Pravidla spolupráce s odbornými společnostmi

Představenstvo ČSK se usneslo vydat tato pravidla spolupráce s odbornými společnostmi:

I.

1. ČSK může při spolupráci či poskytování podpory, jakož i v rámci jakéhokoliv jiného formálního i neformálního vztahu považovat právnickou osobu za odbornou společnost, bude-li tato právnická osoba splňovat všechny podmínky vyplývající z těchto pravidel.
2. O tom, že právnická osoba splňuje podmínky vyplývající z těchto pravidel, ČSK nevydává rozhodnutí ani tuto skutečnost neosvědčuje. Právnická osoba, která hodlá do vztahů s ČSK vstupovat jako odborná společnost, musí splnění podmínek vyplývajících z těchto pravidel představenstvu ČSK prokázat.

II.

ČSK může při spolupráci či poskytování podpory, jakož i v rámci jakéhokoliv jiného formálního i neformálního vztahu považovat za odbornou společnost právnickou osobu, která
a) je založena v souladu s právními předpisy jako občanské sdružení;
b) existuje nejméně jeden rok;
c) zveřejnila své stanovy;
d) je sdružením zubních lékařů s členstvím otevřeným též lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům;
e) má takové cíle a organizační uspořádání a vyvíjí takovou činnost, které nejsou v rozporu s demokratickými principy ani s cíli a posláním ČSK či hodnotami, které ČSK vyznává;
f) má nejméně 15 členů;
g) zaručuje všem svým členům právo účastnit se jednání a jejího nejvyššího orgánu a hlasovat zde;
h) koná zasedání svého nejvyššího orgánu nejméně jednou v kalendářním roce;
i) volené výkonné, řídící a kontrolní orgány volí s časově omezeným funkčním obdobím;
j) koná zasedání výkonného orgánu nejméně dvakrát v kalendářním roce;
k) usiluje o rozvoj některého oboru zubního lékařství ve prospěch pacientů i zubních lékařů, popř. i jiných zdravotnických pracovníků;
l) je schopno reprezentovat některý obor zubního lékařství na mezinárodní úrovni členstvím v odborné instituci mezinárodního významu nebo jinou formou mezinárodní spolupráce (kontakty se zahraničními odbornými institucemi, vystoupením členů na mezinárodních konferencích);
m) je schopno (personálně a organizačně) působit jako odborný nebo vědecký konzultant v některém oboru zubního lékařství;
n) zabývá se vzděláváním v některém oboru zubního lékařství;
o) nemá vůči ČSK nesplněné splatné závazky.

III.

1. Splnění podmínek podle těchto pravidel posuzuje představenstvo ČSK na základě podkladů předložených právnickou osobou, která hodlá do vztahů s ČSK vstupovat jako odborná společnost, případně na základě podkladů a informací získaných jiným způsobem.
2. Splnění podmínek podle těchto pravidel nezakládá žádný právní nárok.

 

15. 5. 2009