LKS, 2014, ročník 24, č. 12, s. 245-268 (S105-S116)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA:
REJSTŘÍK ČLÁNKŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V ČASOPISE LKS 2014, ROČNÍK 24
(dostupné na www.dent.cz, odkaz Časopis LKS)

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 246-247

Informace z jednání 7. 11. 2014
Opatření představenstva ČSK OP 3/2014
Novela ŘCVZL nabývá účinnosti 1. ledna 2015

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 247
Informace z jednání 7. 11. 2014
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 247
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE Z PDD 2014 PŘEVZALA TABLET    s. 247
Redakce
Všichni registrovaní účastníci Pražských dentálních dnů 2014 obdrželi dotazníky s možností „oznámkovat“ jednotlivé přednášky podle šesti kvalitativních kritérií. Každý, kdo vyplněný dotazník odevzdal, se zároveň zařadil do slosovatelné soutěže o tablet. Losování proběhlo 13. 10. 2014 na zasedání odborného výboru a výherkyní se stala MDDr. Helena Cardová z Prahy. Svoji výhru převzala v Apolence 4. 11. 2014.

* PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ČASOPISU LKS               s. 248
Redakce
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných i technických oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2014. Recenzenty byli:
MUDr. Petr Barták, MUDr. Věra Bartáková, CSc., MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., MUDr. Daniel Černý, doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., MUDr. Michal Dudek, Ph.D., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., MUDr. Petr Hajný, MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Tomáš Hlaďo, MUDr. Lubor Hostička, MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Martin Kotas, Ph.D., MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D., doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., MUDr. Alena Mottlová, prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Hana Poskerová, prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., MUDr. Jiří Škrdlant, doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., MUDr. Tomáš Vaněk, doc. MUDr. Jiří Wotke, MUDr. Hana Zallmannová Čechová.

* Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ REDAKČNÍ RADY LKS           s. 248
Redakce
Členové redakční rady a redakce LKS se sešli ve dnech 17.-18. 10. 2014 k dalšímu z pravidelných výročních rokování, tentokrát v penzionu Nový rybník v Obořišti u Dobříše.

Reportáž
* Z 62. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK                    s. 250-253

Iva Žáková
Sněm ČSK se sešel k 62. jednání ve dnech 8.-9. listopadu 2014 v Plzni. K hlavním úkolům sněmu patřilo stanovit směry činnosti Komory pro příští rok a projednat a schválit rozpočet ČSK na rok 2015. Část programu byla věnována diskusi k návrhu novely Řádu o celoživotním vzdělávání, kterou pak v neděli sněm schválil. Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2015.
Součástí reportáže jsou:
* HLAVNÍ ÚKOLY ČSK NA ROK 2015
Hlavní úkoly, které si stanovila ČSK pro rok 2015, vycházejí z Hlavních cílů ČSK na funkční období 2013-2017.
* ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE O USNESENÍCH PŘIJATÝCH NA 62. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK (Plzeň, 8.–9. 11. 2014)

* ADRESÁŘ STOMATOLOGICKÝCH KLINIK             s. 254
V září došlo k organizační změně na pražské lékařské fakultě. K 1. 9. 2014 byly sloučeny Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Ústav klinické a experimentální stomatologie pod názvem Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Zveřejňujeme aktuální adresář všech stomatologických klinik jednotlivých lékařských fakult v ČR. Kancelář ČSK jej zpracovala k 1. 12. 2014 na základě veřejně dostupných informací uvedených zejména na webových stránkách stomatologických klinik.

Odborné sdělení
* STO PADESÁT LET KOFFERDAMU

Praktické sdělení                              s. 255-259
Robert Houba, Jan Netolický, Robert Houba jr.
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
SOUHRN: Kofferdam byl vynalezen americkým zubním lékařem Sanfordem Ch. Barnumem v roce 1864. Způsob použití kofferdamu se během 150 let jeho historie změnil jen málo, počet jeho zjevných výhod a indikací se za tu dobu podstatně rozšířil. Existují i nevýhody aplikace kofferdamu, stejně jako jeho kontraindikace, např. alergie na latex, asthma bronchiale či ostatní stavy omezující dýchání. Přesto, že výhody jasně převažují nad kontraindikacemi, je používání kofferdamu stále ještě málo rozšířené.
KLÍČOVÁ SLOVA: kofferdam, historie zubního lékařství, latexová alergie, asthma bronchiale, respirační onemocnění.

