2/2010 Řád, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011)

 

Řád České stomatologické komory č. 2/2010

 ze dne 14.11. 2010,

 kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád

 Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

 

Čl. I

 Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád se mění takto:

 

1. V části Finanční řád § 6 odst. 2 zní:

 „(2) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, platí každý člen zapsaný v seznamu Oblastní Komory. Je-li člen Komory zapsán ve dvou nebo více seznamech Oblastní komory, je povinen platit část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, v příslušné výši každé Oblastní komoře, v jejímž seznamu je zapsán, s výjimkou Oblastní komory, na jejímž území vykonává povolání zubního lékaře pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první pomoci.“

 2. V části Finanční řád Příloha č. 1 zní:

 

Příloha č. 1 Finančního řádu

PLATNÁ V ROCE 2011

Druh

Kategorie

Ve prospěch
Oblastní komory

Ve prospěch
Komory

registrační poplatek

při zápisu do seznamu členů

            100,– Kč

 

roční členský příspěvek

provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1

*

   4 900,– Kč

 

pracovníci v závislé činnosti

**

   2 450,– Kč

 

pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF
a FN do 30 let věku7

**

   1 000,– Kč

 

absolventi4

*

      600,– Kč

roční udržovací příspěvek

nepracující v oboru

**

      600,– Kč

 

pracující v oboru v zahraničí

**

      600,– Kč

 

členové ČSK pečující o dítě do 4 let 2

**

      300,– Kč

 

nepracující důchodci6

**

      300,– Kč

 

pracující důchodci v závislé činnosti5

**

      300,– Kč

 

nezaměstnaní3

**

      300,– Kč

licenční poplatky

za vydání licence

 

   1 000,– Kč

účelové příspěvky

za vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení

            300,– Kč

 

 

za vydání Osvědčení o splnění odborné praxe k samostatnému výkonu povolání

 

   1 000,– Kč

 

za žádost o vydání Osvědčení odbornosti8

**

      500,– Kč

 

za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy

 

      100,– Kč

 

za svolání odborného pohovoru

 

   5 000,– Kč

 

za opakování profesní zkoušky

 

   1 000,– Kč

účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK

provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1

 

   1 000,– Kč

 

pracovníci v závislé činnosti

 

      100,– Kč

 

pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF
a FN do 30 let věku7

 

      100,– Kč

 

absolventi4

 

      100,– Kč

 

nepracující v oboru

 

      100,– Kč

 

pracující v oboru v zahraničí

 

      100,– Kč

 

členové ČSK pečující o dítě do 4 let2

 

      100,– Kč

 

nepracující důchodci

 

      100,– Kč

 

pracující důchodci v závislé činnosti5

 

      100,– Kč

 

nezaměstnaní3

 

      100,– Kč

*    podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory

**  podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory, částka však nesmí být vyšší než příspěvek ve prospěch Komory

1          osoby samostatně výdělečně činné a společníci, popř. členové právnické osoby provozující zdravotnické zařízení

2          členové ČSK, kteří soustavně osobně pečují o dítě ve věku do 4 let; pečují-li o totéž dítě dva členové ČSK, považuje se pro účely tohoto řádu za člena ČSK pečujícího o dítě do 4 let pouze jeden z nich, a to podle volby dotčených členů ČSK

3          nezaměstnaní registrovaní na pracovním úřadu

4          členové ČSK, u nichž celková doba jejich odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nepřesáhla 3 roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené

5          pracující důchodci-zaměstnanci, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni

6          nepracující důchodci. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni

7          zaměstnanci lékařských fakult a fakultních nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN na Bulovce, FN Olomouc, FN Plzeň, FN s poliklinikou v Ostravě, FN U Sv. Anny, FN v Motole, Thomayerova FN s poliklinikou, FN Brno, Všeobecná FN v Praze) do 30 let věku, kteří neprovozují vlastní praxi, nemají další zaměstnanecký poměr v jiném zdravotnickém zařízení a nepatří do kategorie absolventi

8          při vydání prvního Osvědčení žadatel zároveň obdrží zarámovaný reprezentativní certifikát, při druhém a dalším vydání Osvědčení žadatel zároveň obdrží nový reprezentativní certifikát. Účelový příspěvek hradí žadatel ve prospěch každé Oblastní komory, v níž je zapsán.

Člen ČSK je povinen platit roční členský příspěvek nebo roční udržovací příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii, do níž je zařazen k 31. lednu daného roku.

V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek nebo roční udržovací příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším ročním členským příspěvkem (ročním udržovacím příspěvkem). Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let2“, platí vždy pouze roční udržovací příspěvek odpovídající této kategorii.

Pro splatnost a zařazení člena do kategorie účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK se obdobně použijí ustanovení Finančního řádu ČSK a jeho Přílohy č. 1 o ročním členském příspěvku. Účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK neplatí člen ČSK, který jej v minulosti již jednou zaplatil, a to v kterékoli jeho kategorii.

VÝŠE NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU ZA VÝKON FUNKCÍ V ORGÁNECH KOMORY

kategorie

popis činnosti

hodinová sazba

A

příprava na jednání

        60,– Kč

B

sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – jednání

      350,– Kč

C

sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – expertní činnost

      500,– Kč

 

ČI. II

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.