LKS, 2016, ročník 26, č. 2, s. 25-50 (S9-S14)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 26
Informace z jednání 15.-16. 1. 2016
Důležité upozornění k novele zákona o DPH

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 27
Informace z jednání 15. 1. 2016
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 27
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* PDD 2016                                           s. 27
Kongresové oddělení ČSK
19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny bude věnován oslavám 25. výročí založení České stomatologické komory a bude se konat v termínu 15.–16. 9. 2016.
Program PDD 2016 je připravován ve spolupráci s odbornými společnostmi a s uznávanými osobnostmi, jejichž přednášky jsou odbornou veřejností vyhledávány.

* 20. BŘEZEN: SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ            s. 27
Čím ČSK přispěje k oslavám v týdnu 14.-20. 3. 2016
Zina Sladkovská
Světový den ústního zdraví (World Oral Health Day - WOHD) oslaví FDI (Světová federace zubních lékařů) 20. března letos již podeváté. Pro rok 2016 zvolila ústřední téma: Zdravá ústa, zdravé tělo. K oslavám se již potřetí připojuje i Česká stomatologická komora – zahájí je tiskovou konferencí a věnuje jim celý týden od 14. 3. 2016. Akce budou věnovány pravidlům správné ústní hygieny a zdravým stravovacím návykům.

* ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE V ROCE 2016                  s. 28
Zina Sladkovská
Zubní průkaz dítěte vydává Česká stomatologická komora ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a olomouckou tiskárnou Epava již 11 let. Tiskárna zajišťuje tisk zubních průkazů a jejich vkládání do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, Státní zdravotní ústav poskytuje kvalifikovaný odhad počtu nově narozených dětí v daném roce a oba materiály distribuuje do všech porodnic v ČR. Celkem bylo od r. 2005 vydáno již 1 447 520 zubních průkazů. Na vydání zubního průkazu pro rok 2016 finančně přispěly Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Wrigley, s. r. o., a Česká lékárna holding, a. s., prostřednictvím loga Dr.Max.

Reportáž
* VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN BYL POLYTEMATICKÝ    s. 30
Redakce
Odborná celodenní konference s názvem Vinohradský stomatologický den se konala v Praze 26. 11. 2015. Hlavním tématem setkání zubních lékařů, dentálních hygienistek a zdravotních sester bylo: Zubní lékařství v praxi – polytematika. Pořadatelem konference, která se pravidelně koná každým rokem, byla opět Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze, jejíž přednostka doc. MUDr. Eva Gojišová převzala odbornou garanci nad akcí.

Odborné sdělení
* IMPLANTOLOGICKÝ KONCEPT ALL-ON-X
Původní sdělení                                 s. 31-35
Antonín Šimůnek, Ladislav Čechura, Dana Kopecká
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUHRN: Fixní náhrada celého horního zubního oblouku je jedním z nejobtížnějších úkolů dentální implantologie. Autoři předkládají přehled konceptů, které jsou nejčastěji za tímto účelem používány. Žádný z nich však není optimální a všeobecně akceptovaný. Proto jako méně invazivní, rychlejší a levnější variantu nabízejí kombinaci čtyř až osmi svisle a šikmo zavedených implantátů, kterou souhrnně nazývají All-on-X. Na základě statistického zhodnocení vlastního souboru padesáti pacientů sledovaných až 8,5 roku doporučují koncept All-on-X zejména zkušeným implantologům ke klinickému využití.
KLÍČOVÁ SLOVA: bezzubá čelist, dentální implantáty, fixní rekonstrukce, okamžité zatížení.

Odborné sdělení
* SERIÁL:
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
2. DÍL: ORTODONTICKO-PROTETICKÁ KOREKCE ČELISTNÍCH VZTAHŮ NARUŠENÝCH BUKÁLNÍ NONOKLUZÍ A ROZSÁHLÝMI ABRAZEMI
Kazuistika                                       s. 36-43
Ivo Marek1, 2), Adéla Podškubková2), Klára Bělíková3), Martin Starosta1, 2), René Foltán3), Jan Streblov4), Michaela Hadrová3)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
3) Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
4) Zubní klinika 3DK, s. r. o., Praha
SOUHRN: Stále větší skupinu pacientů v ortodontických praxích tvoří dospělí jedinci, kteří nepřicházejí vždy jen s přáním zlepšení estetiky úsměvu, ale také s požadavky na úpravu postavení zubů či čelistních vztahů před následnou protetickou sanací. Chrup dospělých pacientů má jinou charakteristiku než dentice mladých jedinců. Základní ortodontická diagnóza je často kombinovaná s různým stupněm poškození tvrdých zubních tkání, popř. parodontu (rozsáhlé výplně, endodoncie, fixní práce, parodontopatie, extrakce). Častým problémem je také přítomnost abrazivních či erozivních změn. Řešení těchto případů není možné bez interdisciplinární spolupráce a vytvoření odborného týmu, který zahrnuje protetika, ortodontistu, implantologa, resp. dentoalveolárního chirurga a zubního technika. Autoři prezentují případ 53letého muže s rozsáhlými abrazivními změnami na frontálních zubech, které byly způsobeny profesní expozicí a nestandardními funkčními poměry v podobě jednostranné bukální nonokluze celého distálního segmentu. Řešení tohoto problému, aniž by byly extrahovány zuby v místě dentální anomálie, bylo základem budoucí úspěšné protetické sanace. Korekce bukální nonokluze spočívala v intruzi zubů v horní čelisti a úpravě lingválního sklonu zubů v dolní čelisti pomocí vhodně zavedeného dentálního implantátu. Po jejím odstranění následovala rekonstrukce chrupu po segmentech tak, aby nedošlo k recidivě bukální nonokluze. Prezentovaná kazuistika ukazuje minimálně invazivní přístup řešení složité dentální anomálie, který však znamená složitou interdisciplinární terapii náročnou na koordinaci jednotlivých kroků.
KLÍČOVÁ SLOVA: abraze, bukální nonokluze, intruze, mikrošrouby, protetická rekonstrukce.

