LKS, 2014, ročník 24, číslo 1, s. 1-24 (S1-S8)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)


Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 2-3

Informace z jednání 6.-7. 12. 2013
Otevřený dopis ČSK ministru zdravotnictví z 9. 12. 2013

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 3

Informace z jednání 6. 12. 2013
Jiří Jandl

* DIÁŘ s. 3

Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* ŠKOLENÍ NOVÝCH PŘEDSEDŮ RK OSK s. 4

Jana Svobodová
Školení nově zvolených předsedů revizních komisí OSK proběhlo 29. listopadu 2013 v Praze. Smyslem školení, které připravila revizní komise ČSK, bylo podrobně seznámit funkcionáře z oblastí s postupem prověřování stížností podle disciplinárního řádu ČSK.

* REDAKČNÍ RADA LKS NA OBDOBÍ 2013-2017 s. 4

Redakce
Redakční rada časopisu LKS je jedním z poradních orgánů Komory. Představenstvo ČSK jmenovalo její členy pro funkční období 2013-2017.
Redakční rada LKS (RR LKS) bude opět pracovat jako osmičlenná. Předsedou RR LKS byl jmenován její dosavadní dlouholetý člen a současný viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D. (privátní praxe a LF UK Plzeň). Funkci místopředsedkyně bude nadále zastávat doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. (privátní praxe a ÚKES 1. LF UK Praha).
Mezi členy, kteří naváží na svoji dosavadní práci v RR LKS a budou nadále důležitými spolutvůrci stavovského a odborného recenzovaného měsíčku Komory, patří MUDr. Jan Černý (privátní praxe Praha), prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (LF MU Brno), MUDr. Zdeněk Poledna (privátní praxe Praha), MUDr. Michal Straka, CSc. (privátní praxe a Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava) a MUDr. Jan Streblov (privátní praxe Praha).
Novým členem redakční rady byl na návrh RR LKS jmenován MUDr. Michal Dudek, Ph.D. (ÚKES 1. LF UK Praha). V činnosti tohoto poradního orgánu vystřídá MUDr. Daniela Černého, který se rozhodl po pětiletém působení na členství v RR LKS rezignovat k loňskému listopadu a kterému patří naše poděkování za významný osobní přínos ke zkvalitňování zejména odborné části časopisu LKS.

* DOTISK DVOU KNIH Z EDICE ČSK s. 4

Kancelář ČSK
Na základě velkého zájmu o dvě již vyprodané publikace z Edice zubního lékařství zajistila ČSK jejich dotisk.
1. V prodeji je opět publikace
Magistraliter receptura ve stomatologii
autoři: Zbyněk Sklenář a Vladimír Ščigel; 2012.
Lze ji objednat na dobírku nebo zakoupit v přímém prodeji.
2. Připravován je dotisk publikace
Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře – Doplněné a rozšířené vydání
autor: Vladimír Ščigel; 2010.
Jakmile bude dotisk k dispozici, budeme aktuálně informovat.

* UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI PZL s. 4
Vzdělávací středisko ČSK
V souvislosti se změnami ve znění Opatření představenstva Komory č. 1, ke kterým v roce 2013 došlo, jsou uvedeny upřesňující informace (viz www.dent.cz, Aktuální informace z 20. 12. 2013).

Reportáž
* UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ s. 6-7

Z mezinárodního workshopu ČSK, Praha 10. 10. 2013
Robert Houba
Součástí kongresu PDD bývá každým rokem i mezinárodní workshop zaměřený na některý aktuální problém zubního lékařství v zemích EU. Loňské setkání se konalo v Kongresovém centru Praha dne 10. října 2013. Tématem bylo stále aktuálnější a palčivější téma - otázka kvalifikace zubních lékařů se vzděláním ze států mimo Evropskou unii pro práci v zemích EU.

Odborné sdělení
* OSTEODISTRAKCE PŘI ŘEŠENÍ ANKYLÓZ

Kazuistika s. 8-13
Martin Starosta1, 2), Ivo Marek1, 2)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
SOUHRN: Profesor Gavril Abramovič Ilizarov vyvinul v 50. letech minulého století koncept distrakční osteogeneze. Metodika terapie využívaná v ortopedii byla koncem 90. let minulého století převzata do oblasti maxilofaciální chirurgie. Nejprve byla určena k řešení malformací a deformit obličejového skeletu. Později našla uplatnění v rámci augmentací alveolu před zavedením dentálních implantátů. Hlavní nevýhodou je nutnost použití osteodistraktoru. V naší práci popisujeme využití fixního ortodontického aparátu ve formě osteodistraktoru.
KLÍČOVÁ SLOVA: ankylóza, dentální implantát, osteodistrakce, osteodistraktor, fixní ortodontický aparát.

