LKS, 2015, ročník 25, č. 4, s. 67-90 (S31-S46)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 68-69

Informace z jednání 6. 3. 2015
Dentoforum.cz
Povinná registrace zubních lékařů do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Opatření představenstva Komory č. OP 1/2015 o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů
63. jednání sněmu ČSK (16.-17. 5. 2015, Mikulov)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 69
Informace z jednání 6. 3. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 69
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* PDD 2015                                           s. 69
Kongresové oddělení ČSK
Pražské dentální dny 2015, 18. ročník mezinárodního kongresu ČSK, se konají 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Téma: Problematika horního laterálního úseku chrupu

* SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ JSME SLAVILI CELÝ TÝDEN  s. 70
Zina Sladkovská
Světový den ústního zdraví (World Oral Health Day – WOHD) organizovala Světová federace zubních lékařů (FDI) 20. března letos již osmým rokem. Česká stomatologická komora se k oslavám tohoto svátku připojila podruhé. Pod taktovkou ČSK a díky iniciativě globálních partnerů a spolupracujících organizací se z původního Světového dne ústního zdraví postupně stal týden ústního zdraví.

Reportáž
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM 2015                   s. 72

Redakce
Tradiční akci Jarní stomatologické fórum (JSF), která je určena stomatologickým týmům, bychom už bez nadsázky mohli nazvat komorovým vítáním jara. Letos se JSF konalo posedmnácté, v pátek 20. března v Kongresovém centru Praha (KCP). Při přípravě programu v sekci pro zubní lékaře a v sekci pro sestry a dentální hygienistky Vzdělávací středisko ČSK správně vsadilo na žádaná témata a erudované lektory, kteří bez problému „utáhnou“ celodenní přednášku. Účastníci vysoce hodnotili jak odbornou úroveň JSF, tak pohodlí rozsáhlých prostor KCP s jedinečným výhledem na panorama Prahy.

Odborné sdělení
* SIALOLITY A JEJICH CHEMICKÉ A MINERÁLOVÉ SLOŽENÍ

Původní sdělení                                   s. 73-78
Ladislav Dzan1), Ivo Kučera1), Iva Ouhrabková2)
pracoviště:
1) oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
2) oddělení Klinické biochemie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
SOUHRN: Úvod: Mechanismus vzniku sialolitů není zcela jednoznačně znám a konkrementy vytvořené procesem biomineralizace mají velmi často podobné nebo téměř identické složení jako minerály přírodního původu vzniklé geochemickými procesy s tím rozdílem, že v sialolitu je přítomna organická složka. Cílem práce bylo zjistit chemické a minerálové složení sialolitů pacientů operovaných na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) Krajské nemocnice Liberec, a. s., v letech 1995 až 2013. Metodika: K analýze sialolitů jsme použili optické a chemické metody a infračervenou spektroskopii. Celkem jsme analyzovali 115 sialolitů získaných od 89 pacientů, v souboru bylo 46 žen a 43 mužů. Věkové rozpětí bylo od 10 do 92 let. Závěr: Z hlediska minerálového složení převažovaly dvousložkové sialolity v 59,1 %, následované jednosložkovými (monominerálními) sialolity ve 34,5 %, trojsložkové sialolity byly v našem souboru zastoupeny v 6,4 %. Čtyř a více složkové sialolity jsme nezaznamenali. Podle chemického složení se téměř výhradně jednalo o monokrystalické nebo složené fosfáty, v malém množství se vyskytovaly i oxaláty, ale spíše jen jako příměs dominantních fosfátů.
KLÍČOVÁ SLOVA: sialolit, chemická analýza, infračervená spektroskopie, minerálové složení sialolitu.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE

TEST 4: Preprotetická chirurgie - alveoloplastika  s. 79-81
Lukáš Hauer
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Odborné sdělení
* ERGONOMIE V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE. ČÁST I.

