1/2013 Řád České stomatologické komory ze dne 19. 5. 2013, kterým se mění řád České stomatologické komory 1/2009

Řád České stomatologické komory č. 1/2013 ze dne 19. 5. 2013,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012 a řádu České stomatologické komory 2/2012 se mění tak, že v části Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

1. V § 1 se druhá věta vypouští.

2. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Komora vydává Osvědčení odbornosti
a) praktický zubní lékař,
b) praktický zubní lékař parodontolog,
c) praktický zubní lékař pedostomatolog,
d) praktický zubní lékař stomatochirurg,
e) zubní lékař ortodontista.“

3. V § 3 se odstavec 2 vypouští a dosavadní odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2.

4. Nadpis § 4 zní: „Obecné podmínky“.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „samostatnému“ vypouští.

6. V § 4 odst. 1 se za písm. d) vkládá nové písm. e), které zní:
„e) trestní bezúhonnost; trestně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře nebo na kterého se hledí, jako by nebyl odsouzen;“

Dosavadní písm. e) se nově označuje jako písm. f).

7. V § 4 se odstavec 2 vypouští a dosavadní odstavec 1 se nově neoznačuje žádným číslem.

8. V § 5 odst. 1 se druhá až pátá věta vypouštějí.

9. V § 5 odst. 2 se slova „nejvýše tří let“ vypouštějí a nahrazují slovy „jednoho vzdělávacího cyklu (§ 12 odst. 2)“.

10. V § 6 odst. 1 zní:
„(1) Základní odbornou přípravou se rozumí odborná praxe při poskytování zdravotních služeb zubních lékařů, kterou vykonává člen Komory v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců od zařazení do základní odborné přípravy pod vedením konzultanta, a souběžné obnovování a prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností formou účasti na předepsaných vzdělávacích akcích, popř. formou e-learningu.“

11. V § 7 odst. 1 se slovo „občana“ vypouští a nahrazuje slovem „pacienta“.

12. V § 7 odst. 2 se slova „je způsobilý k samostatnému výkonu povolání a“ vypouštějí a za slovo „žádosti“ se vkládají slova „o vykonání profesní zkoušky“.

13. V § 8 odst. 1 se slova „§ 3, odst.1b) – d)“ vypouštějí a nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. b) až d)“.

14. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „udělení“ vypouští a nahrazuje slovem „vydání“.

15. V § 8 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
(2) Má se za to, že
„a) žadatel, který získal specializaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, splnil podmínky podle odstavce 1 pro vydání prvního Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. d); to neplatí, jde-li o žadatele, který získal kvalifikaci mimo území členských států Evropské unie;
b) žadatel, který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství a který žádá o vydání prvního Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) v podoboru zubního lékařství, v němž obhájil habilitační práci, splnil podmínky podle odstavce 1 pro vydání takového Osvědčení odbornosti; to neplatí, jde-li o žadatele, který získal kvalifikaci mimo území členských států Evropské unie.“

Dosavadní odstavec 2 se nově označuje jako odstavec 3.

16. V § 8 odst. 3 zní:
„(3) Zvláštní podmínky pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti dle § 3, odst.1b) – 1 písm. b) až d) tohoto řádu jsou:
a) splnění podmínek dle kreditního systému v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu (§ 12 odst. 2),
b) souvislý výkon povolání v příslušné rozšířené činnosti.“

17. V § 9 odst. 1 se slovo „oboru“ vypouští a nahrazuje slovy „podoboru zubního lékařství“ a slova „na akreditovaném pracovišti“ se vypouštějí a nahrazují slovy „u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb; absolvování stáže se nevyžaduje, jde-li o člena Komory, který ke dni podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti vykonává povolání zubního lékaře u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let“.

