LKS, 2015, ročník 25, č. 12, s. 235-264 (S119-S128)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 236-237
Informace z jednání 6. 11.2015
Úhradová vyhláška na rok 2016
Novely dvou řádů ČSK (1. Příloha č. 1 Finančního řádu, platná od 1. 1. 2016 – zvýšení členských příspěvků; 2. Jednací řád ČSK, platný od 24. 11. 2015)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 237
Informace z jednání 6. 11. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 237
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ČASOPISU LKS               s. 238
Redakce
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných i technických oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2015. Recenzenty byli:
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., MUDr. Jiří Baumruk, MUDr. Alena Bryšová, Ph.D., RNDr. Pavel Bradna, prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc., MUDr. Pavel Hájek, MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Škrdlant, doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., MUDr. Hana Tycová, MUDr. Wanda Urbanová, prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., MUDr. Hana Zallmannová Čechová, MUDr. Petr Závodský, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., MUDr. Petr Zvolánek.

Reportáž
* Z 64. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK                     s. 240-243
Iva Žáková
Delegáti z jednotlivých oblastí se sešli k 64. jednání sněmu ČSK ve dnech 7.-8. listopadu 2015 v Plzni. K hlavním úkolům sněmu patřilo projednat a schválit projekt Administrativa pro disciplinární řízení a rozpočet ČSK na rok 2016. Část programu byla věnována diskusi k návrhům novel řádů ČSK. Hostem sněmu byl JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví.
Součástí reportáže je:
* ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE O USNESENÍCH PŘIJATÝCH NA 64. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK (Plzeň, 7.–8. 11. 2015)

Odborné sdělení
* PROBLEMATIKA ZUBNÍHO OŠETŘOVÁNÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH NOVÝMI PERORÁLNÍMI ANTIKOAGULANCII
Praktické sdělení                                 s. 244-251
Petr Pošta, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Jiří Genčur
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
SOUHRN: V současné době se téměř denně setkáváme v naší odborné praxi s pacienty s farmakologicky navozenou poruchou hemostázy. Invazivní ošetřování takových pacientů s sebou přináší jistá specifika. Standardně a delší dobu u nás užívaná antitrombotika jsou odborné veřejností dobře známa a zkušeností s ošetřováním pacientů s touto léčbou je dostatek. Z důvodu některých nevýhodných vlastností zavedených léčiv byly zkoumány jiné možnosti zajištění bezpečnější a účinnější antikoagulace. Již několik let jsou po celém světě užívána takzvaná nová perorální antikoagulancia (new oral anticoagulants - NOAC), která přicházejí do širšího použití i u nás. V našem odborném sdělení je zpracována historie antikoagulační léčby a postupný vývoj až k NOAC, jsou popisovány základní vlastnosti u nás dostupných zástupců NOAC, a to i ve srovnání s konvenčními léčivy, a v neposlední řadě jsou shrnuty poznatky týkající se zubního ošetřování pacientů léčených NOAC.  
KLÍČOVÁ SLOVA: antikoagulancium, faktory koagulační kaskády, hemostáza, NOAC, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, idarucizumab, andexanet.

Odborné sdělení
* DENS INVAGINATUS (DENS IN DENTE)
Kazuistika                                       s. 252-255
Radovan Slezák1), Otakar Krs2), Martin Kapitán1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Ústav anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUHRN: Dens invaginatus neboli dens in dente je méně častou vývojovou poruchou zubních tkání nejasného původu, postihující nejčastěji horní laterální řezák. Rozsah postižení vykazuje širokou variabilitu. Často vyústí v nekrózu zubní dřeně či atypickou chronickou periodontitidu. Anomálie zůstává i v současné době estetickým a léčebným problémem. V kazuistice je popsáno pozorování této anomálie subtypu 3A v klasifikaci podle Oehlerse u mladého jedince, řešené extrakcí zubu a jeho bezprostřední náhradou adhezivním fixním můstkem z kompozitního materiálu.
KLÍČOVÁ SLOVA: zub, vývojová anomálie, dens invaginatus, periodontitida.

Informace
* DŮLEŽITÁ FAKTA O ČASOPISU LKS                s. 256
Česká stomatologická komora, vydavatel
Časopis LKS je již sedm let uznán recenzovaným periodikem
Podmínky pro publikaci v časopisu LKS
LKS je na internetu
Vyhledávání LKS v databázích
Rejstříky článků z LKS

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 12: DĚTSKÝ PACIENT SE ZDUŘENÍM V SUB- A PERIMANDIBULÁRNÍ OBLASTI                        s. 257-260
Petr Pošta1), Pavel Andrle1), Jan Schwarz2)
pracoviště:
1) Oddělení ústní a čelistní chirurgie, Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
2) Dětská klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Recenze
* ENDODONTICS: PRINCIPLES AND PRACTICE              s. 261
(Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, Ashraf F. Fouad; Elsevier Saunders, 2015, 5. vydání)
Martin Kapitán

Historie
* ZUBOSPRÁVA – PŘED 150 LETY VYDANÁ ČESKÁ OSVĚTOVÁ KNÍŽKA O ZUBECH                                            s. 262
Jan Černý
V roce 1865 vydal v Rakovníku místní lékař a národní buditel dr. Matěj Dobromír Štembera útlou knížku s názvem „Zubospráva aneb prostonárodní navedení o zubech člověčích“. Jeho kniha je uváděna jako první česky psaná publikace o zubech určená široké laické veřejnosti.

