3/2015 Řád Komory ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění řád Komory č. 2/2011, Jednací řád

Řád České stomatologické komory č. 3/2015 ze dne 8. listopadu 2015,
kterým se mění řád č. 2/2011, Jednací řád

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 2/2011 Jednací řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2012 se mění takto:

V § 5 odst. 2 se na konci poslední věty tečka nahrazuje středníkem, za který se vkládají slova „postup při podávání návrhů řádů Komory upravuje příloha č. 1. Podaný návrh může vzít navrhovatel zpět, dokud předsedající nedal pokyn k hlasování o návrhu.“

V § 5 odst. 3 se čárka za slovem „PRO“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo ZDRŽEL se“ se vypouštějí.

V § 5 odst. 5 poslední věta zní: „Hlasovací lístek, na který člen orgánu napsal nebo ve kterém označil více než jednu možnost hlasování, jakož i hlasovací lístek, na kterém není napsána ani označena žádná možnost hlasování, a hlasovací lístek, na kterém je jakýkoliv jiný obsah než možnosti hlasování, se považuje za zdržení se hlasování.“

Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1

A. Řádný postup navrhování řádů Komory

Návrh řádu Komory (dále jen „návrh“) může podat člen sněmu Komory, skupina členů sněmu Komory, představenstvo Komory, revizní komise Komory a čestná rada Komory.

Návrh musí po formální stránce odpovídat zavedeným zvyklostem a musí obsahovat odůvodnění. Návrh se podává v elektronické podobě prostřednictvím Kanceláře Komory, která jej předloží k připomínkám představenstvu Komory, revizní komisi Komory, čestné radě Komory a legislativnímu výboru sněmu Komory (dále jen „připomínková místa“). Je-li připomínkové místo zároveň navrhovatelem, návrh se mu k připomínkám nepředkládá.

Připomínková místa sdělí své připomínky bez zbytečného odkladu navrhovateli. Navrhovatel připomínky vypořádá a Kanceláři Komory předloží návrh ve znění, které vyplynulo z vypořádání připomínek, a současně určí, kdy v budoucnosti má být návrh zpřístupněn členům sněmu Komory. Vypořádáním připomínek se rozumí jejich zhodnocení a případné projednání s připomínkovými místy; navrhovatel vždy vyrozumí připomínkové místo o tom, zda jeho připomínku akceptoval či odmítl, případně v jakém rozsahu.

Návrh ve znění, které vyplynulo z vypořádání připomínek, Kancelář Komory zpřístupní členům sněmu Komory v elektronické podobě, a to ve lhůtě, kterou podle bodu 3. určil navrhovatel. Představenstvo Komory je povinno zařadit návrh do návrhu programu jednání sněmu Komory, jehož první jednací den následuje po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne zpřístupnění návrhu členům sněmu Komory.

Návrh zpřístupněný členům sněmu Komory projedná legislativní výbor sněmu Komory za přítomnosti navrhovatele a člena představenstva Komory nejpozději v den bezprostředně předcházející prvnímu jednacímu dni jednání sněmu Komory, do jehož návrhu programu je návrh zařazen.

Při projednávání návrhu sněmem Komory předsedající jako prvnímu v pořadí udělí slovo navrhovateli, pak vyzve k vyjádření představenstvo Komory, není-li navrhovatelem, a legislativní výbor sněmu Komory.

B. Zrychlený postup navrhování řádů Komory

Představenstvo Komory může výjimečně a se souhlasem sněmu Komory podat návrh zrychleným postupem. Ve zrychleném postupu neprobíhá připomínkové řízení podle části A. této přílohy. Představenstvo Komory

zařadí návrh do návrhu programu jednání sněmu Komory tak, aby podání návrhu proběhlo v prvním jednacím dnu a vlastní projednání včetně hlasování o návrhu v dalším jednacím dnu; podáním návrhu se rozumí prezentace obsahu návrhu a jeho odůvodnění na jednání sněmu Komory,

zpřístupní návrh členům sněmu Komory nejpozději před začátkem jednání prvního jednacího dne,

požádá před hlasováním o programu jednání sněm Komory o souhlas se zrychleným projednáním návrhu. Nebude-li souhlas udělen, návrh nelze ve zrychleném postupu podat ani projednat,

podá návrh v průběhu prvního dne sněm Komory podle schváleného programu jednání.

Návrh nejpozději před začátkem jeho projednávání sněmem Komory projedná legislativní výbor sněmu Komory za přítomnosti člena představenstva Komory.

Při projednávání návrhu sněmem Komory předsedající jako prvnímu v pořadí udělí slovo navrhovateli, pak vyzve k vyjádření legislativní výbor sněmu Komory.“

Čl. II

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.