LKS, 2015, ročník 25, č. 2, s. 23-44 (S11-S20)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel


Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 24-25

Informace z jednání 16.-17. 1. 2015
Novinky ve vzdělávání ČSK platné od 1. 1. 2015
Nepřehlédněte důležité informace na www.dent.cz
Povinná elektronická komunikace se správcem daně
Přístup k elektronické verzi odborných časopisů pro členy ČSK nadále i pro rok 2015
ČSK se zapojí do oslav Světového dne orálního zdraví (20. 3.)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 25
Informace z jednání 16. 1. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 25
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* VLADIMÍR ŠČIGEL ZPÍVÁ V NÁRODNÍM DIVADLE            s. 26
Redakce
Kdo z nás se může pochlubit, že vystupoval v Národním divadle? Této cti se dostalo MUDr. Vladimíru Ščigelovi, Ph.D., MBA. Kühnův smíšený sbor, jehož je již léta členem, zpívá na Nové scéně v opeře Dmitrije Šostakoviče „Orango/Antiformalistický jarmark“, která měla premiéru 17. prosince 2014.

* PDD 2015                                           s. 26
Kongresové oddělení ČSK
Pražské dentální dny 2015, 18. ročník mezinárodního kongresu ČSK, se konají 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Téma: Problematika horního laterálního úseku chrupu
Aktivní účast: Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2015.

Reportáž
* ZE SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ OSK V PRAZE A V OLOMOUCI      s. 28

Redakce
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se zástupci představenstva ČSK a Kanceláře ČSK se konalo 30. 1. v Praze a 6. 2. v Olomouci

Odborné sdělení
* LÉČBA ROZSÁHLÉ PERIAPIKÁLNÍ PATOLOGIE V ČELISTI METODOU DEKOMPRESE
Kazuistika                                 s. 29-35

Jana Vašáková1), Daniel Ott2), Navarová1)
pracoviště:
1) Oddělení dětské stomatologie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Oddělení záchovné stomatologie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
SOUHRN: Poúrazová nekróza je častým důsledkem luxačních poranění stálé dentice. Její časná diagnostika je klíčovou v předcházení vzniku chronické periapikální léze. Pravidelné rentgenové kontroly a klinické vyšetření by měly být součástí poúrazového protokolu. V případě rozvoje periapikální patologie začínáme od konzervativních terapeutických postupů k invazivnějším. Terapie se opírá o odstranění subjektivních obtíží, pokud jsou přítomné, eradikaci mikroorganismů z postižené oblasti a tím vytvoření podmínek pro hojení vlastní periapikální léze. Chirurgické výkony podporující hojení kostních defektů jsou mnohdy rozsáhlé, časově náročné a pro pacienta zatěžující. Je s výhodou nejdříve vybrat ze škály méně invazivních výkonů, které přinášejí v určitém časovém horizontu stejný výsledek a pro pacienta tak zatěžujícími nejsou. Příkladem takového výkonu je například dekomprese. V práci je popsána kazuistika rozsáhlé periapikální patologie u 16leté pacientky, vzniklé následkem posttraumatické nekrózy pulpy pravého horního středního řezáku, úspěšně léčené metodou dekomprese a zhojené bez nutnosti radikální chirurgické intervence.
KLÍČOVÁ SLOVA: periapikální projasnění, poranění závěsného aparátu zubu, dekomprese.

Recenze
* ETIOPATOGENÉZA PARODONTITÍD A ICH VZŤAH K SYSTÉMOVÝM OCHORENIAM                                         s. 36

(Michal Straka; S GRAF, Bratislava, 2014)
Gabriel Pallay

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 2: Neobvyklá komplikace extrakce zubu v horní čelisti
s. 37-39

Lukáš Hauer
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Historie
* ZUBNÍ LÉKAŘI MINULOSTI – TAK TROCHU JINAK
EDWARD MAYNARD: ZUBY A PUŠKY                       s. 40-41

Robert Houba, Robert Houba jr.

Historie
* POHLEDNICE A KORESPONDENČNÍ LÍSTKY               s. 42-43

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Média a my
* DEMENTI ČSK K ČLÁNKŮM Z MF DNES                 s. S11

Zina Sladkovská

* SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ                        s. S11
Kancelář ČSK

Profesionalita
* ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE V ROCE 2015                     s. S13

Zina Sladkovská
Zubní průkaz dítěte vydává Česká stomatologická komora od roku 2005 a maminky nově narozených dětí si jej odnášejí z porodnice spolu se Zdravotním a očkovacím průkazem dítěte a mladistvého. Každoroční náklad zubního průkazu je cca 110 000 ks výtisků (podle kvalifikovaného odhadu počtu nově narozených dětí).

Odborné akce
* IMPLANTOLOGOVÉ ZAKONČILI ROK 2014 V MIKULOVĚ     s. S15

Antonín Šimůnek
Poslední sympozium Implantologického klubu ČR (IK ČR) v roce se tradičně koná okolo Mikuláše. Má specifickou předvánoční atmosféru a přednášky pocházejí obvykle z domácích zdrojů. Organizátoři již vědí, že mikulášské sympozium přiláká nejvíce implantologů, a ani na sklonku loňského roku tomu nebylo jinak. Na jižní Moravě se slaví nejlépe, proto se implantologové sešli 6. 12. 2014 v Mikulově.

* POZNÁMKY Z MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA VĚNOVANÉHO INFEKCI A NEMOCI HIV/AIDS                                  s. S16-S17
Radovan Slezák
Ve dnech 6.–9. 11. 2014 proběhlo v Hyderabadu v jižní Indii (svazový stát AndhraPradesh) sympozium The 7th World Workshop on Oral Health & Disease in AIDS. Jednalo se o mezinárodní sympozium, které je pořádáno v čtyř až pětiletých intervalech, v posledních patnácti letech vždy v zemích, v nichž problematika infekce a nemoci HIV/AIDS představuje závažný medicínský i sociální, společenský a ekonomický problém (Thajsko, JAR, Čína).

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S18
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odchod do důchodu – převod činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S18
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výpočet zdravotního pojištění po dobu neplaceného volna od 1. 1. 2015.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S19
Autorka fotografie: Iva Žáková, Praha.

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S19
VĚDA V PRAXI: DERIVÁTY KREVNÍ PLAZMY
Využití plazmy bohaté na trombocyty (Platelet-Rich Plasma, PRP) vyvolává i po více než třiceti letech používání rozdílné reakce a diskuze. Zastánci této metody argumentují urychleným hojením, menší pooperační bolestí, nižší spotřebou analgetik a lepšími pooperačními výsledky. Odpůrci využívání derivátů krevní plazmy upozorňují na diskutabilní zlepšení operačních výkonů, zvýšenou cenu chirurgického výkonu a rizika spojená s přípravou a aplikací PRP. Značné nejasnosti a nepřesnosti vznikají i nejednotnou nomenklaturou. Přehledový článek Deriváty krevní plazmy v zubním lékařství, který pro LKS připravili Jan Vokurka, Antonín Fassmann a Lydie Izakovičová Hollá ze Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, má za cíl systematicky rozdělit jednotlivé systémy a formy derivátů krevní plazmy, které jsou používané v zubním lékařství.

Fotoalbum
* PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA PDD (II.)                       s. S20

Redakce
Přípravy letošního ročníku Pražských dentálních dní jsou v plném proudu, a tak, vážení čtenáři, přijměte toto druhé ohlednutí za PDD 2014 jako pozvánku na kongres, kde se můžete setkat s osobnostmi, které mají k modernímu pojetí zubního lékařství co říci.