Historie
* ZSCHADRASSKÉ KURIOZITY                          s. 263
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

Odborné akce
* ZE 103. SVĚTOVÉHO DENTÁLNÍHO KONGRESU FDI        s. S121
Richard Benko
Krung Thep - Město andělů, osmimilionové hlavní město Thajska ležící v deltě řeky Čao-Praja, známější pod názvem Bangkok, bylo 22.-25. 9. místem konání světového dentálního kongresu FDI v roce 2015 (AWDC – Annual World Dental Congress). Zasedání světového dentálního parlamentu FDI (General Assembly) a Evropské regionální organizace ERO-FDI se za Českou republiku zúčastnili MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Jaromíra Banková a MUDr. Richard Benko, členové představenstva ČSK.

* 7. ŠKACHŮV DEN PROBĚHNE V ÚNORU 2016        s. S123
Redakce
Již sedmý Škachův den se jako akreditovaná školicí akce pro dentální hygienistky bude konat ve středu 10. 2. 2016 od 9.00 hodin tradičně v komorním prostředí Divadla U Hasičů, Římská 45, Praha 2. Odborný program je však koncipován tak, aby zaujal nejen dentální hygienistky, ale zároveň i zubní lékaře. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.
Organizační informace a kompletní program budou aktuálně zveřejněny na www.dhskola.cz

* XIX. SAZAMŮV DEN PŘISPĚL K OSLAVÁM 70. VÝROČÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY               s. S124
Radovan Slezák
Letošní XIX. Sazamův den se uskutečnil v Hradci Králové 6. 11. 2015, a to v rámci série odborných akcí věnovaných 70. výročí královéhradecké lékařské fakulty, založené v roce 1945. Tomuto jubileu byl přizpůsoben i odborný program.

* ÚČET KLINIK ČSK – ZPRÁVY Z CEST               s. S124
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK.
Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem „Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích“ souběžně v těchto odkazech:
Časopis LKS; Vzdělávání (Aktuální informace); Zahraniční kongresy a veletrhy; Studenti a kliniky (Účet klinik).
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* Head and Neck Operative Surgery Cadaver Workshop
(Coventry, Velká Británie, 23.–25. 9. 2015)
autor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Klinika ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice
* 14. mezinárodní kongres S.O.R.G. - Strasbourg Osteosynthesis Research Group
(Vídeň, Rakousko, 5.–8. 10. 2015)
autor: MUDr. Petr Heinz, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).
Pravidla pro čerpání z Účtu klinik najdete na www.dent.cz v odkazu Studenti a kliniky.

z redakční pošty
* DOKTOR STANISLAV KADLEC BYL TAKÉ VELMI ZNÁMÝM ENTOMOLOGEM
s. S125
Ing. Karel Schön
Na zajímavý článek, který před časem vyšel v časopisu Radnice Litvínov, nás upozornil MUDr. Pavel Cee. Je hezkou vzpomínkou na MUDr. Stanislava Kadlece, který byl dlouholetým předsedou OSK Most - a také známým entomologem.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S126
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Profesní pojištění po ukončení praxe a odchodu do důchodu

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S126
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v r. 2016

* FOTOÚSMĚV                                          s. S117
Autorka fotografie: PhDr. Iva Žáková, Praha.

Připravujeme
* DVA CELOROČNÍ SERIÁLY PRO LKS 2016                s. S117
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se od roku 1994 stalo již tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. V posledních pěti letech byl seriál každý rok věnován konkrétní oblasti stomatologie V r. 2016 bude MIR polytematické, ale všechny testy budou zajímavou ukázkou toho, jak úspěšně napravit neúspěch.
Druhý celoroční seriál na téma Interdisciplinární spolupráce u složitých kazuistik, který připravuje autorský kolektiv pod vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., ukáže na konkrétních případech společný postup PZL, ortodontisty, chirurga, implantologa, protetika apod. a výsledky jejich práce.

Fotoalbum
* ZE SNĚMU ČSK PŘÍMO NA KONCERT                s. S128
Redakce
Reportáž z listopadového 64. jednání sněmu ČSK by nebyla úplná bez obvyklé obrazové tečky. Jejím prostřednictvím se tentokrát podíváme nejen do kuloárů v hotelu Primavera, ale také do plzeňského klubu Buena Vista na koncert „doktorské“ skupiny Parolet.