18. V § 9 odst. 3 zní:
„(3) Náplň rozšířené odborné přípravy pro získání jednotlivých Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) tohoto řádu, způsob zařazování do rozšířené odborné přípravy, dobu trvání stáže na jednotlivých akreditovaných pracovištích, prokazování jejího úspěšného absolvování a výkon činnosti odborného konzultanta stanovuje s přihlédnutím k vyjádření příslušných odborných společností svými opatřeními představenstvo Komory. O změně podoboru v průběhu rozšířené přípravy a o tom, v jakém rozsahu se do rozšířené odborné přípravy započítá rozšířená odborná příprava absolvovaná před změnou podoboru, rozhodne představenstvo Komory podle pravidel, která k tomuto účelu vydá svým opatřením.“

19. V § 9 odst. 4 druhá věta zní:
„Neabsolvuje-li člen Komory rozšířenou odbornou přípravu ve lhůtě podle předchozí věty, má se za to, že od rozšířené odborné přípravy upustil.“

20. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Akreditovaná pracoviště


Stáže předepsané tímto řádem nebo v souladu s ním pro získání Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) lze absolvovat pouze u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb. Podmínky a způsob akreditace vydá představenstvo Komory svým opatřením.“

21. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Kreditní systém


(1) Kreditní systém je systém hodnocení vyjadřující rozsah, v němž se člen Komory účastní celoživotního vzdělávání. Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich kreditní ohodnocení, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti a způsob jejich zápočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Představenstvo Komory může na žádost člena Komory započítat kredity i za jiné formy vzdělávání (například vzdělávání organizované odbornými společnostmi a uznané Komorou) nebo jiné odborné činnosti, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu, a to jak samostatně, tak i při posuzování žádosti o vydání Osvědčení odbornosti. Při stanovení počtu kreditů a způsobu jejich zápočtu přihlíží představenstvo Komory ke všem okolnostem žádosti, zejména k náplni vzdělávání nebo činností, jichž se žádost týká, jejich výsledkům a přínosu pro žadatele z hlediska prohlubování či zvyšování kvalifikace, jakož i k době, po kterou toto vzdělávání nebo činnost trvaly. Způsob registrace vzdělávacích akcí, e-learningových kurzů, poskytnutí garancí a požadavky na jejich odbornou kvalitu stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

(2) Druhé a další Osvědčení odbornosti může získat pouze člen Komory, který je ke dni podání žádosti oprávněným držitelem Osvědčení odbornosti stejného druhu a který v rámci kreditního systému získá v jednom vzdělávacím cyklu předepsaným způsobem a v předepsané formě stanovený počet kreditů (dále jen stanovený počet kreditů). Stanovený počet kreditů je uveden v příloze č. 1 tohoto řádu. Vzdělávacím cyklem se pro účely tohoto řádu rozumí doba platnosti Osvědčení odbornosti, jehož je člen Komory držitelem. Vzdělávací cyklus se prodlužuje o 1 rok v případech upravených v § 14 odst. 4. V případech upravených v § 15 se vzdělávacím cyklem rozumí doba 3 let před podáním žádosti o vydání Osvědčení odbornosti.

(3) Získání počtu kreditů za účast na vzdělávací akci pořadatel vzdělávací akce zaznamená do dokladu o celoživotním vzdělávání zubního lékaře, který mu vydá Kancelář Komory, popř. do jiného dokladu, anebo o absolvování vzdělávací akce a získaném počtu kreditů vydá účastníkům vzdělávací akce písemné potvrzení. Záznam kreditů lze provést a písemné potvrzení lze vydat až po skončení vzdělávací akce. Kancelář Komory zajistí, aby pořadatelé vzdělávacích akcí registrovaných Komorou nebo vzdělávacích akcí s garancí Komory postupovali podle předchozí věty tohoto odstavce.

(4) Získané kredity zaznamenává Kancelář Komory v registru Komory. Informace o účasti členů Komory na vzdělávacích akcích získává Kancelář Komory z vlastní činnosti, jde-li o vzdělávací akce organizované Komorou, a od pořadatelů vzdělávacích akcí. Nesouhlasí-li počet získaných kreditů, které vyplývají ze záznamů v dokladech předložených členem Komory, se stavem zápisu v registru Komory, platí stav zápisu v registru Komory, neprokáže-li se opak.“

22. V § 13 odst. 1 se slova „(ČSK/37/97)“ vypouštějí.

23. V § 13 odst. 2 písm. b) zní:
„b) prohlášení o tom, že je trestně bezúhonný (§ 4 písm. e) a že proti němu není vedeno trestní stíhání ani disciplinární řízení,“

24. V § 13 odst. 2 písm. c) se za slovo „komory“ vkládá středník a slova „nesouhlasné vyjádření je představenstvo příslušné Oblastní komory povinno písemně odůvodnit“.

25. V § 13 odst. 4 a 5 znějí:
„4) Vyplývá-li z žádosti, připojených dokladů a z údajů zjištěných z registrů Komory nepochybně, že žadatel splňuje podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu, a poskytlo-li představenstvo příslušné Oblastní komory k žádosti souhlasné vyjádření, vydá Kancelář Komory bez dalšího projednání písemné vyhotovení Osvědčení odbornosti do 60 dnů od doručení žádosti; písemné vyhotovení Osvědčení odbornosti podepíše prezident Komory nebo viceprezident Komory. Současně vydá a následně doručí certifikát určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele. Vydává-li Kancelář Komory Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), vydá současně žadateli i bez žádosti Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař; certifikát Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele se v takovém případě nevydává, ledaže o to žadatel výslovně požádá.

(5) Nevydá-li Kancelář Komory Osvědčení odbornosti podle odstavce 4, předloží žádost k rozhodnutí představenstvu Komory, které
a) žádost zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti podle tohoto řádu, anebo
b) vydá Osvědčení odbornosti, jestliže žadatel splnění podmínek pro vydání Osvědčení odbornosti podle tohoto řádu prokázal; § 13 odst. 4 poslední věta platí i zde.“

26. V § 13 odst. 6 se v první větě za slovo „vedeno“ vkládají slova „trestní stíhání nebo disciplinární“, slova „podle disciplinárního řádu“ se vypouštějí a ve druhé větě se slovo „zasedání“ vypouští a nahrazuje slovem „jednání“.

27. V § 13 odst. 7 druhá a třetí věta znějí:
„Odvolání projedná představenstvo Komory na svém jednání nejblíže následujícím po jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo Komory v plném rozsahu odvolání, předloží je spolu s předkládací zprávou sněmu Komory na jeho nejblíže následujícím jednání. Sněm Komory napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší a nahradí rozhodnutím vlastním.“

28. V § 14 odst. 1 se čárka za slovem „Komory“, slova „který splnil podmínky pro jeho získání“ a čárka za slovem „získání“ vypouštějí a číslice „30“ se vypouští a nahrazuje číslicí „60“.

29. V § 14 odst. 2 první věta zní:
„Druhé a další Osvědčení odbornosti se vydává s účinnosti ke dni, který následuje po posledním dni platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele.“

30. V § 14 odst. 3 se slova „§ 3, odst.1b) – d)“ vypouštějí a nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. b) až d)“ a slova „§ 3 odst. 1a)“ vypouštějí a nahrazují slovy „ § 3 odst. 1 písm. a)“.

31. v § 17 odst. 2 se slova „§ 3, odst.1b) – d)“ vypouštějí a nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. b) až d)“ a za slova „držitelem Osvědčení odbornosti“ se vkládají slova „stejného druhu“.

32. V § 18 odst. 1 se čárka za číslicí „3“ vypouští.

33. V § 18 odst. 1 písm. e) se slovo „samostatnému“ vypouští.

34. V § 18 odst. 1 se za písm. f) vkládá nové písm. g), které zní:
„f) právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření; Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d) však zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli pravomocně uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v rozšířeném rozsahu odpovídajícím druhu tohoto Osvědčení odbornosti.“

Dosavadní písm. f) se nově označuje jako písm. g).

35. § 19 zní:

㤠19


(1) Konzultantem může být pouze člen Komory, který
a) je způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře,
b) je držitelem platného Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař,
c) skutečně a v souladu se zákonem poskytoval zdravotní péči zubních lékařů nepřetržitě po dobu nejméně 5 let před zařazením člena Komory, jehož vedení má jako konzultant zajišťovat, do základní odborné přípravy.

(2) Odborným konzultantem může být pouze člen Komory, který
a) je způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře,
b) je držitelem příslušného platného Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d),
c) skutečně a v souladu se zákonem poskytoval zdravotní péči zubních lékařů v příslušném podoboru zubního lékařství nepřetržitě po dobu nejméně 5 let před zařazením člena Komory, jemuž má jako odborný konzultant poskytovat odbornou pomoc, do rozšířené odborné přípravy.

(3) Splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci konzultant i odborný konzultant osvědčí čestným prohlášením; v případě pochybností jej Kancelář Komory vyzve, aby splnění těchto podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem.

(4) Konzultant je povinen postupovat tak, aby členu Komory umožnil úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu, a poskytnout mu součinnost nezbytnou ke složení profesní zkoušky. Odborný konzultant je povinen postupovat tak, aby členu Komory umožnil úspěšně absolvovat rozšířenou odbornou přípravu.“

36. V § 23 odst. 1 se slova „(ČSK/86/04)“ a „(ČSK/85/04)“ vypouštějí.

37. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (§ 12 odst. 1)

Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity a stanovený počet kreditů

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ


FORMA 1 - OBECNÁ ČINNOST

Činnost:
Odborná přednáška trvající nejméně 1 hodinu neregistrovaná Komorou, pořádaná Komorou, Oblastní komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností. Sněm oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán anebo ve které je evidován. Valná hromada Komory.

Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
Za odbornou přednášku trvající 1 hodinu 1 kredit, za delší odborné přednášky maximálně 2 kredity, u sněmů OSK a Valné hromady 1 kredit za účast na jedné akci. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.

Činnost:
Členství v odborné společnosti domácí nebo zahraniční.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam
Hodnota:
1 kredit za členství v každé odborné společnosti za rok

FORMA 2 -VZDĚLÁVACÍ AKCE

1. Akce registrované komorou

Činnost:
Vzdělávací akce v délce nejméně 2 hodin
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota: za 1 hodinu trvání vzdělávací akce 1 kredit, nejméně 2 kredity, nejvýše však 5 kreditů za jeden den vzdělávací akce. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se se kredity započítávají.

2. Akce s garancí komory

Činnost:
Kongres organizovaný Komorou a akce s garancí Komory. Individuálně lze uznat účast na mezinárodním kongresu organizovaným FDI nebo renomovanou mezinárodní odbornou společností.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
8 kreditů za jeden den účasti. Kredity lze započítat, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se kredity započítávají.

FORMA 3 - ODBORNÁ STÁŽ

Činnost:
Odborná stáž na akreditovaném pracovišti v délce nejméně 5 hodin denně
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
10 kreditů za jeden den účasti
Účast na zahraniční stáži a její bodové hodnocení je posuzováno individuálně na jednání představenstva Komory (stáž na univerzitním pracovišti v EU se považuje za stáž na akreditovaném pracovišti)

FORMA 4 - ODBORNÁ ČINNOST

Činnost:
Vlastní přednášková činnost (včetně posterů) na akcích registrovaných či garantovaných Komorou nebo vedení webináře Komory, a to v počtu nejméně 2 akcí v roce vzdělávacího cyklu.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s uvedeným obsahem, datem a místem akce
Hodnota:
15 kreditů za 1 rok vzdělávacího cyklu

Činnost:
Konzultační činnost ve smyslu řádů Komory trvající minimálně jeden rok.
Způsob vykázání:
Zápis o konzultační činnosti
Hodnota:
15 kreditů za vzdělávací cyklus

Činnost:
Výzkumná činnost v dané tematice.
Způsob vykázání: vlastní záznam o účasti na výzkumné činnosti s uvedením tématu, rozsahu a charakteristiky výzkumu
Hodnota:
20 kreditů za vzdělávací cyklus

Činnost:
Odborná publikace v odborném časopisu medicínského zaměření, monografie a tvorba e-learnigového kurzu.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s přesnou identifikací publikace či kurzu. Uznány jsou pouze práce publikované v příslušném vzdělávacím cyklu.
Hodnota:
15 kreditů pro prvního autora a 5 kreditů pro ostatní autory za 1 článek v odborném časopisu
30 kreditů za autorství nebo spoluautorství monografie

FORMA 5 - E-LEARNING

Činnost:
E-learningové vzdělávací kurzy
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
Stanoví představenstvo Komory při registraci kurzu

STANOVENÝ POČET KREDITŮ


Druh Osvědčení odbornosti                                                                                                   stanovený počet kreditů

Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. a)                                                                           50

Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d)                                                                  100 (z toho minimálně 50 ve formě F3)

Získané kredity lze do stanoveného počtu kreditů započítat pouze jednou; žadatel musí v každém vzdělávacím cyklu získat stanovený počet kreditů pro každý druh Osvědčení odbornosti, o jehož vydání žádá; § 13 odst. 4 tím není dotčen. Kredity získané za odbornou činnost ve formě F4, kdy žadatel lektoruje více než dvě přednášky v roce vzdělávacího cyklu na akci registrované či garantované Komorou, lze započítat do stanoveného počtu kreditů pro více druhů Osvědčení odbornosti v rámci jednoho vzdělávacího cyklu.

