1/2014 Řád Komory ze dne 18. 5. 2014, kterým se mění řád Komory č. 1/2009, organizační řád

Řád České stomatologické komory č. 1/2014 ze dne 18. 5. 2014,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory č. 2/2012 a řádu České stomatologické komory č. 1/2013 se mění tak, že v části Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

1. V § 3 odst. 1 se písmeno e) vypouští.

2. § 11 se zrušuje.

3. V § 12 odst. 2 se v první větě za slovo „druhu“ vkládá čárka a slova „splňuje obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti“.


4. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů se v závorce za slovo „F3“ vkládají slova „a minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“

5. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů ve zvláštních případech se v prvním odstavci za číslici 100 vkládá čárka a slova „z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“.

6. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů ve zvláštních případech se ve druhém odstavci za číslici 100 vkládá čárka a slova „z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“.

7. V příloze č. 1 se část Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista a způsob jejich zápočtu vypouští.

Čl. II
Účinnost


Tento řád nabývá účinnosti vyhlášením s výjimkou čl. I bodů 4, 5 a 6, které nabývají účinnosti 1. ledna 2015.