LKS, 2013, ročník 23, č. 3, s. 47-70 (S15-S22)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 48-49
Informace z jednání 8.-9. 2. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 49
Informace z jednání 8. 2. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 49
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Navštivte archiv komorových webinářů
s. 50
Zina Sladkovská
On-line odborné diskuse – webináře pořádá Česká stomatologická komora od dubna 2010. Konají se pravidelně, většinou každý první čtvrtek v měsíci, s výjimkou prázdnin. Přinášíme přehled webinářů konaných v uplynulém roce 2012 a přehled webinářů z let 2010-2012, které jsou archivovány na webových stránkách ČSK (v sekci Pro členy pod tlačítkem E-learning (http://moodle.apolenka.cz/) v Kategorii kurzů - Mimo kreditní systém.

* Pražské dentální dny 2013 s. 50
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodný program se bude konat v průběhu celého kongresu PDD: Praktické workshopy; Tematické workshopy; Prezentace firem.

Anketa
* Jak se OSK připravují na volby oblastních orgánů?

s. 52-53
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Letošní rok čekají Českou stomatologickou komoru volby orgánů ČSK a OSK pro nové funkční období 2013-2017, které začne dnem 21. září. Je tedy nejvyšší čas zodpovědně se zabývat výběrem kandidátů, kteří budou ochotni a schopni věnovat se vedle své lékařské praxe také komorové činnosti. Na setkáních předsedů OSK, která se konala na přelomu ledna a února v Praze a v Olomouci, jsme se proto některých ze zástupců oblastních komor zeptali:
Jak se vaše OSK připravuje na volby oblastních orgánů, tedy představenstva, revizní komise, čestné rady OSK a delegáta sněmu ČSK?

* Volby orgánů ČSK a OSK na funkční období 2013-2017
s. 53
Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 59. jednání sněmu ČSK ve dnech 18.–19. 5. 2013.
Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2013.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2013.
Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při květnovém jednání sněmu ČSK.

* Světový den ústního zdraví 2013
s. 53
Světová federace zubních lékařů (FDI) vyhlásila 20. březen za Světový den ústního zdraví s hlavním tématem Zdravé zuby pro zdravý život. Původně, od roku 2008, byl tento slavnostní den stanoven na 12. září, tj. na den narození zakladatele FDI Charlese Godona. Později, z praktických důvodů, FDI změnila datum na 20. března.

Odborné sdělení
* Pokyny autorům odborných sdělení
s. 61
Plné znění dokumentu je zveřejněno na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Články nabídnuté k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty. Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Pokynech autorům odborných sdělení.

* Bohnovy noduly
Kazuistika
s. 54-56
Michaela Volčková, Martina Kukletová, Lydie Izakovičová Hollá
pracoviště: Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno
Souhrn: Bohnovy noduly řadíme mezi vývojové cysty novorozenců. Pacientovi nezpůsobují žádné obtíže, nevyžadují terapii, ale často jsou příčinou obav rodičů z vážné diagnózy. V práci jsou uvedeny dvě kazuistiky: 18denního novorozence a 6měsíčního kojence, kteří byli vyšetřeni na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně pro přítomnost bělavých uzlíků na vestibulární ploše horního alveolárního výběžku. Rodiče obou dětí byli poučeni o spontánní regresi onemocnění. Oba pacienti jsou toho času ve sledování. V diferenciální diagnostice tohoto stavu musíme brát v úvahu všechny kongenitální anomálie včetně rozštěpů, hemangiomů a epulis. Také bychom měli vyloučit Epsteinovy perly, stomatitis soorica, natální a neonatální zuby. Ve věku šesti měsíců, v období prořezávání dočasné dentice, je nutno diferenciálně diagnosticky zvažovat preerupční a erupční komplikace, jakými jsou krvácení do perikoronárního vaku zárodku zubu, zánět sliznice překrývající perikoronární vak, erupční cysta a absces perikoronárního vaku. Prevence vzniku Bohnových cyst není možná, protože dosud nejsou známy rizikové faktory onemocnění. Dítě je důležité sledovat do vymizení klinických projevů v dutině ústní.
Klíčová slova: Bohnovy noduly, Epsteinovy perly, cysty, novorozenec.

