LKS, 2015, ročník 25, č. 7-8, s. 141-162 (S65-S74)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 142-143
Informace z jednání 12.-13. 6. 2015
Opatření představenstva ČSK č. OP 2/2015
Ohrožení stomatologického ceníku odvráceno!
Oprava k článku z LKS č. 6/2015, str. 118, část „Elektronická evidence tržeb“
Valná hromada členů ČSK (sobota 12. 9. 2015, od 10.00 hod., Národní dům na Vinohradech, Praha)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 143
Informace z jednání 12. 6. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 143
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* CENA J. E. PURKYNĚ UDĚLENA PROFESORU JIŘÍMU MAZÁNKOVI
s. 144
Pavel Chrz, Roman Šmucler
Výjimečná hodnota Ceny J. E. Purkyně je dána nejenom tím, že se jedná o nejvyšší ocenění České lékařské společnosti JEP, ale zejména faktem, že je zpravidla udělována pouze jedné osobě ročně. Přehled laureátů tak tvoří velmi exkluzivní seznam, na kterém lze od 17. června 2015 nalézt jména dvou stomatologů. Prvním byl v roce 2002 prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc., a letos získal ocenění prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Udělení ceny J. E. Purkyně pro rok 2015 prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., kterého považujeme za jednoho z nejvýznamnějších odborníků v oboru současného zubního lékařství, vnímáme jako ocenění jeho příkladné celoživotní práce.

* PĚTISTÁ ABSOLVENTKA PRAŽSKÉ SOUKROMÉ VOŠZ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY                                     s. 144
Redakce
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Sekaninově ulici v Praze 2 byla založena v roce 1995 a právě si tedy připomíná své dvacáté výročí. V následujícím roce 1996 zde začala výuka prvních hygienistek a letos školu ukončila už pětistá absolventka. Slavnostní vyřazení absolventek školního roku 2014/2015 se konalo 26. 6. 2015 v budově ČSVTS na Novotného lávce. Mezi těmito absolventkami byla ta s číslem 500 – stala se jí Karolína Lhotáková, DiS.

* DOPROVODNÝ PROGRAM PDD 2015: PŘEHLED WORKSHOPŮ   
s. 146-148
Doprovodný program kongresu PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2015 zahrnuje workshopy, které budou rozšiřovat odbornou náplň kongresu. Jsou určeny všem zájemcům, bez vazby na registraci na PDD. Uvádíme přehled workshopů, které se budou konat ve dnech 8.-9. 10. v Národním domě na Vinohradech.
Přehled workshopů a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 30. 9. 2015.

* KONGRES PDD 2015: VYUŽIJTE VČASNOU REGISTRACI DO 10. 8. ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK                      s. 149
Kongresové oddělení
Připomínáme, že s odborným programem mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se koná 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech, se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu rozeslaném s květnovým LKS. Hlavním tématem je Problematika horního laterálního úseku chrupu. Možná je registrace pouze na celý dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (možnost on-line registrace na www.dent.cz).

* DŮLEŽITÁ NABÍDKA Z DĚČÍNSKA PRO STUDENTY A ABSOLVENTY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ                                  s. 149
Redakce
Na Děčínsku hrozí nedostatek zubních lékařů a možný kolaps stomatologické péče. Na podnět OSK Děčín se situací zabývají zejména představitelé státní správy a VZP ČR a nabízejí zájemcům výhodné podmínky pro práci v tomto regionu.

Odborné sdělení
* LÉKY INDUKOVANÁ OSTEONEKRÓZA ČELISTÍ A REGISTR BISFOSFONÁTOVÝCH OSTEONEKRÓZ ČELISTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Praktické sdělení                            s. 150-155
Tereza Hošková1), Radomír Hodan1), Gabriela Pavlíková2), Vojtěch Peřina3), Zdeněk Daněk3), Jan Štembírek1)
pracoviště:
1) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice, Ostrava
2) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
SOUHRN: Autoři předkládají přehledný popis problematiky osteonekrózy čelistí u pacientů s antiresorpční terapií (ARONJ) užívajících léky modifikující kostní metabolismus (BMA). Dále představují strukturu a vzhled registru těchto pacientů s již vzniklou osteonekrózou čelistí a přístup do něj. Zdůrazňují bezpečnost vložených dat i následného pozdějšího statistického hodnocení. Závěrem zdůrazňují význam prevence a spolupráce mezi praktickými zubními lékaři, stomatochirurgy, klinickými maxilofaciálními chirurgy a v neposlední řadě mezi všeobecnými lékaři, kteří léčbu těmito léky ordinují a řídí.
KLÍČOVÁ SLOVA: bisfosfonáty, antiresorpční terapie, osteonekróza čelistí, denosumab, BMA, registr.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 7-8: Smíšený odontom                  s. 157-159
Petr Pošta1), Lucie Baborská2), Michal Šír3)
1) Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 2) Pedostomatologické oddělení, 3) Ortodontické oddělení
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Recenze
* ORAL AND INTRAVENOUS BISPHOSPHONATE-INDUCED OSTEONECROSIS OF THE JAWS. History, Etiology, Prevention, and Treatment
s. 160
(Robert E. Marx, Quintessence publishing Co, Inc., Kanada, 2011, 2. Vydání)
Zuzana Janovská