STANOVENÝ POČET KREDITŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Pro držitele Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. a), který vykonává povolání zubního lékaře u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, je stanovený počet kreditů pro vydání Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) 100.

Pro člena Komory, který získal specializaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, je stanovený počet kreditů pro vydání Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. d) 100.

Pro člena Komory, který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství a který žádá o vydání Osvědčení odbornosti v podoboru zubního lékařství, v němž obhájil habilitační práci, je stanovený počet kreditů pro vydání takového Osvědčení odbornosti nula, jestliže tento člen Komory prokáže svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém roce vzdělávacího cyklu a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně jednoho odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu vzdělávacího cyklu.

Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista a způsob jejich zápočtu.

FORMA 1 OBECNÁ ČINNOST

Činnost:
Akce s odbornou tematikou neregistrovaná Komorou, pořádaná Komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností – členem SČZL. Sněm oblastní komory, valná hromada Komory. Odborná přednáška na sněmu oblastní komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
10 kreditů za účast na jedné akci

Činnost:
Členství v odborné společnosti domácí nebo zahraniční.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam
Hodnota:
10 kreditů za členství v každé odborné společnosti za rok

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za účast na sněmech Oblastní komory vykázat maximálně 60 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

FORMA 2 TEORIE

Přednáška, seminář, kongres

Akce zařazené Komorou do kreditního systému pro ortodoncii na základě vyjádření výboru České ortodontické společnosti.

Činnost:
Akce pořádané v České republice
Způsob vykázání:
Potvrzení o účasti
Hodnota:
70 kreditů za jednu akci

Činnost:
Akce pořádané v zahraničí.
Způsob vykázání:
Potvrzení o účasti
Hodnota:
100 kreditů za jednu akci

FORMA 3 PRAXE
Odborná stáž nebo praktický kurs na ortodontickém oddělení stomatologických klinik, nebo komorou akreditovaných pracovištích.
Praktický kurs jako součást přednášky, semináře, kongresu, zařazené do kreditního systému.

Činnost:
Celodenní vzdělávací akce nad 5 hodin
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
50 kreditů za jednu akci

Činnost:
Půldenní vzdělávací akce pod 5 hodin
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
30 kreditů za jednu akci

Účast na zahraniční stáži - hodnocení je posuzována individuálně. Její zápočet a ohodnocení kredity navrhne představenstvu Komory výbor České ortodontické společnosti.

FORMA 4 ODBORNÁ ČINNOST

Činnost:
Aktivní činnost formou přednášky, posteru, publikace článku ve specializačním vzdělávání v oboru ortodoncie.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s uvedeným obsahem, datem a místem
Hodnota:
200 kreditů

FORMA 5 E-LEARNING
Činnost:
E-learningové vzdělávací kurzy
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
Stanoví představenstvo Komory při registraci kurzu

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za vzdělávání formou e-learningu vykázat maximálně 70 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

Individuálně lze uznat i jiné formy celoživotního vzdělávání, např. externí učitel na stomatologické klinice, výzkumná práce, knižní publikace v oboru, konzultační činnost. Jejich zápočet navrhne představenstvu Komory výbor České ortodontické společnosti.
Pro získání Osvědčení zubní lékař ortodontista je nutno vykázat minimálně 350 kreditů.“

Čl. II
Přechodné ustanovení

Počet kreditů, který člen Komory získal před účinnosti tohoto řádu v rámci vzdělávacího cyklu, který trvá ke dni účinnosti tohoto řádu, se dělí deseti. Výsledek se zaokrouhlí na jednotky směrem nahoru.

Čl. III
Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.