2/2012 Řád České stomatologické komory ze dne 18. 11. 2012

Řád České stomatologické komory č. 2/2012 ze dne 18. 11. 2012,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, a řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:


ČÁST PRVNÍ
Změna organizačního řádu – stanov

 

Čl. I


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011 a řádu České stomatologické komory č. 1/2012 se mění tak, že v části Stanovy České stomatologické komory

1. § 6a odst. 2 písm. f) a g) znějí:
„f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů není zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení,
g) oznámit do 14 dnů Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán, jakož i Oblastní komoře, které ohlásil nebo byl povinen ohlásit zahájení výkonu povolání podle písmene f) tohoto odstavce, změny související s výkonem povolání stomatologa, přerušení výkonu povolání na území České republiky delším než 1 rok a doložit je odpovídajícími doklady,“
Dosavadní písmeno g) se nově označuje jako písmeno h).

2. § 6 odst. 3 zní:
„(3) Člena Komory lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území vykonává anebo k určitému datu zahájí výkon povolání zubního lékaře. Člena Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře na území České republiky a neprokáže, že k určitému dni jeho výkon na území některé Oblastní komory zahájí, a člena Komory, který výkon povolání zubního lékaře na území České republiky ukončil, lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu. Zápisem do seznamu členů Oblastní komory zaniká zápis do seznamu členů jiné Oblastní komory.“

3. § 11 odst. 3 písm. b) a c) znějí:
„b) eviduje členy Komory, kteří vykonávají povolání zubního lékaře na území působnosti Oblastní komory,
c) vede seznam členů Oblastní komory, do kterého na žádost zapíše člena Komory, který prokáže, že na území Oblastní komory vykonává anebo určitého dne zahájí výkon povolání zubního lékaře; zápis do seznamu členů Oblastní komory se provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti, ne však dříve než ke dni, ve kterém žadatel zahájí výkon povolání zubního lékaře na území Oblastní komory. V případech upravených v § 6a odst. 3 věta druhá se zápis provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti,“

4. V § 12 odst. 5 se za slova „členů Oblastní komory“ vkládají slova „a ostatních členů Komory, kteří na území Oblastní komory vykonávají povolání zubního lékaře,“

5. V § 12a se odstavec 2 vypouští a stávající odstavce 3 až 6 se nově označují čísly 2 až 5.

6. V § 13a se odstavec 2 vypouští a stávající odstavce 3 až 6 se nově označují čísly 2 až 5.

7. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „o uložení disciplinárního opatření čestné rady Komory“ vypouštějí a nahrazují slovy „přijatých v řízení podle disciplinárního řádu Komory“.

8. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova „i jejich jednotlivé členy“ vypouštějí.

9. V 15 odst. 2 písm. o) se slovo „řízení“ vypouští a nahrazuje slovem „řízením“.

10. V § 17 odst. 2 se druhá věta vypouští.


Čl. II
Přechodná ustanovení


1. Účinností tohoto řádu je člen Komory zapsán v seznamu členů Oblastní komory, jejímž prostřednictvím zaplatil anebo měl zaplatit část ročního členského příspěvku za rok 2013 nebo část ročního udržovacího příspěvku za rok 2013, stanovenou sněmem Komory; zápis téhož člena Komory do seznamu každé další Oblastní komory ke dni účinnosti tohoto řádu zaniká. Má se za to, že členové Komory, kteří byli k 31. lednu 2013 zapsáni i v seznamu další Oblastní komory nebo dalších Oblastních komor, splnili ve vztahu k těmto Oblastním komorám svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov ČSK.

2. Členství v orgánu ani funkce, které trvají ke dni účinnosti tohoto řádu, nejsou zánikem zápisu v seznamu členů Oblastní komory podle odstavce 1 dotčeny.


ČÁST DRUHÁ
Změna volebního řádu

Čl. III

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, volební řád, se mění takto


1. V § 1 odst. 3 se za slovo „volit“ vkládají slova „a být volen“.

2. V § 1 odst. 4 první věta zní:
„Člen Komory může být zvolen pouze do jediného orgánu či funkce Komory nebo Oblastní komory s výjimkou současného členství v představenstvu Oblastní komory, výkonu funkce jeho předsedy a členství ve sněmu Komory“.

3. V § 1 odst. 4 se vypouští druhá věta a v poslední větě se vypouštějí slova „a dále v případech, na které se vztahuje ustanovení § 6 odst. 9 a § 7 odst. 4 tohoto řádu.

4. V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Místo v orgánu nebo funkce jsou uvolněny, jestliže se zvolený člen Komory svého členství v orgánu nebo funkce písemně vzdal, zaniklo-li členství v orgánu nebo výkon funkce v souvislosti s jeho zvolením prezidentem Komory nebo viceprezidentem Komory, zaniklo-li jeho členství v Komoře nebo byl-li z orgánu nebo funkce odvolán.“

5. V § 1 odst. 3 se v první větě slova „nadpoloviční počet odevzdaných hlasů přítomných členů“ vypouštějí a nahrazují se slovy „odevzdání takového počtu volebních lístků, který v číselném vyjádření odpovídá nadpoloviční většině přítomných členů orgánu a za první větu se vkládá věta „Neodevzdané volební lístky jsou neplatné.“.

6. V § 1 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Členem sněmu Oblastní komory se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory zapsaný v seznamu členů této Oblastní komory. Voličem se pro účely tohoto řádu rozumí člen sněmu Oblastní komory (Komory), který je přítomen na jednání sněmu Oblastní komory (Komory), na kterém probíhají volby.“

7. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Funkční období orgánů a funkcí Komory a Oblastních komor je čtyřleté. Funkční období začíná dnem 21. 9. posledního roku funkčního období předchozího orgánu nebo funkce a končí dnem 20. 9. posledního roku svého trvání.“

8. V § 3 odst. 2 se za první větu vkládá věta druhá, třetí a čtvrtá, které znějí:
„. Jestliže ve lhůtě podle předchozí věty nebyl zvolen plný počet volených členů orgánu, avšak volby byly účinné, orgán může jednat a platně se usnášet; počtem všech členů orgánu se v takovém případě rozumí počet všech zvolených členů orgánu. V případech uvedených v předchozí větě lze konat volby i po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce. Členové orgánu zvolení po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce jsou zvoleni pouze na zbývající část funkčního období orgánu.“

9. V § 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Byly-li volby do orgánu neúčinné, konají se nové volby. Nové volby se konají též v případech upravených ve zvláštní části tohoto řádu (§ 9 odst. 7 a § 16 odst. 7). Při nové volbě se postupuje podle tohoto řádu. Novou volbu lze konat bezprostředně po původní volbě; kandidáti v původní volbě nejsou z nové volby vyloučeni. Kandidáti zvolení v nové volbě, která se konala po uplynutí lhůty podle první věty druhého odstavce, jsou zvoleni pouze na zbývající část funkčního období orgánu či funkce.“

10. § 4 odst. 1 zní:
„Pozvánku na jednání sněmu Oblastní komory, na němž proběhnou volby, doručí představenstvo Oblastní komory písemně všem oprávněným voličům členům sněmu Oblastní komory nejméně 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat vedle místa a času konání jednání sněmu Oblastní komory zejména informaci o vyhlášení voleb včetně sdělení, do kterých orgánů a funkcí se volby vyhlašují.“

11. V § 4 odst. 3 se za poslední větu vkládá věta, která zní:
„Volební lístky pro volby konané současně do několika orgánů či funkcí mohou být na jedné listině, pokud tato listina obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto řádem pro každý volební lístek.“

12. V § 5 odst. 1 se slova „účastníků sněmu Oblastní komory“ vypouštějí a nahrazují slovem „voličů“.

13. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Průběh voleb – první kolo


(1) Mluvčí volební komise provede zahájení voleb a seznámí voliče s jejich průběhem. Volby probíhají výběrem z kandidátů zařazených na kandidátní listinu (dále jen „kandidáti“, jednotlivě dále jen „kandidát“). Návrh na zařazení na kandidátní listinu může předložit kterýkoliv člen sněmu Oblastní komory, a to až do doby, než volební komise svým rozhodnutím kandidátní listinu uzavře; před uzavřením kandidátní listiny je nutno vyzvat voliče k předkládání návrhů na zařazení na kandidátní listinu a poskytnout jim k tomu čas nejméně 15 minut.

(2) Na kandidátní listinu nebo listiny může být zařazen kterýkoliv člen sněmu Oblastní komory, který vysloví se zařazením na příslušnou kandidátní listinu souhlas. Pokud není člen sněmu Oblastní komory, navrhovaný k zařazení na kandidátní listinu, přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas se zařazením na příslušnou kandidátní listinu nebo listiny. Nesouhlasí-li člen sněmu Oblastní komory se zařazením na kandidátní listinu či listiny, nebo nelze-li jeho souhlas před uzavřením kandidátní listiny opatřit, volební komise jej na příslušnou kandidátní listinu nezařadí.

(3) Kandidát může až do okamžiku, kdy mluvčí volební komise prohlásí volby za skončené, z volby odstoupit. Kandidáta, který odstoupil z volby před svým zvolením, volební komise ihned vyškrtne z příslušné kandidátní listiny. Odstoupí-li z volby zvolený kandidát, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. Není-li v důsledku odstoupení zvoleného kandidáta z volby naplněn počet volených členů orgánu, je v prvním kole na jeho místě zvolen kandidát, který se mezi členy Komory, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním zvoleném kandidátu.

(4) Rozhodnutí volební komise o uzavření kandidátní listiny vyhlásí mluvčí volební komise společně s uvedením jmen a příjmení kandidátů. Nelze-li kandidátní listinu zpřístupnit voličům tak, aby ji mohli při vpisování jmen a příjmení volených kandidátů vidět, doporučí mluvčí volební komise voličům, aby si jména a příjmení kandidátů poznamenali; zároveň sdělí počet volených členů orgánu. Po uzavření kandidátní listiny nelze další návrhy na zařazení na kandidátní listinu předkládat.

(5) Po uzavření kandidátní listiny poskytne volební komise kandidátům, kteří o to požádají, prostor, aby se mohli voličům představit a odpovědět na jejich případné otázky. Přitom volební komise dbá na zachování rovných podmínek pro všechny kandidáty.

(6) Členové volební komise rozdají voličům volební lístky. Voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení kandidátů, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Počet zapsaných jmen a příjmení nesmí převýšit počet volených členů orgánu.

(7) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky.

(8) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí kandidátů dle počtu získaných platných hlasů. Kandidáti, kteří získali stejný počet platných hlasů, se v pořadí podle počtu získaných platných hlasů umístili na stejném místě (dále jen “kandidáti se stejným pořadím“). Místa v pořadí podle počtu získaných platných hlasů bezprostředně následující po místě, na kterém se umístili kandidáti se stejným pořadím, zůstávají až do počtu kandidátů se stejným pořadím neobsazena. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.

(9) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, nelze-li jednoznačně určit, kterého kandidáta volič volí, je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet volených členů orgánu, anebo obsahuje-li volební lístek označení jedné či více osob, které nejsou kandidáty pro volbu do příslušného orgánu či funkce. Ve sporných případech rozhoduje volební komise.

(10) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů. Získá-li však nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než kolik činí počet volených členů orgánu, jsou zvoleni ti z nich, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu volených členů orgánu. Kandidáti se stejným pořadím, jejichž zvolením v pořadí podle získaných platných hlasů v prvním kole by byl překročen počet volených členů orgánu, postupují vždy do druhého kola; to neplatí, zbývá-li poté, co ostatní kandidáti se stejným pořadím odstoupili z volby, takový počet kandidátů se stejným pořadím, jejichž zvolením v pořadí podle počtu získaných platných hlasů není překročen počet volených členů orgánu.

(11) Mluvčí volební komise seznámí sněm Oblastní komory s výsledky prvního kola. V případě, že kandidát byl zvolen do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že z volby odstoupil.

14. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Průběh voleb – druhé kolo


(1) Druhé kolo voleb se koná, nebyl-li v prvním kole zvolen plný počet volených členů orgánu.

(2) Počet členů orgánu volených ve druhém kole je roven počtu volených členů orgánu sníženému o počet členů orgánu zvolených v prvním kole.

(3) Do druhého kola postupují ti dosud nezvolení kandidáti, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů v prvním kole, a to v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů orgánu volených v druhém kole; ustanovení § 6 odstavce 10 věty třetí tím není dotčeno. Nelze-li takového počtu kandidátů, kteří získali v prvním kole platné hlasy, dosáhnout, postupují do druhého kola všichni dosud nezvolení kandidáti, kteří získali v prvním kole platné hlasy.

(4) Mluvčí volební komise seznámí voliče se jmény a příjmeními kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Není-li v důsledku odstoupení postupujícího kandidáta z volby dosaženo počtu postupujících kandidátů podle odstavce 3, do druhého kola postupuje na místě odstupujícího kandidáta kandidát, který se mezi kandidáty, kteří získali v prvním kole platné hlasy, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním postupujícím kandidátu.

