LKS, 2014, ročník 24, č. 4, s. 73-96 (S25-S32)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 74
Informace z jednání 14. 3. 2014
Sledujte digitalizované aktuální informace ČSK (Kancelář ČSK)

* Z revizní komise ČSK
s. 75
Informace z jednání 14. 3. 2014
Jiří Jandl

* Diář s. 75
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Pražské dentální dny 2014 s. 75
17. ročník mezinárodního kongresu ČSK v nové koncepci
Letošní Pražské dentální dny bude ČSK na návrh odborného výboru pořádat v nové koncepci, která se týká obsahu a také organizace PDD. K důležitým novinkám patří změna místa a doby konání kongresu.
* PDD 2014 se konají v Národním domě na Vinohradech
(nám. Míru 9, Praha 2)
* PDD 2014 jsou dvoudenní: čtvrtek a pátek 2.-3. října
Téma: Problematika frontálního úseku
Odborný program:
* Program pro zubní lékaře
* Program pro sestry a dentální hygienistky
* Posterová sekce
Kontaktní adresa: Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 613,
e-mail: stepankova@dent.cz, www.dent.cz

* Světový den orálního zdraví v ČR s. 76
Zina Sladkovská
Světový den orálního zdraví slaví Světová organizace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března již od roku 2008. V letošním roce se na základě výzvy FDI oslav aktivně zúčastnila i ČSK. Ve dnech 17.-21. 3. 2014 připravila ve spolupráci s ČRo Dvojka a TV Nova řadu mediálních vystoupení k významu prevence a základním pravidlům správné a pravidelné péče o ústní dutinu.

* Ve zdravé ČR zdravý zub s. 76
Petra Olivíková
Ve zdravé ČR zdravý zub je preventivní projekt Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Každoročně se do něj zapojí desítky studentů zubního lékařství ze všech univerzitních měst. Pro nadcházející 6. ročník bylo stanoveno datum 22. 4. 2014 (9.00-17.00 hod.). Akce se bude konat ve všech pěti univerzitních městech: Praha – Karlovo náměstí, Plzeň – náměstí Republiky, Hradec Králové – Masarykovo náměstí, Brno – náměstí Svobody, Olomouc – Horní náměstí. Více na: www.ssscr.cz

Reportáž
* Zasedání vědecké rady ČSK a Stomatologický den
s. 79
Iva Žáková
Společné setkání zahrnující zasedání vědecké rady ČSK a každoroční Stomatologický den se konalo 21. března 2014 v Apolence, sídle ČSK. Tématem jednání, jehož se zúčastnili členové vědecké rady ČSK, zástupci představenstva ČSK a jeho skupiny pro vzdělávání, představitelé odborných společností a stomatologických klinik, byla současná situace ve zdravotnictví a odborná problematika.

Odborné sdělení
* Pyogenní granulom ústní sliznice v dokumentaci Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
Původní sdělení
s. 80-84
Lenka Atanasová1), Jan Laco2), Luboš Tuček1), Radovan Slezák1)
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Fingerlandův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Souhrn: Příčiny vzniku pyogenního granulomu dosud nejsou přesně známé. Předpokládá se zejména působení stimulů, které podporují lokální proliferaci endotelu a angiogenezi. Známými faktory jsou chronická lokální iritace až traumatizace, hormonální změny a také působení některých léčiv. Pyogenní granulom se může vyskytovat v jakémkoliv věku, častější je však u dětí a mladších dospělých jedinců. Klinicky se jeví jako exofytický, rychle rostoucí, široce přisedlý tumor, který při podráždění snadno krvácí. Barvu má živě červenou (mladší léze, více kapilár) až bledě růžovou (starší léze, více vaziva). Mikroskopicky se jedná o lobulární kapilární hemangiom. V diferenciální diagnostice zvažujeme zejména benigní i maligní slizniční léze jiné etiologie. Léčba pyogenního granulomu je vždy chirurgická, spočívá v jeho kompletní excizi. Nutné je histopatologické vyšetření afekce a poučení pacienta či jeho zákonných zástupců o neškodnosti tohoto postižení. Na Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové bylo v období let 2009-2013 diagnostikováno a léčeno celkem 24 pacientů s pyogenním granulomem ústní sliznice (12 mužů, 12 žen) ve věkovém rozmezí 5-82 let. Recidiva byla zaznamenána u tří jedinců, vždy do dvou měsíců po primární excizi.
Klíčová slova: pyogenní granulom, lobulární kapilární hemangiom, dutina ústní.

Malé ilustrované repetitorium
* Estetická stomatologie
Test 4: Fraktura korunky horního středního řezáku – opravit nebo extrahovat?
s. 85-87
Petr Barták
Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. LF UK a VFN Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Odborná diskuse
* K testu 1 Malého ilustrovaného repetitoria
s. 90
Michal Dudek, Daniel Černý
Viz: Černý D. Estetická stomatologie. Test 1: Zbarvení zubu po endodontickém ošetření. LKS, 2014, 24(1): 19-21

* Pokyny autorům odborných sdělení v časopise LKS s. 90
Platné „Pokyny autorům odborných sdělení“ jsou zveřejněny na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na „Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“. Aktualizaci „Seznamu“, který bude použit pro hodnocení výzkumu a vývoje (IS VaVaI) v roce 2014, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády České republiky, na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014.

Reportáž
* Jarní stomatologické fórum
s. 92
Redakce
Letošní jarní sezonu Česká stomatologická komora tradičně odstartovala v pátek 21. března Jarním stomatologickým fórem (JSF). Tedy jen pár hodin poté, co začalo skutečné astronomické jaro – to tentokrát přišlo ve čtvrtek přesně v 17.57 seč. Oproti předešlým rokům se vyznamenalo i počasí a poskytlo účastníkům příjemný bonus. Z Kongresového centra, kde se akce konala, byl nádherný výhled na rozkvetlé stráně Vyšehradu a sluncem zalité panorama Prahy.

