LKS, 2015, ročník 25, č. 9, s. 163-186 (S75-S94)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 164-165
Informace o činnosti za letní období 2015
Jednání KSL s ministrem zdravotnictví
Poděkování Komoře
Aktualizace údajů v Registru členů ČSK
64. jednání sněmu ČSK (7.-8. 11. 2015, Plzeň, hotel Primavera)

* DIÁŘ                                              s. 165
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* NOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ RICHARDA KLAILA V APOLENCE
s. 166
Zina Sladkovská
Již tradičně, jednou za rok u příležitosti konání Pražských dentálních dnů, měníme výzdobu Apolenky, abychom jejím návštěvníkům nabídli pohled na něco nového, na něco, co potěší a příjemně naladí. Současnou výstavu Barvy Indie vystřídají fotografie vašeho kolegy MUDr. Richarda Klaila z Kutné Hory. Přírodní motivy, některé plné slunce, jiné zádumčivé až melancholické, ale všechny krásné, dýchající zvláštní atmosférou, nepochybně stojí za pozornost a slibují nevšední umělecký zážitek.

* PŘIJĎTE NA ŘÍJNOVÝ MEZINÁRODNÍ KONGRES PDD 2015   
s. 168-169
Kongresové oddělení ČSK
18. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, bude letos opět dvoudenní a koná se ve čtvrtek a v pátek 8.-9. října 2015 v Národním domě na Vinohradech. Na účastníky čeká zajímavý odborný program a připraveny jsou také doprovodné akce, které budou oslovovat cíleně jak odbornou, tak širokou veřejnost: odborné praktické a teoretické workshopy, výstava a 8. 10. proběhne 3. český den zdravých zubů.
Přehled workshopů a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 30. 9. 2015.

Odborné sdělení
* NEPŘÍMÉ KOMPOZITNÍ NÁHRADY CAD/CAM TECHNOLOGIÍ
Praktické sdělení                                s. 170-175
Tomáš Novák 1), Ladislav Gregor 2)
pracoviště:
1) Dental Studio, s. r. o., Bratislava
2) Dentální klinika Sorriso, s. r. o., Brno
SOUHRN: V každodenní praxi se setkáváme s defekty zubů, které jsou pro svůj rozsah za hranicí indikace přímé rekonstrukce. Konvenční protetické práce, které by byly pro takové defekty v minulosti běžně indikované, dnes ustupují nepřímo zhotoveným adhezivním náhradám. Neustálý vývoj CAD/CAM technologií a vznik nových materiálů otevírají další možnosti zhotovení nepřímých náhrad v každodenní praxi. Následující praktické sdělení popisuje postup zhotovení nepřímé náhrady z RNC (Resin Nano-Ceramic) materiálu technologií CAD/CAM od indikace po natmelení v jedné návštěvě včetně možných komplikací a tipů, jak jim předcházet.
KLÍČOVÁ SLOVA: CAD/CAM, nepřímé náhrady, RNC, zubní kaz, praktický postup.

Odborné sdělení
* ULTRASONOGRAFIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU
Přehledové sdělení                           s. 176-180
Jitka Levorová, Vladimír Machoň, René Foltán
pracoviště:
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
SOUHRN: Diagnostika onemocnění čelistního kloubu se v zobrazovacích metodách opírá o rentgenový snímek a pak především o magnetickou rezonanci, která má ale řadu nevýhod: vysoká nákladnost, množství kontraindikací (gravidita, přítomnost feromagnetického materiálu v těle, přítomnost kardiostimulátoru nebo kochleárního implantátu) i fakt, že vyšetření může být pro mnoho pacientů nepříjemné (pro hluk a omezený prostor vyvolávající klaustrofobii). Autoři prezentují alternativní zobrazovací metodu magnetické rezonance - ultrasonografické vyšetření a jeho využití v terapii poruch čelistního kloubu.
KLÍČOVÁ SLOVA: temporomandibulární kloub, ultrasonografie, onemocnění čelistního kloubu.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 9: Nezhoubný nádor dutiny ústní – sialom patra  
s. 181-183
Lukáš Hauer
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Historie
* BIBLIOTHECA DENTARIA                            s. 185
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Reportáž
* KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKAŘSKÁ FAKULTA A STOMATOLOGICKÁ KLINIKA SLAVÍ 70 LET                                  s. S76-S79
Iva Žáková, Ladislav Šolc
V říjnu oslaví Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 70. výročí svého založení. S její existencí je těsně spojena také výuka stomatologie. Obdobnými slovy, samozřejmě kromě číslovky, jsme před dvaceti lety v LKS uváděli první velkou reportáž ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové u příležitosti jejího padesátiletí v roce 1995. V průběhu let jsme v LKS publikovali řadu dalších článků, které dokumentovaly zásadní etapy rozvoje této kliniky a její klíčové momenty. Letos jsme se na klinice opět sešli jak s jejími současnými představiteli, tak i dvěma předchozími porevolučními přednosty, kteří se významně zapsali do historie tohoto klinického pracoviště. Dnešní reportáž je proto určitou bilancí toho, jak se vize přednostů prolínají do současného života kliniky a především do její budoucnosti.

