1/2015 Řád Komory ze dne 17. 5. 2015, kterým se mění řád Komory č. 1/2009, organizační řád

Řád České stomatologické komory č. 1/2015 ze dne 17. 5. 2015,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory č. 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory č. 2/2014 a řádu České stomatologické komory č. 3/2014    se mění tak, že v části Stanovy České stomatologické komory

1. V § 20a odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) je disciplinárně bezúhonný podle části tohoto řádu upravující celoživotní vzdělávání zubních lékařů,
c) vykonává povolání zubního lékaře souvisle po dobu nejméně 10 let před zápisem do seznamu znalců Komory, z toho nejméně 5 let v podoboru zubního lékařství, pro který má být v seznamu znalců Komory zapsán,
d) je držitelem osvědčení odbornosti vydávaného Komorou podle části tohoto řádu upravující celoživotní vzdělávání zubních lékařů nebo klinickým stomatologem, ústním, čelistním nebo obličejovým chirurgem nebo ortodontistou, a
e) má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude znaleckou činnost řádně vykonávat.“

(3) O zápisu člena Komory do seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory na žádost člena Komory s přihlédnutím k vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je žadatel zapsán, a ke stanovisku vědecké rady Komory.  K žádosti člen Komory připojí vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán, doklady o dosaženém vzdělání a odborný životopis, jehož součástí je seznam případné přednáškové a publikační činnosti a údaje členství v odborných společnostech, redakčních radách apod. O zápisu do seznamu znalců Komory vydá představenstvo znalci doklad.“

(4) Člen Komory se do seznamu znalců Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený podobor zubního lékařství. Veřejný seznam znalců Komory obsahuje jméno a příjmení znalce, adresu jeho pracoviště a podobor zubního lékařství, pro nějž je znalec Komory do seznamu znalců Komory zapsán.“

2. V § 20a odst. 7 se text „(ČSK55/98, ČSK56/98)“ vypouští.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zápis znalce do seznamu znalců Komory, který byl proveden před účinností tohoto řádu, není tímto řádem dotčen.

2. Žádosti o zápis do seznamu znalců Komory, které byly podány před účinností tohoto řádu a na jejichž základě před účinností tohoto řádu nebyl proveden zápis do seznamu znalců Komory, se projednají podle tohoto řádu; představenstvo poskytne žadateli přiměřenou lhůtu k tomu, aby žadatel doplnil k žádosti o zápis podklady podle tohoto řádu.

Čl. III
Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti zveřejněním.