Pravidla pro uznávání dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaného odbornými společnostmi

Tato pravidla byla schválena usnesením představenstva USN2012/06/006 dne 12. 6. 2012.

I.
Působnost


Komora je v souladu s § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání zubních lékařů. Tuto svoji působnost vykonává ve vztahu k dalšímu vzdělávání zubních lékařů, organizovanému odbornými společnostmi, uznáním takového vzdělávání podle těchto pravidel.

II.
Obecné principy


Dalším vzděláváním organizovaným odbornou společností se pro účely těchto pravidel rozumí další vzdělávání zubních lékařů, které
a) je uskutečňováno v uceleném vzdělávacím programu dalšího vzdělávání v některém suboboru zubního lékařství,
b) je pro zubní lékaře dobrovolné,
c) probíhá ve vzdělávacím programu vytvořeném a garantovaném příslušnou odbornou společností,
d) zahrnuje ověření teoretických znalostí či praktických dovedností, které zubní lékař absolvováním příslušného vzdělávacího programu získal (např. pohovor, test, zkouška, praktická zkouška, veřejná obhajoba),
e) zaručuje zubnímu lékaři, který úspěšně absolvoval vzdělávací program, vydání potvrzení příslušné odborné společnosti o absolvování takového vzdělávacího programu a přiznání oprávnění používat označení „Odborník“ příslušné odborné společnosti,
f) nezakládá zubnímu lékaři, který jej absolvoval, žádný nárok na zvýhodnění v systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

III.
Podmínky uznání


Komora může uznat další vzdělávání organizované odbornou společností, jestliže
a) probíhá na pracovištích schválených odbornou společností a je vedeno zubními lékaři, kteří jsou odbornou společností uznáni za kvalifikované k vedení takového vzdělávání
b) podmínkou úspěšného absolvování vzdělávacího programu je předložení platného Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař podle řádu České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád – řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů, ve znění pozdějších předpisů
c) každý uchazeč v průběhu přípravy absolvoval kurzy o kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod a o zobrazovacích technikách v zubním lékařství a prokázal v těchto tématech potřebné znalosti
d) při ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností získaných absolvováním vzdělávacího programu je zajištěna přítomnost zástupce Komory
e) je zajištěno, že oprávnění používat označení „Odborník“ příslušné odborné společnosti je přiznáváno pouze zubním lékařům, kteří úspěšně absolvovali příslušný uznaný vzdělávací program, a to výlučně na dobu určitou.

IV.
Postup při uznávání


1. O uznání dalšího vzdělávání organizovaného odbornou společností rozhoduje představenstvo Komory. Uznání dalšího vzdělávání se vztahuje vždy na konkrétní vzdělávací program; počet vzdělávacích programů, které lze uznat, není omezen.
2. Žádost o uznání dalšího vzdělávání podává odborná společnost; přílohou žádosti musí být vzdělávací program, jehož se má uznání týkat, v písemné formě.
3. Splnění podmínek vyplývajících z těchto pravidel je žadatel povinen představenstvu Komory prokázat.
4. Představenstvo Komory může od žadatele požadovat vysvětlení či doplnění žádosti; může se též usnést, že žádosti vyhoví, splní-li žadatel podmínky, které představenstvo Komory současně stanoví.
5. O tom, jak o žádosti rozhodlo, představenstvo Komory žadatele vyrozumí.

V.
Závěrečná ustanovení


1. Suboborem zubního lékařství se pro účely těchto pravidel rozumí zejména protetická stomatologie, endodoncie, estetická stomatologie, implantologie, mikroskopická stomatologie, stomatochirurgie, parodontologie, dětská stomatologie.
2. Další vzdělávání organizované odbornými společnostmi, které bylo uznáno podle těchto pravidel, nenahrazuje systém celoživotního vzdělávání Komory.
3. Splnění podmínek podle těchto pravidel nezakládá žádný právní nárok.