LKS, 2014, ročník 24, číslo 3, s. 49-72 (S17-S24)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 50-51
Informace z jednání 21.-22. 2. 2014
Zubohrad a Koalice soukromých lékařů (Zina Sladkovská)

* Z revizní komise ČSK s. 51
Informace z jednání 21. 2. 2014
Jiří Jandl

* Diář s. 51
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Časopis LKS opět uznán recenzovaným periodikem s. 52
Redakční rada LKS
Časopis LKS splňuje požadovaná kritéria a je nadále zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Aktualizaci „Seznamu“, který bude použit pro hodnocení výzkumu a vývoje (IS VaVaI) v roce 2014, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády České republiky, na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014.
Časopis LKS byl do „Seznamu“ zařazen v roce 2009 a svoji odbornou úroveň obhájil při každé jeho další aktualizaci. LKS publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Články nabídnuté k publikaci procházejí recenzním řízením; jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty formou double-blind peer review (oboustranně anonymní recenze). Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Pokynech autorům odborných sdělení (viz www.dent.cz, odkaz Časopis LKS).

* 20. březen: Světový den orálního zdraví s. 52
(Zina Sladkovská)
Světový den orálního zdraví (World Oral Health Day - WOHD) slaví FDI (Světová organizace zubních lékařů) od roku 2008. V letošním roce poprvé oslovila členské země s nabídkou, aby se k tomuto svátku také připojily. Již z více než 70 zemí přicházejí informace dentálních asociací, studentů stomatologie, zájmových sdružení a skupin o zapojení do osvětové činnosti směřující ke zlepšení povědomí veřejnosti o nutnosti správné a pravidelné péče o ústní dutinu a propagaci zdravých stravovacích návyků. Česká stomatologická komora se k tomuto dni celosvětové oslavy zdravých úst také připojila. Ve spolupráci se sdělovacími prostředky připravuje mediální vystoupení k významu prevence a vlivu ústního zdraví na celkový stav organismu v pořadech Českého rozhlasu Dvojka, Radiožurnálu, ČT 2 a TV Nova. Spolu s firemními partnery se snaží dohodnout i produktové akce na podporu pravidelné péče o zuby, které by oslovily co nejširší veřejnost. O průběhu oslav Světového dne orálního zdraví budeme informovat v následujícím vydání LKS.

* Pražské dentální dny 2014 s. 52
17. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 2.-3. 10. 2014 v Národním domě na Vinohradech, Praha 2.
Téma: Problematika frontálního úseku
Odborný program:
* Program pro zubní lékaře
* Program pro sestry a dentální hygienistky
* Posterová sekce
Kontaktní adresa: Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 613,
e-mail: stepankova@dent.cz, www.dent.cz

Reportáž a anketa
* Ze setkání předsedů OSK v Olomouci a v Praze
s. 54-55
Redakce a Ladislav Šolc
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se zástupci představenstva ČSK a Kanceláře ČSK se konalo 24. 1. v Olomouci a 31. 1. v Praze. Jednání v Olomouci a v Praze měla shodný program. První část programu byla věnována informacím za uplynulé období. Na ni navazoval blok zaměřený na problematiku OSK a podněty ze zápisů z jednání představenstev a sněmů OSK. Samostatný blok jednání byl standardně věnován spolupráci OSK s centrem ČSK.

Odborné sdělení
* Primární hyperparatyreóza: patofyziologie a význam pro praxi
Přehledové sdělení
s. 56-62
Jiří Šedý
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Privátní stomatologická praxe, Praha
Souhrn: Primární hyperparatyreóza (PHPT) je generalizovaná porucha kalciofosfátového metabolismu, vznikající v důsledku dlouhodobě zvýšené sekrece parathormonu patologicky postiženou tkání příštítného tělíska. Nejčastější příčinou je adenom jednoho nebo více příštítných tělísek. Základním postižením jakožto důsledku nadbytku parathormonu je postižení kostí a ledvin. Vzhledem ke generalizovaným projevům onemocnění již v raném stadiu, často zásadním poruchám nejrůznějších orgánů celého těla a možnostem definitivní kurativní terapie, je primární záchyt onemocnění doménou lékařů řady profesí, včetně stomatologů. Článek shrnuje dostupné poznatky o PHPT, významné pro stomatology.
Klíčová slova: primární hyperparatyreóza, osteodystrofie, adenom, příštítné tělísko, kalcium.

* ČSK opět zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů s. 62
Kancelář ČSK
Komora opět i pro rok 2014 zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

* Dotisk dvou knih z edice ČSK s. 62
Kancelář ČSK
Na základě velkého zájmu o dvě již vyprodané publikace z Edice zubního lékařství zajistila ČSK jejich dotisk.
V prodeji jsou opět publikace
* Magistraliter receptura ve stomatologii
autoři: Zbyněk Sklenář a Vladimír Ščigel; 2012.
* Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře – Doplněné a rozšířené vydání
autor: Vladimír Ščigel; 2010.
Knihy lze objednat na dobírku nebo je zakoupit v přímém prodeji (www.dent.cz – Ediční činnost).

Malé ilustrované repetitorium
* Estetická stomatologie
Test 3: Rekonstrukce chybějící mezizubní papily u kombinovaného ortodonticko-implantačního ošetření
s. 67-69
Jiří Krug
Centrum zubní implantologie, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Historie
* Zubní lékaři minulosti – tak trochu jinak
Lytle S. Adams: Japonsko měli bombardovat netopýři!
s. 70
Robert Houba, Robert Houba jr.
Pokračování seriálu, v němž nás jeho autoři budou postupně seznamovat se zajímavými a nevšedními osobnostmi - zubními lékaři, kteří vstoupili do historie, mnohdy i významně, činy většinou na hony vzdálenými jejich původnímu povolání.

Historie
* Figurky a sošky II.
s. 71
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Novinka ve skupinovém profesním pojištění u Kooperativy pojišťovny, a. s.
s. S17
Česká stomatologická komora sjednala s Kooperativou pojišťovnou, a. s., novou rámcovou pojistnou smlouvu, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.
* K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn podle stávající rámcové smlouvy 8601750250.
* Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění profesní odpovědnosti).
* Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2).

Profesionalita
* Zubní průkaz dítěte v roce 2014
s. S18
Zina Sladkovská
Po roce 2012, kdy Česká stomatologická komora vydala miliontý zubní průkaz dítěte, slaví letos tento útlý sešitek se záznamy o návštěvách dítěte u zubního lékaře další jubileum – desátý ročník své existence. Tisk zubních průkazů zajišťuje a hradí ČSK. Většinu nákladů pokrývá z vlastních zdrojů, část za pomoci organizací a společností, které mají zájem se na vydávání zubních průkazů podílet. Na vydání zubního průkazu pro rok 2014 finančně přispěly Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Wrigley, s. r. o., prostřednictvím značky Orbit for Kids. Za podporu dobré věci jim děkujeme.

Reportáž
* VIII. kongres mladých zubních lékařů na Slovensku
s. S19
Ladislav Šolc
Již poosmé se sešli slovenští stomatologové mladé generace na svém kongresu v Senci. Dvoudenní odborná akce, která se konala v Senci nedaleko Bratislavy ve dnech 7.-8. 2. 2014, přivítala přes dvě stovky zubních lékařů, převážně ve věku do 35 let. Součástí reportáže je rozhovor o organizaci kongresu s MUDr. Dušanem Hollým, Ph.D., MPH.

Odborné akce
* Vzdělávání ČSI v dentální implantologiii slaví úspěchy

s. S21
Tibor Németh
Od svého založení v r. 2006 nabízí Česká společnost pro implantologii (ČSI) jako první u nás ucelené a certifikované postgraduální vzdělávání lékařům se zájmem o dentální implantologii – Curriculum implantologie. Vzdělávání, které probíhá na klinickém pracovišti ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze a na akreditovaných pracovištích, je také kontrolováno a pozitivně hodnoceno zástupci DGI, kteří zodpovídají za úroveň vzdělávání v Německu. Na základě této skutečnosti byli zástupci ČSI pozváni k podpisu oficiální Smlouvy o spolupráci zejména v oblasti vzdělávání s německou implantologickou společností DGI.

* Právní poradna s. S22
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinná mlčenlivost lékaře v souvislosti se soudním řízením.

* Ekonomická poradna s. S22
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odvod daně z příjmu u dohody o provedení práce.

* On-line zadávání inzerátů do Přílohy LKS
(Rubrika Příležitosti)
s. S23
Redakce
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti), od ledna 2014 jsme převedli zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně prostřednictvím našeho on-line systému. Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý on-line formulář najdete zde:
* http://domino.dent.cz/prilezitosti
* www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS nebo Časopis LKS

* Fotoúsměv s. S23
Autor fotografie: Libor Šíp z Rudy nad Moravou.

* Připravujeme s. S23
Pyogenní granulom ústní sliznice
Přehledové sdělení, které pro LKS připravil kolektiv autorů Lenka Atanasová, Jan Laco, Lubor Tuček a Radovan Slezák, se zabývá problematikou pyogenního granulomu ústní sliznice na základě dokumentace Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. Autoři věnují pozornost zejména diagnostice, léčbě a možným příčinám recidivy. Uzavírají, že ač pyogenní granulom ústní sliznice není závažným onemocněním, nelze jej jakkoliv podceňovat.

Fotoalbum
* Zahraniční lektoři na PDDd (II.)
s. S24
Redakce
V lednovém vydání LKS jsme představili desítku zahraničních přednášejících, kteří vystoupili na kongresu Pražské dentální dny 2013. Dnes doplňujeme dalších jedenáct osobností, s nimiž se české publikum mělo možnost setkat, a tím uzavíráme ohlédnutí za loňským ročníkem. Je totiž čas připravovat se na nové PDD 2014.