRÁVNÍ PORADNA s. S44
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Pojem „klinika“ v českém právním řádu

EKONOMICKÁ PORADNA s. S44
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové zvýhodnění na dítě – změny v r. 2016

FOTOÚSMĚV s. S45
Autorka fotografie: Mgr. Martina Češková, Praha

PŘIPRAVUJEME s. S45
ENDODONTICKÉ TÉMA: APEXLOKÁTORY
Nezbytnou součástí úspěšného endodontické ošetření je stanovení pracovní délky. Nepostradatelnou pomůckou k tomu jsou elektronické apexlokátory. V přehledovém článku, který pro LKS připravil kolektiv autorů Radovan Žižka, Jiří Šedý, Jiří Škrdlant a Nikola Němcová, jsou kromě historie vývoje a fyzikálních principů podrobně rozebrány faktory ovlivňující měření a další možnosti využití apexlokátorů.

Informace z firem
JAKÝ BYL STOMATOLOGICKÝ BĚH 2016? s. S45
Michal Dudla
Třetí ročník Stomatologického běhu, který se konal 10. 4. 2016 v Dobříši, již zná své vítěze (viz: www.stomasport.cz).
Možná vás zaujme další připravovaná akce, kterou je stomatologický maraton na horských kolech MTB „MUDr. Pařez“. Ten se odehraje rovněž v Brdech se základnou v Dobříši (Sportovní klub Vlaška), a to 3. září 2016 od 11.00 hodin (on-line přihlášky: www.stomasport.cz/mtb).

Fotoalbum
ZE SNĚMU ČSK NĚCO NAVÍC s. S46
Redakce
K informacím z 65. jednání sněmu ČSK v Olomouci, které jste si již mohli přečíst v první části tohoto vydání LKS, jako obvykle připojujeme ještě fotoreportáž z dění v sále i v kuloárech.