Historie
* OSVĚTLENÍ JAKO PRVEK INTERIÉRU                    s. 161
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Odborné akce
* PŘIHLASTE SE NA KONGRES EPA 2015 V PRAZE           s. S67
Hana Hubálková, prezidentka kongresu EPA 2015
Praha bude hostit velkou mezinárodní událost. Ve dnech 3.–5. 9. 2015 se v pražském Kongresovém centru U Hájků spojeném s hotely Grandior a Elephant koná 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Pořadatelem je Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s ČSK. Hlavním tématem jsou Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou. Na kongres se dosud přihlásilo více než 250 kolegů, kteří by zde rádi formou přednášek či posterů prezentovali své dosavadní zkušenosti a zamysleli se nad trendy v oboru. Organizátoři rovněž oslovili významné odborníky z celého světa a do naší metropole přijede přednášet celkem 26 pozvaných řečníků (invited/keynote speakers), a to 16 ze zahraničí a 10 tuzemských.
Součástí kongresu budou tři workshopy. Tyto hands-on kursy budou probíhat celé dopoledne ve čtvrtek 3. 9. 2015.
Vážení kolegové, nenechte si ujít tuto mezinárodní událost, kterou máte na dosah!
Kongres EPA je registrovanou akcí v rámci vzdělávacího systému ČSK, počet kreditů: 3 + 5 + 3.
Přihlásit se můžete on-line na www.epa2015.cz

* Z 8. VÝROČNÍHO KONGRESU ČADE                      s. S67
Eva Tuzarová
Členové, přátelé a příznivci České akademie dentální estetiky (ČADE) se sešli 6. 6. 2015 v Praze na 8. výročním setkání. Tématem bylo Selhání v dentální estetice aneb jak se vyvarovat chyb, jak jim předcházet, a když už nastanou – jak je opravit.

* IMPLANTOVAT? TRANSPLANTOVAT? REPLIKOVAT?            s. S68
Roman Šmucler
Z pohledu firem, které platí velkou část nákladů na kongresy a výstavy, jichž jsem se toto jaro zúčastnil (IDS - Kolín nad Rýnem; American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons - Nashville, USA; Controversies in Implant Dentistry - New York University, NY, USA), je odpověď na otázku v titulku prostá. Kupujte od nich zubní implantáty. Z pohledu vědeckého mám ale v hlavě zmatek a slušné odborné dilema, o které bych se s vámi rád podělil.

* IMPLANTOLOGOVÉ SE SEŠLI V PODKRKONOŠÍ               s. S69
Antonín Šimůnek
Sympozium Implantologického klubu ČR s pořadovým číslem 73 se konalo 23. 5. 2015 ve Svobodě nad Úpou. Program obstarali výhradně tuzemští přednášející.

* PROGRAM ZDRAVÉ ZUBY SLAVÍ 15 LET                   s. S70
Iva Žáková
Celorepublikový výukový program ZDRAVÉ ZUBY již patnáctým rokem učí děti na prvním stupni základních škol pečovat o chrup a buduje u nich pozitivní postoj k zubnímu zdraví. Součástí programu je soutěž, jejímž cílem je přivést do zubních ordinací co nejvíce dětí na preventivní vyšetření chrupu, a naučit je tak pravidelné péči o ústní zdraví. Již 14. ročník soutěže pro děti a také 13. ročník soutěže pro školy vyučující program Zdravé zuby se uzavřel s koncem uplynulého školního roku. Vyhlášení výsledků se konalo 18. 6. 2015 v Národním technickém muzeu v Praze.

* Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ REDAKČNÍ RADY LKS            s. S70
Redakce
Členové redakční rady a redakce LKS se sešli ve dnech 26.-27. 6. 2015 k dalšímu z pravidelných výročních rokování.

* IMPLANTOLOGIE PRO OBNOVU KVALITY ŽIVOTA             s. S71
Taťjana Dostálová
V pátek 17. 4. 2015 se v Praze uskutečnilo sympozium DENTSPLY IMPLANTS 2015 s podtitulem „Obnova kvality života – prémiová funkční a estetická řešení v moderní zubní implantologii”.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S72
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Postup při reklamaci stomatologického výrobku.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S72
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S73
Autor fotografie: MUDr. Dalibor Badal, Brno.

Připravujeme
* PRAKTICKY O CAD/CAM TECHNOLOGII                     s. S73
Neustálý vývoj CAD/CAM technologií a vznik nových materiálů otevírají další možnosti zhotovení nepřímých náhrad v každodenní praxi. Praktické sdělení na téma Nepřímé kompozitní náhrady CAD/CAM technologií pro LKS připravili MDDr. Tomáš Novák z Bratislavy a MUDr. Ladislav Gregor z Brna. Autoři popisují postup zhotovení nepřímé náhrady z RNC (Resin Nano-Ceramic) materiálu technologií CAD/CAM od indikace po natmelení v jedné návštěvě včetně možných komplikací a tipů, jak jim předcházet.

Fotoalbum
* SETKÁNÍ SASKÉ KOMORY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A ČSK        s. S74
Ladislav Šolc
Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz se dne 17. 6. 2015 na pozvání prezidenta Saské komory zubních lékařů dr. Mathiase Wunsche zúčastnil setkání v Drážďanech.
* NÁVŠTĚVA HOLANDSKÝCH ZUBNÍCH LÉKAŘŮ V APOLENCE      s. S74
Iva Žáková
V pátek 5. 6. 2015 navštívila sídlo ČSK delegace čtyřiceti zubních lékařů z provincie Severního Holandska, kteří jsou členy NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda.