3/2011 Řád, kterým se mění řád ČSK č. 1/2009, organizační řád (ve znění platném od 7. 12. 2011 a účinném od 1. 1. 2012

 
Řád České stomatologické komory č. 3/2011
ze dne 13 . 11. 2011,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád se mění tak, že v části Finanční řád Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 Finančního řádu
PLATNÁ V ROCE 2012
Druh Kategorie Ve prospěch
Oblastní komory
Ve prospěch
Komory
registrační poplatek při zápisu do seznamu členů 100,- Kč  
roční členský příspěvek provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1  * 4 600,- Kč
  pracovníci v závislé činnosti ** 2 300,- Kč
  pracovníci v závislé činnosti - zaměstnanci LF a FN do 30 let věku7  ** 1 000,- Kč
  absolventi4  *  600,- Kč
roční udržovací příspěvek nepracující v oboru **  600,- Kč
  pracující v oboru v zahraničí **  600,- Kč
  členové ČSK pečující o dítě do 4 let2  ** 300,- Kč
  nepracující důchodci6  **  300,- Kč
  pracující důchodci v závislé činnosti5 ** 300,- Kč
  nezaměstnaní3  **  300,- Kč
licenční poplatky za vydání licence    1 000,- Kč
účelové příspěvky za vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení  300,- Kč  
  za vydání Osvědčení o splnění odborné praxe
k samostatnému výkonu povolání
  1 000,- Kč
  za žádost o vydání Osvědčení odbornosti8  **  500,- Kč
  za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy   100,- Kč
  za svolání odborného pohovoru   5 000,- Kč
  za opakování profesní zkoušky    1 000,- Kč
účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1   1 000,- Kč
  pracovníci v závislé činnosti   100,- Kč
  pracovníci v závislé činnosti - zaměstnanci LF a FN do 30 let věku7    100,- Kč
  absolventi4    100,- Kč
  nepracující v oboru   100,- Kč
  pracující v oboru v zahraničí   100,- Kč
  členové ČSK pečující o dítě do 4 let2   100,- Kč
  nepracující důchodci   100,- Kč
  pracující důchodci v závislé činnosti5   100,- Kč
  nezaměstnaní3   100,- Kč
* podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory
** podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory, částka však nesmí být vyšší než příspěvek ve prospěch Komory
1 osoby samostatně výdělečně činné a společníci, popř. členové právnické osoby provozující zdravotnické zařízení
2 členové ČSK, kteří soustavně osobně pečují o dítě ve věku do 4 let; pečují-li o totéž dítě dva členové ČSK, považuje se pro účely tohoto řádu za člena ČSK pečujícího o dítě do 4 let pouze jeden z nich, a to podle volby dotčených členů ČSK
3 nezaměstnaní registrovaní na pracovním úřadu
4 členové ČSK, u nichž celková doba jejich odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nepřesáhla 3 roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené
5 pracující důchodci-zaměstnanci, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
6 nepracující důchodci. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
7 zaměstnanci lékařských fakult a fakultních nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN na Bulovce, FN Olomouc, FN Plzeň, FN s poliklinikou v Ostravě, FN U Sv. Anny, FN v Motole, Thomayerova FN s poliklinikou, FN Brno, Všeobecná FN v Praze) do 30 let věku, kteří neprovozují vlastní praxi, nemají další zaměstnanecký poměr v jiném zdravotnickém zařízení a nepatří do kategorie absolventi
8 při vydání prvního Osvědčení žadatel zároveň obdrží zarámovaný reprezentativní certifikát, při druhém a dalším vydání Osvědčení žadatel zároveň obdrží nový reprezentativní certifikát; § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů platí i zde. Účelový příspěvek hradí žadatel ve prospěch každé Oblastní komory, v níž je zapsán. Postupuje-li představenstvo ČSK podle § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, má se pro účely stanovení účelového příspěvku za to, že žadatel žádá o vydání jednoho Osvědčení.

Člen ČSK je povinen platit roční členský příspěvek nebo roční udržovací příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii, do níž je zařazen k 31. lednu daného roku.
V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek nebo roční udržovací příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším ročním členským příspěvkem (ročním udržovacím příspěvkem). Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let2“, platí vždy pouze roční udržovací příspěvek odpovídající této kategorii.
Pro splatnost a zařazení člena do kategorie účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK se obdobně použijí ustanovení Finančního řádu ČSK a jeho Přílohy č. 1 o ročním členském příspěvku. Účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK neplatí člen ČSK, který jej v minulosti již jednou zaplatil, a to v kterékoli jeho kategorii.

VÝŠE NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU ZA VÝKON FUNKCÍ V ORGÁNECH KOMORY

kategorie popis činnosti hodinová sazba
A příprava jednání 60,- Kč
B sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK - jednání 350,- Kč
C sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK - expertní činnost 500,- Kč