(5) V případě, že kandidát postoupil do druhého kola voleb do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že z volby odstoupil.

(6) Mluvčí volební komise přečte konečný seznam kandidátů postupujících do druhého kola v abecedním pořadí. Nelze-li seznam jména a příjmení kandidátů postupujících do druhého kola zpřístupnit voličům tak, aby jej mohli při vpisování jmen a příjmení volených kandidátů vidět, doporučí mluvčí volební komise voličům, aby si jména a příjmení kandidátů poznamenali. Zároveň sdělí počet členů orgánu volených v druhém kole.

(7) Členové volební komise rozdají voličům volební lístky.

(8) Voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení kandidátů postupujících do druhého kola, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Počet zapsaných jmen a příjmení nesmí převýšit počet členů orgánu volených ve druhém kole.

(9) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky.

(10) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí kandidátů dle počtu získaných platných hlasů. Při rovnosti získaných platných hlasů rozhodne los. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.

(11) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, nelze-li jednoznačně určit, kterého kandidáta volič volí, či je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet členů orgánu volených ve druhém kole. Hlas voliče je ve druhém kole neplatný též tehdy, zapíše-li volič do kterékoliv rubriky jinou osobu než kandidáta postupujícího do druhého kola.

(12) Zvoleni jsou ti kandidáti postupující do druhého kola, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu členů orgánu volených v druhém kole.

15. V § 8 odst. 1 se za slovo „jmen“ vkládají slova „a příjmení“, slovo „přítomných“ se vypouští a nahrazuje slovem „voličů“ a slovo „hlasujících“ se vypouští a nahrazuje slovy „vydaných a odevzdaných volebních lístků“.

16. V § 8 odst. 2 se slova „členů Komory“ vypouštějí a nahrazují slovem „kandidátů“, slova „členové Komory“ vypouštějí a nahrazují slovem „kandidáti“ a slovo „členy“ se vypouští a nahrazuje slovem „kandidáty“.

17. V § 8 odst. 3 se slova „sněm v rámci usnesení schválil zprávu volební komise o průběhu voleb“ vypouštějí a nahrazují slovy „mluvčí volební komise prohlásil volby za skončené“.

18. V § 8 se dosavadní odstavec 4 nově označuje jako odstavec 6, dosavadní odstavec 5 se nově označuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavec 6 se nově označuje jako odstavec 5.

19. V § 8 odst. 4 se slova v závorce včetně závorky vypouštějí.

20. § 8 odst. 5 zní:
„(5) Zprávu o průběhu a výsledcích voleb přednese mluvčí volební komise sněmu Oblastní komory.“

21. V § 8 odst. 7 se slova v závorce včetně závorky vypouštějí, za slovo „zprávou“ v první větě se vkládají slova „o průběhu a výsledcích voleb“ a slova „platné i neplatné“ se vypouštějí a nahrazují slovy „všechny nevydané a odevzdané“.

22. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Volba představenstva Oblastní komory a jeho předsedy


(1) Volby členů představenstva Oblastní komory a jeho předsedy probíhají současně, výsledky volby předsedy představenstva Oblastní komory se však posuzují odděleně od voleb zbývajících členů představenstva Oblastní komory.

(2) Předseda představenstva Oblastní komory je prvním členem představenstva Oblastní komory; členství v představenstvu Oblastní komory vzniká zvolením do funkce předsedy představenstva Oblastní komory a zaniká uplynutím funkčního období nebo uvolněním funkce předsedy představenstva Oblastní komory.

(3) Počet volených členů představenstva Oblastní komory je 6, 8 nebo10. Přesný počet volených členů představenstva Oblastní komory stanoví sněm Oblastní komory bezprostředně před zahájením voleb.


(4) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů, z nichž jedna je nadepsána „předseda představenstva Oblastní komory“.

(5) Nebyl-li v prvním kole předseda představenstva Oblastní komory zvolen, postupují do druhého kola kandidáti, kteří se v prvním kole umístili v pořadí podle počtu platných hlasů získaných v rubrice „předseda představenstva Oblastní komory“ na prvním a druhém místě.

(6) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů, z nichž jedna je nadepsána „předseda představenstva Oblastní komory“. Byl-li předseda představenstva zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto nadepsanou rubriku neobsahuje.

(7) Volby členů představenstva Oblastní komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 7 členů představenstva Oblastní komory. Nebyl-li předseda představenstva Oblastní komory zvolen ani ve druhém kole, anebo odstoupili-li všichni kandidáti z volby, koná se nová volba.“

23. V § 10 odst. 1 se pomlčka vypouští a nahrazuje slovem „nebo“ a za první větu se vkládá věta, která zní:
„Přesný počet volených členů revizní komise Oblastní komory stanoví sněm Oblastní komory bezprostředně před zahájením voleb.“

24. § 10 odst. 2 zní:
„(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

25. § 10 odst. 3 zní:
„(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

26. V § 10 odst. 4 se slova v závorce včetně závorky vypouštějí a slova „rozhodne los“ se vypouštějí a nahrazují slovy „se volba předsedy revizní komise Oblastní komory opakuje“.

27. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Volby členů revizní komise Oblastní komory jsou neúčinné, nebyli-li zvoleni alespoň 3 členové revizní komise Oblastní komory.“

28. § 10a odst. 2 zní:
„(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem, nápisem „1. kolo voleb“ a názvem společné revizní komise a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

29. § 10a odst. 3 zní:
„(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem, nápisem „2. kolo voleb“ a názvem společné revizní komise a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

30. V § 10a odst. 4 se na konci druhé věty vkládá středník a slova „to neplatí, jsou-li volby členů společní revizní komise neúčinné (§ 10a odst. 6)“ a slova v závorce včetně závorky v poslední větě se vypouštějí.

31. V § 10a odst. 5 se slova v závorkách včetně závorek vypouštějí a slova „rozhodne los“ se vypouštějí a nahrazují slovy „se příslušná volba opakuje“.

32. V § 10a se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Volby členů společné revizní komise jsou neúčinné, nebylo-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvoleno alespoň 5 členů společné revizní komise.“

33. § 11 odst. 2 zní:
„(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

34. § 11 odst. 3 zní:
„(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

35. V § 11 odst. 4 se slova v závorce včetně závorky vypouštějí a slova „rozhodne los“ se vypouštějí a nahrazují slovy „se příslušná volba opakuje“.

36. V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Volby členů čestné rady Oblastní komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 5 členů čestné rady Oblastní komory.“

37. § 12 odst. 2 zní:
„(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem, nápisem „1. kolo voleb“ a názvem společné čestné rady a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

38. § 12 odst. 3 zní:
„(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem, nápisem „2. kolo voleb“ a názvem společné čestné rady a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů.“

39. V § 12 odst. 4 se na konci druhé věty vkládá středník a slova „to neplatí, jsou-li volby členů společné čestné rady neúčinné (§ 12 odst. 6)“ a slova v závorce včetně závorky v poslední větě se vypouštějí.

40. V § 12 odst. 5 se slova v závorkách včetně závorek vypouštějí a slova „rozhodne los“ se vypouštějí a nahrazují slovy „se příslušná volba opakuje“.

41. V § 10a se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Volby členů společné čestné rady jsou neúčinné, nebylo-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvoleno alespoň 5 členů společné čestné rady.“

42. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Volba členů sněmu Komory


(1) Počet volených členů sněmu Komory odpovídá počtu okresů na území Oblastní komory zvýšenému o počet lékařských fakult s pregraduální výukou zubních lékařů, které působí na území Oblastní komory. Z každého okresu na území Oblastní komory se volí jeden člen sněmu Komory a dále jeden zástupce z každé lékařské fakulty dle předchozí věty. V jednotlivých Oblastních komorách v hlavním městě Praze je počet volených členů sněmu Komory 1. V Oblastní komoře Ostrava je počet volených členů sněmu 2, v Oblastní komoře Brno – město je počet volených členů sněmu 3; počet volených členů sněmu se v Oblastních komorách v hlavním městě Praze, v Oblastní komoře Ostrava a Oblastní komoře Brno město se zvyšuje o počet lékařských fakult s pregraduální výukou zubních lékařů, které působí na území těchto Oblastních komor.

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů. V oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, obsahuje volební lístek dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“.

(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení volených kandidátů. V oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, obsahuje volební lístek dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“. Byl-li zástupce lékařských fakult zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto označenou rubriku neobsahuje.

(4) K hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jiným členem Komory ze stejného okresu, se při posuzování, zda byl člen Komory zvolen, nepřihlíží. Jde-li o postup do druhého kola, nepřihlíží se k hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jinými dvěma členy Komory ze stejného okresu. Členové Komory ze stejného okresu jako člen Komory zvolený v prvním kole nepostupují do kola druhého. Pro účely tohoto odstavce se členy Komory ze stejného okresu rozumějí členové Komory, kteří vykonávají povolání stomatologa v tomtéž okresu.

(5) Získají-li v prvním kole platné hlasy členové Komory pouze z některých okresů na území Oblastní komory, postupují do druhého kola za okres, v němž nezískal nikdo platné hlasy, dva členové Komory, kteří získali nejvíce platných hlasů a nepostoupili do druhého kola dle předchozího odstavce. Ve druhém kole je za takový okres zvolen člen Komory, který získal nejvíce platných hlasů a nebyl zvolen dle předchozího odstavce.

(6) Jako zástupce lékařské fakulty dle odst. 1 tohoto paragrafu může být členem sněmu Komory zvolen pouze člen Komory, který na této fakultě vykonává povolání zubního lékaře. Jiného člena Komory volební komise nezařadí na kandidátní listinu.

(7) Volby členů sněmu Komory jsou neúčinné, nebyla-li ve lhůtě podle § 3 odst. 2 zvolena nadpoloviční většina celkového počtu volených členů sněmu Komory. Celkovým počtem členů sněmu Komory se rozumí součet počtů volených členů sněmu Komory podle odstavce 1 ve všech Oblastních komorách.

43. § 14 zní:

„§14

(1) Nevyplývá-li z ustanovení tohoto nebo následujících oddílů něco jiného, použijí se při volbách orgánů a funkcí Komory § 4 – 8 obdobně; přitom platí, že
a) pozvánka na jednání sněmu Komory, na němž proběhnou volby, se doručuje členům sněmu Komory,
b) návrh na zařazení na kandidátní listinu může podat kterýkoliv člen Komory,
c) na kandidátní listinu může být při splnění podmínek vyplývajících z tohoto řádu zařazen kterýkoliv člen Komory,
d) voličem se rozumí člen sněmu Komory přítomný na jednání sněmu Komory, na kterém probíhají volby.

(2) Přípravu voleb včetně jejich vyhlášení a zveřejnění termínu a místa konání v časopisu Komory zajistí představenstvo Komory.

(3) Jména a příjmení kandidátů jsou vytištěna na volebních lístcích v abecedním pořadí s pořadovými čísly. Voliči provedou volbu tak, že označí jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem na volebním lístku. Hlas voliče je neplatný též tehdy, označí-li volič na volebním lístku více kandidátů, než kolik činí počet volených členů orgánu.

(4) Archivaci volebních dokumentů zabezpečí Kancelář Komory, jíž mluvčí volební komise předá tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb a všechny nevydané a odevzdané volební lístky.

44. V § 15 odst. 3 se za slovo „pravidelném“ vkládá slovo „jednání“.

45. § 16 zní:

㤠16

(1) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 1. kolo“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(2) Hlas voliče je neplatný kromě případů upravených v obecné části tohoto řádu též tehdy, označí-li volič na volebním lístku více než jednoho kandidáta.

3) V prvním kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů sněmu Komory.

(4) Nebyl-li prezident Komory zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují kandidáti, kteří se v prvním kole v pořadí podle získaných platných hlasů umístili na prvním a druhém místě.

(5) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 2. kolo“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.

(6) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů.

(7) Nebyl-li prezident Komory zvolen ani ve druhém kole, anebo odstoupili-li všichni kandidáti z volby, koná se nová volba.

(8) Nová volba se koná též tehdy, uvolní-li se funkce prezidenta Komory v průběhu funkčního období. Prezident Komory je v nové volbě dle tohoto odstavce volen pouze na zbývající část funkčního období dosavadního prezidenta Komory a funkce se ujímá zvolením.

46. V § 17 se slova v závorkách včetně závorek vypouštějí.

47. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18
Volba představenstva Komory

(1) Počet volených členů představenstva Komory je 13.

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Komory“) a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.

(4) Volby členů představenstva Komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 8 členů představenstva Komory.

48. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19
Volba revizní komise Komory

(1) Počet volených členů revizní komise Komory je 7.
(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Komory“, a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Komory“, a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.

(4) Revizní komise Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu odevzdáním volebního lístku s napsaným jménem a příjmením pro tuto funkci do volební schránky. Zvolen je člen revizní komise Komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

(5) Volby členů revizní komise Komory jsou neúčinné, nebyli-li zvoleni alespoň 4 členové revizní komise Komory.

49. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20
Volba čestné rady Komory

(1) Počet volených členů čestné rady Komory je 9.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Komory“ a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volby.

(4) Čestná rada Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu a místopředsedu odevzdáním volebního lístku s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředseda“ do volební schránky. Zvolen je člen čestné rady Komory, který v příslušné rubrice získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů se příslušná volba opakuje. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

(5) Volby členů čestné rady Komory jsou neúčinné, nebylo-li zvoleno alespoň 5 členů čestné rady Komory.

50. § 21 odst. 1 zní:
„(1) Nezvolení kandidáti, kteří získali platné hlasy (§ 8 odst. 2), se stávají náhradníky s právem být v pořadí podle počtu získaných platných hlasů kooptováni do orgánu nebo funkce v případě jejich uvolnění v průběhu funkčního období, a to na zbývající část funkčního období.“

51. V § 21 odst. 2 se první větě slovo „funkci“ vypouští a nahrazuje slovy „po uvolnění funkce“, ve druhé větě se slova „a že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti“ vypouštějí a ve třetí se slova „ popř. odmítne-li prohlášení“ vypouštějí a slovo „jej“ se vypouští a nahrazuje slovy „jeho souhlas“.

52. § 21 odst. 3 zní:
„(3) Sněm Oblastní komory na svém nejblíže následujícím jednání kooptaci potvrdí nebo rozhodne o doplňujících volbách. Do doby potvrzení kooptace nebo vyhlášení doplňujících voleb se kooptovaný člen orgánu i člen Komory kooptovaný do funkce považují za řádně zvolené bez ohledu na to, bude-li jejich kooptace potvrzena či nikoliv.“

53. § 22 zní:

㤠22

(1) Rozhodne-li sněm Oblastní komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Oblastní komory jejich konání. Doplňující volby se konají též tehdy, není-li po uvolnění místa v orgánu nebo funkce žádný náhradník.

(2) Rozhodne-li sněm Komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Komory jejich konání. Doplňující volby se konají též tehdy, není-li po uvolnění místa v orgánu nebo funkce žádný náhradník; jde-li o funkci prezidenta Komory a viceprezidenta Komory, postupuje se podle § 15 odst. 8.

(3) Při doplňujících volbách se použijí ustanovení tohoto řádu vztahující se na řádné volby příslušného orgánu nebo funkce obdobně, není-li dále stanoveno jinak. Počet volených členů orgánu se rovná počtu uvolněných míst v orgánu. V doplňujících volbách jsou kandidáti voleni pouze na zbývající část funkčního období svých předchůdců v orgánu nebo funkci.

(4) Volební lístky a zpráva o průběhu a výsledcích doplňujících voleb obsahují kromě náležitostí předepsaných pro řádné volby též údaj, že se jedná o doplňující volby.

54. V § 23 se odstavec 1 vypouští a dosavadní odstavce 2 a 3 se nově označují jako odstavce 1 a 2.


ČÁST TŘETÍ
Změna organizačního řádu – finančního řádu


Čl. IV


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011 a řádu České stomatologické komory č. 1/2012 se mění tak, že v části Finanční řád České stomatologické komory

1. § 4 odst. 1 zní:
„(1) Členové Komory platí registrační poplatek a následující členské příspěvky:
a) roční členský příspěvek,
b) roční evidenční příspěvek,
c) účelové příspěvky,
d) licenční poplatky,
e) administrativní poplatky.“

2. V § 6 odst. 1 se v první větě slovo „oblastním“ a slova „, na účet Komory“ a druhá věta vypouštějí.

3. V § 6 odst. 2 se druhá věta vypouští.

4. § 6 odst. 3 zní:
„(3) Roční členský příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán.“

5. V § 6 odst. 4 se na začátku vkládá nová první věta, která zní:
„Převod vybraných finančních prostředků dle odst. 1 z účtu Oblastní komory na účet Komory se provede do 28. února příslušného kalendářního roku.“

6. § 6 odst. 6 zní:
„Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, je člen Komory povinen zaplatit Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů byl zapsán k 31. lednu příslušného roku, ve výši stanovené touto Oblastní komorou.“

7. V § 6 odst. 7 se slova „členských příspěvků“ vypouštějí a nahrazují slovy „ročního členského příspěvku“ a slovo „skupin“ se vypouští a nahrazuje slovem „kategorií“.

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Roční evidenční příspěvek

(1) Roční evidenční příspěvek je povinen platit člen Komory, který vykonává povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán. Vykonává-li člen Komory povolání zubního lékaře na území více Oblastních komor, v jejichž seznamech členů není zapsán, je povinen platit roční evidenční příspěvek v každé takové Oblastní komoře s výjimkou Oblastní komory, na jejímž území vykonává povolání zubního lékaře pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první pomoci.

(2) Výši ročního evidenčního příspěvku stanoví sněm Komory v příloze č. 1 tohoto řádu.

(3) Roční evidenční příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet příslušné Oblastní komory. V kalendářním roce, ve kterém člen Komory zahájil výkon povolání na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán, je roční evidenční příspěvek splatný na účet příslušné Oblastní komory do 15 dnů ode dne zahájení výkonu povolání na jejím území.

9. V příloze č. 1 se ve sloupci „Druh“ vypouštějí slova „roční udržovací příspěvek“ a za řádek obsahující ve sloupci „Kategorie“ slovo „nezaměstnaní“ se vkládá se nový řádek, který ve sloupci „Druh“ obsahuje slova „roční evidenční příspěvek“, ve sloupci „Kategorie“ obsahuje slova „členové vykonávající povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů nejsou zapsáni“ a ve sloupci Ve prospěch Oblastní komory obsahuje slova „500,- Kč“.

10. V příloze č. 1 se v poznámkách slova „nebo roční udržovací příspěvek“ a slova „ročním udržovacím příspěvkem“ včetně závorky vypouštějí a slovo „udržovací“ ve větě „Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let“, platí vždy pouze roční udržovací příspěvek odpovídající této kategorii.“ se vypouští a nahrazuje slovem „členský“.

11. V příloze č. 1 se v tabulce Výše náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory v řádku D sloupci sazba vypouští číslo „1300“ a nahrazuje se číslem „1000“.


ČÁST ČTVRTÁ
Změna jednacího řádu

Čl. V

Řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, se mění takto:

1. § 8 odst. 5 zní:

„Jednání sněmu Oblastní komory má právo být přítomen člen Komory, který vykonává na území Oblastní komory povolání zubního lékaře a splnil svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov Komory, pověřený člen představenstva Komory, pověřený člen revizní komise Komory, pověřený člen čestné rady příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřený člen revizní komise příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise. Osoby uvedené v tomto odstavci nemůže sněm Oblastní komory ze svého jednání vyloučit; pověřenému členu představenstva Komory, pověřenému členu revizní komise Komory, pověřenému členu čestné rady příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřenému členu revizní komise příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise se udělí slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených.“

2. § 9 odst. 1 zní:

„Jednání svolává předseda Oblastní komory nebo jím pověřený člen představenstva Oblastní komory, a není-li jich, pak kterýkoliv člen představenstva Oblastní komory, a to podle potřeby, nejméně však šestkrát v kalendářním roce. Pokud jednání představenstva Oblastní komory nebude svoláno po dobu přesahující 6 měsíců, svolá je prezident Komory.“


ČÁST PÁTÁ
Změna disciplinárního řádu

Čl. VI

Řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád, se mění takto:

1. § 5 odst. 1 zní:
„(1) Prověřování koná a návrh na zahájení disciplinárního řízení podává revizní komise Oblastní komory, v jejímž seznamu je zapsán podezřelý.“

2. V § 5 se vypouští odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2.

3. V 21 se odstavec 2 vypouští.

4. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„Na návrh člena Komory, kterému byla jako disciplinární opatření uložena důtka, pokuta nebo podmíněné vyloučení Komory, může čestná rada Komory rozhodnout o zahlazení disciplinárního opatření před uplynutím lhůt uvedených v odstavcích 1 až 3. Návrh na zahlazení disciplinárního opatření lze podat nejdříve po uplynutí jedné poloviny lhůty stanovené pro zahlazení tohoto disciplinárního opatření v odstavcích 1 až 3.“

Dosavadní odstavec 4 se nově označuje jako odstavec 5.


Čl. VII
Přechodné ustanovení

Prověřování zahájené před účinností tohoto řádu dokončí a případný návrh na zahájení disciplinárního řízení podá revizní komise Oblastní komory, která je provádí k 31. lednu 2013.


ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VIII


Tento řád nabývá účinnosti 1. února 2013.