Přehledové sdělení                            s. 82-87
Zdeňka Šustová1), Martin Kapitán1), Lenka Hodačová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
SOUHRN: První sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci zubního lékaře pojednává v úvodu o historii a vývoji ergonomie, základních i speciálních oblastech ergonomie a organizacích, které se touto problematikou zabývají. Dále krátce informuje o onemocněních pohybového aparátu z nadměrné pracovní i nevhodné mimopracovní zátěže. V prevenci vzniku obtíží hraje důležitou úlohu pracovní pozice zubního lékaře vůči pacientovi. Vlastní postura, neboli držení těla lékaře při práci, vychází z pozice aktivního, stabilizovaného sedu. Pro pohodlí pacienta a uplatnění ergonomických zásad při práci je pacient polohován do supinální nebo semisupinální polohy. Pro zachování pracovního pole ve středu těla ošetřujícího lékaře je třeba využít i polohování hlavy pacienta. Závěr první části tvoří desatero zásad pro práci s minimální zátěží pohybového aparátu.
KLÍČOVÁ SLOVA: ergonomie, zubní lékař, postura lékaře, poloha pacienta.

Historie
* LAZEBNÍCI, BARBÍŘI, CHIRURGOVÉ…                 s. 89

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Média a my
* K ČLÁNKŮM Z MF DNES                                 s. S31
Zina Sladkovská

Profesionalita
* NAVŠTIVTE ARCHIV KOMOROVÝCH WEBINÁŘŮ               s. S33
Zina Sladkovská
On-line odborné diskuse – webináře pořádá Česká stomatologická komora od dubna 2010. Konají se pravidelně, většinou každý první čtvrtek v měsíci, s výjimkou prázdnin.
Přinášíme přehled webinářů z let 2010-2015, které jsou archivovány na webových stránkách ČSK – www.dent.cz v sekci Pro členy pod tlačítkem E-learning (http://moodle.apolenka.cz/) v Kategorii kurzů na horní liště domovské stránky. Všechny webináře jsou uloženy v oddíle Mimo kreditní systém a řazeny podle kategorií. Pro přístup k uloženým webinářům je nutný Identifikační kód člena a heslo.

Odborné akce
* MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ STOMATOLOGICKÝ KONGRES POČTVRTÉ V BRNĚ                                              s. S35

Sára Jamali
Stejně jako poslední tři roky na jaře, i letos se Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) zhostilo organizace mezinárodního kongresu International Dental Student Congress (IDSC). Již čtvrtý ročník IDSC proběhl v Brně ve dnech 5.-8. 3. 2015.

* NA KONGRESU AKADEMIE DENTÁLNÍCH MATERIÁLŮ 2014 V BOLONI SE SEŠEL REKORDNÍ POČET ODBORNÍKŮ                   s. S36-S37
Lenka Vavřičková
Ve dnech od 8.-11. 10. 2014 probíhal v italské Boloni výroční kongres Akademie dentálních materiálů (The Academy of Dental Materials). Zaznamenal rekordní počet účastníků – více než pět set, a to hlavně z Itálie, Brazílie a USA.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S44
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Uchovávání a vyřazení zdravotnické dokumentace.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S44
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové zvýhodnění na děti.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S45
Autorka fotografie: Dagmar Češková, Praha.

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S45
NEOČEKÁVANÉ KOMPLIKACE FIXNÍCH RETAINERŮ

Původní sdělení Twist-efekt, X-efekt a jiné neočekávané komplikace fixních retainerů pro LKS zpracovali Ivo Marek a Josef Kučera z ortodontických oddělení LF UP Olomouc a 1. LF UK Praha. Autoři popisují neočekávané komplikace, které jsou charakteristické nepředvídatelným pohybem zubů v rámci jinak neporušeného fixního retaineru i po několika letech bezproblémové retence.

Fotoalbum
* SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ V ČESKÉM POJETÍ      s. S46

Redakce
Světový den ústního zdraví organizuje FDI 20. března. U nás se oslavy tohoto svátku letos staly celotýdenní sérií akcí pro širokou veřejnost s celorepublikových dosahem. Zahájeny byly tiskovou konferencí 16. 3. 2015, na níž se s novináři setkali zástupci ČSK, globálních partnerů a spolupracujících organizací.