LKS, 2015, ročník 25, č. 11, s. 211-234 (S103-S119)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 212
Informace z jednání 16.-17. 10. 2015
Změna v sekretariátu pražských OSK
Jak se přihlásit do ČSK
Oznámení k agendě profesního pojištění

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 213
Informace z jednání 16. 10. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 213
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* VERNISÁŽ VÝSTAVY POHLEDY A PRŮHLEDY              s. 213
Zina Sladkovská
V pátek 16. 10. 2015 se v Apolence - Domě českých zubních lékařů konala vernisáž výstavy fotografií MUDr. Richarda Klaila s názvem Pohledy a průhledy. Výstavu si můžete v Apolence prohlédnout do konce září příštího roku.

* TŘETÍ ČESKÝ DEN ZDRAVÝCH ZUBŮ                     s. 214
Zina Sladkovská
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 pořádala ČSK ve spolupráci s Českým rozhlasem, Asociací dentálních hygienistek ČR, Sdružením studentů stomatologie ČR a společnostmi Colgate a Philips již třetí ročník preventivního projektu Český den zdravých zubů, zaměřený na informace o významu správné ústní hygieny a jejího vlivu na celkové zdraví. Akce se konala od 10.00 do 17.00 hodin souběžně ve více městech, letos v Praze, Brně, Hradci Králové a v Olomouci.

Reportáž
* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2015                      s. 216-219
Iva Žáková
18. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD) se konal ve dnech 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech. Česká stomatologická komora připravila PDD v duchu koncepce, která loni přinesla změny jak v jejich organizaci, tak v obsahovém zaměření. Letošní dvoudenní kongres opět nabídl účastníkům odborné přednášky zaměřené k jednomu nosnému tématu. Další dimenzi dal kongresu rozsáhlý doprovodný program určený jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Odborné sdělení
* MATUROGENEZE
Přehledové sdělení                                s. 220-228
Radovan Žižka1), Jiří Škrdlant2), Eva Míšová3)
pracoviště:
1) Konzervační a parodontologické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Studio 32, s. r. o., Praha
3) Dětské oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
SOUHRN: Ošetření zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření skrývá mnoho překážek a vždy patřilo k nejsložitějším výkonům v endodoncii. Vzhledem k velmi tenké stěně kořene není možné provést razantní mechanickou preparaci a zub i po úspěšném ošetření zůstává oslabený a dlouhodobá prognóza je nejistá. V nedávné době došlo k rozvoji klinických postupů s využitím poznatků z odvětví tkáňového inženýrství. Článek shrnuje dostupné poznatky s doporučením a ukázkou klinického protokolu.
KLÍČOVÁ SLOVA: maturogeneze, revitalizace, revaskularizace, stálý zub s neukončeným vývojem.

Recenze
* PRE-CLINICAL DENTAL SKILLS AT A GLANCE            s. 228
(James Field; Wiley Blackwell, 2015, 1. vydání)
Martin Kapitán

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 11: SIALOLITIÁZA                            s. 229-231
Jiří Genčur
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Historie
* SBÍRKA TECHNIKY V MUZEU ZSCHADRASSKÉM            s. 233
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Profesionalita
* AKTUALIZACE ÚDAJŮ V REGISTRU ČLENŮ ČSK             s. S104
Jitka Povolná
Dovolujeme si připomenout, že dle Řádů ČSK je každý člen povinen neprodleně ohlašovat veškeré změny související s výkonem povolání zubního lékaře. Zastaralé a neplatné údaje v Registru členů ČSK komplikují administrativní úkony a komunikaci v centru ČSK i v OSK.

* ŠKOLENÍ ČESTNÝCH RAD, SPOLEČNÝCH ČESTNÝCH RAD A REVIZNÍCH KOMISÍ OSK                                          s. S105
Jitka Povolná
Na sklonku babího léta Kancelář ČSK zorganizovala další pravidelné školení oblastních funkcionářů. Ve dnech 18.-19. 9. 2015 se konalo školení pro předsedy a členy čestných rad (ČR OSK) a společných čestných rad (SČR OSK). V termínu 2.-3. 10. 2015 bylo školení určeno zástupcům oblastních revizních komisí (RK OSK).

* K ZAMYŠLENÍ PŘEDSTAVENSTVŮM OBLASTÍ             s. S105
Marek Rýdl
V rámci zkušeností ze své desetileté činnosti pro čestnou radu (původně oblastní, posléze celopražskou), bych rád zmínil jeden z možných podnětů pro optimalizaci procesu výkonu disciplinární pravomoci komorovými orgány.

Reportáž
* DOPROVODNÝ PROGRAM PDD - WORKSHOPY            s. S106-S107
Redakce
Doprovodný program 18. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2015 byl vedle výstavy orientován především na rozšíření odborné náplně kongresu formou praktických a teoretických workshopů určených všem profesím dentálního týmu. Konaly se v Národním domě na Vinohradech v průběhu PDD ve dnech 8.-9. 10. 2015 a zájemcům byly přístupné bez vazby na účast na PDD. Připraveno bylo patnáct tematických workshopů, z toho sedm praktických, čtyři teoretické s praktickou ukázkou a čtyři čistě teoretické, s kapacitou pro 20-30 účastníků. Workshopy probíhaly souběžně ve dvou učebnách a byly zcela obsazeny s celkovým počtem 303 účastníků. Z toho bylo 187 účastníků registrovaných na PDD a 116 těch, kteří navštívili pouze doprovodný program. Na přípravě workshopů se aktivně podílelo devět firem a tři přednášející zajistila ČSK. Všem patří poděkování Komory za skvělou spolupráci.
.

Odborné akce
* SLOVENSKÉ DENTÁLNÍ DNY BYLY LETOS SPOJENY S OSLAVAMI 25. VÝROČÍ SKZL                                    s. S109
Marta Holečková
Výstava, workshopy, kongres a oslavy 25. výročí založení Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL), to vše rezonovalo v průběhu Slovenských dentálních dnů (SDD), které se konaly 1.-2. 10. 2015 v Bratislavě.

* IMPLANTOLOGICKÝ SVÁTEK VE STOCKHOLMU              s. S110
Antonín Šimůnek
Dvacátý čtvrtý výroční kongres EAO (Evropské společnosti pro oseointegraci) se letos konal ve dnech 24.‒26. 9. 2015 ve Stockholmu. Z evropského hlediska se jednalo o implantologickou událost roku.

* ZE 7. VÝROČNÍHO KONGRESU ČESKÉ ENDODONTICKÉ SPOLEČNOSTI
s. S111
Simona Ságlová
Česká endodontická společnost, z. s., (ČES) ukončila další endodontický rok již 7. kongresem ČES, který se konal 26. 9. 2015 tradičně v Praze. Program zahájil letos nově zvolený předseda ČES MUDr. Daniel Černý přivítáním více než 250 účastníků - českých i slovenských zubních lékařů a studentů zubního lékařství.

* SYMPOZIUM IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR               s. S112
Antonín Šimůnek
Nádherně renovovaný zámek v Liblici nedaleko Mělníka hostil 3. 10. 2015 při příležitosti 74. sympozia Implantologického klubu ČR (IK ČR) implantology nejen z celé republiky, ale také z Německa, Polska a Slovenska. Program sliboval devět zajímavých přednášek.

* OHLÉDNUTÍ ZA KONGRESEM EPA 2015 V PRAZE           s. S113
Ivo Dřízhal
Měl jsem možnost se zúčastnit velkého mezinárodního kongresu Evropské protetické asociace (EPA), který ve dnech 3.-5. 9. 2015 v Praze organizovala Česká společnost protetické stomatologie ve spolupráci s ČSK a pod záštitou rektora Univerzity Karlovy. Jsem opravdu rád za pozvání na kongres a mohu říci, že jsem byl velice spokojen jak s jeho organizací a odbornou náplní, tak s přátelskou atmosférou, která kongres doprovázela.

Informace
* NOVÁ KNIHA O KARLU IV. A DALŠÍCH ČESKÝCH PANOVNÍCÍCH OD DOC. JIŘÍHO RAMBY                                    s. S115
Redakce
V roce 2016 si připomeneme 700. výročí narození Karla IV., „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské. K této příležitosti již letos v říjnu vyšla kniha od doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., nazvaná Tajemství Karla IV. – s podtitulem Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání (Akropolis, Praha 2015, 192 stran, 136 obrázků, ISBN 978-80-7304-188-5).

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S116
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zástup - povinnosti poskytovatele hrazených služeb v případě nepřítomnosti v ordinaci

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S116
Ing. Alena Řeháková
Téma: Poskytnutí daru právnickou osobou

* FOTOÚSMĚV                                          s. S117
Autorka fotografie: MUDr. Olga Pucová, Ostrov nad Ohří.

Připravujeme
* DENS INVAGINATUS                             s. S117
Dens invaginatus neboli dens in dente je méně častou, geneticky podmíněnou vývojovou poruchou zubních tkání nejasného původu, postihující nejčastěji horní laterální řezák. Rozsah postižení vykazuje širokou variabilitu. Často vyústí v nekrózu zubní dřeně či atypickou chronickou periodontitidu. Anomálie zůstává i v současné době estetickým a léčebným problémem. V kazuistice, kterou pro LKS připravili Radovan Slezák, Otakar Krs, Martin Kapitán z LF UK a FN Hradec Králové, je popsáno pozorování této anomálie subtypu 3A v klasifikaci podle Oehlerse u mladého jedince, řešené extrakcí zubu a jeho bezprostřední náhradou adhezivním fixním můstkem z kompozitního materiálu.

Fotoalbum
* MOMENTKY Z PDD 2015                           s. S118
Redakce
K reportážím v tomto vydání LKS přidáváme ještě závěrečnou mozaiku momentek. Událostí a zážitků spojených s mezinárodním kongresem Pražské dentální dny bylo – ostatně jako každoročně – opravdu hodně. A také stojí za to se podívat na PDD z méně oficiálního úhlu.