LKS, 2013, ročník 23, č. 6, s. 119-142 (S43-S54)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 120-121
Informace z jednání 17. 5. 2013
Důležité novinky pro členy ČSK:
* Provozní řád – aktualizovaný vzor
* Kontroly SÚKL v zubních ordinacích
* Novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů
* Aktualizovaná Pravidla pro čerpání z účtu klinik

* Z revizní komise ČSK s. 121
Informace z jednání 17. 5. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 121
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Dubnové setkání předsdů se zaměřilo na volby do orgánů OSK
s. 122
Redakce
Setkání předsedů všech OSK se zástupci představenstva a Kanceláře ČSK se konalo 26. 4. 2013 v Národním domě na Vinohradech. Hlavním tématem byly volby do orgánů OSK na funkční období 2013-2017.

* Pražské dentální dny 2013 s. 122
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodný program se bude konat v průběhu celého kongresu PDD: Praktické workshopy; Tematické workshopy; Prezentace firem.

Reportáž
* Z 59. jednání sněmu ČSK
s. 124-129
Iva Žáková
Sněm ČSK zasedal 18.-19. května 2013 v Přerově. K pracovnímu jednání se členové sněmu sešli naposledy v tomto funkčním období a jejich důležitým posláním bylo zvolit viceprezidenta, členy představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK pro funkční období 2013-2017. Další program jarního rokování byl standardně věnován hodnocení uplynulého roku 2012 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a rekapitulaci událostí od počátku letošního roku. Schválena byla novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL) a upravená Pravidla pro čerpání z účtu klinik.

Odborné sdělení
* Xerostomie
Přehledové sdělení
s. 130-135
Jan Vokurka, Antonín Fassmann, Lydie Izakovičová Hollá
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Souhrn: Sdělení se zabývá problematikou xerostomie, která může být projevem dysfunkce slinných žláz, vedlejšího účinku léčiv nebo celkového onemocnění. Příspěvek shrnuje základní diagnostické, terapeutické a preventivní přístupy u onemocnění, která způsobují suchost v ústech.
Klíčová slova: xerostomie, hyposialie, suchost v ústech, sialogoga, xylitol, slinné žlázy.

Recenze
* Cell-to-cell communication, Inflammatory reactions
s. 136
(B. Stadlinger, H. Terheyden; Quintessence Publishing Co, Ltd., Berlin 2012)
Radovan Slezák

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 6 (postižení furkace)

s. 137-139
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Odborná diskuse
* K odbornému sdělení
Amelogenesis imperfecta: protetické ošetření u dětí
s. 140
Viz: Dubec O, Bartoňová M, Hlaďo T, Beznosková Seydlová M. Amelogenesis imperfecta: protetické ošetření u dětí. LKS, 2013, 23(4): 77–83
Vlasta Merglová, Romana Ivančaková, Marie Bartoňová, Otakar Dubec

Historie
* Plivátka a barbířské pánvičky
s. 141
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Pravidla pro čerpání z účtu klinik
s. S44
schválená na 59. jednání sněmu ČSK s účinností od 19. 5. 2013

* Zasedání ERO-FDI v Postupimi s. S45
Jan Černý
Plenární zasedání ERO-FDI (Evropská regionální organizace Světové dentální asociace) se konalo 19. a 20. dubna 2013 v německé Postupimi. Zástupci ČSK na tomto jednání byli MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jan Černý. Precizním hostitelem byla Spolková komora zubních lékařů (BZÄK). Program zasedání byl standardně strukturován a důležitým bodem byly volby na čtyři pozice ve vedení ERO.

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. 115
Kancelář ČSK
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Odborné akce
* Mezinárodní studentský stomatologický kongres podruhé v Brně
s. S47
Kateřina Křenková
Již druhý ročník International Dental Student Congress pořádaný Sdružením studentů stomatologie ČR se konal 21.-24. 3. 2013 v prostorách kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

* V Bratislavě o neextrakční terapii
s. S47
Marta Holečková
Dr. Raphael L. Greenfield patří mezi významné americké ortodontisty. Je autorem pěti vědeckých patentů a známá je především jeho technika bezextrakční ortodontické léčby Coordinated Arch Development. Má za sebou množství přednášek po celém světě a 14. 4. 2013 navštívil také Slovenskou zdravotnickou univerzitu (SZU) v Bratislavě.

