OP1/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2009

OP 1/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 8. 6. 2013, kterým se mění
Opatření představenstva ČSK OP 1/2009
Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

 

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař se mění tak, že:

1. V bodu 1 poslední větě se před slovo „seznam“ vkládají slova „dále obdrží“.
2. Bod 2 včetně nadpisu zní:
2. Průběh základní odborné přípravy
a) Teoretická příprava
Přednášky, semináře, e-learningové a praktické kurzy s uvedenými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“.

Předepsaná témata:
1. Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu
2. Prevence parodontopatií a základy parodontologie
3. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní
4. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu
5. Endodoncie, včetně postendodontického ošetření
6. Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku
7. Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku
8. Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku
9. Chirurgie v praxi zubního lékaře
10. Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře
11. Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe
12. Komunikace s pacientem a etika
13. Hygienické předpisy
14. Zobrazovací metody a radiologická hygiena
15. Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře

Doporučená témata:
1. Onkologické minimum
2. Úrazy zubů
3. Ortodontické minimum
4. Zásuvné spoje a hybridní náhrady

b) Praktická příprava
Praktická příprava probíhá zejména pod odborným vedením konzultanta. Její nezbytnou součástí je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem.

Profesní zkouška
Profesní zkouška probíhá dle Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,
§ 7, odst. 1.

Předložená zdravotnická dokumentace obsahuje:
3x vstupní komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci (bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce.
3x endodoncie - kompletně dokumentovaná - zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření
3x postendodontické ošetření - dokumentovaná RTG před a po ošetření.
3x kompletní dokumentace pacienta s parodontopatií zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG, úroveň hygieny a stanovení diagnosy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG.
3x fixní protetika – dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci.
3x snímatelná protetika – částečná snímatelná náhrada - dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů.
3x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby.

Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku „prospěl“ nebo „neprospěl“.
Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení.
Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

Zkušební komise
Zkušební komise se skládá minimálně ze 3 členů. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, který schvaluje představenstvo Komory.

Čl. II


Toto Opatření představenstva bylo schváleno představenstvem Komory dne 8. června 2013 a nabývá účinnosti vyhlášením.