OP3/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 5/2009

OP 3/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění
Opatření představenstva ČSK OP 5/2009
O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu se mění tak, že:

1. V § 2 odst. 2 se slova „1 den, nejméně 5 hodin“ vypouštějí a nahrazují slovy „2 hodiny“.
2. V § 2 odst. 4 se za poslední větu vkládají věty: „Nelze zaregistrovat prezentační a prodejní akci firmy. Představenstvo ČSK může udělit výjimku pouze u prezentace zcela unikátních technologií.“
3. V § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní: „Vzdělávací akci konanou v zahraničí lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud v jejím průběhu přednáší zahraniční lektor“.
4. V § 4 odst. 2 se v první větě se za číslici „4“ doplňuje text “a 6“.
5. V § 6 odst. 2 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „tří let“.

Čl. II


Toto Opatření představenstva bylo schváleno představenstvem Komory dne 8. června 2013 a nabývá účinnosti vyhlášením.