Odborné téma
* KLINICKO-ANATOMICKÝ ATLAS ZUBŮ – PŘÍSPĚVEK PRO MODERNÍ POJETÍ VÝUKY STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ          s. 260-262

Martin Kapitán 1), Otakar Krs 2), Dáša Slížová 2), Radovan Slezák 1)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
2) Ústav anatomie LF UK v Hradci Králové
Výuka morfologie zubů vždy byla a v současnosti stále zůstává důležitou součástí pregraduální výuky stomatologie či zubního lékařství. Dobrá znalost anatomie orofaciální oblasti, zejména pak dentice stálé i dočasné, je jedním ze základních předpokladů úspěšné práce každého praktického zubního lékaře, který má v úmyslu poskytovat svým pacientům kvalitní ošetření. Při srovnání s klasickými výukovými možnostmi představuje elektronický interaktivní Klinicko-anatomický atlas zubů moderní, kvalitativně odlišnou výukovou pomůcku.

Malé ilustrované repetitorium
* ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
TEST 12: POSTORTODONTICKÁ REKONSTRUKCE FRONTÁLNÍCH ZUBŮ PŘÍMÝMI KOMPOZITNÍMI VÝPLNĚMI                  s. 263-265

Ladislav Gregor
Pracoviště:
Dentální klinika Sorriso, s. r. o., Brno
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

* SHRNUTÍ SERIÁLU MIR 2014 – ESTETICKÁ STOMATOLOGIE   s. 263
Daniel Černý

V tomto vydání LKS si můžete přečíst poslední z letošních zastavení k estetické stomatologii, kterou lze na rozdíl od endodoncie či protetiky stěží nazvat oborem. Estetická stomatologie je spíše filozofií, která respektuje nejen funkční, ale též sociální požadavky našich pacientů.
Na publikovaných jedenáct dílů (vzhledem k letnímu dvojčíslu 7-8) jsme se sešli v šestičlenném složení (Petr Barták, Daniel Černý, Ladislav Gregor, Jiří Krug, Jan Streblov, Martin Tomeček), abychom se mohli dostatečně fundovaně vyjádřit k některým vybraným aspektům, kde estetika hraje důležitou roli.

Recenze
* DĚTSKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ                            s. 266

(Romana Koberová Ivančaková, Vlasta Merglová; 2014)
Jan Kilian

Historie
* SETKÁNÍ ZUBU S UMĚNÍM                           s. 267

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Z redakční pošty
* ARCHIVNÍ ROČNÍKY ČASOPISU LKS BYLY PŘEDÁNY NĚMECKÉMU MUZEU
                                               s. S106

Redakce a Muzeum historie zubního lékařství v Zschadrassi
Jak jsme již informovali v LKS č. 10/2014, naše letní výzva k darování starých výtisků Bulletinu LKS, časopisu LKS a Magazínu Úsměv padla na úrodnou půdu. Ucelený komplet všech ročníků jsme už v říjnu mohli věnovat do sbírek Muzea historie zubního lékařství, které se nachází v Německu v saském městečku Zschadrass. Objemný a hlavně dosti těžký dárek v podobě kompletu všech vydání od roku 1990 až po současnost převzali ředitel Muzea historie zubního lékařství Andreas Haesler a jeho spolupracovník dr. Hans-Rainer Fischer v redakci LKS v Apolence. Stalo se tak 2. 10. během kongresu PDD 2014, který saské muzeum zpestřilo výstavou ze svých historických sbírek.