Malé ilustrované repetitorium
* JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 1: ÚPRAVA PLÁNU ORTODONTICKÉ LÉČBY DLE BIOLOGICKÉHO FAKTORU CHRUPU                              s. 44-46
Magdalena Koťová
pracoviště:
Stomatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

* SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ                        s. 47
Kancelář ČSK

Historie
* SVATÁ APOLENA NA PRAHU 21. STOLETÍ              s. 48-49
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
* POZVÁNKA NA JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM              s. S9
11. března 2016, Kongresové centrum Praha
Vzdělávací středisko ČSK zve na v pořadí osmnácté Jarní stomatologické fórum (JSF), a to v pátek 11. 3. 2016 (9.00-15.30 hod.) do Kongresového centra Praha. Celodenní vzdělávací akce má tentokrát společný program pro všechny členy stomatologických týmů - zubní lékaře, sestry a dentální hygienistky. Součástí bude výstava dentálních firem.
Téma: Důležitost komunikace pro dentální tým – chyby, zásady a doporučení
Přednášející:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
(Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové)
MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
(Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové)
Květa Prouzová, DiS.
(Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové)
On-line registrace na www.dent.cz (Sekce pro členy, odkaz Vzdělávání).

Profesionalita
* PROSINCOVÉ ZASEDÁNÍ ITI STUDIJNÍHO KLUBU PRAHA      s. S10
Aleš Váňa
V předvánoční atmosféře 4. 12. 2015 se uskutečnilo zasedání členů a příznivců ITI studijního klubu Praha (International Team for Implantology Study Club Prague). Téma bylo protetické a týkalo se abutmentů v éře CAD/CAM.

* MEZIOBOROVÝ SEMINÁŘ ROZŠTĚPY 2016 SE KONÁ V DUBNU VE FNKV
s. S10
Česká ortodontická společnost
Mezioborový seminář Rozštěpy 2016 se koná 8. 4. od 9.00 hod. v posluchárně Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, pavilon N (areál FNKV).
Seminář pořádá ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha. Akce se koná pod záštitou České ortodontické společnosti. Seminář je určen postgraduálním studentům a zájemcům o problematiku ošetřování pacientů s rozštěpem. Vstup je volný.

* JUBILEJNÍ 75. KONGRES IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR   s. S11
Antonín Šimůnek
Tradiční mikulášské a současně jubilejní 75. setkání Implantologického klubu ČR se konalo 5. 12. 2015 na zámku Třešť u Jihlavy. Provázela ho bohatá účast implantologů od nás i ze zahraničí. Přednášky vycházely výhradně z domácích zdrojů a byly navýsost zajímavé.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S12
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Sběr výkazů v rámci statistického zjišťování za rok 2015 (ÚZIS)

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S12
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňový odečet za odběr krve

* FOTOÚSMĚV                                          s. S13
Autorka fotografie: MUDr. Pavla Hrušková, Litoměřice

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S13
MÝTUS, NEBO MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH?
Přehledový článek „Zuby múdrosti v etiológii terciárneho stesnania. Mýtus alebo medicína založená na dôkazoch?“, který pro LKS připravili Juraj Lysý, Blanka Suchancová, Soňa Pintešová, Anna Nádaždyová a Bohuslav Novák z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava, analyzuje současný stav poznatků o etiologii terciálního stěsnání, především s důrazem na vliv zubů moudrosti v tomto procesu.

Fotoalbum
* PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA PDD (II.)                       s. S14
Redakce
V tomto druhém ohlédnutí za loňským mezinárodním kongresem Pražské dentální dny představujeme některé z přednášejících z pátečního programu 9. října 2015. PDD každoročně nabízejí sdělení ze všech oblastí zubního lékařství a nejinak tomu bude i na letošním kongresu, který se bude konat v září u příležitosti oslav 25. výročí založení ČSK.