1/2011 Řád, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád (ve znění účinném od 23.5. 2011)

Řád České stomatologické komory č. 1/2011
ze dne 15. 5. 2011,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád


Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I


Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád se mění tak, že v části Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

1. v § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo „bezúhonnost“ vkládá čárka a slova „nestanoví-li tento řád jinak“

2. v § 13 odst. 4 se za poslední větu vkládá věta „Vydává-li představenstvo Komory Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), vydá současně žadateli i bez žádosti Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař; certifikát Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele se v takovém případě nevydává, ledaže o to žadatel výslovně požádá.“

3. v § 13 odst. 5 písm. b) se za slovo „odbornosti“ vkládá středník a slova „§ 13 odst. 4 poslední věta platí i zde“

4. v § 14 odst. 4 se na konci první věty za slovo „paragrafu“ vkládá středník a slova „§ 13 odst. 4 poslední věta platí i zde“

5. v § 14 odst. 5 se na konci první věty za slovo „paragrafu“ vkládá středník a slova „§ 13 odst. 4 poslední věta platí i zde“

6. v § 17 se vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Doba platnosti Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, které se vydává podle § 13 odst. 4 poslední věta, je stejná jako doba platnosti Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), se kterým se Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař podle § 13 odst. 4 poslední věta vydává.“

7. § 18 odst. 1 zní:
„(1) Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 zaniká:
a) uplynutím doby platnosti;
b) vydáním Osvědčení odbornosti stejného druhu témuž žadateli;
c) zánikem členství držitele v Komoře;
d) doručením žádosti držitele o zrušení Osvědčení odbornosti Kanceláři Komory;
e) ztrátou způsobilosti držitele k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře;
f) právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření; Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d) však zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli pravomocně uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v rozšířeném rozsahu odpovídajícím druhu tohoto Osvědčení odbornosti.
g) přeruší-li držitel v průběhu doby platnosti osvědčení výkon povolání zubního lékaře na dobu přesahující dvě třetiny doby platnosti osvědčení nebo, jde-li o osvědčení vydané na dobu neurčitou, na dobu přesahující tři roky.“

Čl. II

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád se mění tak, že v části Finanční řád České stomatologické komory

1. v příloze č. 1 poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8 při vydání prvního Osvědčení žadatel zároveň obdrží zarámovaný reprezentativní certifikát, při druhém a dalším vydání Osvědčení žadatel zároveň obdrží nový reprezentativní certifikát; § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů platí i zde. Účelový příspěvek hradí žadatel ve prospěch každé Oblastní komory, v níž je zapsán. Postupuje-li představenstvo ČSK podle § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, má se pro účely stanovení účelového příspěvku za to, že žadatel žádá o vydání jednoho Osvědčení.“

Čl. III


Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.