OP1/2012 Opatření představenstva ČSK ze dne 15. 12. 2012, kterým se mění OP5/2009

OP1/2012 Opatření představenstva ČSK ze dne 15. 12. 2012, kterým se mění
opatření představenstva ČSKOP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Opatření představenstva ČSKOP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu se mění tak, že:

1. § 2 odst. 5 zní:

"Podmínkou registrace je zaplacení paušální úhrady za služby spojené s registrací společně s příslušnou daní z přidané hodnoty na účet Komory. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací činí 2.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce, není-li dále stanoveno jinak. Požaduje-li pořadatel zveřejnění informace o vzdělávací akci v příloze časopisu LKS, činí výše paušální úhrady za služby spojené s registrací 3.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce; to neplatí, nelze-li vzhledem k době podání žádosti zveřejnění informace v příloze časopisu LKS před konáním vzdělávací akce zajistit. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací pro pořadatele, který je fakultou veřejné vysoké školy s pregraduální výukou zubních lékařů anebo ústavem takové fakulty či vysoké školy, je 1.000,- Kč bez DPH."

2. § 4odst. 2 písm e) zní:

"Zveřejní 1x informaci o vzdělávací akci, jejíž pořadatel o takové zveřejnění požádal a zaplatil předepsanou úhradu (§ 2 odst. 5), v předepsané formě v příloze časopisu LKS před jejím pořádáním, pokud je žádost podána do termínu odpovídajícího uzávěrce příslušné přílohy časopisu LKS."

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.