LKS, 2016, ročník 26, č. 4, s. 73-96 (S25-S32)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 74-75
Informace z jednání 11.-12. 3. 2016
Kontroly SÚKL v zubních ordinacích
Informace ke sběru výkazů ÚZIS za rok 2015
Časopis LKS opět dostupný na internetu – na webu ČSK

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 75
Informace z jednání 11. 3. 2016
Jiří Jandl

* ZASEDALA VĚDECKÁ RADA ČSK                            s. 75
Linka Nálevková
Vědecká rada ČSK (VR ČSK) se sešla k pravidelnému jednání v pátek 18. 3. 2016 v Apolence.

* DIÁŘ                                              s. 75
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* NOVINKA: PDD 2016 SE BUDOU KONAT V OBECNÍM DOMĚ    s. 76
Kongresové oddělení ČSK
Letošní 19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se bude konat jako třídenní v termínu 15.–17. 9. 2016 v pražském Obecním domě. Tyto reprezentativní secesní prostory vybrala Komora i proto, že PDD 2016 budou spojeny s oslavami 25. výročí založení České stomatologické komory.
Odborný výbor PDD sestavil z nabídnutých přednášek program, který bude zveřejněn na www.dent.cz a v tištěné podobě bude rozesílán společně s přihláškou na kongres s květnovým LKS č. 5/2016. Program bude rozdělen standardně podle oborů zubního lékařství do sekcí: konzervační stomatologie, chirurgicko-implantologické, parodontologické, protetické, ortodontické a pedostomatologické. Samostatná sekce bude tradičně věnována sestrám a dentálním hygienistkám.
Zároveň je připravován doprovodný program kongresu, jehož součástí bude výstava a workshopy.
Slavnostní společenský večer věnovaný 25. výročí založení ČSK se uskuteční v pátek 16. 9. 2016 ve Smetanově síni Obecního domu.

* SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ 2016                s. 76
Zina Sladkovská
Světový den ústního zdraví (SDUZ) připomíná ČSK veřejnosti již třetím rokem. Tento svátek organizuje Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března a ve spolupráci s globálními partnery se k němu připojují národní dentální asociace v mnoha zemích. V letošním roce se v ČR konaly akce spojené se SDUZ téměř celý měsíc březen. Oslavy byly oficiálně zahájeny tiskovou konferencí 14. 3. 2016.
Kalendář všech akcí je zveřejněn na www.sduz.cz
Podrobné informace a přehled všech mediálních vystoupení s odkazy je zveřejněn na www.dent.cz

Profesionalita
* VOLBA PŘÍŠTÍHO PREZIDENTA KOMORY SE BLÍŽÍ         s. 78
Kancelář ČSK
Opět se blíží konec stávajícího funkčního období ČSK. Volby do centrálních a oblastních orgánů na období 2017-2021 se sice budou konat až v příštím roce, ale už letos se bude na listopadovém sněmu v Plzni volit prezident pro další funkční období - prezident–elekt, který se funkce oficiálně ujme 21. září 2017.
Do sestavení definitivní kandidátky zbývá více než půl roku, ale členům sněmu ČSK, kteří o novém prezidentovi Komory rozhodují, je potřeba dát dostatečný prostor pro objektivní zvážení kvalit jednotlivých kandidátů. Proto by měla konkrétní jména zaznít co nejdříve.
Volby budou oficiálně vyhlášeny na květnovém sněmu v Olomouci, kde se současně otevře seznam kandidátů. Až do listopadového sněmu povede seznam kandidátů Kancelář ČSK, která jej na listopadovém sněmu předá zvolené volební komisi a seznam bude vyhlášen za oficiální kandidátní listinu.
Kandidáti, kteří se přihlásí v dostatečném předstihu, se budou moci prezentovat v LKS, na webových stránkách ČSK a v září v rámci PDD 2016.

Odborné sdělení
* SERIÁL:
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
3. DÍL: REKONSTRUKCE CHRUPU POŠKOZENÉHO RADIOTERAPIÍ U MLADISTVÉHO PACIENTA PO LÉČBĚ RETINOBLASTOMU
Kazuistika                                       s. 79-88
Ivo Marek, Martin Starosta, Adam Vilášek
pracoviště:
Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
SOUHRN: Léčba onkologických pacientů je velmi specifická, zvláště jde-li o mladé jedince. Ještě složitější situace nastává u pacientů, jež postihlo onkologické onemocnění v dětském věku a u nichž byla součástí léčby radioterapie, která často vede ke značnému poškození tvrdých i měkkých tkání obličeje. Následkem tohoto procesu bývá dentice postižena agenezemi, malformacemi zubních zárodků, resorpcemi kořenů nebo ankylózou zubů. Autoři demonstrují léčbu 16letého pacienta, u něhož byl ve 3 letech věku diagnostikován maligní nádor sítnice, retinoblastom. Léčba spočívala v kombinaci chirurgické terapie (enukleace oka) a radioterapie. Jejím následkem došlo k malformacím měkkých a tvrdých tkání obličeje, zvláště devastující byl vliv na zubní zárodky. V horní čelisti byly u daného pacienta pozorovány ageneze několika stálých zubů, ankylózy dočasných a stálých zubů, transpozice a malformace zbylých zubních zárodků. Ve správné pozici a bez poškození byly v horní čelisti prořezány pouze dva stálé zuby. Dolní zubní oblouk nebyl vyjma ageneze jednoho zubu poškozen. Autoři prezentují složitý léčebný protokol založený na interdisciplinární spolupráci mezi ortodontistou, implantologem, dentoalveolárním chirurgem a protetikem, jehož základem byla autotransplantace tří zubů a zavedení tří implantátů. U pacienta však po ortodontické fázi terapie, z důvodu velké diskrepance mezi střední čárou horního zubního oblouku a výraznou asymetrií hrotu nosu a tváře, došlo ke změně protetického léčebného plánu. Místo jednotlivých korunek na implantátech byla preferována částečná šroubovaná konstrukce nesená implantáty, která umožnila korekci polohy střední čáry horního zubního oblouku vzhledem k asymetrii obličeje. Tak mohlo být dosaženo co nejlepší estetiky úsměvu a dentofaciální harmonie.
KLÍČOVÁ SLOVA: retinoblastom, ageneze, autotransplantace, implantát, střední čára.