* ČESKÝ JAZYK – NOVINKY 2014                        s. S106
Redakce
Upozorňujeme na novinky, které se týkají českého jazyka a vstoupily v platnost v letošním roce.
* ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Informace na:
www.ujc.cas.cz/csn016910/
* Akademická příručka českého jazyka. Informace na:
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Profesionalita
* ZE ZASEDÁNÍ SNĚMU CED V BRUSELU                   s. S107

Jiří Zemen
Celodenního maratonu jednání sněmu delegátů národních asociací zubních lékařů EU (General Meeting - GM CED) se 21. 11. 2014 za ČSK zúčastnili MUDr. Robert Houba, Ph.D., a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. Za řízení prezidenta CED (Rada evropských zubních lékařů) dr. Wolfganga Doneuse byl schválen program jednání a pak i závěry z jarního zasedání GM CED v Aténách.

Odborné akce
* Z KONGRESU ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI          s. S109

Veronika Planerová
Ve dnech 18.-20. 9. 2014 se v NH Congress hotelu v Olomouci konal III. česko-slovenský ortodontický kongres a XV. kongres České ortodontické společnosti. Prezidentem kongresu byl MUDr. Ivo Marek, Ph.D. Zúčastnilo se na šest set zubních lékařů, ortodontických asistentek a zubních techniků.

* DENTAL SUMMIT 2014                           s. S110-S111
Michal Přibyl
Ve dnech 10.-11. 10. 2014 pořádal Hradecký dentální vzdělávací institut na pražském Výstavišti v Holešovicích již čtvrtý ročník mezinárodního stomatologického kongresu Dental Summit.

* 6. ŠKACHŮV DEN PROBĚHNE V ÚNORU 2015        s. S112
Redakce
Již šestý Škachův den se jako akreditovaná školicí akce pro dentální hygienistky bude konat v pátek 13. 2. 2015 od 9.00 hodin tradičně v komorním prostředí Divadla U Hasičů, Římská 45, Praha 2. Odborný program je však koncipován tak, aby zaujal nejen dentální hygienistky, ale zároveň i zubní lékaře. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.
Organizační informace a kompletní program budou aktuálně zveřejněny na www.dhskola.cz

* ÚČET KLINIK ČSK – ZPRÁVY Z CEST               s. S112
Redakce
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK.
Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
Časopis LKS; Vzdělávání (Aktuální informace); Zahraniční kongresy a veletrhy; Studenti a kliniky (Účet klinik)
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* 4. výroční kongres European Society of Microscopic Dentistry (Barcelona, Španělsko, 18.-20. 9. 2014)
autor: MDDr. Radovan Žižka, Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
* Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 4.-7. 11. 2014)
autor: MUDr. et MDDr. Jiří Zelinka, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno-Bohunice
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS). Pravidla pro čerpání z Účtu klinik najdete na www.dent.cz v odkazu Studenti a kliniky.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S114
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zákonem zrušena povinnost zasílat hlášení ČSSZ pouze elektronicky

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S114
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v r. 2015

* FOTOÚSMĚV                                          s. S115
Autorka fotografie: MDDr. Ivana Halašková, Praha.

* PŘIPRAVUJEME
CELOROČNÍ SERIÁL: DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE        s. S115

Malé ilustrované repetitorium (MIR) se od roku 1994 stalo již tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. V posledních pěti letech je seriál každý rok věnován konkrétní oblasti stomatologie (2010 protetika, 2011 endodoncie, 2012 pedostomatologie, 2013 parodontologie, 2014 estetická stomatologie). V roce 2015 bude MIR zaměřeno na dentoalveolární chirurgii s důrazem na problematiku, která je součástí běžné praxe v zubních ordinacích. Pod vedením MUDr. Roberta Houby, Ph.D., a MUDr. Lukáše Hauera (Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň) se na přípravě jednotlivých dílů opět bude podílet širší kolektiv autorů. Kazuistiky se soustředí na možné komplikace chirurgického ošetření, na oblast správné diagnostiky nálezů v dutině ústní apod.

Fotoalbum
* ZE SNĚMU ČSK NĚCO NAVÍC                       s. S116

Redakce
Listopadové rokování sněmu ČSK provázela řada dalších jednání i společenských momentů. K reportáži na str. 250-253 jsme proto připravili ještě tuto fotografickou mozaiku z komorového dění v Plzni od pátku do neděle 7.-9. 11. 2014.