Odborné sdělení
* BOLESTI BEDERNÍ A KRČNÍ PÁTEŘE U ZUBNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Původní sdělení s. 14-18
Lenka Hodačová¹), Zdeňka Šustová²)
1) Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
2) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, a Fakultní nemocnice Hradec Králové
SOUHRN: Na základě dotazníkového šetření u zubních lékařů České republiky, jehož se zúčastnilo 581 respondentů, bylo zjištěno, že muskuloskeletální nemoci patří mezi časté problémy. Obtíže spojené s pohybovým aparátem uvedlo 96,9 % lékařů a dvě třetiny z nich uvedly obtíže střední nebo velké intenzity. Bolesti bederní a krční páteře patřily mezi dvě nejčastější obtíže. Statisticky významná souvislost byla prokázána u následujících faktorů: věk, pohlaví, délka praxe, muskuloskeletální onemocnění v minulosti, ošetření více než 20 pacientů denně, vnímání práce jako psychicky náročné, subjektivní hodnocení zdravotního stavu. Naopak na základě našich výsledků se některé faktory ukázaly jako protektivní, a to pravidelná participace na sportovních aktivitách, práce vsedě, práce za hlavou pacienta a metoda čtyřruční práce. Problematice muskuloskeletálních onemocnění je třeba se věnovat i nadále, zejména se zaměřením na vhodné preventivní intervence, které přispějí ke snížení prevalence obtíží.
KLÍČOVÁ SLOVA: muskuloskeletální onemocnění, zubní lékaři, Česká republika, dotazníkové šetření.

Malé ilustrované repetitorium
* ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
TEST 1: ZBARVENÍ ZUBU PO ENDODONTICKÉM OŠETŘENÍ s. 19-21

Daniel Černý
D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Historie
* ZUBNÍ LÉKAŘI MINULOSTI – TAK TROCHU JINAK
WILLIAM J. MORRISON: OTEC CUKROVÉ VATY s. 2
2
Robert Houba, Robert Houba jr.
V loňském listopadovém vydání LKS jsme uvedli nový seriál, v němž nás jeho autoři budou postupně seznamovat se zajímavými a nevšedními osobnostmi - zubními lékaři, kteří vstoupili do historie, mnohdy i významně, činy většinou na hony vzdálenými jejich původnímu povolání. Nový ročník LKS zahajujeme příběhem vskutku sladkým.

Historie
* PÁRÁTKA Z „DARŮ PŘÍRODY“ s. 23

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
* POZVÁNKA NA JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. S1

Praha, 21. března 2014
Vzdělávací středisko ČSK zve na Jarní stomatologické fórum (JSF), které se bude konat v pátek 21. 3. 2014 v Kongresovém centru Praha. Celodenní vzdělávací akce (9.00-15.00 hod.) určená stomatologickým týmům je rozdělena do dvou sekcí. Součástí bude také výstava dentálních firem. Podrobný program na www.dent.cz, odkaz Vzdělávání.

* HLAVNÍ ÚKOLY ČSK NA ROK 2014 s. S2

Hlavní úkoly, které si stanovila Česká stomatologická komora pro letošní rok, vycházejí z Hlavních cílů ČSK na funkční období 2013-2017 (viz LKS 12/2013). Dokument byl projednán a schválen na 60. jednání sněmu ČSK, který se konal ve dnech 9.-10. 11. 2013 v Plzni. Naplnění některých úkolů bude pochopitelně záležet na postojích politické reprezentace a bude je třeba prosadit přes Parlament ČR. Mnohé další pak mají dlouhodobý charakter a bude nezbytné se jim věnovat průběžně během celého funkčního období.

* NEPŘEHLÉDNĚTE – DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PROVOZ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ s. S2

* ČSSZ odkládá povinnost elektronických hlášení
(www.dent.cz, Aktuální informace z 5. 12. 2013).
* Atomový zákon (www.dent.cz, Aktuální informace z 4. 12. 2013).
* Kategorizace prací (Aktuální informace z 11. 12. 2013)

Reportáž
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM V BRNĚ POSEDMÉ s. S3

Redakce
Podzimní stomatologické fórum (PSF), které pořádá Vzdělávací středisko ČSK jako polytematickou akci určenou pro stomatologické týmy, má za sebou již sedmý ročník. V pátek 29. listopadu 2013 se do Brna sjelo přes sto šedesát zubních lékařů, sester a dentálních hygienistek. V každé ze dvou tematických sekcí, rozdělených podle profesního zaměření účastníků, zazněla celodenní přednáška. Tato koncepce umožňuje přednášejícím prezentovat téma do hloubky a zbývá dostatečný prostor pro diskusi a otázky posluchačů.

Profesionalita
* JSTE ŘÁDNĚ PROFESNĚ POJIŠTĚNI? s. S4

Pavel Chrz
Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník. Tento předpis, který má zcela zásadní význam a dotýká se v mnoha ohledech významným způsobem i zubních lékařů, upravuje nově i odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Na tuto novou úpravu reagují pojišťovny změnami svých pojistných podmínek a pojistných smluv o tzv. profesním pojištění. O výklad toho, co musí profesní pojištění krýt a jaký rozsah pojistného plnění sjednat, jsme požádali Mgr. Jiřího Slavíka, právního poradce ČSK.

* POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU s. S4
Jiří Slavík
Podle zákona musí být každý poskytovatel zdravotních služeb pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou jinému v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej taková odpovědnost mohla postihnout (§ 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů).
Je zřejmé, že zákon nestanoví konkrétní limit pojistného plnění. Rozsah pojištění má být takový, aby pokrýval rizika, která lze při poskytování zdravotních služeb v konkrétním oboru rozumně předpokládat. Tento zákonný požadavek nepochybně představuje kvantitativní i kvalitativní korektiv; nestačí být pouze pojištěn, pojištění musí mít takové parametry (jak co do druhu pojištěných rizik, tak co do výše plnění), aby bylo možno rozumně předpokládat, že újmy, za které by pojištěný mohl odpovídat, budou z pojištění odškodněny.

* NOVINKA VE SKUPINOVÉM PROFESNÍM POJIŠTĚNÍ U KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, A. S. s. S4

Česká stomatologická komora sjednala s Kooperativou pojišťovnou, a. s., novou rámcovou pojistnou smlouvu, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.
* K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn podle stávající rámcové smlouvy 8601750250.
* Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění profesní odpovědnosti).

* CHARITATIVNÍ AKCE ORGANIZACE SHALOM NA POMOC UGANDĚ s. S5

Monika Nová
Loni na podzim jsme se prostřednictvím časopisu LKS č. 9/2013 obrátili na stomatologickou veřejnost s výzvou na pomoc obyvatelům chudé Ugandy. Nyní bychom rádi informovali o průběhu stavby zdravotního centra v Nyakyera a o dalších aktivitách neziskové organizace Shalom for Uganda, do nichž se mohou zájemci zapojit.

Odborné akce
* 5. ŠKACHŮV DEN JIŽ V ÚNORU s. S5

Ladislav Kindl
Škachův den se jako akreditovaná školicí akce pro dentální hygienistky koná 14. 2. 2014 od 9.00 hod. v Divadle U Hasičů, Římská 45, Praha 2. Odborný program je koncipován tak, aby zaujal i zubní lékaře. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze. Tématem je Foetor ex ore – zápach z úst.
Více informací: www.dhskola.cz

* PRÁVNÍ PORADNA s. S6

Mgr. Jiří Slavík
Téma: Nový občanský zákoník – nutný písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu.

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S
6
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odvod daně u dohody o provedení práce – změna od 1. 1. 2014.

* ON-LINE ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ DO PŘÍLOHY LKS (RUBRIKA PŘÍLEŽITOSTI) s. S7

Redakce
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti), od ledna 2014 jsme převedli zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně prostřednictvím našeho on-line systému.
To tedy znamená, že vaše inzeráty, počínaje LKS č. 2/2014 (uzávěrka pro zadání inzerátu 24. 1. 2014), je třeba podávat prostřednictvím on-line formuláře na www.dent.cz.
Od LKS č. 3/2014 (uzávěrka pro zadání inzerátu 21. 2. 2014) bude tato možnost jedinou variantou pro zadání inzerátu. Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý ON-LINE FORMULÁŘ najdete od 16. 12. 2013 zde:
* http://domino.dent.cz/prilezitosti
* www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS nebo Časopis LKS

* FOTOÚSMĚV s. S7

Autor fotografie: prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., Praha.

* PŘIPRAVUJEME s. S7

ZÁNĚTY OČNICE Z POHLEDU ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Přehledové sdělení Záněty očnice odontogenní etiologie připravil pro časopis LKS širší kolektiv autorů z LF UK a FN Plzeň zahrnující odborníky z různých medicínských oblastí. Jsou mezi nimi Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička a Pavel Andrle ze Stomatologické kliniky, Zdeněk Kasl z Oční kliniky a Radek Tupý z Kliniky zobrazovacích metod. Autoři se zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu stomatologa.

Fotoalbum
* ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI NA PDD (I.) s. S8

Redakce
Kongres Pražské dentální dny 2013, který se konal loni v říjnu, byl mimořádný množstvím zahraničních přednášejících. Bylo jich více než dvacet z jedenácti zemí světa a představili se českému publiku ve všech kongresových sekcích určených zubním lékařům. Stojí za to si je připomenout, a proto dnes představujeme první mezinárodní desítku z PDD 2013.