Malé ilustrované repetitorium
* JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 4: PŘÍMÉ PŘEKRYTÍ ZUBNÍ DŘENĚ KOMPOZITEM     s. 89-94
Michal Dudek1), 2) Pavla Dudková1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Asklepion – Lasercentrum, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

* VÝZVA LKS: PŘISPĚJTE SVOJÍ KAZUISTIKOU DO MALÉHO ILUSTROVANÉHO REPETITORIA                         s. S31
Redakce a redakční rada LKS
Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) Jak úspěšně napravit neúspěch je vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové.
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium!
S důvěrou se obraťte na redakci a jejím prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám poskytneme potřebné informace a podklady pro zpracování článku formou testu MIR. A pokud se obáváte, že nemáte dostatek publikačních zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu.
Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz

Historie
* PŘEDEHŘÍVACÍ PÍCKY                              s. 95
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

Reportáž
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM 2016                   s. S27
Redakce
Tradiční akce Jarní stomatologické fórum (JSF), kterou pro stomatologické týmy pořádá Vzdělávací středisko ČSK, se letos konala již poosmnácté, a to v pátek 11. března 2016 v Kongresovém centru Praha (KCP). Tentokrát mělo JSF společný celodenní program jak pro zubní lékaře, tak pro sestry a dentální hygienistky. Tématem totiž byla důležitost komunikace pro dentální tým, se zaměřením na chyby, zásady a doporučení. Přednášky připravili autoři z královéhradecké lékařské fakulty prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., a Květa Prouzová, DiS.

* MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ STOMATOLOGICKÝ KONGRES SE POPÁTÉ KONAL V BRNĚ                                        s. S28
Sára Jamali
Letošní ročník International Dental Student Congress (IDSC) slavil malé výročí - byl totiž pátým v pořadí. V prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity v Brně probíhal ve dnech 10.-13. 3. 2016. Na několikaměsíční organizační přípravě se podíleli studenti a členové Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Výsledky jejich práce si přijeli užít studenti zubního lékařství nejen z České a Slovenské republiky, ale i ze Srbska, Chorvatska, Jordánska, Iráku, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Lotyšska.

* POJĎME ŘEŠIT VÍCEČETNÉ ZTRÁTY ZUBŮ ANEB JAK NA VĚTŠÍ PROTETIKU                                     s. S29
Lenka Vavřičková
Ve dnech 27.-28. května 2016 se uskuteční protetický seminář pořádaný Českou společností protetické stomatologie (ČSPS). Akce se bude konat v hotelu Fontána u Brněnské přehrady. Cílem tohoto setkání je přiblížit posluchačům přípravu protetického plánu a ošetření při vícečetných ztrátách zubů a vnést do povědomí CAD/CAM technologie pro běžnou praxi.

* ZE SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ ENDODONTICKÉ SPOLEČNOSTI     s. S29
Soňa Hüttnerová
Členové České endodontické společnosti (ČES) se sešli 6. února 2016 na první členské schůzi tohoto roku v příjemném prostředí Hotelu Pavilon Říčany.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zákonný důvod pro vyřazení pacienta z evidence

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zákonná doba pro archivaci dokladů týkajících se mezd

* SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ                        s. S30
Kancelář ČSK

* FOTOÚSMĚV                                          s. S31
Autorka fotografie: MUDr. Pavla Hrušková, Litoměřice

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S31
PROČ DOCHÁZÍ KE ZDVOJENÍ KONDYLU?
Dvoudílné přehledové sdělení doplněné vlastními širokými poznatky a originálními závěry připravil pro LKS doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. Tématem jsou Zdvojené kondyly – etiopatogeneze anomálie. Autor na základě dlouholetých zkušeností se zlomeninami obličejového skeletu u dětí vysvětluje mechanismus vzniku zdvojení kondylu. Ve většině dosud publikovaných prací se zdá, že jde o následek dislokované zlomeniny kondylu v dětství. Autor uzavírá, že ke zdvojení dochází tehdy, když schopnost dosud funkční růstové chrupavky nacházející se mezi kloubní hlavicí a ramenem mandibuly převáží nad remodelačními procesy, takže dojde k tvorbě nového – sekundárního kondylu dříve, než se původní stačí napřímit do původního postavení.

Fotoalbum
* OSLAVILI JSME SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ        s. S32
Redakce
Světový den ústního zdraví organizuje FDI 20. března, a to již od roku 2008. V našem, českém pojetí se oslavy tohoto svátku opět staly více než celotýdenní sérií akcí pro širokou veřejnost s celorepublikovým dosahem. Uvedeny byly tiskovou konferencí 14. 3. 2016, na níž se s novináři setkali zástupci ČSK, globálních partnerů a spolupracujících organizací.