LKS, 2014, ročník 24, č. 5, s. 97-120 (S33-S40)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 98
Informace z jednání 4.-5. 4. 2014

* Z revizní komise ČSK s. 99
Informace z jednání 4. 4. 2014
Jiří Jandl

* Diář s. 99
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví v ČR s. 99
Koalice soukromých lékařů (KSL) na svém pravidelném jednání 15. 4. 2014 zhodnotila vývoj situace ve zdravotnictví od ustanovení nové vlády ČR po posledních parlamentních volbách. Prohlášení vydala 23. 4. 2014 a je zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace. Dále je na webu zveřejněno:
* Dopis KSL ministru zdravotnictví
* Dopis KSL předsedům hnutí ANO a KDU-ČSL
* Prohlášení KSL ke zveřejňování smluv ZP s poskytovateli

* Mezinárodní studentský stomatologický kongres potřetí v Brně s. 100
Filip Hromčík
Ve dnech 27.-30. března 2014 proběhl v Brně již třetí ročník odborné konference s názvem International Dental Student Congress 2014, který i letos organizovalo Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR).

* Na PDD 2014 se můžete přihlásit již nyní
s. 99
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny se koná ve dnech 2.-3. 10. 2014 v Národním domě na Vinohradech. Hlavním tématem je Problematika frontálního úseku.
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který je rozesílán s tímto LKS. Společně s programovou brožurou je rozesílána také přihláška na PDD 2014.
Upozorňujeme, že letos je možná registrace pouze na celý dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). Studenti zubního lékařství se mohou přihlásit do 10. 9. za zvýhodněných podmínek, které platí pro prvních 120 přihlášených.
Odborný program:
* Program pro zubní lékaře
* Program pro sestry a dentální hygienistky
* Posterová sekce
Kontaktní adresa: Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 613,
e-mail: stepankova@dent.cz, www.dent.cz

* O koncepci a obsahu 17. ročníku mezinárodního kongresu PDD
aneb proč není jednoduché pořádat odborný komorový kongres

s. 102- 103
Ladislav Korábek
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, bude letos dvoudenní a koná se 2.- 3. října 2014 v Národním domě na Vinohradech. V titulu tohoto článku bychom mohli použít prvoplánově nelogický pojem „ohlédnutí“ za PDD 2014, který by evokoval něco jako „vzpomínky na budoucnost“ – aneb něco o souvislostech napříč časem. Proto připomeňme základní data vztahující se k této již pravidelné podzimní pražské odborné události: vznikla v roce 1993 jako akce pro zubní lékaře, od roku 1996 také pro zdravotní sestry a později i pro dentální hygienistky, od roku 1998 má již název Pražské dentální dny.
Osobně vnímám kongres PDD především jako určitý servis ČSK celé odborné veřejnosti a dovolte tedy, abych vyjádřil i svoji představu o tom, co vše patří k takové akci. Neboli „jak to udělat, aby bylo z čeho vybírat“.

Odborné sdělení
* ERUPČNÍ CYSTY V DOČASNÉM CHRUPU
Kazuistika
s. 104-107
Michaela Bartošová, Martina Kukletová, Lydie Izakovičová Hollá
Pracoviště:
Oddělení dětské a dorostové stomatologie, Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno
Souhrn: Erupční cysty jsou samostatnou klinickou jednotkou, kterou řadíme do kategorie odontogenních cyst. Objevují se jako komplikace při prořezávání zubů, často nevyžadují terapii, ale mohou být příčinou obav rodičů z vážného onemocnění. V práci jsou uvedeny dva případy, u kterých jsme na základě anamnézy a klinického vyšetření diagnostikovali erupční cystu, a to u sedmiměsíčního kojence a u dvouletého chlapce. Obě děti byly vyšetřeny na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně pro přítomnost zduření na alveolárním výběžku. V období prořezávání dočasné dentice je nutno diferenciálně diagnosticky zvažovat další pre-erupční a erupční komplikace, jakými jsou krvácení do perikoronárního vaku zárodku zubu, zánět sliznice překrývající perikoronární vak a absces perikoronárního vaku. Ze závažnějších diagnóz musíme vyloučit především ameloblastom. Terapie většiny nekomplikovaných erupčních cyst není nutná, vak cysty při erupci zubu spontánně praskne, cysta zanikne a zub se prořeže do dutiny ústní.
Klíčová slova: erupční cysta, dočasná dentice, pre-erupční komplikace.

* Arzeniková osteonekróza
Kazuistika
s. 108-111
Jan Andrejs, Radovan Slezák
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Souhrn: Mortální pulpektomie byla velice dlouho významnou součástí souboru stomatologických výkonů, v současnosti je její použití méně časté. Toto kazuistické sdělení popisuje kostní nekrózu vzniklou při použití devitalizační vložky s oxidem arsenitým jako relativně závažnou komplikaci této ošetřovací metody, vznikající při nesprávném použití tohoto preparátu k devitalizaci zubní dřeně.
Klíčová slova: pulpitida, mortální exstirpace, oxid arsenitý, nekróza.

* Pokyny autorům odborných sdělení v časopise LKS s. 111
Platné „Pokyny autorům odborných sdělení“ jsou zveřejněny na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na „Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“. Aktualizaci „Seznamu“, který bude použit pro hodnocení výzkumu a vývoje (IS VaVaI) v roce 2014, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády České republiky, na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014.

Malé ilustrované repetitorium
* Estetická stomatologie
Test 5: Řešení ztráty malého řezáku pomocí celokeramického „single retained“ adhezivního můstku
s. 113-115
Ladislav Gregor
Dentální klinika Sorriso, s. r. o., Brno
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Historie
* Zubní lékaři minulosti – tak trochu jinak
Zubařští olympionici I.
s. 116-117
Robert Houba, Robert Houba jr.
V historii olympijských her najdeme řadu medailistů, jejichž povoláním byla stomatologie. První díl je věnován těmto sportovcům:
Alvin Christian Kraenzlein, DDS (*1876, USA),
John Walter Beardsley Tewksbury, DDS (*1876, USA)
Calvin David „Cal“ Bricker, DDS (*1884, Kanada)
Lemuel Clarence „Bud“ Houser, DDS (*1901, USA)

Historie
* Pece na porcelán a keramiku
s. 119
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Novinka ve skupinovém profesním pojištění u Kooperativy pojišťovny, a. s.
s. S33
Česká stomatologická komora sjednala s Kooperativou pojišťovnou, a. s., novou rámcovou pojistnou smlouvu, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.
* K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn podle stávající rámcové smlouvy 8601750250.
* Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění profesní odpovědnosti).
* Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2).

Reportáž
* Chceme dělat naši práci stejně dobře jako dosud
Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
Klinika ÚČOCH LF UP a FN v Olomouci

s. S34-S35
Ladislav Šolc
V roce 2012 se na několika klinikách stomatologického oboru vystřídali přednostové. V obou moravských univerzitních metropolích se na klinikách ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) ujali kormidla noví přednostové. Do čela Kliniky ÚČOCH LF UP a FN v Olomouci se postavil MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. Jako volné pokračování našeho cyklu Genius loci – Naše univerzitní města s dr. P. Tvrdým přinášíme rozhovor.

* Právní poradna s. S38
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Závaznost vnitřního řádu zdravotnického zařízení pro pacienta

* Ekonomická poradna s. S38
Ing. Alena Řeháková
Téma: Bezúplatné plnění (dříve „dar“) dle zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014

* Fotoúsměv s. S39
Autorka fotografie: Eva Táborská, Plzeň-Litice.

* Připravujeme s. S39
Reportáž z 61. jednání sněmu ČSK
Ve dnech 17.-18. května 2014 se koná 61. jednání sněmu České stomatologické komory. Členové sněmu se tentokrát sejdou v Olomouci (NH hotel, Legionářská 21).
V průběhu dvoudenního zasedání budou předneseny výroční zprávy o činnosti ČSK, revizní komise a čestné rady ČSK za rok 2013 a zpráva o hospodaření ČSK za loňský rok. Členům sněmu bude také předložen k projednání a ke schválení návrh novely Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů. Samostatný blok jednání bude jako obvykle věnován problematice oblastních stomatologických komor. V sobotu 17. 5. proběhne v NH hotelu výstava firem s dentální tematikou.
Reportáž z květnového rokování sněmu ČSK a usnesení zveřejníme v příštím LKS č. 6/2014.