* Pozvánka na XIV. kongres České ortodontické společnosti

s. S49
Jana Oulická
Pravidelné setkání českých a zahraničních ortodontistů se bude konat letos v Plzni 26.-28. 9. 2013 v Angelo Hotel Pilsen. Česká ortodontická společnost srdečně zve na svůj XVI. kongres všechny zájemce, neboť odborný program je koncipován tak, aby oslovil nejen ortodontisty, ale i širší odbornou veřejnost.
Hlavním tématem kongresu je Progresivní ortodoncie dospělých. Klíčové přednášky, které jistě zaujmou i praktické zubní lékaře, proběhnou v sobotu 28. 9. 2013. Probíraná témata kortikotomie a mikrochirurgie parodontu podrobně shrnou přední domácí i zahraniční specialisté. Pevnou součástí kongresu je sekce pro stomatologické asistentky a sekce pro zubní techniky.

Informace z firem
* Odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2013
s. S49
Již 17. ročník odborného implantologického semináře proběhl 19. 4. 2013 v Praze. Zúčastnilo se ho více než dvě stě odborníků, zabývajících se implantologií, z České republiky i ze zahraničí. Seminář zahájil ředitel společnosti LASAK Ing. Jakub Strnad, Ph.D.

Profesionalita
* Kontroly SÚKL v zubních ordinacích
s. S50-S51
Jiří Šusta ve spolupráci s představenstvem ČSK
Vzhledem k tomu, že v zubních ordinacích stále probíhají kontroly Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a budou probíhat i nadále, přinášíme některé poznatky z dosud realizovaných kontrol s tím, že v příštím čísle časopisu LKS zveřejní představenstvo ČSK metodický návod na zhotovení vnitřních předpisů pro vedení dokumentace zdravotních prostředků a standardní operační postupy pro manipulaci s léčivy, na které je v tomto textu odkazováno.

* Právní poradna s. S52
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Nahlížení do zdravotnické dokumentace správcem daně při daňové kontrole

* Ekonomická poradna s. S52
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zaměstnání malého rozsahu a účast na nemocenském pojištění

* Fotoúsměv s. S53
Autor fotografie: Pavel Šticha, Poděbrady a Berlín.

* Připravujeme s. S53
Dodržujeme ergonomické zásady?
Zubní lékaři jsou skupinou pracovníků ohrožených výskytem muskuloskeletálních onemocnění vzniklých v souvislosti s výkonem povolání. Výskyt těchto onemocnění je významně ovlivňován pracovním prostředím, technickým vybavením, pracovní pozicí lékaře i pacienta, rozložením pracovní doby, odpočinkem a relaxací. Zajímavé původní sdělení s názvem Ergonomické aspekty práce a výskyt muskuloskeletálních onemocnění u zubních lékařů v České republice připravil pro LKS kolektiv autorů z LF UK v Hradci Králové pod vedením MUDr. Zdeňky Šustové. Práce shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které potvrdilo, že pracovní prostředí a technické vybavení umožňuje většině zubních lékařů v ČR práci dle ergonomických zásad, přesto je výskyt muskuloskeletálních onemocnění vysoký, zejména u žen. Příčinu lze najít v absenci aplikace ergonomických principů v praxi.

Fotoalbum
* Přerovský sněm z jiného úhlu
s. S54
Iva Žáková, Ladislav Šolc
V reportáži z 59. jednání sněmu ČSK na str. 124-129 jsme shrnuli jeho obsáhlou pracovní náplň a nyní vám jako obvykle nabízíme i méně oficiální pohled. Fotografický koktejl jsme připravili z mírné dávky přerovského místopisu, pro větší říz přidali trochou marketingu, vše ozdobili společenskou třešničkou a okořenili špetkou humoru.