LKS, 2013, ročník 23, č. 4, s. 71-94 (S23-S34)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 72-73
Informace z jednání 15.-16. 3. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 73
Informace z jednání 15. 3. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 73
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Upozornění Vzdělávacího střediska ČSK s. 73
* Upozorňujeme na možnost on-line přihlášek nově také na víkendové výjezdní akce pořádané VS ČSK. Aktuální informace o vzdělávacích akcích a možnost on-line přihlášení: www.dent.cz (odkaz Vzdělávání)

* Žádáme lékaře absolventy, kteří již navštěvují povinné kursy, aby ověřili, že podali do VS ČSK „Přihlášku absolventa do základní odborné přípravy“.

* Navrhujte osobnosti české stomatologie s. 73
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2009-2013) volených orgánů ČSK se dne 13. září 2013 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici udělování čestného titulu Osobnost české stomatologie a poděkovat tak žijícím nestorům našeho oboru.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK do 31. května 2013 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* Němečtí hosté ze Zschadrasse v pražské Apolence s. 74
Redakce
V polovině března jsme v Apolence uvítali dvojici spolupracovníků LKS, ředitele Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi Andrease Haeslera a jeho spolupracovníka dr. Hanse-Rainera Fischera, zubního lékaře ze saského Waldheimu. Na jednání s ředitelkou kanceláře ČSK RNDr. Marií Švábovou a šéfredaktorem LKS PhDr. Ladislavem Šolcem přednesli němečtí hosté myšlenku živé prezentace exponátů zschadrasského muzea na některé z našich velkých komorových akcí.

* Pražské dentální dny 2013 s. 74
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodný program se bude konat v průběhu celého kongresu PDD: Praktické workshopy; Tematické workshopy; Prezentace firem.

* Dny dětské prevence na PDD 2013
s. 74
Zina Sladkovská
Česká stomatologická komora pořádá preventivní akci Dny dětské prevence s velkým úspěchem již od roku 2010. Letos budou probíhat po celou dobu konání kongresu PDD a jeho doprovodného programu ve dnech 9.-11. 10. 2013. ČSK opět oslovila Mgr. Janu Stejskalovou, organizátorku preventivního programu Zdravý zoubek, a Ing. Lukáše Kaloše, zakladatele společnosti a občanského sdružení Nechci kazy, s žádostí o zajištění výuky.

Reportáž
* Jarní stomatologické fórum
s. 76
Redakce
Jarní sezonu odstartovala Česká stomatologická komora jak jinak než Jarním stomatologickým fórem (JSF). Tato celodenní vzdělávací akce pořádaná Vzdělávacím střediskem ČSK a určená stomatologickým týmům se konala v pátek 22. března 2013 - i když navzdory svému názvu a kalendářnímu ročnímu období za ještě veskrze zimního, ostře mrazivého počasí. V Kongresovém centru Praha se sešlo na sto padesát zubních lékařů, sester a asistentek.

Odborné sdělení
* Amelogenesis imperfecta: protetické ošetření u dětí
Kazuistika
s. 77-83
Otakar Dubec 1, 3), Marie Bartoňová 1, 3), Tomáš Hlaďo 2), Michaela Beznosková Seydlová 2)
pracoviště:
1) Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
3) Zubní ordinace D.M.D., Praha
Souhrn: Amelogenesis imperfecta (AI) je závažný defekt tvorby skloviny genetického původu se širokou škálou klinických příznaků postihující dočasnou i stálou dentici. Pacienti s AI mají nevyhovující vzhled zubů, často výrazně citlivých na termické podněty, nacházíme u nich primárně i sekundárně sníženou výšku skusu, která je důsledkem nedostatečného vývoje skloviny a změněné morfologie zubů nebo zvýšené abraze i atrice. Cílem tohoto sdělení je informovat o možném způsobu dočasného protetického ošetření pacientů v období smíšené dentice pomocí individuálně zhotovených tenkostěnných glazovaných kapen ze zirkonoxidové keramiky.
Klíčová slova: amelogenesis imperfecta, protetické ošetření, zirkonoxidová keramika.

Recenze
* 22 let úspěšné spolupráce/Twenty-two years of successful cooperation
s. 84
(Miroslav Červinka, Ladislav Chrobák, Vladimír Palička, Ivo Šteiner; Nakladatelství, studio a tiskový servis ATD Miroslav Všetečka, Hradec Králové, 2012)
Radovan Slezák

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. 84
Kancelář ČSK, Jan Streblov
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 4 (pulpoparodontální onemocnění)

s. 85-87
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Odborná diskuse
* K odbornému sdělení Postvakcinační parotitis epidemica

s. 90-91
viz: Ginzelová K, Dostálová T. Postvakcinační parotitis epidemica. LKS, 2013, 23(2): 36-38
Jiří Ramba, Kristina Ginzelová, Taťjana Dostálová

