Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP

Předseda - prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

Oficiální www stránky