3/2014 Řád Komory ze dne 9. 11. 2014, kterým se mění řád Komory č. 1/2009, organizační řád

Řád České stomatologické komory č. 3/2014 ze dne 9. 11. 2014,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

ČÁST PRVNÍ

Změna organizačního řádu – řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory č. 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 2/2013 a řádu České stomatologické komory č. 1/2014, se mění tak, že v části Řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů

 1. V § 5 odst. 1 se za první větu vkládá druhá věta, která zní:
  „Má se za to, že člen Komory, který získal atestaci 1. stupně ve stomatologii, a člen Komory, který získal specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru klinická stomatologie, splnili zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.“
   
 2. V § 12 odst. 2 se na začátek první věty vkládají slova „Nestanoví-li tento řád jinak“ a čárka a ve slově „Druhé“ se velké písmeno „D“ nahrazuje malým písmenem „d“.
   
 3. V § 14 odst. 3 se slova „rozhodne představenstvo Komory o vydání“ vypouštějí a nahrazují se slovy „vydá se mu“.
   
 4. § 14 odst. 4 zní:
  „(4) Člen Komory, který v průběhu vzdělávacího cyklu nezískal nebo zřejmě nezíská stanovený počet kreditů, a člen Komory, který zmeškal lhůtu k podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti podle odstavce 1, mohou požádat o vydání Osvědčení odbornosti s dobou platnosti 1 rok. Kancelář Komory této žádosti vyhoví, splňuje-li žadatel všechny ostatní podmínky pro vydání příslušného Osvědčení odbornosti; Osvědčení odbornosti se vydá s dobou platnosti 1 rok počínaje dnem, který následuje po posledním dni platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele; § 13 odst. 4 poslední věta platí i zde. Po dobu platnosti Osvědčení odbornosti vydaného podle tohoto odstavce je jeho držitel povinen získat stanovený počet kreditů podle opatření představenstva Komory. Žádost podle tohoto odstavce lze podat nejpozději do 1 roku od zániku platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele.“
   
 5. § 14 odst. 5 se zrušuje.
   
 6. V § 15 odst. 1 první věta zní:
  „Členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti, jehož platnost skončila, lze Osvědčení odbornosti vydat jen tehdy, splňuje-li ke dni podání žádosti obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti a získal-li v průběhu posledních tří let před podáním žádosti stanovený počet kreditů; ustanovení § 14 odst. 4 tím není dotčeno.“
   
 7. § 15 odst. 2 zní:
  „(2) Při posuzování žádosti se postupuje podle § 13 tohoto řádu.“
   
 8. § 15 odst. 3 zrušuje.
   
 9. V § 16 se odstavce 2 a 3 zrušují.
   
 10. V příloze č. 1, části Formy vzdělávání, položce Forma 1 – Obecná činnost, odstavci Hodnota, se na konec první věty vkládá čárka a slova „nejvýše však 10 kreditů v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu“.
   
 11. V příloze č. 1, části Formy vzdělávání, položce Forma 1 – E – learning, odstavec Způsob vykázání včetně nadpisu zní:
  „Způsob vykázání:
  Potvrzení o úspěšně složeném testu z e-learningového kurzu na vzdělávacím portálu ČSK, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jinak.“
   
 12. V příloze č. 1, části Formy vzdělávání, položce Forma 1 – E – learning, odstavec Hodnota včetně nadpisu zní:
  "Hodnota:
  2 kredity za úspěšně složený test e-learningového kurzu, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jiný počet kreditů.
  Maximálně 15 kreditů za vzdělávací cyklus.“

Čl. II
Přechodné ustanovení

O žádostech o vydání Osvědčení odbornosti, podaných před účinností tohoto řádu, se rozhodne podle dosavadních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna organizačního řádu – finančního řádu

Čl. III

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory č. 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 2/2013 a řádu České stomatologické komory č. 1/2014, se mění tak, že v příloze č. 1 části Finanční řád

 1. V části „účelové příspěvky“ se pod položku „za žádost o vydání Osvědčení odbornosti8“ vkládají dva nové řádky, které znějí:
  za žádost o vydání Osvědčení odbornosti s dobou platnosti 1 rok (§ 14 odst. 4 řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)8  **  500,- Kč
  za žádost o výjimečné vydání Osvědčení odbornosti (§ 16 řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)8   2 000,- Kč


2. V poznámce pod čarou č. 8 ve třetí větě se slova „představenstvo ČSK“ vypouštějí a nahrazují slovem „se“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Za žádost o vydání Osvědčení odbornosti, podanou před účinností tohoto řádu, se vybere účelový poplatek podle dosavadních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento řád nabývá účinnosti 1. ledna 2015.