* Pečetění zubů pomocí skloionomerního cementu
Praktické sdělení
s. 57-61
Lenka Moskálová 1, 2), Daniel Černý 1, 3)
pracoviště:
1) Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
2) Můj zubař, s. r. o., Hradec Králové
3) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
Souhrn: Pečetění zubů patří dlouhodobě k uznávaným metodám prevence výskytu zubního kazu okluzních ploch. Používání pečetidel na bázi pryskyřic je nejběžněji doporučovaným prostředkem k pečetění. Analýzou důvodů a důsledků pečetění lze ovšem identifikovat slabiny tohoto postupu. Autoři doporučují na základě studia literatury a vlastních zkušeností alternativní postup použitím skloionomerních cementů.
Klíčová slova: pečetění zubů, skloionomerní cement, zubní kaz, praktický postup.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 3 (princip semaforu)
s. 62-67
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Historie
* Reklama zubních lékařů
s. 69
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Připomínáme Osobnosti české stomatologie
s. S16-S17
Redakce a Kancelář ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období 2009-2013 volených orgánů ČSK se dne 13. září 2013 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK. Již popáté bude jeho součástí udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších ocenění ČSK.
Nové návrhy na udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie zasílejte do 31. května 2013
Své návrhy na ocenění význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)
U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.

Z redakční pošty
* Stomatologická expozice v Letohradu
s. S18
Pan Pavel Tacl ze vznikajícího Muzea řemesel v Letohradu se obrací s prosbou na čtenáře časopisu LKS:
V Muzeu řemesel, založeném v r. 2000, se nyní připravuje instalace dvou zubních ordinací. První bude situována do bytu lékaře v období kolem r. 1920. Druhá je již klasickou ordinační místností se zařízením z období 1935-1940.
Tvůrci expozice by rádi získali především tyto exponáty:
* Originální oblečení zdravotnického personálu z uvedených období, odznaky, jmenovky apod. (i zapůjčení pro zhotovení kopie).
* Původní plakáty nebo reklamy z ordinací.
* Nástroje, odkládací stolky na nástroje, mycí stolky, světla, lustry atd.
* Zubní křeslo či celý stojan s vrtačkou.
Kontakt: Pavel Tacl, tel: 602 491 840
e-mail: paveltacl@unita.cz
www.muzeumremesel.cz

Odborné akce
* Slovenský Kongres mladých zubních lékařů
s. S19
Marta Holečková
VII. kongres mladých zubních lékařů se konal 8.-9. 2. 2013 už tradičně v Senci. Magická sedmička přilákala jak mladé, tak starší lékaře, kteří se zájmem vyslechli přednášky a kazuistiky svých kolegů.

* Z 2. konference pro dentální hygienistky
s. S19
Jasněna Matoušková, Jindra Hajníková, Blanka Pecáková
Dne 29. 1. 2013 proběhla 2. konference pro dentální hygienistky pořádaná Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek ČR. Hlavním tématem konference bylo „Obnažení zubních kořenů, péče o ně a možnosti ošetření“.

* Právní poradna s. S20
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Provozování rozhlasového a televizního vysílání v ordinaci z hlediska autorského zákona.

* Ekonomická poradna s. S20
Ing. Alena Řeháková
Téma: Pokuta za opoždění podání daňového přiznání k silniční dani.

* Fotoúsměv s. S21
Autorka fotografie: MUDr. Irena Blašková, Cheb.

* Připravujeme
s. S21
Na téma amelogenesis imperfecta
Amelogenesis imperfecta (AI) je závažný defekt tvorby skloviny genetického původu se širokou škálou klinických příznaků postihující dočasnou i stálou dentici. Pacienti s AI mají nevyhovující vzhled zubů, často výrazně citlivých na termické podněty, nacházíme u nich primárně i sekundárně sníženou výšku skusu, která je důsledkem nedostatečného vývoje skloviny a změněné morfologie zubů nebo zvýšené abraze i atrice. Cílem kazuistiky, kterou pro LKS připravil MUDr. Otakar Dubec a kol., je informovat o možném způsobu dočasného protetického ošetření pacientů v období smíšené dentice pomocí individuálně zhotovených tenkostěnných glazovaných kapen ze zirkonoxidové keramiky.

Fotoalbum
* Škachův den počtvrté
s. S22
Iva Žáková, Ladislav Šolc
V pátek 8. února 2013 se konal čtvrtý ročník odborné akce, která ve svém názvu nese jméno zakladatele naší moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916-2001). Každoročně je určena zejména dentálním hygienistkám a letošní téma znělo „Mezioborové souvislosti, dentální hygienistka v rámci systému poskytované péče“. Garantem akce 4. Škachův den byla opět Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.