Profesionalita
* VÍCERYCHLOSTNÍ STOMATOLOGIE                         s. S81
Zdeněk Poledna
Rozdíl mezi špičkovou stomatologií a běžnou praxí je nejen čím dál větší, ale také čím dál zřetelnější, dá se říci propastnější. Na jedné straně vývoj přináší dříve netušené možnosti, kterých mnozí z nás využíváme. Na druhé straně existuje péče na úrovni druhé poloviny minulého století, která však přes hlasité lamentace odborníků mnohým pacientům víceméně vyhovuje. Ještě před nějakými dvaceti lety byla kritéria kvalitního ošetření ve stomatologii téměř jednoznačná, dnes jsou ale jak požadavky pacientů, tak i naše představy, co je dobré a co už ne, různorodé. Je čím dál těžší stanovit, co je lege artis, co je tzv. nepodkročitelné minimum, nebo co jsou představy uznávaných odborníků o současné kvalitě.

Odborné akce
* POZVÁNKA NA PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM       s. S85
27. listopadu 2015, Brno, hotel Continental
Vzdělávací středisko ČSK zve na Podzimní stomatologické fórum (PSF), které se bude konat v pátek 27. 11. 2015 v Brně v hotelu Continental (Kounicova 6). Celodenní vzdělávací akce (9.00-15.30 hod.) určená stomatologickým týmům je rozdělena do dvou sekcí. Součástí bude také výstava dentálních firem.

* VÝZVA SKZL MLADÝM ČESKÝM ZUBNÍM LÉKAŘŮM        s. S85
Redakce
Slovenský KONGRES MLADÝCH ZUBNÝCH LEKÁROV 2016 nabízí možnost aktivní účasti.
Hlavní organizátor Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) a předsedající Kongresu mladých zubných lekárov (KMZL) MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., MPH, nás požádali, abychom vás informovali o možnosti přihlásit se s přednáškou jako lektoři již X. KMZL v Senci, kde se tato odborná akce bude konat 5. a 6. února 2016.
Zájemci, kteří ještě nedovršili věku 35 let, mohou – nejpozději do 31. října 2015 – zaslat abstrakt přednášky s uvedením časového rozsahu na e-mail: dholly@chello.sk.
Zde obdrží nejen všechny potřebné informace ke kongresu, ale i zprávu o tom, zda jejich odborná přednáška bude do programu KMZL zařazena. Případně je možné kontaktovat dr. D. Hollého na telefonním čísle +421 905 403 709.
Program kongresu a přihláška k účasti budou poté zveřejněny na stránkách SKZL www.skzl.sk.

* Z VÝJEZDNÍHO WORKSHOPU ČES                          s. S85
Simona Ságlová
Ve dnech 19.–21. 6. 2015 se uskutečnil první letošní výjezdní workshop členů České endodontické společnosti, z. s., (ČES) v Novém Městě nad Metují.

