LKS, 2015, ročník 25, č. 1, s. 1-22 (S1-S10)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 2-3

Informace z jednání 12.-13. 12. 2014
Úhradová vyhláška na rok 2015
Regulační poplatky od 1. 1. 2015
Novinky ve vzdělávání ČSK
Zasedala vědecká rada ČSK (12. 12. 2014)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 3
Informace z jednání 12. 12. 2014
Jiří Jandl 

* DIÁŘ                                              s. 3
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech. 

* PŘÍPRAVA PROGRAMU PDD 2015                          s. 4
Kongresové oddělení ČSK
Pražské dentální dny 2015, 18. ročník mezinárodního kongresu ČSK, se konají 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Téma: Problematika horního laterálního úseku chrupu
Aktivní účast: Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2015.

* 20. BŘEZEN: SVĚTOVÝ DEN ORÁLNÍHO ZDRAVÍ            s. 4
Zina Sladkovská
Světová organizace zubních lékařů FDI připravuje na 20. března 2015 oslavy již osmého ročníku Světového dne orálního zdraví (World Oral Health Day – WOHD). K oslavám se i letos opět připojí ČSK.

Reportáž
* SPECIALIZACE V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ V ZEMÍCH EU       s. 6-7

Z mezinárodního workshopu ČSK, Praha 3. 10. 2014
Robert Houba
Součástí kongresu Pražské dentální dny (PDD) je v posledních letech pravidelně i mezinárodní workshop zaměřený na některý z aktuálních problémů zubního lékařství v členských státech Evropské unie. Loňské jednání se konalo v Apolence, sídle ČSK, dne 3. října 2014 a tématem tohoto setkání byla problematika specializací v zubním lékařství v zemích Evropské unie.

Odborné sdělení
* GLOSODYNIE A STOMATODYNIE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE

Přehledové sdělení                                 s. 8-15
Markéta Libánská
pracoviště:
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
SOUHRN: Práce shrnuje současné poznatky o problematice gloso- a stomato- dynií. Pod pojem dynie nezahrnujeme jen primárně nepříjemné pocity, ale všechny stavy, kde na „první pohled“ není jasná etiologie potíží v dutině ústní. Jedná se o onemocnění multifaktoriální, jehož jediným společným znakem je nepříjemný pocit v dutině ústní. Je velmi obtížné stanovit nějakou klasifikaci či konkrétní jednotný postup vyšetření a terapie. Cílem práce bylo zaměřit se na rozlišení primární dynie od sekundární. K vyloučení nesprávně stanovené diagnózy z příčin, které by se mohly spolupodílet na vzniku a rozvoji dynie, bude vždy zapotřebí mezioborové spolupráce.
KLÍČOVÁ SLOVA: glosodynie, stomatodynie, syndrom pálení úst.

* INFORMACE O ČASOPISU LKS                            s. 15
ČSK, vydavatel
ČASOPIS LKS OPĚT UZNÁN RECENZOVANÝM PERIODIKEM. Časopis LKS splňuje požadovaná kritéria a je nadále zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Aktualizaci „Seznamu“, který bude použit pro hodnocení výzkumu a vývoje (IS VaVaI) v roce 2015, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády ČR, na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014. Časopis LKS je do „Seznamu“ zařazen od r. 2009. Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením; jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty formou double-blind peer review (oboustranně anonymní recenze). Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Podmínkách pro publikaci v časopisu LKS 

Odborné téma
* ODBORNÍKEM ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI – ANO ČI NE?                                          s. 16

Pavel Střihavka
Česká stomatochirurgická společnost (ČSCHS) zveřejnila na svých webových stránkách (www.stomatochirurgie.cz) informace o statutu Odborníka ČSCHS. Jedná se o vzdělávací program, který je určen pro praktické zubní lékaře – držitele Osvědčení odbornosti ve vybrané péči ve stomatochirurgii, členy ČSCHS. Zařazení do vzdělávacího programu je dobrovolné, slouží pouze jako prostředek ke zvyšování odbornosti zájemce a nezakládá nárok na žádné přímé výhody.

Malé ilustrované repetitorium
* NOVÉ TÉMA MIR PRO ROK 2015                           s. 17

Robert Houba
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 1: Nekrotizující sialometaplazie – léze imitující orální malignity                                  s. 17-19
Lukáš Hauer
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Recenze
* ZUBAŘ – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA                     s. 20

(Jiří Šedý; ALMI, 2014) 
Zdeněk Poledna

Historie
* DEZINFEKCE A STERILIZACE                          s. 21

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc 
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi. 

SERVIS
* POZVÁNKA NA JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM               s. S1

Kongresové centrum Praha, 20. března 2015
Vzdělávací středisko ČSK zve na Jarní stomatologické fórum (JSF), které se bude konat v pátek 20. 3. 2015 v Kongresovém centru Praha. Celodenní vzdělávací akce určená stomatologickým týmům je rozdělena do dvou sekcí. Přednášející: MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Alena Krugová –Implantologický pacient (sekce pro zubní lékaře). MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA – Rizikový pacient – výzva pro dentální hygienistku i sestru v zubní praxi (sekce pro sestry a DH).  Součástí bude také výstava dentálních firem. Podrobný program na www.dent.cz, odkaz Vzdělávání.

* SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ                        s. S1
Kancelář ČSK

Z redakční pošty
* ZUBAŘ? ZUBAŘKA? ZUBAŘI? – FEJETON                   s. S2

Jan Kilian
Mezi příspěvky nabídnutými pro časopis LKS se objevil fejeton, který je zajímavým zamyšlením nad naším mateřským jazykem a nad tím, jak je někdy nelehké správně jím vládnout. Fejeton rádi zveřejňujeme a budeme se těšit, že vás, vážení čtenáři, inspiruje k dalším úvahám. Třeba nad odbornou terminologií z oblasti zubního lékařství, do které v posledních letech proniká řada nových slov majících původ převážně v angličtině a s nimiž, nebo s jejich překladem do češtiny, si ne vždy úplně víme rady. Takový živý „jazykový koutek“ by určitě byl ku prospěchu a přispěl by ke kultuře odborného stylu. Napište nám na e-mail: zakova@dent.cz.

Reportáž
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM SE KONALO V BRNĚ POOSMÉ
                                                     s. S3

Redakce
Celodenní polytematické akce určené stomatologickým týmům pravidelně pořádá Vzdělávací středisko ČSK vždy v březnu a v listopadu. Tuto koncepci mnohé týmy vítají jako vhodnou příležitost společně a v jeden den se vydat za novými poznatky, bez složitých organizačních komplikací v provozu ordinací. 
V pořadí osmé Podzimní stomatologické fórum (PSF) se konalo v pátek 28. listopadu 2014 tradičně v Brně a tentokrát nabídlo obdobný program, jaký měli možnost sledovat účastníci předchozího pražského jarního fóra (přednášející MUDr. Jiří Škrdlant a MUDr. Ladislav Korábek, CSc.). V hotelu Continental se sešla stovka zubních lékařů, sester a dentálních hygienistek. V každé ze dvou tematických sekcí, rozdělených podle profesního zaměření účastníků, zazněla obsáhlá přednáška, po níž byl otevřen prostor pro dotazy a diskusi posluchačů. 

Odborné akce
* DESET POZNATKŮ Z PODZIMNÍCH IMPLANTOLOGICKÝCH KONGRESŮ 2014                                            s. S4-S5

Roman Šmucler
Rozhodně si nelze stěžovat na nedostatek odborných setkání věnovaných zubní implantologii. Z přehršle možností jsem se letos na podzim zúčastnil několika mezinárodních akcí (EACMFS - European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Praha; GDIA - Global Dental Implant Academy, Praha; AAID - American Academy of Implant Dentistry, Orlando; GNYDM - Greater New York Dental Meeting, New York) a po mnoha diskusích s kolegy i spoluučiteli na univerzitách jsem si po 92 hodinách vyslechnutých přednášek pojmenoval pro svoji klinickou i učitelskou praxi těchto několik trendů, o které bych se s vámi rád podělil.

* XVIII. SAZAMŮV DEN                            s. S6
Radovan Slezák
Za dosti značného zájmu stomatologů a studentů zubního lékařství se uskutečnil 14. 11. 2014 v Hradci Králové XVIII. Sazamův den, jehož organizátory byly Stomatologická klinika a Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové. Partnerství při pořádání tohoto odborného setkání bylo namístě, neboť hlavním tématem konference byly tzv. zobrazovací metody využívané v zubním lékařství a maxilofaciální chirurgii, doplněné sérií přednášek o novějších dentálních materiálech.

* PARODONTOLOGICKÉ DNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH       s. S6-S7
Michal Kania
Ve dnech 7.-8. 11. 2014 se v Českých Budějovicích uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), na němž se sešlo 98 účastníků.

* VINOHRADSKÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA PARODONTOPATIE    s. S7
Iva Žáková
Odborná konference s názvem VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN se konala v Praze 28. 11. 2014. Hlavním tématem setkání zubních lékařů, dentálních hygienistek a zdravotních sester byly Parodontopatie v privátní praxi. 

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S8
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Regulační poplatky od 1. 1. 2015

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S8
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výše minimální mzdy od 1. 1. 2015.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S9
Autor fotografie: Petr Fencl, Plzeň. 

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S9
MÉNĚ INVAZIVNÍ VÝKON METODOU DEKOMPRESE
Kazuistiku s názvem Léčba rozsáhlé periapikální patologie v čelisti metodou dekomprese připravili pro LKS autoři Jana Vašáková, Daniel Ott a Lia Navarová ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Poúrazová nekróza je častým důsledkem luxačních poranění stálé dentice. Její časná diagnostika je klíčovou v předcházení vzniku chronické periapikální léze. V případě rozvoje periapikální patologie začínáme od konzervativních terapeutických postupů k invazivnějším. Je s výhodou nejdříve vybrat ze škály méně invazivních výkonů. Příkladem je např. dekomprese. V práci je popsáno kazuistické sdělení rozsáhlé periapikální patologie u 16leté pacientky, vzniklé následkem posttraumatické nekrózy pulpy pravého horního středního řezáku, úspěšně léčené metodou dekomprese a zhojené bez nutnosti radikální chirurgické intervence.

Fotoalbum
* PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA PDD (I.)                       s. S10

Redakce
Kongres Pražské dentální dny 2014, který se konal loni v říjnu, nabídl podle hodnocení účastníků zajímavý a přínosný odborný program. Z valné většiny domácí přednášející ve výsledku složili plastický obraz moderní stomatologie se zaměřením na frontální úsek chrupu. Toto první ohlédnutí za loňským kongresem zároveň berte jako příslib toho, že i PDD 2015 budou připraveny s důrazem především na kvalitu.