1/2012 Řád České stomatologické komory ze dne 20. 5. 2012, kterým se mění řád České stomatologické komory, organizační řád

Řád České stomatologické komory č. 1/2012
ze dne 20. 5. 2012,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011 a řádu České stomatologické komory č. 3/2011 se mění tak, že v části Stanovy České stomatologické komory

1. v § 15 odst. 2 písm. l) se slova „a v orgánech Oblastních komor“ vypouštějí.

Čl. II


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád se mění tak, že v části Finanční řád České stomatologické komory

1. § 4 odst. 2 zní:
„Druh, kategorie a výši příspěvků nebo jejich části, výši poplatků a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory a způsob jejich proplácení schvaluje pro každý kalendářní rok sněm Komory jako přílohu č. 1 tohoto řádu. Sněm Oblastní komory schvaluje pro každý kalendářní rok výši příspěvků nebo jejich části, stanoví-li tak pro příslušný kalendářní rok příloha č. 1 tohoto řádu, a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech příslušné Oblastní komory a způsob jejich proplácení.“

2. § 14 odst. 10 zní
„Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory i Oblastní komory se proplácí na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin nebo paušálně za kalendářní měsíc, v němž členství v orgánu nebo funkce trvaly; náhrada za ztrátu času spojenou s expertní činností se proplácí vždy na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin. Výši náhrady za jednu hodinu, výši paušální měsíční náhrady a další podmínky vzniku nároku na paušální měsíční náhradu a její výplatu schvaluje pro členy orgánů Komory sněm Komory a pro členy orgánů Oblastní komory oblastní shromáždění členů. Jestliže členství v orgánu nebo funkce trvaly pouze po část kalendářního měsíce, snižuje se výše paušální měsíční náhrady za tento kalendářní měsíc poměrně podle počtu dnů, v nichž členství v orgánu nebo funkce trvaly. Celková výše náhrad za ztrátu času musí být samostatnou položkou navrhovaných rozpočtů Komory a Oblastní komory.“

3. v § 14 odst. 11 se za slovo „času“ vkládá čárka a slova „jsou-li propláceny na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin,“ a za slova „členů sněmu“ se vkládá slovo „Komory“

4. v příloze č. 1 tabulka Výše náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory zní takto:

kategorie popis činnosti sazba
A příprava jednání 60,- Kč/hod.
B představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK - jednání 350,- Kč/hopd.
C sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK - expertní činnost 500,- Kč/hod.
D sněm 1300,- Kč/kalendářní měsíc

 

Čl. III


Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 22. 5. 2012.