Historie
* Nástrojové sady
s. 93
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Volby do orgánů ČSK a OSK na funkční období 2013-2017 podle nového volebního řádu
s. S24-S25
Zina Sladkovská
Letošní rok je pro Komoru opět rokem volebním. Končí funkční období 2009–2013 a 21. září se ujmou svých funkcí nově zvolení členové Komory nebo ti, kteří se osvědčili a mají i nadále zájem pracovat pro ty, kteří jim ve volbách projevili důvěru. Podle volebního řádu ČSK má právo volit a být zvolen do oblastních a centrálních orgánů a funkcí každý člen České stomatologické komory. Od 1. 2. 2013 platí nová verze řádu, která přináší řadu změn. Pro lepší orientaci v novém volebním systému považujeme za vhodné se zmínit o úpravách, které se vás bezprostředně týkají jako voličů nebo zájemců o funkce v některém z orgánů Komory.

Volby orgánů ČSK a OSK na funkční období 2013-2017:
Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 59. jednání sněmu ČSK ve dnech 18.–19. 5. 2013.
Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2013.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2013.
Návrhy kandidátů na viceprezidenta, členy představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je nejpozději do okamžiku uzavření kandidátní listiny navrhnout na květnovém jednání sněmu ČSK.

* K první Soudničce z Čestné rady ČSK s. S26
Libor Liberda
Po dvaceti letech existence Komory se rozhodla čestná rada ČSK po velmi odpovědném zvážení udělit tu nejtvrdší sankci – vyloučení z řad členů Komory. Tato sankce znamená, že odsouzený nesmí vykonávat povolání zubního lékaře na území České republiky po dobu pěti let. Odvolání je možné jen ke správnímu soudu a za určitých okolností je toto rozhodnutí pro dotčeného člena ČSK vlastně konečným řešením. Tvrdé, nesmlouvavé. Z těchto důvodů si myslím, že je ten pravý okamžik, kdy je vhodné členské veřejnosti poskytnout o rozhodovací činnosti čestné rady ČSK více informací.
Tomu zatím nejvážnějšímu případu předcházela kauza, která byla rozhodnuta nejprve státní správou a na základě oznámení Komoře o pochybení člena následně řešena čestnou radou. Právě konfrontaci správních řízení tohoto jednoho společně řešeného případu považuji za určitý mezník.

Soudnička
* Podmínečné vyloučení člena z Komory
s. S27
Libor Liberda

Odborné akce
* Další krok v preventivním projektu Dětský úsměv
s. S29
Redakce
Projekt Dětský úsměv patří v České republice mezi nejznámější preventivní programy zaměřené na péči o dětské zuby. Probíhá od roku 2001 a realizuje jej Český zelený kříž, pod záštitou České společnosti pro dětskou stomatologii a za podpory řady partnerů.
Vzhledem k tomu, že projekt v ČR navazuje přímo na švýcarské zkušenosti, bylo od začátku zřejmé, že podklady získané ve Švýcarsku není možné jen přeložit, ale že bude nutná jejich úprava na situaci v ČR, která je v několika ohledech odlišná. Tak vznikaly jednotlivé pracovní listy, z nichž byly později postupně sestavovány pracovní sešity. Pracovní sešity ušité na míru Dětskému úsměvu v ČR se setkaly v „rodném“ Švýcarsku s takovým ohlasem, že ovlivnily i další etapu rozvoje projektu – tvorbu metodických podkladů pro české prostředí.

* Právní poradna s. S32
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Ukončení poskytování zdravotních služeb o konkrétního pacienta.

* Ekonomická poradna s. S32
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové zvýhodnění na nezletilé dítě a zletilé dítě v soustavné přípravě na budoucí povolání.

* Fotoúsměv s. S33
Autor fotografie: MUDr. Milan Tomka, Praha.

* Připravujeme s. S33
Problematika CBCT vyšetření
Role cone-beam CT (CBCT) v zobrazovacích metodách ústní a maxilofaciální oblasti je dobře známá. Jedním z hlavních problémů, které zbývá vyřešit, je nechtěný pohyb pacienta během skenování. Tomuto tématu se věnuje kolektiv autorů Tomáš Hanzelka, Josef Kučera, Jiří Šedý, Jiří Beneš, René Foltán z pražské LF UK v původním sdělení Redukce artefaktů podmíněných pohybem pacienta na CBCT vyšetření. V první části sdělení, připraveného pro LKS, je nastíněna problematika vlivu pohybu pacienta na kvalitu obrazu. V druhé části autoři předkládají původní řešení, jak pohyb pacienta sledovat a jak následně eliminovat jeho negativní vliv na rozlišení CBCT skenu.

Fotoalbum
* Dny Dětské prevence opět budou v říjnu
s. S34
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Preventivní akce s názvem Dny dětské prevence, kterou pořádá ČSK od roku 2010, bude i letos nedílnou součástí doprovodného programu kongresu PDD (viz str. 74). Pojďme si prostřednictvím fotografií připomenout, co vše bylo v posledních třech letech pro děti v Kongresovém centru Praha připraveno a na co se mohou opět těšit ve dnech 9.-11. října 2013.