Recenze
* Orálna hygiena V.
Manažment vyšetrenia a dokumentácie v dentálnom tíme
s. 93
(E. Kovaľová, B. Novák; Pavel Šindelský – Akcept Print 2013)
Radovan Slezák

* ČSK opět zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. 90
Kancelář ČSK
Komora opět i pro rok 2014 zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Historie
* Jarmareční zubař z Velkého náměstí v Hradci Králové
s. 94
Zdeněk Doubek
V loňském LKS 7-8/2013 jsme zveřejnili článek „Bezbolestná stomatologická“ praxe na náměstí, v němž nás prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., seznámil s ilustrací Trhání zubu o jarmarce v Hořicích a s jejím doprovodným textem z Kroniky různých událostí, jak jej zapsal její autor František Šafránek (1831-1908). Jak bylo uvedeno, kresba a text jsou staré více než sto let. Překvapením po vydání uvedeného LKS byla reakce Zdeňka Doubka, který posunul časovou hranici provádění jarmarečních zubolékařských zákroků o pěkných pár desítek let k současnosti - pamatuje totiž jarmarečního zubaře v Hradci Králové ještě z období po druhé světové válce! Své autentické vzpomínky pro LKS sepsal a my část z nich nyní rádi zveřejňujeme.
Plnou verzi osobních vzpomínek Z. Doubka a textu o historii královéhradeckých jarmarků si můžete přečíst v odkazu Časopis LKS na www.dent.cz

Historie
* Zubní kartáček jako aprílová kuriozita
s. 95
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Novinka ve skupinovém profesním pojištění u Kooperativy pojišťovny, a. s.
s. S25
Česká stomatologická komora sjednala s Kooperativou pojišťovnou, a. s., novou rámcovou pojistnou smlouvu, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.
* K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn podle stávající rámcové smlouvy 8601750250.
* Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění profesní odpovědnosti).
* Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2).

Z redakční pošty
* Navštívit muzeum v Zschadrassi a vidět sbírky na vlastní oči stojí za to
s. S26
Otakar Dubec
Vážená redakce LKS, milí kolegové, dovolte mi, abych se s vámi podělil o můj nedávný výjimečný zážitek ze sousedního Saska. Podlehl jsem totiž kouzlu série článků z historie stomatologie v našem časopise. Tedy ze sbírek historického stomatologického muzea v Zschadrassi, které už delší dobu se zájmem sleduji. Ačkoliv jsem jel do saského městečka nedaleko legendárního Colditzu s nemalými očekáváními, skutečnost je ještě daleko předčila. Komu je stomatologie kromě práce a zdroje obživy alespoň trochu také koníčkem, toho tento fantastický výlet do historie oboru doslova uhrane.

* Klíč k určení záhadného nástroje z titulní strany prosincového vydání LKS
s. S27
Redakce
Na titulní straně loňského LKS 12/2013 se objevil instrument, který jsme byli nuceni zařadit do kategorie „neznáme“. Již začátkem února nám napsali naši milí spolupracovníci z Německa - ředitel Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi Andreas Haesler a dr. Hans-Rainer Fischer, pro něž byla naše prosincová záhada velkou výzvou. Pan A. Haesler identifikoval na fotografii značku výrobce a zapátral v jeho výrobním programu. V katalogu Emila Hubera z r. 1937 nalezl podobné nástroje, které se ovšem v pozdějších katalozích už nevyskytovaly. Podle jeho názoru se jedná o stříkačku na pasty a cementy z 30. let minulého století.

* Ohlas na článek o současném stavu implantologie
s. S27
Jitka Lenártová, Hana Ohlídalová
Dopis je reakcí na článek doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., „Na západní implantologické frontě klid...“ z LKS č. 2/2014.

* Právní poradna s. S30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb.

* Ekonomická poradna s. S30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti u důchodce.

* On-line zadávání inzerátů do Přílohy LKS
(Rubrika Příležitosti)
s. S31
Redakce
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti), od ledna 2014 jsme převedli zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně prostřednictvím našeho on-line systému. Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý on-line formulář najdete zde:
* http://domino.dent.cz/prilezitosti
* www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS nebo Časopis LKS

* Fotoúsměv s. S31
Autor fotografie: Pavel Šticha.

* Připravujeme
s. S31
osteonekróza čelistí způsobená léčivy
Dva příspěvky na aktuální odborné téma připravil pro LKS kolektiv autorů Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň. V přehledovém sdělení Chirurgická terapie osteonekrózy čelistí způsobené léčivy autoři shrnují současný pohled na její princip, indikace, výhody i nevýhody a možnosti následné rekonstrukce vzniklých defektů. V navazujícím článku pak prezentují dvě kazuistiky onkologických pacientů s diagnózou bisfosfonátové osteonekrózy čelistí, která byla v obou případech úspěšně léčena chirurgicky.

Fotoalbum
* Škachův den popáté
s. S32
Redakce
Již 5. ročník odborné akce, která ve svém názvu nese jméno zakladatele naší moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916-2001), se konal na valentinský pátek 14. února 2014 v pražském divadle U Hasičů. Program byl koncipován tak, aby zaujal jak dentální hygienistky, jimž je akce primárně určena, tak i zubní lékaře. Odborně náročná a zejména pro pacienty delikátní problematika „Foetor ex ore“ byla doplněna aktuálním tématem „Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků“.