* ÚČET KLINIK ČSK – ZPRÁVY Z CEST                     s. S85
Redakce
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* 6. AOCMF kurs: Postupy v operačních technikách v orální a maxilofaciální chirurgii (Vídeň, Rakousko, 22.-24. 4. 2015), autoři: MUDr. Jan Jambura, MUDr. MDDr. Jiří Genčur, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
* 25. kongres IAPD - Mezinárodní asociace dětského zubního lékařství, (Glasgow, Velká Británie, 1.-4. 7. 2015), autor: MDDr. Jakub Papež, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

* RENESANCE ÚSMĚVU BYLA TÉMATEM VÝROČNÍHO SETKÁNÍ EAED
s. S85  
Eva Tuzarová
V pořadí 29. výroční setkání European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) se konalo na konci května 2015 ve Florencii. Evropská estetická akademie celosvětově patří k nejprestižnějším společnostem. Vědecký program byl sestaven tak, aby výjimečnosti renesančních umělců bylo dosaženo opět, a to prostřednictvím přednášejících, kteří prezentovali, jak vrátit pacientům zpět krásný úsměv. Všechna témata byla analyzována vůdčími autory z oboru konzervační stomatologie, parodontologie, protetiky, ortodoncie a dentální a maxilofaciální chirurgie.

* CURRICULUM IMPLANTOLOGIE ČSI - 5. CYKLUS OD LEDNA 2016
s. S88
Tibor Németh
U příležitosti 10. výročí založení České společnosti pro implantologii (ČSI) bude zahájen jubilejní 5. cyklus Curricula implantologie ČSI. Bude probíhat v období leden až březen 2016. Více na www.implantologiecsi.cz

* PROJEKT DĚTSKÝ ÚSMĚV JE JIŽ PATNÁCTILETÝ        s. S91
Iva Žáková
V právě začínajícím školním roce 2015/2016 dovrší patnáct let své existence projekt Dětský úsměv, jeden z nejznámějších preventivních programů v ČR zaměřených na péči o dětské zuby. Je držitelem Pečeti ČSK, probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR a České společnosti pro dětskou stomatologii. Projekt v mateřských a základních školách a v dětských domovech realizuje Český zelený kříž, o. p. s., jehož zakladatelky MUDr. Hany Zallmannové jsme se zeptali, čím v současnosti Dětský úsměv žije. Více o projektu na www.detskyusmev.org

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S92
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Oprávnění nakládat s logem či pečetí ČSK

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S92
Ing. Alena Řeháková
Téma: Spolupracující osoba – společně hospodařící domácnost dle zákona o dani z příjmů

* FOTOÚSMĚV                                          s. S93
Autorka fotografie: MUDr. Drahomíra Ovesná, Uničov.

Připravujeme
* POZNATKY O VLIVU INFEKCE PAPILOMAVIRY NA VZNIK KARCINOMŮ HLAVY A KRKU                                       s. S93
Skupina nádorů souhrnně označovaná jako nádory hlavy a krku tvoří asi 5 % všech zhoubných nádorů. Kromě slinných žláz jde v 95 % o spinocelulární karcinomy (HNSCC). Jedním z faktorů způsobujících HNSCC je infekce papilomaviry (HPV). V roce 2014 došlo na základě dat z klinických studií k několika změnám v pohledu na problematiku HPV infekce v onkologii. V přehledovém sdělení Karcinomy hlavy a krku - vlivy HPV infekce, které pro LKS zpracovali Vojtěch Peřina, Jiří Blahák, Oliver Bulik z Kliniky ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice, autoři zdůrazňují úlohu praktických zubních lékařů při včasné diagnostice tohoto zhoubného nádorového onemocnění.

Informace
* NOVÁ KNIHA SÁZAVSKÉHO STOMATOLOGA                 s. S93
Redakce
Deset let po románové prvotině Kleště vychází čtvrtá kniha MUDr. Leoše Šeda s názvem Česká krása. A po dvou titulech na téma rockové hudby se námětem vrací do lékařského – přesněji zubolékařského – prostředí. Autora jsme se proto na jeho nový román podrobněji zeptali.

Fotoalbum
* DESET LET V APOLENCE                            s. S94
Redakce
Dne 21. září si ČSK připomíná výročí svého založení (1991). A letos je tomu také deset let od chvíle, kdy se sídlem Komory stala Apolenka – Dům českých zubních lékařů v pražské Slavojově ulici. Je správním, profesním, vzdělávacím i společenským centrem zubních lékařů. Od roku 2011 je také Apolenka opravdu naše – díky dobrému hospodaření Komory se podařilo úvěr na dům splatit oproti plánovanému termínu o dva roky a sedm měsíců dříve.