LKS, 2013, ročník 23, č. 5, s. 95-118 (S35-S42)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 96-97
Informace z jednání 12.-13. 4. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 97
Informace z jednání 12. 4. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 97
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Navrhujte osobnosti české stomatologie
s. 97
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2009-2013) volených orgánů ČSK se dne 13. září 2013 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici udělování čestného titulu Osobnost české stomatologie a poděkovat tak žijícím nestorům našeho oboru.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK do 31. května 2013 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* Na PDD 2013 se můžete přihlásit již nyní
s. 97
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny se koná ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha. Jeho zaměření je polytematické, zahrnující všechny disciplíny zubní lékařství.
S programem v jednotlivých sekcích se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který je rozesílán s tímto LKS. Zajímavé tipy z odborného obsahu PDD a informace o plánovaných doprovodných akcích najdete v tomto LKS na str. 100-101.
Společně s programovou brožurou je rozesílána také přihláška na PDD 2013. Již nyní se můžete na kongres přihlásit, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). Upozorňujeme, že studenti zubního lékařství se mohou přihlásit do 10. 9. za zvýhodněných podmínek na celý kongres, nebo na vybrané dny.

* Pražské dentální dny 2013:
kongres s polytematikou a bohatou mezinárodní reprezentací

s. 100-101
Lenka Roubalíková
Pražské dentální dny 2013, které se budou konat 9.-11. října, dále navazují na tradici předchozích let a po vzoru loňského kongresu si uchovají polytematické zaměření. Podle názoru odborného výboru PDD právě polytematika nejlépe uspokojí různorodé požadavky účastníků. Těch na pražský kongres každoročně zavítá úctyhodný počet přesahující 1200 posluchačů.
Náplň PDD 2013, která celkově zahrnuje přes šedesát sdělení, se již tradičně bude dělit do sekcí podle jednotlivých odborností. Vedle přednášek českých a slovenských autorů zazní více než dvacet témat v podání zahraničních odborníků.
Doprovodný program mezinárodního kongresu PDD v letošním roce navazuje na úspěšnou koncepci z minulého ročníku a opět nabídne praktické workshopy a prezentace firem.
Workshopy a prezentace budou probíhat v prostorách Kongresového centra Praha po celou dobu kongresu. Jejich témata jsou vybírána tak, aby převážně navazovala na odborný program PDD. Praktické workshopy určené zubním lékařům, dentálním hygienistkám a sestrám jsou koncipovány pro 15-20 účastníků v trvání 3-4 hodiny a zpravidla budou doplněny krátkou přednáškou, v níž firmy představí své technologie.
Témata workshopů jsou zaměřena na moderní trendy a aktuální problematiku v zubním lékařství:
* Implantologie
* Použití HI technologií při výrobě protetické náhrady
* Použití moderních materiálů v konzervační stomatologii
* Trendy a techniky prevence v dentální hygieně
* Ekonomická a právnická problematika a poradenství
Další témata a podrobnou náplň doprovodného programu připravujeme, aktuálně budeme informovat.

Reportáž
* Zasedání vědecké rady ČSK a Stomatologický den
s. 98
Iva Žáková
Společné setkání zahrnující zasedání vědecké rady ČSK a tradiční Stomatologický den se konalo 5. dubna 2013 v Apolence, sídle ČSK. Tématem jednání, jehož se zúčastnili zástupci ČSK, vědecké rady, odborných společností a stomatologických klinik, byla současná situace ve zdravotnictví a odborná problematika.

Odborné sdělení
* Redukce artefaktů podmíněných pohybem pacienta na CBCT vyšetření
Původní sdělení
s. 102-105
Tomáš Hanzelka1), Josef Kučera1), Jiří Šedý2), Jiří Beneš3), René Foltán4)
pracoviště:
1) Ortodontické oddělení, Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
3) Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
4) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Role cone-beam CT (CBCT) v zobrazovacích metodách ústní a maxilofaciální oblasti je dobře známá. Jedním z hlavních problémů, které zbývá vyřešit, je nechtěný pohyb pacienta během skenování. V první části sdělení je nastíněna problematika vlivu pohybu pacienta na kvalitu obrazu. V druhé části předkládáme původní řešení, jak pohyb pacienta sledovat a jak následně eliminovat jeho negativní vliv na rozlišení CBCT skenu.
Klíčová slova: CBCT, arterfakt, pohyb pacienta, vyšetření.

