LKS, 2013, ročník 23, č. 12, s. 253-276 (S113-S124)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 254
Informace z jednání 8. 11. 2013
Informace z mimořádného jednání 18. 11. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 255
Informace z jednání 8. 11. 2013
Jiří Jandl

* Nové karty členů Komory s. 255
ČSK v současnosti vydává nové členské karty (legitimace, viz obrázek) z důvodu zajištění jednotnosti údajů, finanční úspory a soběstačnosti při jejich tisku. Na všech nově vydávaných kartách je jako jednoznačný identifikátor pouze IKČ. Byly také změněny ty IKČ, které doposud začínaly číslicí „0“, neboť takové IKČ působily problémy při bankovním styku. Nový systém navíc umožňuje využívání čárového kódu a efektivnější a lacinější tisk karet přímo v Kanceláři Komory.

* Diář
s. 255
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Poděkování recenzentům časopisu LKS
s. 256
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných i technických oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2013.
Recenzenty byli: MUDr. Petr Barták, MUDr. Věra Bartáková, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., prim. MUDr. Pavel Diblík, doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., MUDr. Vladimír Filipi, doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc., MUDr. Tomáš Hlaďo, MUDr. Robert Houba, Ph.D., prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc., MUDr. Gabriela Pavlíková, doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Jiří Petr, doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., MUDr. Tomáš Vaněk, prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

* On-line zadávání inzerátů do Přílohy LKS (Rubrika Příležitosti)
s. 256
Redakce
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti), od ledna 2014 převedeme zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně prostřednictvím našeho on-line systému.
To tedy znamená, že vaše inzeráty, počínaje LKS č. 2/2014 (uzávěrka pro zadání inzerátu 24. 1. 2014), je třeba podávat prostřednictvím on-line formuláře na www.dent.cz.
Od LKS č. 3/2014 (uzávěrka pro zadání inzerátu 21. 2. 2014) bude tato možnost jedinou variantou pro zadání inzerátu. Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý on-line formulář najdete od 16. 12. 2013 zde:
* http://domino.dent.cz/prilezitosti
* www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS nebo Časopis LKS

Reportáž
* Z 60. jednání sněmu ČSK
s. 258-263
Iva Žáková
Šedesáté, tedy jubilejní jednání sněmu ČSK se konalo 9.-10. 11. 2013 v Plzni a bylo prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2013-2017. K hlavním úkolům sněmu patřilo stanovit základní linii práce Komory na nadcházející čtyři roky a projednat a schválit rozpočet ČSK na rok 2014. Velkým tématem bylo financování zubní péče a postup ministerstva zdravotnictví při přípravě úhradové vyhlášky pro rok 2014. V závěru dvoudenního rokování přijal sněm prohlášení, v němž zubní lékaři upozorňují zástupce vlády, že jejich trpělivost je zcela vyčerpána a že za situace, kdy politická reprezentace hodlá finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění rozdělovat nespravedlivě a jednostranně, nebudou už dále mlčet.
* Hlavní cíle ČSK pro funkční období 2013-2017 (s. 261)
* Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 60. jednání sněmu ČSK (s. 262)
* Prohlášení sněmu ČSK (s. 263)

* Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 s. 263
Aktuální informace zpracovaná k 22. 11. 2013
Redakce
Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 z 12. 11. 2013 předpokládá, že celkový objem prostředků pro české zdravotnictví stoupne v r. 2014 až o 11 miliard korun. Prakticky celý tento nárůst však má být určen pouze pro financování lůžkové, tedy nemocniční péče. ČSK, stejně jako další organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů (KSL), s tímto záměrem zásadně nesouhlasí.
KSL ještě téhož dne 12. 11. na mimořádném zasedání přijala Stanovisko Koalice soukromých lékařů k úhradové vyhlášce na rok 2014, v němž žádá MZ ČR, aby úhradovou vyhlášku zcela zásadně přepracovalo (viz www.dent.cz, Aktuální informace z 14. 11.). Připomínky k úhradové vyhlášce shrnuli a zveřejnili zástupci jednotlivých členských organizací KSL na tiskové konferenci 20. 11. (viz str. S113).

