Profesní zkoušky

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2


Důležité upozornění!
Základní odbornou přípravu je možné dokončit a Žádost o vykonání profesní zkoušky podle původních předpisů je možné podat nejpozději do 31. 12. 2018

Požadavky na předkládanou zdravotnickou dokumentaci vám přiblíží článek z LKS 11/2018


Vzhledem k tomu, že jsou všechny termíny do konce r. 2018 obsazené, žádosti zasílejte bez vyplněného termínu.
Nové termíny pro Vás připravujeme a obsazovány budou v souladu se stanovenými lhůtami. Bližší informaci obdržíte v rámci potvrzení přijetí Vaší žádosti.


Žádost o vykonání profesní zkoušky je možné podat nejdříve tehdy, pokud člen Komory od data zařazení do základní odborné přípravy absolvoval odbornou praxi při poskytování zdravotních služeb zubních lékařů v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců a všechny předepsané kurzy v souladu s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění platném k datu zařazení (viz. § 6 a § 7 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.)

Přihlašovat k profesní zkoušce se můžete vyplněním a podepsáním formuláře a zasláním naskenované verze (ve formě přiloženého dokumentu v pdf formátu) e-mailem na vzdelavani@dent.cz nebo poštou na adresu: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2.
V případě opakování profesní zkoušky použijte tento formulář

Upozornění: k žádosti o opakování profesní zkoušky musí být přiložena požadovaná příloha - kopie dokladu o úhradě souvisejícího poplatku

Nezbytnou součástí praktické přípravy v rámci základní odborné přípravy je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem. Podle usnesení představenstva ČSK ze dne 10. 11. 2017 splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků v rámci základní odborné přípravy uchazeč prokáže čestným prohlášením. Originál čestného prohlášení s aktuálním datem podpisu se předkládá v den profesní zkoušky s ostatní předepsanou zdravotnickou dokumentací a Indexem (platí i v případě opakování profesní zkoušky).

Od 20. 11. 2017 jsou stanoveny poplatky za podání Žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakování profesní zkoušky a termínu opakované profesní zkoušky:
• 500 Kč za 1. změnu
• 3000 Kč za 2. změnu
• 6000 Kč za každou další změnu
použijte tento formulář
(žádosti o změnu termínu profesní zkoušky podané před 20. 11. 2017 se nezapočítávají)

Upozornění: k žádosti o změnu termínu profesní zkoušky musí být přiložena požadovaná příloha - kopie dokladu o úhradě souvisejícího poplatku

Členové zkušebních komisí u profesních zkoušek

Zkušební komise je obvykle tříčlenná


MUDr. Faez Al Haboubi
doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
MUDr. Jan Baštecký
MUDr. Jan Bjaček
MUDr. Ladislav Čechura
MUDr. Edita Dúbravská
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
MUDr. Pavel Chrz
MUDr. Rudolf Jakl
MUDr. Martina Karnoldová
MUDr. Richard Klail
MUDr. Lucie Kocourová
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
MUDr. Klára Kučerová
MUDr. Zbyněk Mach
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
MUDr. Jaroslav Myšák
MUDr. Dan Navrátil
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MDDr. Marta Novotná
MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.
MUDr. Daniel Ott
MUDr. Jiří Ševčík
MUDr. Jiří Škrdlant
MUDr. Jan Šváb
MUDr. Eva Valentová
MUDr. Jana Vašáková
MUDr. Pavel Vlnař
MUDr. Jaroslav Vostrejž
MUDr. Taťána Vrbková