OP2/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 2/2009

OP 2/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění
Opatření představenstva ČSK OP 2/2009
Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog,
praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg se mění tak, že:

1. V bodě 2. písmeno a) se v první větě v závorce vypouští slovo „hodnocení“ a nahrazuje se slovem „označení“.
2. V části „Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodonotolog“ se v písmenu b) Předepsaná témata pro praktickou přípravu slova „50 kyretáží otevřených či uzavřených“ vypouštějí a nahrazují se slovy “50 subgingiválních ošetření“.
3. V části „Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař stomatochirurg“ se v bodě 1, třetí odrážce slovo „Endodontická“ vypouští a nahrazuje se slovem „Periapikální“.

Čl. II


Toto Opatření představenstva bylo schváleno představenstvem Komory dne 8. června 2013 a nabývá účinnosti vyhlášením.