Odborné sdělení
* Adhezní spoj a adhezivní systémy
II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adheziv
Přehledové sdělení
s. 264-270
Michal Dudek, Pavla Sommerová
pracoviště:
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.
Klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, klinická doporučení.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 12 (periimplantitida)

s. 271-273
Jan Streblov1), Antonín Šimůnek2)
pracoviště:
1) 3DK, s. r. o., Praha
2) Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Kompendium Stomatologie I.
s. 274
(J. Šedý; Triton, 2012)
Miroslav Eber

Historie
* Zuby a porcelán
s. 275
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
Anketa
* Jaké jsou vize členů představenstva ČSK?
s. S114-S117
Redakce
V předchozích číslech LKS jsme zveřejnili rozhovory s prezidentem a viceprezidentem ČSK pro funkční období 2013-2017. Dalších třináct členů představenstva ČSK jsme ještě před tím, než tento centrální orgán Komory na podzim zasedl ke svému prvnímu jednání, oslovili formou ankety. Všechny jsme požádali o písemné zodpovězení stejné otázky:
Co vás vede k práci v představenstvu ČSK a s jakou představou do funkčního období 2013-2017 vstupujete?

Odborné akce
* Sympozium EAO se zaměřilo na budoucnost implantologie

s. S119
Antonín Šimůnek
22. výroční sympozium Evropské asociace pro oseointegraci (EAO) se konalo od 17. 10. 2013 v Dublinu (Irsko) pod heslem „Příprava na budoucnost implantologie“. Během tří dnů bylo předneseno souběžně ve čtyřech sálech 140 přednášek.

* XVII. Sazamův den s. S120
Radovan Slezák
Tradiční odborné zasedání Sazamův den, pořádané Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové, se konalo 6. listopadu 2013 a proběhlo za dosti hojné účasti posluchačů z řad zubních lékařů a studentů.Celodenní zasedání bylo rozděleno do tří tematických okruhů, jimiž byly stomatochirurgie, dentální implantologie a endodoncie.

* Hostem IK ČR byl profesor Salinas s. S121
Antonín Šimůnek
Prof. dr. Thomas J. Salinas, DDS, z Mayo Clinic (Rochester, USA), jeden z nejvýznamnějších světových implanto-protetiků, byl ozdobou a hlavním přednášejícím 68. sympozia Implantologického klubu ČR, konaného 5. října 2013 ve Zvánovicích nedaleko Prahy.

Příběhy z ordinací
* Osudová láska
s. S121
Josef Kubalák
Ve chvílích vánočního klidu je ten správný čas na rozjímání o příbězích, které napsal sám život. Děkujeme vám, vážení čtenáři, za dopisy, které do této rubriky zasíláte, a těšíme se na další historky z vašich ordinací.
Krátké příspěvky prosím zasílejte redakci LKS (e-mail: zakova@dent.cz).

* Právní poradna  s. 122
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Poskytnutí zdravotnické dokumentace policii.

* Ekonomická poradna s. S122
Ing. Alena Řeháková
Téma: Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – změny od 1. 1. 2014.

* Fotoúsměv s. S123
Autor fotografie: MUDr. Jaroslav Vostrejž, Brno.

* Připravujeme s. S123
celoroční seriál: Estetika v zubním lékařství
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Pod vedením MUDr. Daniela Černého se budou na přípravě jednotlivých dílů podílet například MUDr. Petr Barták, MUDr. Ladislav Gregor, MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Jan Streblov, MUDr. Martin Tomeček. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Fotoalbum
* České přednášky na PDD 2013
s. S124
Redakce
Říjnový mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2013 byl zaměřen polytematicky pro co nejširší okruh posluchačů. Zaznělo přes šedesát témat v podání domácích a zahraničních odborníků. Mezi českými přednášejícími byli zástupci jak z jednotlivých klinických pracovišť, tak z privátních praxí. Z bohatého domácího autorského spektra nabízíme alespoň malý průřez.