Recenze
* Periodontal disease
(Frontiers of Oral Biology, Vol. 15)
s. 106
(editoři vydání D. F. Kinane, A. Mombelli; Nakladatelství S. Karger AG, Basel, Freiburg, Paris etc., 2012
Ivo Dřízhal

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 5 (vertikální fraktura kořene)

s. 107-109
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Profesionalita
* Etika v praxi zubního lékaře a výzvy všedního dne

s. 110-113
Kateřina Cajthamlová, Zdeněk Poledna
Zubní lékař je dnes postaven před řadu otázek nejen odborných, ale také etických, právních i filozofických. Jejich zodpovězení není jednoduché, ale pro profesionální výkon povolání, stejně jako pro osobní život lékaře je důležité a mnohdy i zásadní.
Dnes více než kdy jindy je asi třeba si klást otázku, zda pouhé bezmyšlenkovité dodržování psaných pravidel činí naši práci smysluplnou a lidem užitečnou. Lékařská etika může být nudnou a zbytečnou akademickou disciplínou, ale může být také ve spojení s praxí užitečným vodítkem, jak řešit situace, kdy si zákony a vyhlášky odporují a my chceme pacientovi pomoci v souladu se zdravým rozumem a zásadou lege artis.
MUDr. Kateřina Cajthamlová je pro toto téma osobou vysoce povolanou a zkušenou. Vedle své medicínské praxe se také již dlouho zabývá otázkami lékařské etiky. Pokusili jsme se pomocí mezioborového přístupu nalézt cestu k zmapování několika problémů, které dnes visí ve vzduchu a ke kterým dosud nikdo nenabídl uspokojivé řešení.

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. 115
Kancelář ČSK
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Historie
* Zubní lékařství v obrazech
s. 116-117
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Upozornění pro zadavatele inzerátů do Přílohy LKS
s. S35
Redakce
Vážení zadavatelé inzerátů do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti, Nabídka zástupů, Nabídka služeb), upozorňujeme na nezbytnost uvádět při zadání inzerátu vaše plné jméno, adresu a telefonické spojení. Tyto údaje slouží pouze interně pro Vaši identifikaci a nebudou dále šířeny (zák. č. 101/2000 Sb.).

* Už jste využili výhodné pojištění od Kooperativy...?
s. S36
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Novinky v profesním pojištění a další nabídky.

Odborné akce
* Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky zahájeno
s. S37
Tibor Németh
Česká společnost pro implantologii ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV Praha zorganizovala systematické vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky. Toto ucelené vzdělávání je složeno ze tří modulů. První modul byl zahájen 15.-16. 2. 2013.

Příběhy z ordinací
* Slaní medvídci
s. S37
Daniela Šindlerová
Na námět MUDr. Ivanky Havlíkové ze Znojma jsme v loňském prosincovém LKS poprvé zveřejnili novou rubriku Příběhy z ordinací. Je, vážení čtenáři, věnována vašim veselým historkám, o něž ani v zubních ordinacích nebývá nouze. První reakce na sebe nenechala dlouho čekat a dnes vám tedy můžeme nabídnout další pokračování pro pobavení – a třeba i pro inspiraci.
Krátké příspěvky (cca 1800 úhozů) prosím zasílejte redakci LKS (e-mail:zakova@dent.cz).

* Právní poradna
s. S40
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odpovědnost za škodu a za vady výrobky po odchodu zubního lékaře do důchodu

* Ekonomická poradna
s. S40
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o pracovní činnosti a účast na nemocenském pojištění

* Fotoúsměv
s. S41
Autorka fotografie: PhDr. Iva Žáková, Praha.

* Připravujeme s. S41
Co (ne)víme o xerostomii?
Přehledové sdělení, které pro LKS připravili autoři z brněnské Stomatologické kliniky LF MU Jan Vokurka, Antonín Fassmann, Lydie Izakovičová Hollá, se zabývá problematikou xerostomie. Ta může být projevem dysfunkce slinných žláz, vedlejšího účinku léčiv nebo celkového onemocnění. Článek shrnuje základní diagnostické, terapeutické a preventivní přístupy u onemocnění, která způsobují suchost v ústech.

Fotoalbum
* Vinohradské stomatologické dny
s. S42
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Kongres Vinohradské stomatologické dny, který probíhal 11.-13. 4. 2013, připomněl bohatým odborným programem pro zubní lékaře, dentální hygientistky a sestry 20. výročí založení Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha. Konal se pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., a prezidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze.